Magyar Horgász, 1990 (44. évfolyam, 1-12. szám)

1990. január / 1. szám

H hónap fotója A potyka tizenhárom és fél kilós, s nem a légből érkezett! Lévai László hatvani horgász fogta a Nógrád megyei palotási halastóból, mirelit kukoricával csalizott horoggal. Méghozzá a legjobbkor, mert így felesége névnapján a népes rokonságot halászlével is megvendégelhették. (Szabó Sándor felvétele) Oj víz Befejeződött az Ács és Környéke HE 1,5 hektáros halastavának bővítése, rekonstruk­ciója. A két és fél mil­liós költségből négy- százezer 'forintot a MOHOSZ vállalt. A hét hektárra bővült tó újabb száz horgász fel­vételére ad lehetősé­get. Mindez az ácsi mgtsz, a Vízgazdálko­dási Társulás és a HE összefogásának szép példája. Két film Elkészült a Horgász­tanyák című, majd’ harmincperces film. amelynek érdekes ke­retjátékát Magyar Jó­zsef rendező írta. A tervek szerint rövide­sen vetíthetik is a té­li foglalkozásokon. A MTV Pécsi Körze­ti Stúdiója forgatta, Veszprém megyei hor­gászvizek című film munkálatai is befeje­ződtek. Nagy segítsé­get jelentett a szponzo­rok — Veszprém Me­gyei Tanács, Balaton­tourist, s más válla­latok — támogatása, amiért köszönet jár. A filmet még az első ne­gyedévben bemutatják. Pisztráng Zalalövőn A Zalalövői-tározóba pisztrángot telepített novemberben a Zala Megyei iIB. A megfele­lő vízutánpótlással rendelkező, mély vizű tóban bizonyára ked­vező életteret találnak a pisztrángok, amelyek a Szőc patakban ívási lehetőséget is találnak. Ülésezett az országos vezetőség A MOHOSZ-vezető- ség múlt évi utolsó ülé­sén az országos kül­döttgyűlés határozatai­nak végrehajtási ter­vét, a felszólalásokra adott válaszokat, a HQKEV tevékenységét — a vállalatbővítést, a A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja XLIV. évfolyam, 1. szám — 1990. január. Ara. 19.50 Kiadja a Magyar Országos Horgász SzSvetség Budapest V., Október «. u. 20. 1051 Telefon: 132-5315 Levélcím: 1373 Budapest Pf. <11. Felelős kiadó: Czakó Béla 90.2523/01-66-22 — Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Grasselly István vezérigazgató Főszerkesztő: Péter Róbert Tervezőszerkesztő: Várhelyi László Szerkeszti a szerkesztőbizottság A szerkesztőség vezetője: Czakó Béla A szerkesztőbizottság tagjai: Földeák! Béla (titkár), Gál Pál, Montskó Éva, Németh Jenő, dr. Pénze« Bethen, Pintér Károly, Rajnai Árpád, Regós János, Rozsman István, Szalai Ferenc, Szalay Ferenc, Szász Imre, Vlgh József, Zombori Attila Szerkesztőség: 1051 Budapest V., Október «. u. 10. Telefon: 132-5315 Kéziratokat, fotókat atb. nem érzünk meg és nem küldünk vissza. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalban, a kézbesítőknél és a Posta hírlapüzleteiben. Előfizetési díj egy évre: 236 Ft. Külföldre: 21* Ft Ittdez: ti 17», ISSN «113—U1J

Next

/
Thumbnails
Contents