Magyar Közigazgatás, 1886 (4. évfolyam, 1-52. szám)

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1886. ÉVI FOLYAMÁNAK Irányezikkek. Budapest jan. 7. (A közig. törv. javaslatokról) A kir. pénzügyigazgatóságok szervezéséről Budapest január 14. (A közigazg. törv. javaslatokról) Lapszám ... ... ... 1 ... ... ... 1 ......................... 2 A községi és közjegyzők fizetési minimumának kérdéséhez ... ... 2—3 Budapest jan. 20. (A közig. törv. javaslatokról) ............ ... ............ 3 I A gyámság alatt levők felügyelete a községekben ... ... ... ... ... 4 ■Arközségekről szóló törvényjavaslat és a képviselőház közigazg. bizottsága munkálatának bírálata ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4—8 A közmunka kivetésének alapjáról ................. ... ... ... 4—5 A z italmérési jog gyakorlata s a közerkölcsiség Magyarországon ... ... 5 A köztörvényhatóságokról szóló törvényjavaslat és a törvényhatóságok feliratai ................. ... ... ... 6—7 A z állami tisztviselők a törvényhatóságokban ... ... ... .................. 6 A községek rendezése a képviselőház közig, bizottságában ... ... 7 A törvényhatóságok rendezéséről szóló törvényjavaslat 54, illetve 57. §. b) pontja ._............... ... ... ...........".............................................. 8 So k a pénz ............................................ ... ............................ ... ... 8 A rend. tanácsú városok memoranduma .................. ... ... ... ... 9 É szrevételek az önkormányzatra kiskorú községek czimű czikkre ... 9 A törvényhatósági törvényjavaslat tárgyalása a képviselőházban ... ... 10 A közigazg. reform-kérdés megoldásához ... ... ... ... ... ... ... 10 A kihágási büntetőtörvénykönyv 104. §-a ... ... ... ... ... ... ... 10 Budapest főváros s a fegyelmi törvényjavaslat ... .................. 11 — 12 ’-x Árvaszék és büntetőbíróság ... ... .................... .......................... ... 12 " Mindenek felett az igazság ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 A közig, hatóságok körébe utalt kihágások ... .... .......... ... ... 13 B udapest april 7. (A köztörv. -hatósági töv.-javaslatokról) ... ...... 14 A főváros közegészségügye ... ... ... ... .... ... ... . . ... 14 A fegyelmi törvény revisiója ............. ... __ ... ... ... ... 15—18 Ú jra felvétel a közigazg. hatóságok illetékességi körébe utalt kihágási ügyekben ... ... ... .................. ... ... ............................ ... 15 A községek tőkepénzeinek kezelése ... ... ... ... ... ... . . ... 16 Az italmérési üzlet engedélyezésének feltételei ... ... 17—17 Az orsz. gyűl. képviselőválasztók névjegyzékének évenkénti kiigazításá­nál követendő eljárás ... ... ... ... ... ... 17—18 ‘^A közgyámok feladata ........... ... 19 Ú jra felvétel a közig, hatóságokhoz utalt kihágási ügyekben ._ 19 Melyek az építési engedélyhez nem kötött munkálatok ... ... 19 A megyei központi és hitelszövetkezetek ... .... .. ... 20 A képviselő választói jogosultság s a választók összeírása kör. eljárás 20 Az építési engedélyhez nem kötött munkálatok kérdéséhez ... ... ... 20 Az italméréssel kapcsolatos iparágak megkezdése és gyakorlása tárgyá­ban alkotandó szabályrendeletek ... ... .. ... ... ... ... ... 21 A vegyesházasságból származó gyermekek vallásának kérdése a közigaz­gatási hatóságok előtt ... ............ ... .. .... ... ... ... ... 21 E gyház és közigazgatás ... ................... ... ... ... .. ... ... 22 Törvényjavaslat az ideiglenes házadómentesség tárgyában ... ... ... 23 Humanitás a rendőri eljárásban ... ... ... ... .......... ........... ... 23 A gyámság alatt levők felügyelete a községekben ... ... ... ... ... 24 Magyar önkormányzat és magyar egyház ... ... ... ... ... ... 24 A kihágási ügyekben közigazgatási hatóságok által megítélt pénzbünteté­sek behajtása .„ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 A miniszteri kabinet közjogi helyzete és szerepe ... ............... 24—32 A törvényhatóságokról szóló új törvény életbeléptetésének és végrehajtá­sának kérdéséhez ... ... ... ... ................... ... ... ... / 25^2?" A z iparigazolvány megadása feltételezhető-e az illető községi telepiilésétőT? 25 Az izraelita lakosok bejelentési kötelezettségének gyakorlása az anya­könyvi vezetők irányában ... ... ... ... ................... ... ... 27 A törvényhatóságok legközelebbi teendői........................................... 29—30 me gyei és városi törvényhatóságokban ... „ ükséges fedanyag szállítása és a megyék mint 31 32 32 33 33 33 Számonkórőszékek a Az állam utakra szükséges szállítási vállalkozók A pusztai tűzoltóság ... ... ... ... ... ... ... ........... . . A főispáni hatáskör az új törvények szerint A községi elöljáróság az igazságügy szolgálatában ... ... ... ... A: ipartörvény 50. §-ának módosítása ... ........... ... ... ................... A . ilatmérési regalejog gyakorlását és az e részben felmerülő kihágások eseteiben követett eljárást, szabályozó kormányrendelet revisiójának kérdéséhez ... ... ... ... ... ... ... .............. ... ... ... 35 Ne mzeti hagyományok ... . ... ... ... ... ... .. .................. 36 A litkos rendőrségről ... . .. ... .. ... ................ 36—38 Fő ispáni titkárok ... ... ... ... ......... ... .................... ... 37 A honosítási törvényben fentartott nemzetközi szerződések ... ... ... 38 A legtöbb adótfizető biz. tagok névjegyzéke évenkénti kiigazítása kérdéséhez 39 Számonkérő székek tartása ............................................ ................... ... 39 A főispánok a múltban és a jövőben ... ... ... ... ... ... ... 40 Közigazgatás és bíráskodás .................. ... ... ... ... ... ... 40—42 A közmunka ................ ... ... ................... ... ... ... . .. ... 41 A főváros közegészségügye ... ... ... — 42 Quot capita, tot sensus ... ... ... ... ... ... ... ... — 43—44 llletékleengedés birtokváltozási közelség alapján ... ......................... 45—46 Közegészségügyi törvényünk és közegészségügyi igazgatásunk .... 45—46 A belügyi tárcza 1887. évi költségvetése ... ... ... ... ... ... 47—48 Az állategészségügyi törvényjavaslat, és az administrativ excensiva 47—48 A közigazgatási gyakorlati vizsgák ... ... ... ... ... ... 49—50—51 Az ipartörvény 118. §-a ... ... ... ... ... ... ... — ... ... 50 Az erdőrendészeti áthágások elbírálása és a gyakorlati élet ... . . 51 Visszapillantás az 1886. év nevezetesebb közigazgatási eseményeire ... 52 Az ausztriai örökös tartományok területén munkába álló magyar hon­polgárok igazolványai .................... ........... — — — ... ... 52 F ölsőbb hatóságok elvi A m. kir. minisztertanácsnak hatásköri összeütközésekben hozott határozatai: Lapszám Közhatósági közegek ellen hivatalos eljárás közben használt meg­gyalázó, becsületsértő kifejezések megtorlása bírói és nem közigazgatási útra tartozik ... ... ... _ .. ................................... ... 40 K özbotrányt okozó istenkáromlásokkal elkövetett kihágás elbírálása nem közigazgatási, hanem a királyi bíróságok hatáskörébe tartozik ... 42 A ki másnak ingatlan vagyonát jogtalanul elfoglalja, vagy annak a földlől el nem választott termékeit szándékos legeltetéssel felhasználja s az okozott kár 5 frt értéket felülmúl: vétséget követ el s elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság illetékessége alá tartozik 44 Tilalmasról zálogul behajtott s a községházánál zár alatti kerítés­ben őrzött marháknak a zár erőszakos eltávolításával való kieresztése a btk. 360. §-ába ütköző zártörés vétségének ismérveit látszik megállapí­tani. Elbírálása nem közigazgatási, hanem kir. bíróság illetékessége alá tartozik ... ... ... ... ... ... _ .. ..." ___ ... ... 46 Szánd ékos legeltetés által más vagyonának megrongálása, ha a kár 5 frtot meghalad, nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság illetékessége alá tartozik ... ..." ... ... ... ... ... ... ... ... 48 j elon tőség ü b atároza tai. A kávéháztulajdonos ellen a kbtk. 39. §-ában foglalt rendelkezés caak azon eselben alkalmazható, ha bebizonyítva van, hogy az általa bírt helyiséget szerencsejáték czéljára tudva engedte át ... ... ... ... 51 Ha lelkész oly meggyalázó kifejezésekkel illettetik : "ne izenjen inkem szamárságokat», (-haszontalan ember» a beesnie1 sértés ismérveit foglalja magában, elbírálása nem közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság illetékessége alá tartozik ....... ... 52 A m. kir. Curiának a közigazgatást érdeklő határozatai: A kbtk. 92. §-a I. pontjában meghatározott közegészség elleni ki­hágás tény álladókénak egyik alkatrésze a fizetés vagy jutalom, ha tehát ez nem bizonyítható, a kbtk. 92. §-ának esete nem forog fenn ... ... 1 Mindazok, a kik gyámhatósági engedélvlyel nagykorusítva lettek, nemi különbség nélkül, szenvedő váltóképeáséggel bírnak. Nőknél tehát, a kik életük 24. évét még nem töltötték be, lényeges különbséget tesz az, vájjon férjhezmenetel vagv gyámhatósági engedély folytán váltak tel- jeskoruakká. Utóbbiak feltétlenül, előbbiek csak akkor szerzik meg a váltóképességet, ha önállóan ipart űznek ... ... ... ... ... ... ... 2 Az állami tisztviselők s más az 1881: LX.t.-cz. 54. §-ában felsorolt sze­mélyek kegydijai általában csak egyharmad részben foglalhatók le és pedig

Next

/
Thumbnails
Contents