Magyar Hírlap, 1970. szeptember (3. évfolyam, 243-272. szám)

1970-09-16 / 258. szám

3. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM POLITIKAI NAPILAP Háztáji közellátás Öt év alattotveV^ázlal^llkal nő a magyar—szovjet árucsere-forgalom Befejeződtek Moszkvában a tervegyeztetési tárgyalások A jelző: „háztáji**, hovatovább túlter­jed a mezőgazdaság területén, s általá­nos értelmű lesz; mindenfajta mellék- jövedelemre mondják már, igaz, jobbá­ra tréfás kicsengéssel. Csakhogy vajon mellékes-e ott is, ahol a fogalom meg­született, vagyis a parasztoknak, továb­bá - az élelemellátásra gondolunk! — a'munkásoknak, városiaknak, általában az országnak? Kérdésünk önmagában foglalja a vá­laszt: miként az elmúlt néhány hónap­ban annyi fórumon elhangzott, a ház­táji gazdaságok nemhogy nélkülözhe­tetlenek, de még jóformán beláthatat­lan ideig meg "rs maradnak. Négy esz­tendeje, az MSZMP IX. kongresszusán mondatott ki: a termelőszövetkezetek kö­zös és háztáji gazdaságai szerves egy­ségben vannak, kölcsönösen kiegészítik egymást. Egy adalék önmagáért beszél: a mezőgazdaság bruttó termelési érté­kének 40 százaléka nem a nagyüzemek­ből származik! Mit tesznek hát mindannyiunk aszta­lára e földek megművelői? Frissebb adat híján 1968-at idézzük, amidőn is burgonyából 232 millió, zöldségből 193 millió, gyümölcsből 210 millió, sertésből 316 millió forint értékű árut értékesítet­tek - kizárólag a szabadpiacon. Ezen- fölül 1 milliárd 387 millió forint értékű szarvasmarhát adtak el még az állam­nak, s folytathatnák a fölsorolást. Ami egyébként az állattenyésztési produktumok arányait illeti, oz 1970. március 31-én lezajlott szokásos állat­számlálás adatai szerint a háztájiban található az ország állatállományából a tehenek 33, a sertések 36, s a szárnyas­jószág 38 százaléka. Legalább ennyire a társadalom köz­ügyé, hogy a piacra termelésen kívül - vagy inkább azt megelőzve — e gazda­ságok a forrásai a parasztság önellátá­sának is. A voltaképpen ugyanehhez o fogalomhoz tartozó, úgynevezett kisegí­tő gazdaságok tulajdonosai, tehát bá­nyászok, vasutasok, egyéb „kétlakiak” szintén jelentős mértékben termesztenek önmaguk ellátásra különféle élelmi cik­keket. Ha most tehát nagyhirtelen el­határoznánk, hogy mindenki a boltban vegyen mindenféle élelmet, nos, akkor súlyos milliárdokat kéne költeni e célra. (Új vágóhidak, hűtőházak építése, hen­tesek kiképzése, és így tovább.) Magyarországon az élelmiszer-fo­gyasztás - amely egyébként az összes fogyasztáson belül 43 százalékra csök­kent a felszabadulás előtti 53 százalék­ról - egyharmadát fedezi az önellátás, vagyis igen tekintélyes arányt. Tudjuk, korábban sok vita zajlott e témakörben, akadtak éles ellenzői a háztájinak, sőt néhol ma is idegenke­déssel figyelik. Jócskán volt kötöttség, amelyeket azonban sorra föloldottak már. A lényeg: a közgyűlésre bízatott, hogy a közösben végzett munka szerint részesedjék ki-ki a háztájiból is. így az­tán meglehetős végletek alakultak ki: a pusztamérgesi Rizlíng Tsz szántójának például az egyharmada háztáji, míg az árpádhalmi Árpád Tsz-nek csak 9,4 szá­zaléka. Mindent összevetve: a tét nagy! Amíg elsősorban továbbra is a közös gazda­ság erősítése a cél, a korábbinál foko­zottabb mértékben ügyel mind a mező- gazdasági kormányzat, mind — remél­hetően — a tsz-ek vezetősége is arra, hogy az az ágazat is megállja helyét az ön- és közellátásban. Hável József, az MTI moszkvai tudósí­tója jelenti: A szovjetfővárosban kedden véget értek az 1971—75-ös időszakra vonatkozó ma­gyar—szovjet népgazdasági tervegyezte­tési tárgyalások. Az erről szóló jegyző­könyvet a Szpiridonov-palotában Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnöke és Nyikolaj Bajbakov miniszterelnök-helyet­tes, az Állami Tervbizottság elnöke írta alá. A népgazdasági tervegyeztetési jegyző­könyvvel együtt Párdi Imre és Nyikolaj Bajbakov megállapodást írt alá a karton, az azbeszt, a foszfortartalmú nyersanya­gok és műtrágyák gyártásának fejleszté­sében megvalósuló együttműködésről is. Ezt követően Lévárdi Ferenc nehézipari miniszter és Leonyid A. Kosztandov vegyipari miniszter kézjegyével látta el a tíz évre szóló olefin kémiai együttmű­ködési egyezményt. A tervegyeztetés eredményeképpen a magyar és a szovjet küldöttség meghatá­rozta a gazdasági együttműködés alapve­tő irányait a következő ötéves tervidő­szakra. Számos népgazdasági probléma megoldására intézkedéseket dolgoztak ki. Ezek az intézkedések a többi között a két ország erőinek és eszközeinek egyesíté­sén, valamint a kölcsönösen előnyös ter­helési kooperáción és szakosításon ala­pulnak. Mindez biztosítja azt, hogy a szovjet- magyar árucsere-forgalom 1970—1975-ben az előző öt esztendőhöz képest több mint ötven százalékkal emelkedjék. A kölcsö­nös szállítások összértéke 1971 és 1975 kö­zött mintegy kilencmilliárd rubel lesz. A kölcsönös szállítások egyeztetett összérté­ke alapul szolgál kereskedelmi egyezmény előkészítéséhez, valamint a két ország más A negyedik ötéves terv mezőgazdasági előirányzatait tárgyalta meg kedden a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöksége. A Szabó István elnökleté­vel megtartott tanácskozáson — amelyen megjelent Hont János, az Országos Terv­hivatal elnökhelyettese is — részletesen megvitatták az elkövetkező öt esztendő tennivalóit A tervjavaslat szerint 18 szá­zalékkal növekszik — a harmadik ötéves tervhez hasonlóan — a mezőgazdasági ter­melés. Az állattenyésztés fejlesztése gyor­sabb: 22 százalékos a produktumnöveke­dés; a növénytermesztésé viszont 16 szá­zalékos. 1971-től megkezdődik a szántóföldi mű­velésre kevésbé alkalmas területek kikap­csolása, illetve a maitól eltérő hasznosí­tása. Az ország szántóterülete hozzávető­gazdasági megállapodásaihoz az 1971— 1975-ös időszakra vonatkozóan. A jegyzőkönyv ünnepélyes aláírásakor — amelyen jelen voltak a magyar és a szovjet küldöttség tagjai, a szovjet kor­mány több tagja, valamint az állami terv­bizottság számos vezető munkatársa, to­vábbá Kapái Gyula, hazánk moszkvai nagykövete — Nyikolaj Bajbakov és Pár­di Imre beszédet mondott. Nyikolaj Bajbakov beszéde Bajbakov a többi között hangsúlyozta; — A szocialista országokkal való gaz­dasági együttműködés kérdéseinek mi kü­(Folytatása az 5. oldalon) Péter János külügyminiszter meghívá­sára kedden délelőtt hivatalos baráti lá­togatásra hazánkba érkezett Jan Marka csehszlovák külügyminiszter és felesége, Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Péter János külügyminiszter és felesége, valamint Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese, Vince József, hazánk prágai nagykövete, s ott volt Frantisek Dvorsky, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagy­követe is. Péter János külügyminiszter kedden leg 220 ezer holddal csökken ily módon. A kenyérgabona vetésterülete szintén csökken, mégpedig 330 ezer holddal, vi­szont a hozamok növelésének eredménye­ként a termés több lesz. Néhány adat az állatállomány növelésé­nek előirányzataiból: 90 ezerrel több szarvasmarha, 650 ezerrel több sertés lesz a tervjavaslat szerint az országban 1975- re. A növekedés döntően a közös gazda­ságokból származik majd. Az állattenyész­tésre mintegy 25 milliárd forintot költe­nek, az összes beruházásokon belül 40,5 százalékot képvisel ez az arány. Mindent összevetve, a mezőgazdaság anyagi-mű­szaki fejlesztéséhez előreláthatóan 61,5 milliárd forint beruházás valósul meg. 197 0. SZEPTEMER 16, SZERDA New York Megnyílt az ENSZ közgyűlése (MTI) Kedden este, magyar idő szerint 20 óra 30 perckor megnyílt az ENSZ-köz- gyűlés 25., jubileumi ülésszaka New York­ban. Az ülésszakot Angie Brooks asszony, Libéria ENSZ-képviselője, az előző ülés­szak elnöke nyilvánította megnyitottnak. A jubileumi ülésszak fénypontja októ­ber 24-én lesz, amikor megemlékeznek az 1945-ben aláírt ENSZ-alapokmány első negyedszázados évfordulójáról. Várható, hogy a közgyűlés ülésszakán jelen lesz Alekszej Koszigin szovjet és Edward Heath brit miniszterelnök, vala­mint Nixon amerikai elnök is. A Reuter úgy tudja, hogy esetleg Georges Pom­pidou francia elnök is elutazik New York­ba. Az azonban biztos, hogy Franciaorszá­got legalább kormányfő képviseli. U Thant főtitkár hétfő este üzenetet in­tézett a közgyűléshez (Folytatása az 5. oldalon) délután hivatalában fogadta Jan Marko csehszlovák külügyminisztert. A szívé­lyes hangú találkozó után a Külügymi­nisztériumban megkezdődtek a magyar- csehszlovák tárgyalások. Az elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélésen magyar részről részt vett Péter János, Vince Jó­zsef, hazánk prágai nagykövete, Barity Miklós, a Külügyminisztérium csoport- főnöke, dr. Bányász Rezső, Matusek Ti­vadar és Perczel László, a Külügyminisz­térium főosztályvezetői, Vranovicz Imre és Szentesi Antal, a Külügyminisztérium munkatársai; csehszlovák részről Jan Marko külügy­miniszter, Frantisek Dvorsky, Csehszlo­vákia budapesti nagykövete, Mecislav Jablonsky, a miniszter titkárságának ve­zetője, Zdenek Litavsky, a külügyminisz­térium titkárságának munkatársa, Peter Brudnak, a külügyminisztérium osztály­vezető-helyettese, Oldrich Mohelsky nagykövetségi tanácsos és Vladimir Tro­jan magyar előadó. Este a két külügyminiszter és a ma­gyar és csehszlovák tárgyaló delegáció tagjai a Vörös Csillag-szállóban közös vacsorán vettek részt. * Klára Markova asszony, a csehszlovák külügyminiszter felesége kedden látoga­tást tett Péter Jánosnénál. A látogatásra elkísérte Vince Józsefné, hazánk prágai nagykövetének felesége és Zlatica Dvors- ká asszony, a budapesti csehszlovák nagy­követ felesége is. (Folytatása a 7. oldalon) (Folytatása a 3. oldalon) LI KUANG-JU MOSZKVÁBAN (MTI) Li Kuang-Ju singa­pore-i miniszterelnök kedden a szovjet kormány meghívásá­ra hivatalos látogatásra Moszkvába érkezett. A sere- metyevói repülőtéren Dmitrij Poljanszkij, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának első elnök­helyettese fogadta a vendéget. MAGYAR GAZDASÁGI NAPOK (MTI) Október 19-től 23-ig Düsseldorfban, a helybeli ke­reskedelmi kamara rendezésé­ben magyar gazdasági napo­kat rendeznek. Előkészítésük­re Bíró Gerd, a Magyar Ke­reskedelmi Kamara főosztály- vezetője kedden előadást tar­tott Magyarország mint gaz­dasági partner címmel Düssel­dorfban. MAGYAR NAP ZÁGRÁBBAN (MTI) Magyar napot rendez­tek kedden a 80. zágrábi nem­A nap híreiből zetközi vásáron, amelyen Ma- gyarországot a Hungexpo ál­tal rendezett pavilon és 29 külkereskedelmi és ipari vál­lalat képviseli. A vásár magyar napja al­kalmából Tóth Elek belgrádi magyar nagykövet kedden délután fogadást adott a ma­gyar pavilonban. KOSZIGIN LÁNYA EATONNÁL (MTI) Cyrus Eaton cleve­landi gyáros Cleveland mel­letti farmján találkozott Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök lányával. Ludmil­la Gvisianival és két szovjet tudóssal, Millionsikovval, a Szovjet Tudományos Akadé­mia elnökhelyettesével és munkatársával, Igor Tohita- linrud. Mindhárman a , Pug­vesznek wash-értekezleten részt. 50. ÉVFORDULÓ (MTI) A Rudé Právo és a pozsonyi Pravda megalapítá­sának ötvenedik évfordulója alkalmából Pozsonyban ünne­pi estet tartottak. B. Travni- ceknek, a Pravda főszerkesz­tőjének szavai után L. Pezlar, az SZLKP KB elnökségének tagja, a központi bizottság tit­kára ismertette a szlovákiai kommunista sajtó küzdelmes útját. TRÓNBESZÉD (AFP) Juliana holland ki­rálynő kedden, az 1970—71-es parlamenti év ünnepélyes megnyitása alkalmából beszé­det mondott. Trónbeszédének külpolitikai részében síkra- szállt azért, hogy mind Kele­ten, 'mind Nyugaton arányo­san csökkentsék a fegyverke­zést. A nemzetközi biztonság szempontjából — fűzte hozzá — „döntő fontosságúak” a Szovjetunió és az Egyesült Államok tárgyalásai a straté­giai fegyverzetek korlátozásá­ról és a genfi leszerelési kon­ferencia. SZOCIOLÓGIAI VILÁGKONGRESSZUS (MTI) A Várnában ülésező VII. szociológiai világkong­resszuson kedden délelőtt az ázsiai, afrikai és latin-ameri­kai fejlődő országok problé­mái álltak a felszólalók fi­gyelmének középpontjában. A témakör egyik fontos előadá­sát a bolgár Kamenov tartotta,’ A plenáris ülés befejeződött. A munkát a bizottságok ke­rékasztal-értekezletek, illetve a kutatócsoportok tanácskozá­sain folytatják. Az ötéves terv mezőgazdasági Ülést tartott a TOT elnöksége Jan Marko külügyminiszter Budapestre érkezett Megkezdődtek a magyar—csehszlovák tárgyalások Sr _ ___ Megjelenik a hét minden nap- HA MM fjj® ARA* ft 0 FII I ÉR ján, szombaton és vasárnap AU flKg BjfflS illa riULEH ló oldalon, más napokon 12 |||||A Jjjjf. nxrnr, se rmm* mw, jniSj ||||| am iíiimiii i, «■*» Mm j. mM Előfizetési díj egy hónapra oldalon. Kiadja a Lapkiadó Jff'3 ÜH JBAtt M ÜBB ÉTBI HB 8sS& pfj fü fii» ÜWA 25,- forint. Előfizethető a lap­Vá Halat. Szerkesztőség és ki- Oh9 EzSjM faföjw H| Sjffl üsl JMHHéH iSa Sfg Bg §|tó jfflfi Baj kézbesítőknél, bármely posta­adóhivatal: Bpest, VII., Lenin MM 1 f§f|S Agg HH H BS |S§ PS fpl S H gg§ H hivatalban és a posta hirlap­kórút 9-11. A szerkesztőség W jlf W BJg Hl SB üf MM BUS üzleteiben. Külföldön a Kul­es a kiadóhivatal telefonszá- | Él §1 11 II Igf gl M 111 Hgf lim M H ■£ túra Könyv és Hírlap Külke­mai: 221 285, 221 293, 222-; llPf WW HH ÍIÍJÍÍI ül ifi 00 ül Hä Ili! *1111 SS! BS HÜk Hi llfLJfra Ül reskedelmi Vállalat kirendelt­gyaV Pos”ta JeSZt'° * ül §9 PS W? M HtIB Hl ■ H I B S LH I ^gei^és bizományosai tér-

Next

/
Thumbnails
Contents