Magyar Hirlap, 1933. november (43. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

Valutafegyverszfinetet kötött csütörtökön Anglia és Amerika A csütörtök délelőttre beharangozott első amerikai aranyvásárlások nem történtek meg a londoni piacon Megakadályozták a nyílt harc kitörését a dollár és a font között AMI EGYESÍT Gyönyörű mondatok akadnak és pe­dig bőven abban a beszédben, amelyet Ravasz László püspök tartott a reformá­ció emlékünnepén. A szerzetesek a lát­hatatlan világ törvényét szolgálják a látható világban. Vagy pedig: Szent 'Ágoston lírája évezredeken zeng át, mint egy boldog megváltás fináléja. Á sok szép mondat egy mély igazsá­got hirdet. A reformáció nem Luther és Calvin nevével kezdődik. Reformátor volt és lesz mindenki, aki a megkövesült hagyományokkal szemben az élet sza­vát hirdette. Reformátor volt Jézus és „egész működése reformáció azzal n világgal szemben, amit át akart alakí­tani.“ Reformátor volt a madarak és a virágok alázatos testvére, Assisi Szent Ferenc: és reformátor volt a katolikus egyház minden nagy alakja, mikor ú,i tartalmat, új keretet adott a katolikus gondolatnak. Ezen az alapon Ravasz László reformátusoknak vallja a közép­kori katolicizmus nagy vezéreit, sorra mind. Vagy azokat a magyar ingéniumo- kat, akik református családokból szár­maztak, de ilyen, vagy olyan okokból visszatértek a katolikus hitre. Reformá­tusnak vallja még a magyar ellenrefor­máció nagy szónokát és vezérét is, Pázmány Pétert, aki kíméletlenül viselt hadat a magyar reformátusok ellen: de azért átformálta a katolikus egyházat, a katolikus gondolkodást Magyarorszá­gon. A reformáció nem a keresztény egy­ház történetének egy bizonyos fordu­lata. A reformáció a történelemben az az örök dinamikai erő, amely mindig újból kivív egy győzelmet a haladás számára. Mindig az új igazság győzel­mét a tegnap igazsága fölött. Az igaz­ság csak keveset ér addig, amíg elméleti igazság. Az igazságot hirdetni, érvénye­síteni kell, mondja Ravasz püspök és itt szárnyalóvá lett a szava: Szürke lateiner, próbálj hasonló lenni a tépett prédikátorokhoz. Gondolj azokra, akik a börtönt és a hóhérbárdot választot­ták ... Ravasz László tehát perbeszállt azzal a felfogással, amely a múlt hagyatéká­nak merev őrét, a haladás szükségszerű gátját látja az egyházban. Szerinte az egyház hídja merész íveléssel lendül a holnap felé. És ma könnyű volna a doku­mentumok sorát találni Ravasz László felfogásának igazolására. A legnemesebb dokumentum XI. Pius pápa törődött alakja és egyenes szava, amely a lelkek békéjét, a felckezetek békéjét, a népek békéjét hirdeti a gyűlöletek hullámve­rése közben, ahogyan hirdeti a fejlődés örök, nagy törvényét, fehérpalástos tiltakozásul a reakciós erők féktelen fel- szabadulása ellen. Egy óvásban és egy jóslatban kulmi­nál a beszéd. Óvást emel az ellen, hogy felekezetek szerint kontingentálják egy nemzet hőseit, történelmi kincseit és így csökkentsék a magyar múlt ériékállo- mányát. A jóslat így hangzik: Eljön majd az idő, amikor megírják, mit köszön a protestantizmus a katolicizmusnak és mit köszön a katolicizmus a protestan­tizmusnak .. Ezt a tételt lehet tágítani és szélesí­teni. Minden új gondolat megfiatalítja azt a régi gondolatot, amellyel szemben áll: cs minden új gondolat a fia, az örö­köse annak a régi gondolatnak, amely ellen harcra kél. A tradíció nagv erővel él még a forradalmakban is. És az el­bukott forradalmak soha nem voltak .egészen eredménytelenek, mert átjön Londonból jelentik: Anglia és Amerika között csütörtökön létrejött az első valuta fegyverszüneti egyezmény. A Federal Reserve Bank of New York és az angol bank ideiglenes megállapo­dást kötöttek, amelynek az a célja, hogy megakadályozza a dollár és a font nyílt harcának kitörését. Az angol bank feltételesen semlegességre kötelezte magát az amerikai jegybankokkal szemben és megígérte, hogy nem foganato­sít semmiféle ellenintézkedéseket az ameri­kai aranyvásárlások megakadályozására mindaddig, amíg az amerikai aranyvásárlű sok nem sértik Anglia érdekeit. A csütörtök délelőttre beharangozott első amerikai aranyvásárlások elmaradtak. A londoni piacon senki sem vásárolt Amerika számlájára aranyat, Párizsi jelentés szerint Bonnet pénzügy- miniszter csütörtökön délelőtt hosszasán tár­gyalt A/oreí-val, a francia bank kormányzó­jával és Risttel, a bank tiszteletbeli kor­mányzójával. Gardey költségvetésügyi mi­niszter pedig Milánnál, az önálló törlesztési pénztár elnökével tárgyalt. Mindezeken a megbeszéléseken az aranyvásárlás várható következményeivel foglalkoztak; megtárgyal­ták továbbá annak lehetőségét is, hogy az 1934. évi költségvetés egyensúlyba hozatalá­hoz az önálló törlesztési pénztár segítségét is igénybe vegyék. A francia bank gazdasági osztályában hangsúlyozzák, hogy a francia bank francia bankjegyek ellenében szolgáltathat ki ara­nyat, Amerikának tehát előbb francia frankot ke:i vásárolnia, majd pedig számlát kell nyitnia a francia banknál és csak ennek a számlának terhére szolgáltat­hat ki majd részére a bank aranyat. múlták azt a régi rendet, amely győzött fölöttük. Ravasz László nem von le konklúzió­kat gondolatmenetéből. Ezek a konklú­ziók maguktól ébrednek fel és alakulnak ki. „Istenen kívül senkitől sem függünk és egy gazdánk van: Jézus...“ Ez az örök haladás hirdetése, mert Jézus —- pro­gramjának csali az egyik fele valósult még, a keresztrefeszítés óta eltelt tizen­miután azonban most már kétségtelen, hogy az aranyvásárlások napokon belül megkez­dődnek, az arany ára határozottan szilárd irányzatot mutatott. A színarany jegyzése másfél shillinggel drágult és tőzsdezárlatkor 138 shilling 3 pencct fizettek egy uncia szín- aranyért. A dollár értékelése egy árnyalat­tal lanyhább volt s egy font sterlingért 4.82 dollárt űzettek, szemben az előző napi 4.79 >/s dollárral. A londoni tőzsdén . csütörtökön egyébként olyan hírek is voltak. forgalomban, hogy a ncwyorki Federal Reserve Bank nemcsak az angol bankkal akar együttműködni az aranyvásárlásoknál, hanem a francia bank­kal is. Állítólag már folynak a tárgyalások a francia bank megbizottaival és megvan a remény arra, hogy az Egyesült Államok és Franciaország között is létrejön a valuta- fegyverszüneti megállapodás. Kérdés azonban, vájjon Amerikának sike­rülni fog-e az ingadozó árfolyamú dollárral kellő mennyiségű francia frankot vásá­rolni. A francia nemzeti bank egyéhként csü­törtökön tette közzé az október 27-i mérle­gét, amely szerint — mint az 7/ooas-iroda közli — az aranykészlet a megelőző mérleg­ben megállapított 81.786,072.050 frankkal szemben 750,035.445 frankkal csökkent. Ez a csökkenés egyáltalán nincs összefüggésben Roosevelt külföldi átváltható devizavásár­lási tervével és azoknak a fizetőeszközöknek visszavonása okozta, amelyeket Svájc és Hollandia ez év júliusában Franciaország­ban helyeztek letétbe, amikor az ő pénz­értékük állandósága ellen rendkívül erős támadásokát intéztek. Mindeddig az ame­rikai terv közzététele óta semmiféle arany­küldeményt nem címeztek az Egyesült Államokba frankvásárlás ellentételeképpen. A francia bank jövő heti mérlegét pénte­kilenc század alatt. És a másik konklú­zió? Mi, ez a szegény, kis ország, mi. ez a tépett kis nép, keressük azt, ami egyesít és ne azt, ami elválaszt. Ne áll­jon meg egy órára, egy percre sem az a harc, amely az igazság jogát és érvénye­sülését keresi. Azét az igazságét, amely csak akkor győzhet kifelé, fia előbb győ­zött befelé. Más harc azonban ne legyen itt, mint az, amely az igazság jogait ken állapítják meg. Az eddigi előjelek sze­rint jelentékenyebb aranyvisszavonásokról még most sincs szó. Ezért újból hangsúlyozni lehet, hogy a fran­cia frank értékállandósága kétségtelen és Roosevelt elhatározása semmiképpen sem befolyásolhatja a francia pénznem árfolyamát, sem pedig az aranyalaphoz való hűséges ragaszkodást, amelyet Bonnet pénzügy- miniszjer is szívósan védelmez. Franciaország nem fizet az Egyesült Államoknak A francia kormány értesítette az amerikai kormányt, hogy az Egyesült Államokkal szemben fennálló háborús tartozásai decem­ber 15-én esedékes részletét épúgy nem fizeti meg, mint ahogyan az előző két részletet sem utalta át. Ezt az elhatározását a francia kormány azzal indokolja, hogy a kamara ellenállása folytán nem tudja megszerezni a parlament jóváhagyását az adósságtörlesztéshez. A francia közlés nem keltett nagyobb izgal­mat Washingtonban, miután kormánykörök­ben már régóta számoltak azzal, hogy Fran­ciaország népi fizeti meg a december 15-én esedékessé váló részletet sem. Roosevelt meg van elé­gedve a gazdasági hely­zet javulásával Washingtoni jelentés szerint Roosevelt úgy véli, hogy a nemzeti lalpraállás moz­galma kielégítő módon halad előre. Miss Perkins munkaügyi miniszter közölte az elnökkel, hogy a munkabérek átlaga órán­kénti 42 centről 51 centre emelkedett, a héti munkaidő pedig 42 óráról 36-ra süllyedt. jA kormánykörök előrelátták, hogy egyes ipar­ágakban, nevezetesen az acél-, a szövő- és bőriparban pangás fog köveikezni, ez azon-* ban csak a március—júliusi túltermelés kö­vetkezménye. A mezőgazdasági termékek piaci árának arányszáma tavasz óta 40-ről 52-re emelkedett, a mezőgazdasághoz szük­akarja érvényesíteni. Érjen véget min­den torzsalkodás, minden tusa, minden áldatlan önmarcangolás, amelyet az el­fogultság, a rövidlátás, a gyűlölködés idézett fel magyar és magyar között. Harcolni nem érdemes és nent szabad másért, mint az Örökké egy, mindig más reformációért. Azért, hogy a tegnap igazsága, alakuljon, át a. holnap . igaz-« ságává. A francia bank várja Roosevelt aranyvásárlásait és bű marad az aranyalaphoz 1. J'Nb J Mai számunkban közöljük a teljes heti rádió-műsort ELŐFIZETÉSI ÁRAK:! Jbß IIIIIIH Mllllll HimTlirr ............ Szerkesztőség uauyarohszAgon: I és kiadóhivatal ,1 1 Hón 2.90, *1, évre 8. */, évre 15 pengi. I ||if jjj] 111! U&mSk VI., Aradi UCCU IO. szám. [ §gLJfl lg §11 jgBB| S m m llk *****^ mTmí m WLJßm .La ü Jü *««*«"** Csehszlovákiában: I jSf Aradi ucca IO, szám. i hóm 35 cK. «I, évi» loo cK. I J&pJl Mj tm yBah Teleién: 21-8-47,23-6-86 és 10-6-06 BUDAPES^933^0VEMBEinH*ÉNTEÍ^^FteznKEnTó^!^RiEDMANi^Rl^

Next

/
Thumbnails
Contents