Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Sz—-ge ezen tárgy eránt, semmit ki nem nyilat­koztatott. A’ máit hőnap 11-dikén tartédott egy titkos Konsifztóriális gyűlésben, két ujj Kárdinálisok vá­lasztattak, úgymint Caracciolo, és'Consalvi. Kár- dinál Caracciolo volt a’ fzerentsátlen VI dik Pius Pápa leg hívebb úti-társa, el nem állván mellólle utolsó halála órájáig. A’ AfediÓldníumi Levelek , igen keservesen írják le siralmas állapotját , Olafz Orfzág azon darabotska réfzének, mely is a’ két hadakozó fél között, a’ fegyvernyugvás alkalmatosságával meg-tett határ-líneák között fekfzik; mert egv- gyik fél is már most oda sereget nem küldvén, a’ függetlenség fzomorú következési a’ leg nagyobb grádusra hágtak, a5 Lakosok bizonyos rí ízek­be fzakadva egymást üldözik, prédálják , öid'i- sik, és ha még ez a’ mostani sorsa ezen vidéknek egy darabig így fog tartani, kietlen pufztavá fog válni az eg-éfz környék. Olafz Orfzágnak az a’ réfze az: mely a’ Pádus vizétől fogva a’ Mit cio, és Chieso folyó vizek közt (mint az általunk reg küldött Olafz Orfzág Mappáján meg lehet Iá-ni) egéfzfzen a’ Gárda-tarának éfzaki határaiig fel nyúlik. A’ Medioláaumi ideig való Tanát* (Konsulta) minden nyilvánságos engedelem nélkül tárol lévő 'Cisalpíniaiakat úijonnan haza hív; és a’ ki 4a napok alatt vifzfza nem tér, bizonyos summa pénzt tartozik büntetésül fizetni. Bonaparte, hogy annál jobban meg-világo- sodhasson azon kedvetlenségről, melyet Gén.

Next

/
Thumbnails
Contents