Magyar Közigazgatás, 1890 (8. évfolyam, 1-52. szám)

I I ' A \ 1890. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránvczikkek. A törvényhatóságok közgyűlései ... .. ... ... ....................... ... 1 A tűzrendészed igazgatás egy nyílt kérdése ... ... ... ... ... ... 1 A kiadási czimek igazolásának jogrendje, tekintettel a községi szám­adásokra ... .. ... ... ... ........... ... ................. ... — i Kételyek és kilátások a közigazgatási reform sorsa iránt ... ... ... 2 Az erdei kihágási judikatura nehány nyilt kérdése ... ... 2 A községi jegyzők országos egyletének emlékirat tervezete, a községi közigazgatás államosítása s a községi jegyzők kinevezése tárgyában 2 Kételyek és kilátások a közigazgatási reform sorsa iránt ... ... ... 3 Az erdei kihágási judikatura néhány nyilt kérdése ... ... ... ... ... 3 A községi jegyzők országos egyletének emlékirat tervezete, a községi közigazgatás államosítása s a községi jegyzők kinevezése tárgyában 3 Kételyek és kilátások a közigazgatási reform sorsa iránt .. ... ... 4 Az erdei kihágási judikatura nehány nyilt kérdése ... ... 4 A hatósági illetékességről pusztai kérdésekben ................. .... ... 4 A községi jegyzők országos egyletének emlékirat tervezete, a községi közigazgatás államosítása s a községi jegyzők kinevezése tárgyában 4 A főváros szervezési törvényének reformja ... ._ ............... ... ... 5 A pénzkezelés járási közigazgatásunkban és a postatakarékpénztárak . 5 A főváros szervezési törvényének reformja ... ... ... ... ... ... 6 Az erdei kihágási judikatura nehány nyilt kérdése ... ... ... ... ... 6 Közigazgatási szervezet... ... ... ... ... ... ... .................. ... 6 A főváros szervezési törvényének reformja ... ... ... ................. 7 Az erdei kihágási judikarura néhány nyilt kérdése ... ... ... ... 7 Az országos jegyzői egyesület emiékirat tervezete ... ... ... ... ... 7 Állami administratio ... ... ... ... ... 8 A közvetlen adófizetőkre kirótt községi pótadónak behajtása ... ... 8 Az országos jegyzői egyesület emlékirat tervezete... ... ......... S Közgazdaságunk és közgazdasági administratiónk ... ... ... .......... 9 Árvíz elleni jogos önvédelem ... ... ... ... ... ... .......... ... 9 Az országos jegyzői egyesület emlékirat tervezete _. . .......... ... 9 A belügyminisztérium ... ... ... ... ... ... ... ........... 10 A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883. évi I. t.-cz. értelmezéséről ' 10 A közvetlen adófizetőkre kirótt községi pótadónak behajtása ... ... 10 Az 1886. évi XXIII. t.-cz. 10. §-ához ... ... .. ... ._ 10 Az országos jegyzői egyesület emlékirat tervezete ... _. 10 Felfolyamodással megtámadott vármegyei választások ... ... ... 11 Az állategészségügyi törvény egy helytelensége.. ............. ... ._. ... 11 Az országos jegyzői egyesület emlékirat tervezete ... ... __ 11 Kormányváltozás... ... ................ ... ... ... ... ... ... ._ ... 12 A volt úrbéresek illetőségének telekkönyvezése s ezzel kapcsolatos kérdések ........................ . ... ... ... ... ... ... ... 12 A törvényhatóságok területének uj beosztásáról... ... ... ... ... 13 A vagyontalansági bizonyítványok kiállításának jogelve ... . . 13 Pár szó kihágási eljárásunkról... ... ... _ .. ... ... ... 14 Van-e joga a törvényhatóság igazoló választmányának valamely bizott­sági tag választását felszólamlás hiányában hivatalból megsemmi­síteni? ... ..................................................................................... 15 Ertékmegtéritésnek van-e helye a legeltetési kihágásoknál erdőtörvé­nyünk szerint? ... ................ ..............__ ................. ._ ... ... 15 A belügyminiszter munkaprogramjából ... . ... ... ... ... ... 16 A tanonczszerződések s a gyámügyi igazgatás _ ... ... ... ... ... A rabtartási költségek rendőri bíráskodásunk körében ... ... Erkölcsi bizonyítványok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Igazságügyi reformok ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Áz adózási kellék különbsége az állampolgárság és a községi illetőség megszerzésénél........................ . ... ... ... ... ... ... ... Egy alispán ............... ... ... ... ... ............ mL ... ... ... Az anyakönyvezésről szóló cultusminiszteri rendelet... ... ... .. _ Ellentétes érdekek... .............. ... _ ... ... ... ... ... ... Jogállam és közigazgatás ... .. ... ... .................. .......................... A községjegyzöi irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ... ... ... ... Még egyszer jogállam és közigazgatás ... ... ... ... ... ... ... A községjegyzöi irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ................ A közigazgatás a napi sajtóban ... ... ... ... ._ ... ... ... ... Török Szt-Miklós mezőváros évi jelentése ... ... ... ... ........... Vízjogi törvényünk revisiója ... ... ... ... ... ... ... ... ... A «Jogtudományi Közlöny»-nek.._ ... ... ... __ ... ... ... ... A községjegyzői irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ... ... ... ... A közhatósági levelezések körül követendő eljárás szabályozása A pozsonyvármegyei jegyzői tanfolyam ... ... ... ... ... ... ... A községjegyzői irodai ügykezelés vizsgálata... ... ... ... ... ... A napisajtó a közigazgatás reformjáról ... ... ... ... ... ... ... A közégjegyzői irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ... ... ... Megyei, községi háztartás és ellenőrzés ... .. ... ... ... ........... A községjegyzői irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ... ... ... __ A gyülekezési jogról... ... _. ... ........................ ... .................. legyzői tanfolyam Torontálvármegyében .... ... ... ... ... ._ A határjelzéseknél előfordulható kérdések jogi természete ... ... A községjegyzői irodai ügykezelés vizsgálata ... ... ... ... ... ... A közigazgatási reform eszméje a vármegyékben ... ............... ... Közigazgatási re'örm mozgalmak Barsmegyében ... ... ... ... ... A nagy és kisközségek és a rendezett tanácsú városok közig, állapotá­nak, belső ügyvitelének és pénzkezelésének megvizsgálása ... ... A rendezett tanácsú városok és községek belső ügyvitelének, pénzkeze­lésének és közigazgatási állapotának az 1890. évi 46,664. sz. alatt kelt belügyminiszteri rendelettel elrendelt megvizsgálása alkalmával felveendő jegyzőkönyv mintája ... ... ... ... ... ... .......... A kijelölési jog a községi birák választásánál... ... ... A rendezett tanácsú városok és községek belső ügyvitelének, pénzkeze­lésének és közigazgatási állapotának az 1890. évi 46,664. sz. alatt kelt belügyminiszteri rendelettel elrendelt megvizsgálása alkalmával felveendő jegyzőkönyv mintája .. _ ... ... ... ... .. ... Közgazdasági kormányzatunk és közigazgatásunk ... ... ... ... ... A felebbezési jog korlátolása kihágási ügyekben ... ... ... ... Közgazdasági kormányzatunk és közigazgatásunk . . ... ... ... ... Külföldi közigazgatás ... ... ... ........................ ... ... ... ... A kalocsai biróválasztás ... ... ... ... ... ... ... ................. ... í Külföldi közigazgatás .. ... ................. ................. ... __ ... 1 A közigazgatási reform kérdése és a politikai pártélet ... ... ... ... I Külföldi közigazgatás . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ! Az 1871. évi Lili. t.-cz. 32. §-ának végrehajtása ... ... ... ... ... 16 16 16 •7 '7 18 18 18 '9 '9 20 20 20 20 21 22 22 22 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 3° 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35

Next

/
Thumbnails
Contents