Magyar Közigazgatás, 1888 (6. évfolyam, 1-52. szám)

A 1888. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Erdei kihágási bíráskodásunk... ... ... ___ 1 Az iparigazolvány és .engedélydijak, ipari bírságpénzek kezelése. 1 Az ugarrendszer és közös legeltetés törvény utjáni szabályozása 1 Báró Sennyey Pál... ... ... •___ ... ... ... ... .. 2 A községi elöljárósági és képviselőtestületi választásokhoz ....... 2 Az új vízjogi törvény és végrehajtása ... . ... ....... 3 A pénzügyi administrate reformja Pest-Pilis stb. megye közigazgatási bizottságában ...................... 3 Torontálmegye házi ünnepélye ... .... ... ... ... .......... 4 A fővárosi kér. elöljáróságok szervezésére vonatk. javaslat megbukása 5 A virilismus elvének alkalmazása a községi képviselőtestületek meg­alakításánál ... ... ... ... ... ... .. . . ......... ... ... 5 Az erdei kihágási pénzbüntetések körül egyesség elve ...... 5 A községi illetőség reformja a szegényügy rendezése útján ........... 6 A uradalmak képviselési jogának gyakorlása ......... __ 6 A közigazg. bizottságok tanácskozási ügyrendének kérdése _. 7 Cselédtörvényünk gyakorlati hiányai ... ... ... ... ... ... .... 7 A virilismus elvének alkalmazása a községi képviselőtestületek megala­kításánál ... .... ... ... ... .......... ... ... ... 7 A hivatalos napok rendszere a járási közigazgatásban... ... ... 8 Révek és vámok .... ... __ ....... ............... ... ... ... 8 A közigazg. tisztviselők napidijainak és fuvarköltségeinek kérdéséhez 8 A rend. tanácsú városok polgármesterei minősítésének kérdéséhez 9 A rend. tanácsú városok tisztviselői... ... .. ... . ... ro A járási tisztviselők napidijainak és fuvarköltségeinek rendezéséhez 10 A rend. tanácsú városok polgármesternek minősítése .... 11 Az örökbefogadás alapján kérelmezett honosítási esetek elbírálásánál követett eljárás kérdéséhez ................... .. .. _ . 12 A közig, tisztviselők napidijai s furarköltségei . ... 12 Az árvizek ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... __ 13 Az Amerikába való kivándorlás kérdéséhez ... ................. 14 A telekkönyvek átalakítása .. ... ._ ... . .. 14 Állítsunk minden községben kisdedóvódákat vagy gyermekmenedék­helyeket .. ... .................. ... ... . 15 A körjegyzőségek belső ügyvitelének megvizsgálása „. 16 '''-'^-Járási tiszviselők napidija s fuvarköltsége fegyelmi vizsgálatoknál.. ... 16 A házközösségi ügyek megszűnése . ... .. 16 A halászati törvény ... .... ... ... ... ... ... 17 A rend. tan. városok polgármesterei minősítésének kérdéséhez... .. 17 Kis községi vagy közjegyzőségi administratio ... ..................... 18 A széldöntvények értékesítésének mint az üzemtcrvtől való megengedett eltérésnek formai kellékei .......... _ ... .................. ... ... 18 A közig, hazóságok feladatai a selyemiparral szemben ... 19 Az italmérési regálejog-csonkitás megbüntetése körül követendő eljárás 19 Egy érdekes útkérdés . .................... ... ._ 19 A községi kisdedóvódák és gyermekmedékhelyek kérdéséhez ... ... 20 A távirda, távbeszélő és egyéb villamos berendezésről szóló törvény­javaslat._ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... 21 Uratlan dolgok megmentése és elsajátithatása, tuta’ózható folyók meg­áradása esetén ................ ... ... _. ... ... ... ._ 21 A rendbirságolás hatása a fegyelmi vizsgálatok csökkentésére 22 A regalekötelezett italmérési üzletek s az ipartörvény 10. §. a) pontja 22 A lelenczápolási költségek és kis községeink helyzete ... . ... 22 Pénzügyi jogszolgáltatásunk... ... ... _. ... .. ... 23 Az 1886: XXII. t.-cz. 39. §-a ... ... . .. ... ... 23 A törvényhatósági tisztviselők nyugdíjintézménye ....... ...... 24 A községi illetőleg körjegyzőségi iroda átadása s átvétele 24 Állategészségügyi administratiónk .... ... ... ... ... ... ... .... 25 Járási közigazgatásunk és kir. törvényszékeink közti viszony, tekintettel a törvényszéki bonczolásokra... ..... 25 A községi választók névjegyzékéről ... ... ... . ... __ 25 A vadászati ügy a közigazgatásban ... ... ... .26 f' Kisdedóvók és gyermekhalandóság ... ... ... . . ... ... ... 26 Még egyszer a községi választók névjegyzéke .............................. 26 A lelkész és iskolafentartó községek közteherviselése és azon szolgálta­tások közigazg. jogi természete ....... .27 A vízjogi törvény átmeneti intézkedései ... . ... ... ... ... 28 Vízügyi igazgatásunk reformjához ... . .. ... ... 28 A községi választók névjegyzéke kérdéséhez ... ... ... ... .. 28 A fővárosi államrendőrség ...... ...... 29 Járási közigazgatásunk feladatai egy kis községnek tűzvész általi el­pusztulása esetén ... ... ... .. ... . ... 29 Közigazg. tanfolyam szervezése ... ._ ............... ... ............... 30 A községi közmunka szervezésének kérdése járási közigazgatásunkban 30 Egy érdekes kérdés ._. ... ... ... . ... ... 31 A pénzügyi jogszolgáltatás kérdéséhez... ... ... ... ... ... ... 32 A gyakorlati járási közigazgatási ügykezelés hiányai, tekintettel a járási székhelyen kívül tartott tárgyalásokra ... ... ... ._. . 32 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat az admi­nistrativ executiva érdekének szempontjából ... .. _ 33 Az «egy érdekes kérdés»-hez ... ... ... ... ... ... . ... ... 33 Az iparigazolványok kiadása, és az ill. díjjegyzék 13. tételének IV. 1. pontja 34 Törvényjavaslat a házalókereskedésről ... ... ... ... ... ... ... 35 A regalemegváltás kérdéséhez.. ... ................. ... 35 A szolgabiróság és a csendőrség jogköre, a tűzvészek okainak nyomo­zása körül ... ... ... .. ... ........................ ... ... 36 Az «érdekes kérdés»... ... ... ... ... ... _ ... ... ... .. ... 37 Az iparigazolványok kiadása kérdéséhez. ..................... 37 A főispánok felügyeleti joga a községi administratióban _ . ... ... ... 38 A hullaszállitási engedélyek kiadásának rendje ... ... 38 A községi és közjegyzők országos egyesületének közgyűlése... ... . 39 Ismét egy érdekes kérdés ... ... ... ... ... — 39 A főváros bűnei és a vidék teherviselése . . ... ... ... ... ... .... 39 Reformáljuk a főváros administratióját ...... .... 40 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslathoz _. ... 40 A mezőgazdasági földbirtok rendjének szabályozása, mint agrar-politikai feladat ... . . ...... 40 A községi jegyzők minősítésének kérdéséhez ... ... ._ ... 41 Az újabb «egy érdekes kérdés»-hez... 41 A regalekérdés ._ ._ ... ... ... ... ... ... . . 42 A mezőgazdasági földbirtok rendjének szabályozásához 42 A közigazg. tanfolyam szervezésének kérdéséhez ... _ ... . 43 Az újabb «érdekes kérdés»-hez ................ . . .... 43 A rendezett tanácsú városok és a regalemegváltás ... . .. .44 A hullaszállitások .... 44 A megyei erdőtisztek számadási kötelezettsége ......... 44 A katonai törvényjavaslatok 45 Törvényhatósági biz. tagok választása körüli eljárás... ... 45 Az új véderő-törvényjavaslat ........ .. 47 A községi képviselőtestületek tagjai felelősségének kérdése ... .. ... 48 A kóserhusvágás és az állategészségügyi administratio érdekei ... 48 Az 1886. 21. t.-cz. 26. tj-ában az adó kétszeres számítására vonatkozólag foglalt rendelkezések értelmezése ... . ................. 49 Az elbocsátott fegyenczek gondozása, mint társadalmi létérdek 49 A bűnvádi eljárásról szóló törvényjavaslat ... 50 A kézi napszámok felhasználása a községi közmunka-erővel épített vicinális utaknál ... ... ... ._ .............. ... 50 A kbt. 104. §-ában foglalt fix büntetési tétel jogosultságáról.__ ... 50 A közigazgatási bizottság intézménye ... ... ... .. ... ... 51 A községben nem ingatlan után legtöbb adót fizető községi lakos fel­veendő-e a választás alá nem eső képviselők névjegyzékébe? 51 Beszámoló ... . ... ... ................. ... ... ... ... 52 Az uj véderő törvénnjavaslat (III.) 52 Iparüzlet kisajátítása ... 52

Next

/
Thumbnails
Contents