Magyar Hirlap, 1935. október (45. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

ÍTÉLT A BÍRÓSÁG Hir és cáfolat az olasz csapatok afrikai támadásáról Rimában a négus mozgósítási parancsát támadó lépés­nek fognák fel - A franciák ótven hadirepülőgépet küldtek Dzsibutiból az olasz-francia-abesszfn határ megfigyelésére Tíz mandátumot semmisített meg és így négy párt számára tett szükségessé új választási előkészületeket a közigaz­gatási bíróság legújabb ítélete. De azért az ítélet megnyugvást és megkönnyeb­bülést vált ki mindenfelé, még azoknál is, akiknek érdekeit látszólag sérti. Mert ez a bölcs, igazságos és energikus ítélet a legnagyobb érdeket szolgálja. Mikor a bírói pártatlanság és bírói jog­tisztelet magas talapzatáról ellenőrzi: vájjon minden egyes esetben a paragra­fusok szava és a közszabadságok szel­leme szerint járnak-e el a hatósági szervek, amikor alkotmányos életének legfőbb funkcióját gyakorolja az or­szág? Nem akarunk most sem a konkrét fesettel foglalkozni, sem általános követ­keztetéseket fölállítani, az egyéb meg- peticionált mandátumokra nézve vagy jazokra a mandátumokra nézve, ame­lyeknek sorsa nem fog a közigazgatási bíróság elé kerülni. Egyszerűen annál a ítételnél maradunk: a magyar judika- llúra, a magyar jogfejlődés, a magyar [alkotmány legszebb tradícióit követi a 1közigazgatási bíróság, amikor nem csu- 'pán az objektív igazság legtisztább mér­tékével mér: de azontúl még kiterjesz­tően értelmezi a jogszabályokat ott, iahol megengedik és megkövetelik az interpretációt a törvény betűi. Például, tunikor arra az álláspontra helyezke­dik az ítélet, hogy a választási el­nök és a választási bizottság a nekik jutott diszkrecionárius jogokat 'csak a törvény szellemének és intenció­jának megfelelően használhatják fel. Hiszen ezek a di: zkrécionárius jogok a törvény intencióinak — és az alkot­nia: y szellemének — minél megfele­lőbb érvényesítését szolgálhatják csak, nem pedig arra valóak, hogy mód nyíl­jék meg a legis inteniio megkerülésére. * A konkrétumokkal nem kívánunk foglalkozni azért sem, mert ma már minden párt, minden faktor egyetért abban: képtelenség még egyszer vá­lasztani annak az eljárásnak alapján, amely a múlt terhes hagyatéka gya­nánt szabta meg utoljára néhány hó­nap előtt a magyar parlament össze­tételét. De annyit mégis elmondhatunk: a józan ész egyszerű logikája a kérdéses esetben ugyanazt mondja, mint ami a törvény intenciója volt és ami az al­kotmányos élet szelleméből következik. Ha egy kerületben hét párt nyújt be íötezernél több ajánlást és ha csak egész rövid idő áll rendelkezésre az ajánlások felülvizsgálatára: a kiindulási pont nem lehet más, mint az „in dubio pro t.eo“. Amint vitássá válik, vájjon egy párt megszerezte-e a szükséges számú érvényes ajánlásokat vagy sem: módot kell nyitni arra, hogy az ilyen lajstrom tésztvehessen a titkos szavazáson. Ahol azután amúgy is eldől, milyen ereje és hány híve van ennek a pártnak. A választási rendszer — az utoljára 'érvényesült választási rendszer — saj­nálatos fogyatékosságai közé tartozik, hogy a választási bizottság valószínűsé­gek alapján kénytelen dönteni, ahelyett, hogy hiteles bizonyosságokra támasz­kodhatnék. A déli kerülethez benyújtót! ajánlásokon például 126.339 volt az alá­írások száma gs 36 qlq alatt. kelleU Londonból jelentik: A Reuter-iroda addisz- nbebai jelentése szerint n Musszali-hcgy körül, Abesszínia, Eritrea és a francia Szo- móli-föld határainak találkozásánál 30.000 főnyi olasz és erltreai csapatot, 70 harclkocstt és sok repülőgépet von­tak össze. Hfr szerint az olaszok az Aussa-síkság felől támadnak. A Reuter-iroda úgy értesül Dzsibnliból, hogy a franciák megerősítették ottani légi haderejüket. Az „Evening Standard“ jelenti, hogy hír szerint olasz csapatok a francia Szomáii-fftld közelében az ideiglenes abesszln hatá­ron át mintegy 32 kilométerrel előbbre nyomultak. Hír szerint az olasz csapatok megszállották az üd-hegység és a francia Szomáli-füld közötti háromszöget. Az olasz előnyomulásról szóló jelentések után a dzs>butl francia csapatok parancs­noka nyomban szakértőket küldőit ki azzal a megbízással, hogy negyvenkllométeres hosszúságban oszlopokkal jelöljék meg a határt. A szakértőket egy szakasz szenegáli kíséri. Elővigyázatosságból ötven francia re­pülőgépet huszonnégyórás felderítő re­pülésre küldték ki. volna a választási bizottságnak ellen­őriznie a 126.339 aláírás hitelességét... Vagy például azt: vájjon melyik aláírás származik a választó kezétől és melyik aláírás nem származik tőle akkor, ha két párt ajánlási ívén lehet megtalálni ugyanannak a szavazónak a nevét. Legméltányosabban Budapest északi kerületében járt el a választási bizott­ság, ahol indulni engedte valamennyi pártot, abból indulva ki, hogy megnyug­tatóan alapos ellenőrzésre nincsen módja az ajánlási íveknél: tehát még a leg- kielégítőbb megoldás, ha egyik pártban sem támad olyan akár csak szubjektív érzés, hogy jog ellenére ütötték el a részvételtől a választási küzdelemben. Mert még a szubjektív érzést is helyes respektálni akkor, ha a választási eljá­rás technikájánál fogva nagyon nehéz sőt sok esetben lehetetlen objektív bizo­nyítékokat találni a szubjektív érzés megcáfolására. A déli kerületben a vá­lasztási bizottság, illetőleg a felére le­olvadt választási bizottság — szemmér­ték szerint, döntette ej a? előadható Azt sejtik, hogy az olasz előnyomulás célja Duanle városa, amely mintegy tizenhat kilo­méternyire fekszik a francia Szomáli-föld­tel. A jelentés szerint az állítólagos olasz előnyomulás olyan helyen történt, ahol a határ nincs pontosan megállapítva. Addisz Ábebából jelentik: Az etióp kor aláírások számát és szemmérték szerint fosztott meg az indulás .jogától egy pár­tot akkor, amikor legalább is lehetséges volt az is, hogy a pártnak a pótlások után van ötezer vagy, ötezernél is több „jó“ aláírása. * A közigazgatási bíróság helyesnek ta­lálta, hogy példát statuáljon a válasz­tási bizottság részére adott diszkrécio- nárius jogoknak jogfosztóan rideg értel­mezése ellen: és így az ítélet nem csu­pán tíz képviselő törvényhozói megbíza­tását semmisíti meg, de következmé­nyeivel megsemmisíti a törvényhozói megbízatását annak a felsőházi tagnak, aki a választási elnök tisztjét látta el. Akármennyire szigorú büntetés a vá­lasztói és a választhalósági jog meg­vonása egy felsőházi tagtól: talán az ítéletnek ez a része váltotta ki a leg- egyöntetübb megnyugvást, tekintet nél­kül a pártállásra, abból a magyar köz­véleményből, amely az alkotmány tradf- fiioiban él w. ősöktől örökölt alkot­mány hivatalosan megcáfolja azokat a kül­földön elterjedt híreket, amelyek szerint kijelentette, hogy az olasz csapatok meg­kezdték az ellenségeskedést az eiióp ha­láron. Rómából jelenük: Azt a hírt, hogy olasz csapatok megindultak az etióp határ ellen, a leghatározottabban megcáfolják. Copyright by „Magyar Hírlap“ 1035. Hiányos szellem fennmaradásától várja a jobb jövőt. A választási elnök hivatala szép és kényes hivatal, nagy és súlyos felelősség. Olyan hivatal, ahol példát kell adni a jogérzékből: és ahol példáson kell büntetni a jogérzék hiányosságát. A közigazgatási bíróság egymásután hozott három ítélete megfelel az igazság írott és íratlan szabályainak, az egyszerű polgári ész' logikájának, a magyar al­kotmány szellemének és tradícióinak* Egy tízévszázados alkotmány örök perspektíváiból határozott és döntött a közigazgatási bíróság, mint ahogy mást nem lehetett várni és mint ahogy mást nem is várt senki tőle. Az ilyen ítéletek nem csupán vitás jogi kérdéseket dön-i lenek el, de azontúl és azonfelül ápolt jók, erősítik, körülbástyázzák a jog szelt lemét, a jog kultuszát, ebben a mi orszá-i gunkban, amely történeti élete során annyiszor használta a jog szellemét és kultuszát fegyverül a nemzeti szabad­ság, a nemzeti élet, a nemzeti jövő megi védésér« és megmentésére. Abesszínia még nem rendelte el az általános mozgósítást ­Jelenti Addisz Abebábdl a Magyar Hírlap killdniudósítója Addisz Abeba, szeptember 30. (A „Magyar Hírlap“ addiszabebai különtudósitájától.) Az abesszin fővá­rosban vasárnap vált ismeretessé annak a sürgönynek a szövege, amelyet a né­gus a népszövetséghez intézett. A sür­gönyt általában úgy fogják föl Addisz Abebában, mint Genf felé irányuló figyelmeztető szózatot. A négus Genfnek szóló üzenetét úgy ér­telmezik, hogy tekintettel Olaszország* fenyegető magatartására, az abesszin kormány kénytelen lesz az ország vét delmében általános mozgósításhoz fort dúlni abban az esetben, ha a népszövet­ség nein lenne abban a helyzetben, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket az ország megtámadásának elhárítására, amely támadást úgy a genfi delegáció, mint maga az addiszabebai kor­mányzat immár elkerülhetetlennek lát. Egész Addisz Abebában mély benyot Abesszíniába httlflötl Különludósítónh jelentése 1.0 ..„t* Sí™1“ "“j -g ÄSS3S Wm >vV. * A,adl nooa *°* 8*Am­romám Ab AN: 2 Hü Ü 3Ü fii BÍ # IfS ffk TWeíta: aWWB ás 10*06 iJgÍSjSaÍÍk? I llf8885® B §jl Jlp; pl jf fggk ál M§ Utazási és fürdőlroda «. I MÁV hlT.Mene^erylfoda—IBUSZ BUDAPEST, 1935. OKTÓBER 1. KEDD D(u FRíedmTnn ennó XLV- FVF0LYAM m-SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents