Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

iiak , Tmrtoniánnyinak és népeinek állandó békes­séget fzerezhetett volna: de a’ Frantzia Igazga' tó izék , nem gondolván ezen ujj békességes lépés­sel is, a’ fegyvernyugvást félbe fzakafztotta. Ha tehát a’ Frantziák , valósággal ellenségeskedése­ket követnének el: akkor a’ maga Örökös Tartó- naánnyainak oltalmazására, minden hafználható módokat elÓ fog venni. Telyes reménységben vagyon azért 0' Fels. hogy minden Generálisok, Stabális, és FŐ Tifztek, *s nem külömben minden seregek a’ magok fzol- gálattyoknak ’s fel vállalt kötelességeiknek ereje ízerént, azon tzélra egygyesült erővel, hatható­san fognak törekedni, hogy így egy állandó bé­kességre minél elébb el lehessen jutni. Azt pedig tökélletes maga meg határozásá­val, és fzívre hatólag adja tudtokra Ő Fels, hogy minden a’ katonai fzolgálattal ellenkező tseleke- deteket, vagy kötelességek el mellőzését az első grádustól fogva, az utolsóig, hogy mások arról példát vehessenek, oly keményen megfog büntet­ni, valamint minden jutalomra méltó tetteket, a’ Sereg’ fzetne’ láttára, gyönyörűséggel fog meg-jutalmazni. ^ Ó Felsége a’ maga Seregeinek .eddig ki mu­tatott vitézségeikről, és velek ízületeit, ’s az egéfz világ előtt esméretes bátorságokról, és ál- hatatosságokról annyira meg van győződve : hogy mostani fel tett czéljának fzerentsés vég­re hajtását, onnan, fundanre-ntomoiaa reményű. Ha valaki vólna a’ Seregnél, a’ F5 Gene­rálisok, Si.ábális, vagy alsóbb Tifztek közziÜ Z 2

Next

/
Thumbnails
Contents