Magyar Hírmondó 18. (1800. július-december, 1-53. szám)

1800-09-16 / 23. szám

Massena okozott Olafz Orfzágban, «’ maga tse- lekedeti által: egy titkos Deputátziót küldött oda, és akkor hi vattait« el Ötét onnun a’ leg nagyobb sebességgel, A’ Genuai Igazgatófzék ki nyomtattatta azoa levelet, melyet Bonaparte küldött nékiek, azon Levélben a’ többek között a” vagyon: „Hogy ók minden fzenvedéseik mellett is, a’ magok jöven- dőbéli sorsokról ne törődjenek ; hanem támódzkod­janak egyedül oltalmához azon nagy népnek, melynek nevében téfzi 6 ezen bíztatást.“ Bard Vára melly úgy ízólván, mintegy kűl- tsa Pedemontziumnak Valliserland felől, a’ Fő Konsul parantsolatjából földig le fog rontatni, minthogy az ezen Vár mellett fekvő egy faluban, Aug. T 5-dik napján, egy templom, mely puska por Magazinná változtatatott vala által, a’ leve­gőbe fel lobbant, a’ faluban lévő minden házak el romlottak, ii ház el is égett, és nem kevesebb emberek vefztették el életeiket az által. Dánia. Az Aug. 27-dikén kőit Koppenhági Udvari Ujjság a’ Közönségnek tudtára adja, hogy azon el terjedt hírek, hogy t. i. az Anglusok a’ fzá- razra ki-fzállottak vólna, egyáltaijában nem igaz, és hogy mind ez ideig leg-kissebb ellenségeskedé­sek se történtek. Valami Vasmatska-Kováts vigyá­zatlansága által ugyan, az Anglus hajókról egy golyóbis a’ part felé lövettetett, de az Angin* Admirális azonnal a’ dolognak utánna járatván, «gy egéízfzen meg nyugtató feleletet «dott, és még s~s~tss 353

Next

/
Thumbnails
Contents