Magyar Horgász, 1949 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1949. január / 1. szám

MIKOR KAPJUK MEG AZ ÁLLAMI HORGÁSZJEGYET? Kimerítő, részletes tájékoztatásunk ellenére, melyet horgásztársainkkal az állami horgászjeggyel kapcsolatosan la. púnkban már közöltünk, a horgászok nagyrésze még mindig tájékozatlan eb ben a kérdésben. Szövetségünket és an. nak vezetőségét okolja azért, hogy ja. nuár hónapban az állami horgászjegy hiányában nem horgászhattak. Újból ismertetjük tehát az állami hor­­gásíjegy ügyének állását. Szövetségünk még a nyár folyamán megtette a szűk. séges intézkedéseket az állami horgász­­jegynek a MOHOSz kezelésébe való ula lása érdekében. Rajtunk kívül álló okok miatt ez ügyben a végleges döntés csak január hó 26-án történt meg, most már végleges az az intézkedés, hogy az ál­lami horgászjegyeket a MOHOSz igazol. vánnyal együtt Szövetségünk adja ki a horgászegyesületi tagoknak. Á fővárosi horgászok számára talán nem jelentett nagy fáradságot, legfeljebb költséget. hogy külön 12 Ft városi ille­ték lefizetésével az állami jegyet az elöl. járóságon kellett megváltaniok. Vidéken azonban, ahol a polgármesteri, illetve fő jegyzői hivatalok gyakran nagy távol­ságokra fekszenek, az állami horgász­jegy kiváltása igen nagy fáradságot és utánjárást jelentett horgásztársainknak. Ez a jövőbeli megszűnik, mert minden horgásznak csak az egyesületével kell a kontaktust fenntartania. A jövőben tehát, amikor az egyesületi tag az egyesületi tagsági igazolványának kiváltása végett az egyesületéhez fordul, egyúttal befizeti a MOHOSz tagsági dí­ját, valamint az állami horgászjegy árát is —- minden külön illeték nélkül —. és további utánjárásra szükség nincsen. Egy-két napon belül az egyesületi iga_ zolvánnyal együtt az egyesített fényké pes állami és MOHOSz .igazolványt is megkapja. Mivel az állami horgászjegy kiadása Az Üzemi horgüszegifesiretelf ­számának állandó szaporodása, taglétszá­muk ugrásszerű emelkedése fényes bizo­nyítéka annak, hogy a kétkézi dolgozók felismerték azokat a nagy lehetőségeket, mélyeket a horgászás nyújt. Hála az el­múlt év során bekövetkezett nagy válto­zásnak, , a dolgozó százezrek életszín vonala állandó emelkedést mutat, a jobb életlehetőségek, a fizetéses szabadságidő és a szociális igazságoknak a való,életbe történő átplántálása azok számára is le­hetségessé teszi a horgászást,,akik erre a múltban nem is gondolhattak, akik a kö­zelébe sem juthattak azoknak a, vizeknek, melyek néhány kiválasztottnak voltak szigorúan zárt területei. ÍJjabb és újabb dolgozó ezrek bekapcsolódása várható, amit a szövetségünkbe befutó igazolvány­­kérelmek számának gyarapodása mutat, így példáid a csatornázási művek hor­gászegyesülete ,63 régi tag számára kért igazolványt, ugyanakkor az új. tehát ed­dig még nem horgászott tagjainak szó ma nem. kevesebb, mint 57 (!), ami majdnem százszázalékos gyarapodást mu­tat. Igen, a,horgászat ma a dolgozók üdítő, erőt nyújtó. szórakozása és aki a horgá­szat ügyéért dolgozik, az a dolgozók ügyét szolgálja... mind a mai napig hatósági jogkörbe tar­tozott, ezen jogkörnek Szövetségünk ha­táskörébe való átutalása több miniszté­riumtól függött, ezért késett hosszú ideig a végső döntés. Azt hisszük, hogy az a néhány horgász, aki elesett a ja­nuári csukázástól, be fogja látni, hogy LENIN Huszonöt évvel ezelőtt, 1924 január 21-én a Moszkva mel­letti Gorkijban meghalt Wla­­dimir Iljics Lenin, a történelem egyik leghatalmasabb alakja, a forradalmi munkásmoz­galom és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezére, a világ proletáriátusáínak ta­nítómestere. „A kőszáli sas, aki a harcban soha nem is­mert félelmet", befejezte me­rész szárnyalását, eszméi és a mű azonban, melyet alko­tott, ma már a földkerekség dolgozó százmillióinak jelent útmutatást és gyökerében for­málta át az új kor politikai és társadalmi történetét. Lenin ma már úgy áll az emberiség előtt, mint a forra­dalom utolérhetetlen szerve­zője és vezére, a lenyűgöző erejű logikával rendelkező filozófus, a marxizmus tovább­fejlesztője, a szovjet állam megteremtője. Lenin a győze­delmes forradalomban a világ egyhatodát kiszakította a ka­pitalista rendből és felépítette a munkátsok és parasztok országát. A világ dolgozói negyed­század után mélységes gyász­­szál tisztelegnek a Vörös-téren lévő emlékmű előtt, de tiszte­legnek az élő Lenin előtt is akinek tanítása lehetővé teszi a szocializmus megvalósulá­sával a dolgozó tömegek fel­­emelkedését. V. sokezer vidéki horgásztársa érdekében ezt. az áldozatot meg kellett hoznia. A szükséges nyomtatványokat szövet­ségünk már megrendelte, a közös állami és MOHOSz.igázolványok kiállítása és folyamatos szétküldése február 6-a után megkezdődik. Tcjbbezer igazolványt kell most egyszerre kiállítani, kérjük hor­­gástársaink türelmét, hogy ezt a rövid időt várják meg. Legutóbbi felhívásunkból kimaradt az, hogy az állami és MOHOSz igazolványt kiváltó horgászok kimutatásba foglalása­kor mindenkinél az anya leánykori ne­vét is fel kell tüntetni. Ezt a rendelke­zést utólag kaptuk az Országos Hald. szati Felügyelőségtől s így pótlólag kérjük az egyesületeket, hogy ezt figye­lembe véve állítsák ki a kimutatásokat és a már beküldött kimutatásokhoz pót­­kimutatást juttassanak el a szövetség hez, feltüntetve benne a tag anyjának nevét is. fl soroksári dunaági horgászegyesü­letek intézőbizottságának új elnöke: Kántor Ferenc A soroksári dunaági horgászegye­­sületek intézőbizottsága mint tudjuk még decenrb r hóban lemondott, a le­mondásiok következtében szükségessé vált az új inífcézőbizjottság megválasz­tása. A végrehajtóibizottság — mely a Dunaá-gban működő egyesületek ki­küldötteiből alakul — január 28-ikán ült össze, hogy megválassza az ú j há­romtagú intézőbizottságot. Az ülést Tatár László, az intéző­bizottság elnöke nyitotta meg, aki megerősít'* t» lemondási szándékát és átadta az ülés vezetését Básta Rezső­nek a MOHOSz a-1 elnökének. Básta a.1- elnök meleg szavakkal foglalkozott azokkal az érdemekkel, melyeket Tatár László szerzett a soroksári Dunoág horgászatának fejlesztésével kapcsolat­ban, amikor a legnehezebb időkben vetette latba minden erejét, hogy a Dunaágban, az ország legjobb horgász­vizében meleg otthont találjon a több mint háromezer, túlnyomórészt kétkezi dolgozó horgász. Javasolta, hogy a VB elnökké a legnagyobb dunaági munkás horgásizegyesület-, a WM jelöltjét vá­lassza meg és felkérte Bérényi Jánost, a lemondott titkárt, hogy vállalja el ismét a nagy hozzáértést igénylő tit­kári munkakört. A végrehajtóbizottság egyhangú lelkesedéssel tette magáévá az elnöki javaslatot és az Intézőbizott­ság elnökévé egyhangúlag Kántor Fe­renc WM tekercselőt, titkárává Beré­­nyi János postafeltüigyelőt választotta meg. Az IB alelnöki tisztsége nem ke­rült egyelőre betöltésre. Kántor Ferenc isz"mélyében klözsze1- retetben álló, igazi horgász kerül a legnagyobb taglétszámot felölelő hor­gászalakulat vezetői tisztségébe. Kán­tor régi eredményes horgász, ismeri a horgászok minden ég"tő kérdését-, nép­szerűsége. munkabírása és közismert lelkesedése lalkalmassá teszek' arra, hogy munkakörét jól ellátva biztosítsa a fejlődésnek folyamatosságát és szol­gálja a nagy óéit: a soroksári Dunaág további fejlesztését a horgászat szem­pontjából. FEGYVER-, LŐSZER- ÉS SPORTÁRU KFT ezelőtt SKABA ÉS PLÖKL BUDAPEST, VI.. BAJCSY-ZSILINSZKY-ÜT 33 HORGÁSZCIKKEK nagy választékban kaphatók! Halasításssal a nemzeti vagyont szaporítod!

Next

/
Thumbnails
Contents