Magyar Hírlap, 1970. szeptember (3. évfolyam, 243-272. szám)

1970-09-16 / 258. szám

Magyar Hírlap KOZONSÉGSZOLGALAT tm SZEPTEMBER 16, SZERDA II FI LATÉLI A V. NEVELÉSÜGYI KONGRESSZUS A Magyar Posta a szeptember 28-án megnyíló kongresszus alkalmából. 1 forint névértékű bélyeget ad ki. A Pedagógus Szakszervezet és a Pedagógiai Társaság kezdeményezésére összeülő tanácskozás az oktató- és nevelőmunka fejlesztésén fáradozik. Munkájában részt vállalt egy sereg állami intézmény és társadalmi szervezet. Az egykori szaklapok 12 pontban fog­lalták össze azokat az alapvető kívánal­makat, amelyek megvalósulása ünneppé tehetné a századik évfordulót: „Legyen évenként bélyegkiállítás, magyar szaklap, művészi kivitelű bélyegeink ... alakuljon meg a Bélyeggyűjtők Országos Szövetsé­ge.'’ Elődeink kívánsága teljesült. Jövőre negyedmillió filatelista a gyűjtők hét­emeletes otthonában világkiállítás kere­tében — máris 35 országból jelentkeztek részvevők — büszkélkedik a magyar bé- Iveggyűjtési kultúrával. LEGÚJABB Svájc az év jelentős eseményeit propa­gandasorozatban foglalja össze. Az idei kiadás az ottani futballszövetség 75. éves jubileumát, a decemberben tartandó nép- számlálást és a természetvédelmet nép­szerűsíti. A sorozat negyedik bélyege a Svájci Alpok Piz Palü elnevezésű 3912 méter magas havasával csábítja a turistá­kat. Pápua és Űj-Guinea négy értékből álló sorozattal köszöntötte az ország főváro­sában, Port Moresby-ben tartandó tudo­mányos tanácskozást. A bélyegek azokat a XIX. és XX. századi tudósokat, illetve kutatókat ábrázolják, akik a távoli szi­getek népi kultúrájának feltárásában je­lentős eredményeket értek el. ORSZÁGOS VÁSÁROK A rövidítések jelentése: oák — országos ál­lat- és kirakóvásár; ok — országos kirakóvá- sár; osfc — országos sertés- és kirakövásár; oá — országos állatvásár; olv — országos lóvásár; av — aiutóvásár. Szeptember 16.: Barcs (Somogy) oák, Biharkeresztes (Hajdú) oák, Csorna (Győr) oák, Heves (Heves) , oá. Karosa (Bor­sod) oák, Kál (Heves) oák, Pápa (Veszprém) osk, Rudabánya (Borsod) oák, Tiszakarád (Borsod) oák. Szeptember 17.: Bércéi (Nógrád) oák, Cered (Nógrád) oák. Drávafok (Baranya) oák, Edelény (Borsod) oák, Tiszalök (Szabolcs) oák, Zagyvarékás (Szolnok) oák. Szeptember 18.: Csenger (Szabolcs) oák. Szeptember 19.: Apátialva (Csongrád) oák. Szeptember 20: Debrecen, av, Dunaújváros (Fejér) av, Erdőte­lek (Heves) oák. Földeák (Csongrád) oák, Ga- más (Somogy) oák, Gyoma (Békés) oák. Harta (Bács) oák, Kiskundorozsma (Csongrád) oák. Miskolc av, Mohács (Baranya) av, Nagykőrös (Pest) oák, Nyíregyháza (Szabolcs) av, Oros. háza (Békés) av, Pilis (Pest) oák, Szeged av. Szigetvár (Baranya) av, Szolnok (Szolnok) av. Tatabánya (Komárom) av, Tápiógyörgye (Pest) oák, Tokaj (Borsod) oák. HARA-SHOW műsor a TELEFON BÁRBAN (III., Szépvölgyi út 15.) Fellép-: BALÄS ESZTER BARABÁS DUÓ CSONKA ENDRE TELEKES GYÖRGYI PALOTÁS TIBOR ZANOTTI JUDIT Zene: DARVAS LÁSZLÓ — F. TÓTH LAJOS DUÓ Szerdán szünnap! Telefon: 686—263. Az új bélyegen. Gál Ferenc grafikus- művész jelképes ábrával tárja elénk a nevelés fontosságát; a kultúra lángjához közelítő gyermeket felnőttek irányítják. ÖTVEN — SZÁZ EV A magyar bélyeggyűjtők készülnek az első magyar bélyeg megjelenésének 100 éves évfordulójára. Az ilyen évforduló mindig a megtett út felmérését is jelenti. Érdemes tehát visszanézni, hogy ölvén évvel ezelőtt hogyan ünnepelték a jubi­leumot. A Levélbélyeggy űj tők Első Hazai Egyesülete 1921 szeptemberében kiállítást és bélyegvásárt rendezett, és kiadta Ré- dey Miklós két tanulmányát. A, Hungária Bélyegegyesület 8000 koronás pályázatot tűzött ki a magyar bélyeg és bélyeggyűj­tés történetét tartalmazó munka megírá­sára — de eredménytelenül. A bélyegért lelkesedő, igazi gyűjtők száma csekély volt. A Budapesten műkö­dő nagy egyesületek egyikének sem volt kétszáznál több tagja. Annál többen pró­bálkoztak nyerészkedni a világháborút követő pénzromlás zavaros viszonyai kö­zött. A Bélyeg című lap 1920 júliusi szá­mában írja: „Újabban bélyeget lehet látni ékszerüzletben, játékboltban, vaskereske­désben, drogériában, lisztesboltban, sőt Budán egy cipészműhely ablakában.* A BUDAPESTI MOZIK HITI MŰSORA SZEPTEMBER A szövegben a gyártó orszá­got csaik kezdőbetűvel, vagy rö­vidítve jelöljük. Egyéb rövi­dítések: mb.: magyarul be­szélő ; **: 16 éven felüli; ***: 18 éven felüli. A budapesti mozik pénztári rendje: egész na<p játszó mozik, ban pénztárnyitás az előadás kezdete előtt 1 órával aznapra és egy napra előre. Csak dél. után működő moziknál pénz- tárnyitás az előadás kezdete előtt másfél órával aznapra és három napra előre. A mozik telefonszáma az egyéni előfizetők telefonköny- vének 563—564. oldalán talál­ható. Spartacus I—II. (panoráma szv. am) Corvin f4, f8, 12. hétre prol. Trilógia (m) Vörösmarty £5, h7. A fekete szakáll szellem« (mb. am-ang) Alfa 3, f6, 8; Puskin h9. 11, n2: Szikra nio. nl2, m2; Május 1. 4, n7, f9: Kő­bánya f4, h€, 8; Szabadság 3. nő. fi8; Bástya minden este flO, Szikra 19-én éjjel 10; Ugocsa 19-én éjjel fii. Csak a halott válaszolhat (mb. 1) Szikra f4, hő, 8; Csoko­nai h9, 11, n2; Madách 21—23. h5. 7. Boszorkányper (cseh)** Cso­konai f4. h6, 8; Fény h9, 11, n2; Toldi 19-én éjjel 11. Magasiskola (m) Puskin f4, h6, 8; Tátra 21—23. 4, n7, f9; Dó­zsa 21—23. fő, f7, f9; Madách 17- 20. 5, f8, ünnep h3-kor is; Haladás 21—23. f4, h6, 8. Rítus (svéd)*** Toldi f5. h7, 9. Dél csillaga (ang—fr) Uránia 4, ii7, f9, 7. hétre prol.; Vörös­marty flO, hl2, 2 és este 9; Bás­tya h9, 11, n2; Óbuda 3, n6, f8; Táncsics 3, n6, f8; Tátra 17—20 4, n7, f9. Az emír kincse (mb. sz) Bás­tya f4, f6, f8; Művész mlO, nsil.. n2: Fény f4, h6, 8. Gramigna szeretője (bőig— ol)** Duna 4. n.7, f9; Május 1 9, n!2, f2; Hunyadi 3, nő, f8; Bethlen 19-én éjjel 10; Csillag 18- án éjjel 10. Folytassa, doktor! (mb. ang) Sport f3, f5, f7, f9; Vörös Csil­lag. 9, nl2, f2; Bartók 9, nl2, £2, Palota 5, f8, ünnep 3-kor is: Toldi 18-án éjjel 11; Csillag 19- én éjjel 10. Arc (m) Kinizsi 19—20. f4. hő 8: Marx 21—23. f4, h6, 8; Újla­ki 17—20. f4, h6, 8. Bolondok hajója (mb. am) Munkás 17—20. 4, 7. A bosszúállók újabb kaland­jai (mb. sz) Cinkota 18—20. nő, f8, ünnep 3-kor is; Kinizsi 21— 23. f4, h6, 8; Újvilág Dózsa 21— 22. fő, 8; Zalka Máté Műv. Ház 18-án n6, h8. Csak egy telefon (m) Csaba 17—20. n6, h8, ünnep 3-kor is; 17-TŐL 23-16 Széchenyi 2il—23. n4, f6, h8; Szigethy 17—20. f4, hő, 8. Dajkamesék hölgyeknek (mb. am) Balaton h9, 11, n2; Tinódi 17—20. 3, fő, 8; Alkotás este n9. A dzsungel ' ösvényein (sz) Munkás 21—23. f4, h6. 8. Egy nő a diplomaták asztalá­nál (mb. sz) Kossuth XX. 21— 23. f4, hő, 8; Mátra hő; Zuglói 19—20. n4, fő, 8. Elkésett virágok (sz) Bethlen 17—18. f4, hő, 8; Liget 21—23 n*8, h8. Az elrabolt expresszvonat (am) Zuglói 22—23. n4, fő. 8. Fantomas visszatér (fr) Tisza f4. hő. A fáraó I—II. (mb. V) Kinizsi 17—18. f4. 7. Fehér farkasok (mb. NDK) Marx 17—20. f4. hő, 8. Filmsorozat Gorkij f4, hő, 8; Zrínyi h9, ll, n2. Ha... (ang)** Honvéd h3-tól este 10-ig folytatólag. Hattyúk tava (sz) Bem 6, 8. Harc a banditákkal (sz) Bethlen 19—20. f4, hő. 8. Harc a sátánnal (mb. sz) Ke­len 19—20. 5, n8. Heint je (NSZK) Bem 9, VL, 1; Ipoly 22—23. n4, fő, 8. Hét katona meg egy lány (rom—fr)** Alkotás 3-tól n9-ig folytatólag. A hullaégető (cseh)*** Tanács este 7, 9. Huszárkisasszony (mb. s-z) Szigethy 21—23. f4. hő, 8. ítélet (m) Cinkota 21-én nő, f8; Petőfi 21—23. nő, hő; Rákó. czi 17—20. f4, hő, 8: Rátkai 17— 20. fő, 8. ünnep n4-kor is. A kardforgatónő (jap) Kos­suth XX. 17—20. f4, hő, 8; Tinó­di 21—23. 3. fő, 8. A kétéltű ember (sz) Nap 17— 20. f4, hő, 8. Lány az országútról (ang)** Ady 17—20. fő, 8, ünnep n4-kor is; Mátra este 8. A magányos villa titka (ang) Zuglói 17—18. n4, fő, 8; Tanács fii. hl. Mérnök veszélyes küldetés­ben (mb. sz) Csillag 21—23. 5. n8; Világosság 18—20. nő. h8. ünnep 3-kor is; Zrínyi f4, h6. Mérsékelt égöv (m) Fórum 21—23. nő, h8. A nagy Red (mb. am) Alko­tás 9-től 3-ig folytatólag; Beth­len 21—23. f4, hő, 8: Ipoly 17— 20. n4. fő. 8. Nagyítás (ang)** Nap 21—23. f4. hő, 8. öten az égből (sz) Rege 19— 20. hő, 8, ünnep f4-kor is; Té- tény 18—20. fő, h8, ünnep n4- kor is. Rablók között (sz) Balaton f4. h6, 8. Dr. Syn kettős élete (ang— am) Mátra 9, 11, n2. f4. Szent Péter hadművelet (mb ol—fr) Diadal f4, hő, 8; József Attila f4, hő. 8. Szégyen (svéd)** Zrínyi es- te 8. Szívárványvölgy I—n. (am) Kölcsey f4, f7; Kárpát 6, ün­nep 3, f7, szerda szünnap. Tündéri nők (ol—fr)** Tisza este 8. Az utolsó betyár (mb. bőig) Tisza h9, 11, n2. Vágta a völgyben (mb. sz) Honvéd 9-től h3-ig folytatólag: Tanács 3. 5. Vadállatok a fedélzeten (se) Zuglói 21-én n4. fő, 8. Vietnam amerikai szemmel (am) Csaba 21—22. nő. hő; Csil­lag 17—20. 5, nfi. ünnep h3-kor is: Otthon XX. 22-én fő, 8; Tün­dér 2l-én nő. hő. Egy kínai viszontagságai Kí­nában (fr) Vörös Csillag 4, n7. f9: Bartók h4, 6, fő; Ugocsa f4 hő. 8. Isten hozta, őrnagy úr! fm) Dózsa 17—20. f4, hő. 8. Sárga tengeralattjáró (ang- a-m) Művész f4. hő, 8. Banditák hálójában (ang) Bethlen 18-án éjjel 10. HÍRADÓ: Magyar híradó. A kultúra emlékeiből IV. (&8. sz. Világ­magazin.) Gienek (1). Ceylon, a legendák szigete (szín. m). Mennyibe kerül egy nő? (Jug) Reggeli ábrándozás (szín. m). Reggel 9-töl este 11-ig folytató­lag. BEM DU.: Gyermekmozi: Jégkirálynő (szv. szín. sz) du. 3-kor. ötre ma várom a Bem mozi­nál! Csermák Tibor és Réber László rajzfilmjeiből. Du. 5-<kor, prolongálva. Akit nem lehet elítélni (sz) Mikszáth 21—23. n4. fő, h8. Az Angyal vérbosszúja (mb ang) Akadémia f4, h6, 8. A HÉT ÚJ RÖVIDFILMJEI: Ceylon, a legendák szigete (szín. m): Híradó. Citadur 1928 (m): Művész du. A kultú­ra emlékeiből IV. (58. sz. Vi­lágmagazin) : Híradó. Csermák Tibor és Réber László rajzfilm­jeiből : Bem 5-kor. FILMMÚZEUM (VII., Tanács krt. 3.); Napfogyatkozás (fr—olasz, 1962-ben készült) szeptember 17—18-án: 10, 12, 2, 4; 19—20-án: 10, 12, 2, 4. 6, 8; 21-én: 10, 12, 2: 22—23-án: 10, 12, 2, 4. A MŰVELŐDÉSI HAZAK MOZIMŰSORA: My Fair Lady I—II. rész (sz. am) szeptember 17—20-ig: fs, 7. öten az égből (mb. szovjet) szeptember 21—22-ig: íS, 7. An­gyalföldi József Attila Műv. Ház (Xin., József Attila tér 4.) Az itt fel nem sorolt mozik részletes műsorát közli a min­den héten megjelenő Fővárosi Moziműsor című lap. Mai műsorok RÁDIÓ KOSSUTH: 8.20: Túró József népi zenekara játszik. 9.00: Mai lengyel költők versei. 9.15: Zenekari muzsika. 10.05: Iskolarádió. 10.40: A végzet hatalma. Részi. Verdi operájából. 11.30: A Szabó család. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Oláh Kálmán népi zenekara játszik. 13.40: Vi­ta a korszerű mezőgazdaságról. 14.00: Zene­kari muzsika. 14.44: Válaszolunk hallgatóink­nak. 15.10: Kóruspódium. 15.20: Iskolarádió. 16.05: Muzsikáról fiataloknak. 16.38: Sáncalja. Regény, V. 17.20: Részi. Kálmán Imre Tatár­járás és Hollandi menyecske c. operettjéből. 17.45: A műhelyben beszélik. Rip. 18.00: Bee­thoven: V. szimfónia. 18.31: Vörös Sári és Radnai György nótákat énekel. 19.25: Tölt­sön egy órát kedvenceivel! 20.25: Közv. az FC Aberdeen—Bp. Honvéd KEK labdarúgó- mérk. II. félidejéről. 21.18: Gondolat. 22.15: Közv. a vívó VB-ről Ankarából. 22.25: Régi magyar dalok és táncok. 22.45: A moszkvai nemzetközi történészkongresszusról, III. 23.05: Századunk kamarazenéjéből. 0.10—0.25: Tamás bátya kunyhója. Részi. Thomas filmzenéjéből. PETŐFI: 8.05: Schubert-művek. 8.45: Ázsia munkásmozgalma. Előadás, XIII. 9.00: A mo­soly országa. Részi. Lehár operettjéből. 9.40: A mikrofon előtt. Rip. 12.00: Zenekari muzsi­ka. 12.45: Turisták, figyelem! összeáll. 13.03: Smetana operáiból. 14.00—18.00: Kettőtől hatig az aktualitások jegyében. 18.10: Kis magyar néprajz. Előadás. 18.15: Sonny Bono és együt­tese játszik. 18.23: Kortársaink: Nemes Nagy Ágnes. 18.55: Közv. az Ü. Dózsa—Crvena Zvezda BEK labdarúgó-mérk. II. félidejéről. 19.50: Új könyvek. 20.25: Rossini: A tolvaj szarka — nyitány. 20.35: Több nemzeti jöve­delmet. Rip. III. 20.50: Mire jó a zongorista? Előadás, Vili. 21.02: Berki István népi zkra játszik. 21.30: Régi magyar mulatságok. 21.50: A Liszt Ferenc kamarazkr hangv. 23.15: Szí­nes népi muzsika. URH: 18.10: Tánczenei koktél. 18.55: Törté­nelmi kislexikon. 19.06: Utas és holdvilág. Re­gény, n. 19.54: Zenekari muzsika. 20.59: Két szólószonáta. 21.21: Barlay Zsuzsa és Jámbor László énekel. 21.50: A dzsessz kedvelőinek. 22.10: Beethoven összes zongoraszonátái, IX. TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 8.05—8.30: Iskolatévé. Élővilág. 9.01: Magyar rajzfilm, IV. (Ism.). 9.10: Jearme, a pacsirta. Tv-film. (Ism.) 11.20: Delta. (Ism.) 13.10—13.35: Iskolatévé. (Ism.) 17.45: Hírek. 17.50: Reklámműsor. 17.55: Ü. Dózsa—Crvena Zvezda bajnokcsapatok BEK labdarúgó-mérk. közv. a Megyeri útról. 19.50: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Csortos Gyula. Emlékműsor. 21.05: Nők fóruma. Rip. 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás. Színes műszaki kísérleti adás: 18.00—19.0«: Kisfilmek. (Ism.) POZSONY: 16.10: Szlovan Bratislava—Kop­penhága, Bajnokcsapatok Európa Kupája. 18.00: Lenin Gorkijban. Szovjet dok.-film. 18.25: Napjaink szemével. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Idő­szerű kérdések. 19.50: Párizs meghódítása. Tv- játék. 21.00: Dalok. 21.10: Ifjúsági fórum. 21.55: Tv-híradó. f JUGOSZLÁV: 16.40: Magyar nyelvű tv-kró- nlka. 17.15: Gyere, nőjünk. 17.55: Újpesti Dó­zsa—Crvena Zvezda labdarúgó-mérkőzés. 20.35: Nyári játékok. — Szlovák tv-dráma. 21.35: Tv- etüdök. — Don Juan. SZÍNHAZAK Madách Színház: Hermelin (7). Madách Szín. ház Kamaraszínháza: Eszményi gyilkos (7) Vígszínház: Színház (7). Pesti Színház: Furcsa pár (7). Fővárosi Operettszínház: Pompadour (7). József Attila Színház: Canterbury mesék (7). Mikroszkóp Színpad: A tetőn dolgoznak (este f9). Kamara Varieté: Kolumbus tojása (6, f9). MESEMONDÓ A távbeszélő mesemondó (171—888) műsora: A két kalandor. (Elmondja: Benkő Gyula.) Hívható: du. 5-től este 1« óráig. BAROMFIVÁSÁR SZEPTEMBER 7-TŐL OKTÓBER 10-IG .. MOST Csirke tasakban I. o. - -- -- -- - 32,- Ft helyett 29,- Ft/kg VÁSÁROLJON II. o. — — — — — — — — 30,— Ft helyett 27,— Ft/kg A Tyűk tasakban I. o. ------- - 29,- Ft helyett 26,- Ft/kg II. o. - - - - - - - - 28,- Ft helyett 25,- Ft/kg J fim Pecsenyekacsa tasakban I. o. — — - -- -- - 24,- Ft helyett 21,- Ft/kg II, 0- - 23,- Ft helyett 18,- Ft/kg BOLTOKBAN!

Next

/
Thumbnails
Contents