Magyar Közigazgatás, 1892 (10. évfolyam, 1-52. szám)

A ■iái r 1892. ÉVI FOLYAMÁNAK Pécsi Ai aaii LftfálUT . J&(aí^jL. TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Az önkormányzat pénzügye és a reform _. ... 1 Naptári év és közigazgatási év ... ... ... ... ._ ... ... ... 1 A közigazgatási reform és a választások ... ... ... ......................._ 2 Az országgyűlési berekeszti) trónheszéd . ... ............................ 2 Királyi meghívó ... ................................. ... ................................. 2 A közigazgatási reform és a pártok ... ............................... .. ... 3 A házi fegyelmi jog és rendőrigazgatásunk érdekei ... ... ... 3 A képviselőválasztás foganatosítása körüli kérdésekről 4 A házi fegyelmi jog és rendőrigazgatásunk érdekei (II.)... ... ... ... 4 A közigazgatás reform az uj országgyűlésen ... ............... ... 5 A házi fegyelmi jog és rendőrigazgatásunk érdekei (III.)... ......... 5 Tolonczszállitási ügyünkhöz _ ... ... ... ... ... ... ... 5 A vegyes házasságból származó gyermekek születési eseteinek anya­könyvelése ... ........................ ... .. ... ...................... 6 A közutakról és vámokról szóló törvény 136. §-ának első és második bekezdése.. ................................................................................ 6 Az ideiglenes állami adóvégrehajtók ... .. ... ... ... .. ... 6 Az uj országgyűlés munkarendje . ................. ... .. ........... 7 Az orvosi titoktartás ........... ._ ... ... ... ................................ 7 VA vármegyék hivatása nemzeti közéletünkben ... ... . __ 8 'Egy és más a vármegyei, különösen a járási tisztviselők fizetéséről _ 8 A trónbeszéd ... ..................................... ... ................. .. ... 9 Közigazgatásunk és a választási mozgalmak ... ... ........................ 9 A vármegyerendszernek nyugat-európai szellemben való átalakítása... 10 Az izraeliták anyakönyvi ügyének rendezése ... ... ... 10 A földmivelésügyi miniszter jelentése ... ... ................................. 11 \Adatok az «egy és más« stb. czimü közleményhez ... ... ... ... ... 11 A kinevezési sorrend kérdése ... .................. ................_. ... ... 12 Észrevétel «az ideiglenes állami végrehajtók» czimü czikkre... ... 12 A felvidéki ínség ... ... .................. ................. ... . ... ... 13 «Felebarátok» .............................................. . ................. ... ........... 13 Az állami tisztviselők illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat 14 A mezőgazdasági érdekképviselet ... ... ............................................... 15 Az egységes középiskola ... ... ... ................ ............... ... 15 A közigazgatási személyi eleme .......... .. ... ... ....................... 16 A járási hatóságok szervezete mint az exekutiva biztosítéka (1.1 ... 16 A politikai és egyházi községek ... _. ... ......................... ... 17 A járási hatóságok szervezete mint az exekutiva biztosítéka (II.) ... 17 A belügyi tárcza költségvetésének tárgyalása ... ... ... ................. 18 ».Az árvaügyi nyilvántartásokról ... ... __ ... ... ... ... . ... 18 7^ magyar állampolgársági kötelékből elbocsátásról ... ..18 A választás az autonom képviseletekben .. ....................................... 19 A felekezeti közegek javadalmi illetményeinek végrehajtása ... ... 19 Baross Gábor _ ... .................■_ ... ... ......................... 20 A felvidék ínsége (I.) ........................ ................ ... ................. 20 A választók névjegyzékének összeírásáról ... . ... ... ... 20 Jog a közigazgatásban ........... ... .......................... ... ... ... ... 21 A felvidék ínsége (II.) ... ... ....................... ... ... ... .......... 21 A kultuszvita ... ................. ... .................. ........................ ... 22 A nyilvános betegápolási költségek behajtása ... ... ......... 22 A koronázás 25 éves ünnepélye ............................... . _ ... ... 23 Á nyilvános betegápolási költségek behajtása (vége) ... ... ... ... 23 A közigazgatási reformok sorrendje ... ... ... ... ... ... ... 24 A községi pótadók kezelése ... ... ... ... ... _ ... 24 Török János főkapitány ............................................................... ... 25 Privilegium modern jogrendszerünkben .......................... .................. 25 A kiszolgált altisztek ellátása és közigazgatásunk reformja ... .. ... 25 A büntetőtörvények revíziójáról .................. ........... ... 26 A franczia megyei autonómia (I.) ... ................. ... ........... ... 26 A nyilvános gyülekezetek rendészete ... ... ... ... ............... 27 A franczia megyei autonómia (II.) ... ................. .................. ... 27 A nyilvános gyülekezetek rendészete (II.) ... ... ... ... ... ... 28 A franczia megyei autonómia (III.) ... . ... ............................... 28 Vasvármegye főispánjának jubiláris ünnepélye ... ... .......... 29 A vármegyei központi vizsgálati normativuma (I.) ... ... ... ... ... 29 A nyilvános gyülekezetek rendészete (III,) ............................ ... ... 30 A vármegyei központi vizsgálati normativuma (II.) ... ... . ... ... 30 A nyilvános gyülekezetek rendészete (IV.) ... ... ... ... ... ... 31 A vármegyei központi vizsgálati normativuma (III.) ... ... ... ... 31 A nyilvános gyülekezetek rendészete (V.) ... ... 32 A vadászati törvény módosításáról ... ... ... ................ .. ... __ 32 Lukács Béla .......... ... _ ... ................................................ ... 33 A közigazgatási panaszjog és annak határai ... . ... .. ... ... 33 A nyilvános gyülekezetek rendészete (VI.) ... ... 34 Lukács György........... ... .................. .......................... ... ........... 35 Kultúrtörténeti érdekeink és a vármegyék ... .................. ... ... 34 A minősítési törvény némely szakaszainak értelmezéséről ... ... ... 35 A nyilvános gyülekezetek rendészete (VII.) ... ... ... —.................. 36 Az elsőfokú rendőrbiróságok által kiszabott pénzbüntetések kezelése ... 36 A belügyi igazgatás feladatainak exekutiv szervezete ... ... ... ... 37 A franczia községi rendszer (Commune) (I.) ... ........................ ... 37 I Az országos központi járvány-bizottság ... .................. ... ... ... 38 A franczia községi rendszer (Commune) (II.) ... ... .................. ... 38 I A közigazgatási szakoktatás... ... ... ... ................. ... ... 39 A franczia községi rendszer (Commnne) (III.) ... ... ... ... ... 39 A parlamenti szünet után .......... ........... ... ... .......................... 40 A franczia községi rendszer (Commune) (IV.) ... ... ... ... ... ... 40 Az 1893. évi állami költségvetés .. . ... ... .. . ... ... 41 A franczia községi rendszer (Commune) (V.) ... ... .. — ... ... 41 A községi pótadó teher .................................................................... 42 A franczia községi rendszer (Commune) (VI.) ............ ... ... ... ... 42 A törvényhatósági bizottság összealkotása ... ... ... ... __ ... 43 A franczia községi rendszer (Commune) (VII.) .......... — ... ... ... 43 A belügyi tárcza 1893. évi költségvetése.. ............... ... ... ... ... 44 A franczia községi rendszer (Commune) (VIII.) .. ... ... ... ... 44 Közigazgatási eljárás ... ... , ....................... ... ... ... ... 45 A franczia községi rendszer (Commune) (IX.) ... ........................ ... 45 A helyzet... ... ..................... ... ............................... ... ... 46 A főváros és a vidék járványrendészetéhez.................. ... ... ........... 46 Az ivóvíz mint járványtenyésztő tényező ... .................. ... ... ... 46 A Wekerle-kabinet ... .......................... .................. .......................... 47 Egy nyílt kérdés................_ ... — — — ... 47 Mivel fertőtlenítsünk falusi községeinkben?... ... ................. ... --- 47 Az uj kormány programmja... .. ... ... ... ... ..............— --- 48 A franczia közigazgatás közép- és felsőfokon ... ... ... ... ... ... 45 A belügyi tárcza vezetésében beállott változás ... ... .................. 4g A franczia közigazgatás közép- és felsőfokon (folyt.) ... ... ... ... 49 Községi elöljárók tanácsa ... ... .......................... ... ... -- — 50 A franezia közigazgatás közép- és felsőfokon (folyt, és vége.) ......... 50 A belügyminisztérium .................................. - ... ... — 51 Államtitkár-változás a belügyminisztérium ... ... . - — --- 51 Praktikus irány a jogorvoslatok rendszerében ................ ........................ 51 A törvényhatósági tisztviselők rangfokozata és javadalmazása ... ... 52 Községi közigazgatási tanfolyamok... ........... ........... -................. - 52

Next

/
Thumbnails
Contents