Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

143 ollyan, akárki légyen már az, a’ ki ezen Ö Fel­sége fontos Parantsolatjainak és gondolatjaiaak bé-tőltésére magát akár egésségének gyengesége miatt, akár más okból elégtelennek érezné : azon esetre Ö Felsége azt akarja, hogy az olyan in­kább menne el a’ seregtől, ’s Ö Felségét fzaba- dítaná meg azon kedvetlen kénfzerítödéstől, mely fzerént, a’ maga serege közzé büntetést légyen köteles bé vinni« Stipsics Generál Májorunkat m*'ltóztatott Generál Adjutánsává ; ínzsinér Kapitány Lauert pediglen, Szárny-Adjutánsává tenni János FŐ- Hertzegi Vitéznek Ö Felsége. Ezen hónap 12-kén egy Tudósítást tett itt Béts- ben az egy gyesült Tseh és Auíztriai Kancellária közönségessé, melynek rövid foglalatja ez : Ö Fel­ségének Státussal, kivált Aufztria jófzivü Lakos­sal a’ magok hűségeknek, Fejedelmekhez vonfzó jó indúlatjoknak, hazai fzereteteknek, ’s a’ ma­gok el fzánásának 1796-ban, ’s 1797-beB ny il- vánságos jeleit adták. O Fels, telyes bizodalom- znal vagyon, hogy most is minden erejeket meg fogják vetni, hogy az ellenséget, illendőbb bé­kesség kötésekre lehessen reá vermi. És minthogy Ő Felségének a’Német Orfzági Sereghez tulajdon fzeméllyében lett el menetele, a’ leg erŐssebb bizonysága annak, melly igen fzívén feküdjék ó Felségének, jobbágyinak boldog­ságok és védelmezések : nem kételkedik Ö Fel­sége semmit, hogy ezen példa, minden Státus- Kainak, kivált Aufztria’ Lakossainak fzíveket annyira fel-gerjeízti: hogy mint hív gyermekek,

Next

/
Thumbnails
Contents