Magyar Közigazgatás, 1887 (5. évfolyam, 1-52. szám)

A ■iS r 1887. ÉVI FOLYAMÁNAK GYMUTATÓJ A. Pécsi Ál ani Lssillír .JLíAÍA *• Irányczikkek. A házközösségi intézmények . .. .. 1 Reform a p. ü. administrátióban ................ 25 A főváros kerületi elöljáróságainak reformja 1 Az 1879. XL. t.-cz. 122. §-ának helyes alkalmazásáról 25 A molnárok mint önálló iparosok s azok segédszemélyzete ... ... ... 1 A tűz és árvízkárosultak érdekében ... ... . ... 27 A közigazg. gyakorlati vizsga a napi sajtóban 2 Az 1879. XL. t.-cz. 122. §-a alapján támasztott panaszok hatásköri A közigazg. gyakorlati vizsga kérdéséhez ... . ... .. 3 kérdéséhez .................. ... ... . ... ... ... ._ 27 Az árvaszékek szemben a kir. közjegyzőkkel.. . 3 A közigazgatási életpályára való készülés, s a gyakorlati kiképzés A megyei kerületi erdőtisztek és az erdőrendészeti adminisztratio érdekei 3 hiányairól ... ... ....... . ... 28 A fővárosi kerületi elöljáróságok reformjának kérdéséhez 4 Építőmester kőmivesmester iparjoga 28 A községi jegyzők és a zugirászat ... ... ... ... ... ... .. ... 4 Az ebmarásból eredő testi sértések kérdéséhez ... ... ........... ... 28 A községi és közbirtokossági erdőkben elkövetett erdőrendészeti kihá- Budapest Szt.István ünnepén... ... ... ... ... ... 29 gások alanya .......................... ... ......................... 4 A mezei rendőri ügyek illetősége .................... ... ... .......... 29 A járási szolgabiróságok szervezete ... ... . ... 5 Az 1868 évi XL. t.-cz. 18. §-a s a népfelkelési törvény... ... . 29 Közhatóságok, közintézmények s a fővárosi napisajtó . ...... 6 Az 1886. évi XXI. t.-cz. 27. §-a . ......................... 30 A községi és közbirtokossági erdőkben elkövetett erdőrendészeti kihá- Magyarországon élő, nem magyar honpolgárok gyermekeinek illetősége 30 gások kérdéséhez ... .. . ... ... 6 A közigazgatási bizottságok 1886. évi második félévi jelentéseiből 30 Az átdolgozott védtörvényi útasitás 28. g-ának VII. mintája és a gya- Az 1886. XXL t.-cz. 31. §-a szerint foganatosítandó összeirási eljárás 31 korlati élet ... ... ... ... ... ... ._ ... ... 7 Az 1879. évi XL. t.-cz 122. §-a alapján támasztott panaszok hatásköri Fogatok, kocsik vagy szekerek összeírása ...... 7 kérdéséhez ........... ... ............... .................. 21 Az átdolgozott védtörvényi utasítás VII. mintája és a honv. min. 500 sz. Az italmérési regalejog szabályozása, mint financzpolitikai reform 32 rendelete ... ... ... . ... ... ... . . ... ... ... 8 A cselédrendtartás reformja ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 A központi gyámpénztárak eljárása a nagykorúságot ért egyének pén- A magyar adminisztrátió feladatai a szemcsés köthártyalob járványszerü zeinek kiutatványozása körül ... . .. ........... 8 fellépésével szemben.................. ... ... ... . 33 A közigazg. bizottságok 1886. évi I. félévi jelentéseiből 8 A bortermelés és borkereskedés védelméről szóló törvényjavaslat 34 A szegény ügy állása magyarországon és a modern közgazdászati fejlő- A kbtk. 122. §-a szemben a btk. 301. § ával ........... ... ... . 34 dés követelményei ... . . ... ... ... ... ... ... ... ...... 9 Iparoktatás, párhuzamosan a középiskolai oktatással ... ... __ ... 35 A szabad kikötők és rakhelyek berendezéseinek kérdése ... ... 9 Közgazdaságunk és a gabona árak ... ... ... .. ... ... ... ... 36 A közigazg. gyakorlati vizsgák ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 A rendőri letartóztatás joga és a polgári szabadság ... ... ... ... 36 Özvegy állapotú nő törvénytelen gyermekeinek községi illetősége 10 Az erdei kihágási Ítéletekben megállapított marasztalási összegek behaj­Egy őrült mint kuruzsló................. . .. ._................................. ... 10 tása ingók hiányában ... ... ... ................................. ... 36 A közigazg. hatóságok által kiszabott pénzbüntetések behajtása ... 12 Törvényhozásunk legközelebbi feladatai a közigazgatás terén ... ... 37 A szabad kikötők és rakhelyek berendezésének kérdése ... 12 A közigazgatási tiszti minősítés ... ... . 37 Özvegy állapotú nő gyermekeinek községi illetősége ... ... ... 12 A községi és körjegyzők országos egyesületének közgyűlése ... ... 38 A kétes községi illetőség puhatolása, tárgyalása és eldöntése körül kö- A pénzügyi adminisztratio reformja 39 vetendő átalános alapelv. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 A közigazgatás a trónbeszédben ... ... ... ... ... ... ... ... 40 Szervezzünk község-jegyzői tanfolyamokat' .. .. 14 A tanítói nyugdíj illeték behajtása s az 1881. LX. t.-cz. 54. §-a 40 A megyék missiója . ... ... .. 14 Városaink fejlődése és hanyatlása ... 41 A b. ti. min. 1887. évi 71. kih. sz. körrendeleté . . 14 A mészárosok iparjogának tartalma .. 41 Országgyűlési választói jogosultság tárgyában felvetett kérdés ... 15 Magyarország közigazgatásának története és fejlődésének irányelvei ... 42 Szegényügyünk reformja az 1886. XXII. t.-cz. 145. §. alapján . ... ‘ió A szolgabirói hivatalok megvizsgálásánál főispánok által követendő eljárás 42 A vitás községi illetőség puhatolása tárgyában követendő eljárás, — áta- A mészégetés iparjogi tartalma ... 44 lános közigazg. eljárásunk... ... ... ... ... ... ... _. 16 A győri sikkasztások ... ... ... ... 45 A gyakorlati közigazg. vizsga, az annak alapjául szolgáló elméleti kép- A rendőri bírságok behajthatlanság czimén leírása 45 zettség és 2 évi gyakorlat kérdéséhez ........... 17 A községi törvény 32—33 és 38. §§-ban előforduló »fekvő vagyon» Az ipartelep bejelentések és az 1886. XXII. t.-cz. 9. §-a ... ... ... 17 kitétel mikép értendő ?... ... ... ... ... ... ... 46 A törvényszéki rendőrség és a járási közigazgatás ... ... ... ... 18 Egy tükördarab a magyar társadalom életviszonyaiból ... ... ... ... 46 A község-jegyzői tanfolyamok szervezésének kérdéséhez... ................ 19 Az elengedett állami adó után kivetett községi pótadó leírása ... ... 46 Özvegy nő törvénytelen gyermekeinek községi illetősége ... ... ... 19 A mezőgazdasági rendtartás ... ... ... ... ... . . ... 47 A közigazg. tisztviselők napidijainak s fuvarköltségének kérdéséhez ... 20 Az alkoholizmus nálunk és a külföldön .. ... ... ... .. ... ... 47 Tűzrendészed viszonyaink ...... .... 20 A községi közegek felelőségéhez, — adóügyekben ..................47 Középitészeti és építkezési rendészetünk reformja ... ... ... 21 Válasz a rendőri bírságok behajthatlanság czimén leírása czimü czikkre 48 A házalók árusítási joga orsz. és heti vásárokon ........ 21 A bűn elleni harcz ................... ...... . 49 A közhivatalnok és köztisztviselők községi illetősége, és a telepítésnek Az állategészségügyi törvény... .................. ................ ._ ... 50 bejelentése iránti kötelezettség ... . .................. ... 22 Biharvármegve gazdasági egyletének véleménye a mezőgazdasági rendtar­Hatásköri kérdés (vadászati kihágási ügyben) ... ................. 22 tási javaslat felett . ...... .......................... .. ... 50 Közigazgatási érdekeink a választási mozgalmakban . .. ... 23 A községi képviseltetés gyakorlásának kérdéséhez 51 -52 A 634 frtos nyúl ... .. _ ... ... ... ... ... ... ... ... 23 Vasvármegye főispánja által a szolgabirói hivatalok helyszíni megvizsgá­Középitészeti és építkezési rendészetünk reformja (szabályrend. tervezet) 23 lásánál alkalmazott eljárás főbb irányelvei .. -- 51 Az önálló puszták községi adózás tekintetéből ... . 24 Közigazgatásunk 1887-ben ... ... ... ... - 52 A házalás létjoga ........... ... ... ... ... .......... ... ... ... ... 24 A tűzoltói intézmény a községi önkormányzat keretében ... ... ... 52 TÁR

Next

/
Thumbnails
Contents