Magyar Hirlap, 1933. július (43. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

A TELJES SZOCIALIZMUS FELE Emberfeletti harc a 11 eltemetett bányász életéért A Nagpr Hírlap kiküldött munka­társa a solymári kányakatasztrőfa színhelyén Irta: FELEKY GÉZA Most pedig sarkára áll a birodalmi elnök: ez lehetett Hugenberg érzése, mi­kor aláírta a lemondó-levelet. (Mivel Hugenberg mindig az erős, töretlen op­timizmus embere volt.) Jogi alapja is lehetett volna Hugenberg marasztásának. 'Az a körülmény, hogy a birodalmi gyű­lés az egész Hitler-kormánynak és nem személy szerint Hitler kancellárnak adta meg a felhatalmazást a diktatúra négy- fesztendös gyakorlására. Az utolsó remény ugyanúgy szétfosz- lott, mint Hugenberg többi reménye és többi számítása. Hindenburg a neudecki kastély kapuja előtt várta vendégének érkezését... Hitler minden előterjesz­tését jóváhagyta és magánál marasztotta egy kis pihenésre a kancellárt. Pedig ez volt igazán az utolsó alkalom, amikor a birodalmi elnök óvást emelhetett volna Hitler politikája ellen. De a Hugenberg által remélt óvás — elmaradt. ★ Január végén, Hitler kancellárrá ki­nevezésénél a nemzeti szocialisták ve­zére csak egy párthívét tudta tárcanél­küli miniszterséghez segíteni. Göring azóta — igazi miniszter lett. (Azonfelül porosz miniszterelnök.) Majd pedig Göbbels is helyet kapott a birodalmi kormányban. És „csatlakozott“ a horog- kereszt pártjához Seldte közmunkaügyi miniszter, az acélsisak vezére. Hugenberg egyik tárcáját, a közélel­mezési miniszterséget most Walter Darré vette át. Jóval a negyvenen alul. Hitler régi fegyvertársa. A nemzeti szocialista parasztszervezetek vezére. (Darré egy­idejűleg a porosz kormányban is átvette Hugenberg örökét.) Darré kétségkívül szakember és ala­posan ért a mezőgazdasági problémák­hoz. Nem csupán a kisgazdák, a mező- gazdasági munkások megagitálásához. És a — negyedik nemzeti szocialista miniszter, abban a birodalmi kormány­ban, amelyben — izolálni akarták Hit­lert a polgári jobboldal naív vezérei. ★ Hugenberg másik tárcáját a biro­dalmi kormányban — és egyik tárcáját a porosz kormányban — egy nagy né­met biztosítási konszern, az Allianc ve­zérigazgatója vette át: dr Kurt Schmitt... Szintén még aránylag fiatal ember. És az évek sora óta 90 százalékos híve a f/íffer-mozgalomnak. (Már akkor is, amikor az ilyen állásfoglalás csak ár­tott és nem használt egy gazdasági kon­szernnek.) A gazdasági élet technikáját bizonyára jól ismeri, jól kezeli Kurt Schmitt. És nyugodtan lehet őt a biro­dalmi kormány ötödik horogkeresztes tagjává minősíteni. Schmitt személyénél azonban jóval fontosabb a mellé kinevezett államtit­kár: Gottfried Feder, aki így — fél­amnesztiát kapott. Ez az építészmérnök dolgozta ki erede­tileg a horogkereszt mozgalmának egész gazdasági programját. Egy végsőkig ra­dikális gazdasági programot, amelyet 1922-ben tett magáévá Hitler akkor még kicsiny pártja. A kamat jobbágyság jel­szavát ugyanúgy Feder kalapálta ki, mint azt a többi jelszót, amely a magán- tulajdon fokozatos eltörlésére irányul. Feder elméletileg és gyakorlatilag egyaránt jól ismeri a gazdasági életet. Néhány éven át briliáns munkát vég­zett, mint egy német napilap közgazda- sági rovatának szerkesztője. Részt vett Hitler müncheni puccsában és az akkor kinevezett „nemzeti kormány“ pénzügy­minisztere lett. Feder bizonyára már jó ideje sokkal nagyobb szerepet töltene be a harmadik birodalomban, ha a győzelem küszöbén — nem hagyja cserben vezérét. Amikor Schleicher, a „szociális“ tá­bornok 50:50 százalékos alapon akart kiegyezni Hitlerrel: Feder a kiegyezés mellett foglalt állást. Nem, mint a mér­séklet embere. De mivel úgy látta, hogy politikailag és pénzügyileg a csőd szélén áll a nemzeti szocialista mozgalom. (így ítélte meg akkor a helyzetet Hitler leg­régibb fegyvertarsa is, Gregor Strasser, a gazdag gyógyszerész, aki egész vagyo­nát Hitler céljainak szolgálatába állí­totta, mikor még csak a kezdet kezdetén járt Hitler.) Hugenberg és Papén korlátlan korlá­toltságára nem mertek számítani sem Strasser, sem Feder. Ez a korlátlan kor­látoltság adta Hitler kezébe a hatalom 100 százalékát, akkor, amikor már két­ségtelen volt a nemzeti szocialista moz­galom éles dekadenciája ... Csak az kel­lett volna, hogy még három hónapig tűrjék meg a kormány élén Schleicher tábornokot Papén és Hugenberg. Egyébként — Papén helyét is betöl­tötte már Hitler, mialatt Papén al- kancellár még tárgyal Rómában a Vati­kánnal a német katolikusok helyzeté­nek rendezéséről. A német birodalmi kormány hatodik nemzeti szocialista tagja a „Vezér“ egyik legrégibb, leg­szorosabb barátja: Rudolf Hess. A nemzeti szocialista párt élén már hetek óta a Führer teljes hatalmi helyettese. Meghívása a német birodalmi kormány minisztertanácsaira nyilván ugyanezt a helyettesi hatáskört biztosítja neki a — kancellár mellett. Akár átveszi Papén a vatikáni német követség veze­tését Rómában, akár nem: odahaza már csak „előkelő idegen“. És helyét távolléte alatt sietve betöltötték. * Kétségtelen tehetségénél, még kétség­telenebb energiájánál és forradalmi lendületénél fogva Feder államtitkár lesz az új német gazdaságpolitika igazi vezére. Nem pedig főnöke, Schmitt gazdasági miniszter. Teljes amnesztiát nem akart egy csa­pással adni az —- árulónak Hitler. Annak a régi barátnak, aki a legválsá­gosabb órában támadta hátba. De a fél­amnesztiát bizonyára azért adta meg, mert gazdasági területen £eder. szavát, Pilisszentiván, június 30, (A Magyar Hírlap kiküldött tudósítójától.) A pilisvörösvári vasúti megállóhelytől ne­gyedórás autóút vezet Pilisszentiván közsé­gen keresztül a Budapestvidéki Kőszénbánya Részvénytársaság szénbányájához, amelyben szerdán délben a borzalmas bányakatasztrófa történt, amelynek tizenegy szerencsétlen bá­nyász-áldozata szerda dél óta holtan vagy súlyos sebekkel fekszik a kő-, beton-, ce­ment- és vas-síntörmelékek közt a szünte­lenül hatalmas erővel tóduló jéghideg talaj­vízben. Éjjel-nappal szünet nélkül folynak a men­tési munkálatok. Minden erőfeszítés azonban reménytelennek látszik, a bányászok mégis haláltmegvető bátorsággal, saját életüket kockáztatva küzdenek szerencstélen társaik életéért. Pedig tudják, hogy nem valószínű, hogy mást találnak, mint összeroncsolt holt­testeket .., Pilisvörösvár és Pilisszentiván községek­ben a gyász néma csöndje. Legszomorúbb a Pilisszentiván határában elterülő úgyneve­zett „kolónia“, ahol úgyszólván kizárólag bányászok laknak. Férfiakat itt nemigen látni a házak körül Csak asszonyok és gye­rekek állnak a házak előtt, halkan beszél­getnek, könnyeiket törölgelik, várják a híre­ket. Ezek a hírek mind szomorúak, nem éb­resztik fel a reményt: — Egy összeroncsolt csizmát találtak ... — Egy karbidlámpa felsőrészét találták meg a betonfaltörmelék alatt. Feder tempóját akarja érvényesíteni. És mi Feder útja? Az elmúlt hetek során mindig legjobban értesült Tág- lische Rundschau most ezeket írja: A második nemzeti szocialista hul­lámverés elsöpörte a liberális gondol­kozás utolsó maradványaként Hugen- berget. (A liberalizmus szó itt — kapi­talizmust jelent.) Hugenberg volt az utolsó képviselője egy olyan politikai és gazdasági gondolkozásnak, amely­nek nincsen helye többé a nemzeti szocialista államban. Kíméletlenül kell eltávolítani a politikából a jobboldali gondolkozás maradék képviselőit. De ugyanilyen kíméletlenséggel kell érvé­nyesíteni a totalitás gondolatát gazda­sági területen is. A szocializmus gondo­latának totális érvényesítését kell ki­vívni. Itt még csak a kezdet kezdeténél tartunk. Itt kell most az új államnak a legnagyobb erőpróbát kiállnia. Igaz, hogy az Állam és a gazdasági élet ke­— Meglelték az egyik áldozat vízmentes ruhájának ujját.,. — Még legalább két napig eltart, amíg el­jutnak az áldozatokhoz .,. A szörnyű bányaszerencséfSenség Elhagyjuk Pilisszentivánt és a „kolóniát*', és néhány perc múlva megáll az autó a bá­nyatelep bejárata előtt. Felmegyünk az Iro­dába, onnan a hatalmas elektromos beren­dezésű kellős felvonóhoz, amelyen szerdán reggel 150 bányász leereszkedett a Solymári- aknába, hogy nyolc óra hosszat dolgozza­nak a föld gyomrában. Szerdán délben a le­vegőt megremegtette az ágyúdörgésszerű ro­baj, a bánya mélyén megkezdődött a pánik­szerű menekülés és 150 bányász helyett csak 139 jött ki a felvonóval az aknaszájon. Ti­zenegyen: Albrecht Vencel, Mariok István, Richolm János, Cserny Ignác, Drevenka Pál, Bessendorfer Ferenc,' Bátta Ottó, Trizna Gáspár, Szőcs János, Szlávik Mihály és Ma- róczi István még most is lent küzdenek az aknaszájtól eltorlaszolva a halállal, vagy már összeroncsolt testtel, holtan fekszenek a kőtörmelékek között... A bányában most is folyik a munka. A Solymári-akna szájánál szünet nélkül mű­ködik a felvonógép és okádja az iparvágá­nyon futó kis vagónokba a barnaszenet, amit a lent dolgozó 150 munkás kibányászott a földből. Itt fent semmi sem emlékeztet a borzal­rekei, csavarai nagyon bonyolultak. De a szocializmus teljes megvalósítása a mérés és nem a mérés kérdése...“ Merni és nem mérni: ez Feder állás­pontja. Wagen und nicht wägen... Ügy látszik tehát: a luteránus és a katolikus egyház lehengerelését, az összes polgári pártok megsemmisítését most ugyan­ezzel az energiával követni fogja — a nagybirtok lehengerelése, a nagyipar kisajátítása, néhány hónapon belül, Mindig mindent merni, nem pedig mé­regetni a következményeket: ez Feder álláspontja. így akar eljutni a gazda­sági szocializmus teljes, maradéktalan megvalósításáig. * Merni és nem mérni: ez volt egyéb­ként Schleicher tábornok jelszava is. De Schleicher a kapitalista rend meg­mentésénél akart érvényesíteni ilyen módszert. Nem a kapitalista rend —* megsemmisítésénél. Y <*"'7 « • * io ^ io fillér ELŐFIZETÉSI ÁRAK:! Aß ,, ■ |iiiil|■ IW|| i, Szerkesztőség MAGYARORSZÁGON; I ^S kíadÓHIvatal 1 hóra 2 00. tt érre 8. H érre IS pengi. | jgSSppT |H| E&B BnB W$$k TOSS LttWwi. VI., Aradi ucea 10. SZÓID. ROMANIABAN: g BBft JUHI HM ill MM £ill ff M fj§l Wlk Telelőn: 21-8-47,23-6-86 és 10^06 lMnuoH XémMU. I HB ppp Mmfg ß' Ipj^ JUGOSZLÁVIÁBAN: if1 gSgf |H PPL, |Jpy fill ÜL mm, Mm JmM | Utazási és fürdőiroda | 1 Mr, 00 dinir. * ír« 100 dinár. U g|jg Hjffl H| Ilii ß VI*» Aradi UCCB 10. SZÓDI. 1«, «. I Ilinél, JBBh«Bll JhF%L jRmjLM Telelőn: 21-8-47,23-6-86és 10-0-06 BÜDAPESnSsnfiuÜn^ZOMBA^^^Ts!!!!!!!!!!^ —■—»—■■——i■ Hindenburg szembefordult a nemzeti szocialistákkal az egyház körüli kérdésben

Next

/
Thumbnails
Contents