Magyar Közigazgatás, 1892 (10. évfolyam, 1-52. szám)

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Felsőbb hatósógok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. minisztertanácsnak hatásköri összeütközések­ben hozott határozatai. Ha az örökösök ismeretlenek vagy nincsenek, az örökösédési eljárás megindítása a bíróság hatáskörébe tartozik ... ... .............. n Méregtartalmu szereknek orvosi vény nélkül való használata és elhullott állatok eltakarításának elmulasztása miatt indított ügy elbírálása nem közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik 18 Tartalékos tiszt által egyenruhában elkövetett testi sértés vétsége a polg ri, büntető bíróság hatáskörébe tartozik.. ... ........... ... ... 20 Fausztatás, illetve tutajozás által okozott kár megtérítése iránti ügy elbírálása nem közigazgatási, hanem birói útra tartozik ... ... ... 21 Ha az örökösök ismeretlenek vagy nincsenek, a hagyatéki eljárás nem az árvaszék, hanem a bíróság hatáskörébe tartozik... ... _ ... 28 A cselédbér iránti követelések, ha azok az 1876. évben életbe­lépett cselédtörvény hatálya előtti időből származnak is, közigazgatási útra tartoznak ................ . ... ........................................ ... .. ... 50 A m. kir. Curiának a közigazgatást érdeklő határozatai. A község által mezőrendőrségi teendők ellátására alkalmazott egyének köznivatalnokoknak tekintendők s e minőségükben megvesz­tegetésük büntetendő .................................................................... ... 1 A községi jegyző jogosítva van sürgős rendőri ügyekben előve­zettetést is elrendelni ....................................................................... ... 2 A templom javára tett pénzigéret, ha a templomjavitási költség a választókat terheli, a btk. 185. §-ába ütköző cselekményt képez. Egy üveg bornak kiszolgáltatása egyes választóknak az idézett szakasz alá eső itatásul nem tekinthető _ ... ... ... —.......................7TT~7^-------3 Regalebérlő jogosítva van a jogosulatlanul szeszt árulónál talált szeszt a községi elöljáróság közbenjöttével elkobozni ... __ ... ... 4 Munkadijnak követelése erőszakoskodó fellépéssel: zsarolást képez 5 Káros következmények meggátlása által a kihágás ténye meg nem történtté nem tétetik .......................................................- ........... 6 Ha valaki a végrehajtásilag határjelzőkül levert czölöpöket azon czélzattal semmisiti meg, hogy azon határon túl eső idegen földterületet a saját földjéhez elfoglalja, a btkv. 407. §-ában meghatározott határjel­hamisítás vétségét követi el ... ....................................— ... ... 7 A nyilvános ház tulajdonosa, a ki az onnan megszökött leányt erőhatalommal visszaviszi és ruháinak elzárásával a távozásban meg­akadályozni törekszik, a btk. 321. §:ába ütköző személyes szabadság megsértésének bűntettét követi el.. ...................................... .................. 9 A községi képviselőtestületi tagság nem oly állás, melyre hivatal­vesztés volna kimondható ...............................­.....................-.............- u Ki fuchsinnal festett paprikát árnba bocsát vagy szétosztás czéljából raktárban, vagy más áruhelyen tart: közegészség elleni vétséget követ el 12 A bélyeghamisítás vétségét követi el az, a ki több bélyegnek az értéktelenitési jelek eltávolításával, érintetlen maradt részeit összeilleszti s az igy alakított egész bélyeget felhasználja .............. .... ... ... 13 Ha a szülésznő betegeinek jutalomért cseppeket, labdacsokat, vasfürdőket rendel: közegészség és testi épség elleni kihágást kévét el 14 Az úgynevezett «béresgazda» szintén cseléd s a bére iránt indított kereset nem a polgári bíróság, hanem a közigazgatási hatóság hatás- . körébe tartozik ... ... ................................................ — — — ... '15 ltalmérés-jövedéki hihágást meg nem állapítja a kicsinyben való elárusítás vádja szempontjából az a cselekmény, ha többen 100 literen felül szeszes folyadékot együtt rendeltek, együtt átvették, árát közösen kifizették és különösen, ha az az eset sem forog fenn, hogy egyik társvevő a másiknak a vételár-hányadot megtéríti .......... ... ... ... 16 Ha valaki rendőrtisztviselőnek hivatali helyiségében megjelenvén, ennek négy szem közt 2 frtot ad azon kívánságának kifejezésével, hogy az ő szeretőjét azért, mert az lakásából éjjelenkint kiszokik és csavarog, tartóztassa le, a rendőrtisztviselő kötelessége megszegését czélozván, a btk. 470. §-ába ütköző cselekményt követ el ... ... ... ... ... ... 17 Községi elöljáróság oly közhatóságnak, melyhez a végrendeletek az 1876. évi XVI. t.-cz. életbelépte előtt érvényesen letétbe helyezhetők lettek volna, nem tekinthető. A törvény csakis azt a hatóságot tekinti végrendelet letétbe vételére illetékesnek, melynek a hagyaték tárgyalása is hatáskörébe tartozott. Ily hatáskörrel pedig a községi elöljáróság sem nem birt, sem nem bir s az ezzel ellenkező jogszokás irányadóul el nem fogadható ... .............................. ... ... ... .......... .... 18 A községi bírónak az a cselekedete, hogy az általa összehívott, nem hivatalos jellegű gyülekezetből valakit községi szolgák segítségévei erőszakosan kivezet csupán a miatt, mert annak mint egyik érdekeltnek ugyanott tett nyilatkozatát sértőnek vélte, a btkv. 475. §-a alá nem foglalható, hanem a btkv. 261. §-ban meghatározott becsületsértés tény­álladékát állapítja meg ... ... ... ... ................­.....................— — >9 Az iskolai tanítónak, az iskolás (gyermekekkel szemben házi fe­gyelmi joga van s az ennek gyakorlása közben okozott könnyű sértés nem büntethető ... ................. ... ... ... .......................... ... — 20 Büntető törvényünk szerint nem képez tnlajdon elleni izgatást az oly cselekmény, midőn válaki a munkásoknak egyenes felhívás nélkül maguktartása iránt tanácsot ad ... .......................— —........................ 22 A hadsereg által tartott nagyobb taktikai gyakorlatok alkalmával okozott károknak megállapítása a közigazgatási hatóság körébe tartozik 23 Ha valaki a községi közgyűlésben a községi bíróra azt mondja, hogy bizonyos községbe vezető útnak engedélyezése azért történt, mert «talán a bírót valaki oldalba lökte», meggyalázó kifejezést ugyan, de nem rágalmazást, hanem nyilvános becsületsértés vétségét képezi .. 24 Ha valaki egy már régibb idő óta fenálló védgátat magára nézve károsnak tart, annak átalakítása iránt a közigazgatási hatósághoz tar­tozik fordulni s nincs jogosítva azt önhatalmúlag átvágni. Ha ezt mégis megteszi, a károsult, tekintet nélkül azon a közigazgatási hatóság elé tartozó kérdésre: vájjon jogosítva volt-e gátat emelni — kártérítéssel tartozik................................................................ L_. „ ............................— 25 Az erdőőrök erdei kihágás esetében csak az illetékes hatóság végzése alapján tarthatnak házkutatást. Ilyen végzés nélkül tartott ház­kutatás esetén az ellenszegülés nem képez hatóság elleni erőszakot Azokban a községekben, a melyekben úrbéri italmérés gyakorol­tatott, az ezért megállapittatott kártalanitási összeg iránt folytatott birói eljáráshoz, a volt úrbéresek nem egyenként, hanem a község birói személyében idézendők ... ... ... ... ... ... ... ......................... . Pénzügyőrök csak helyhatósági közbenjárás mellett foganatosít­hatnak házmotozást. Jogosulatlan eljárás ellen kirejtett erőszak nem esik a btk. 165. §-a alá ... ... ... .. .......... ... .................................. A magyar törvények szerint házastársának szüségleteiröl a férj, mint a család feje, tartozván gondoskodni, első sorban ugyancsak a férjnek kötelessége beteg neje gyógyítási költségeit is viselni, a mely kötelezettség a nőt csakis férjének teljes vagyontalansága esetében ter­helheti. A teljes vagyontalanság a férjnek hallgatag beismerésével nem bizonyítható... ... ... .......... .........................................................­Felhívás adósság fizetésre azon tenyegetéssel, hogy nem fizetés esetén a felhívott neve hírlapokban fog közzététetni, a btk. 351. §-a alá eső zsarolást képez ........... ... ... ... ... ... ... Az isteni tiszteletre, általában vallásos gyakorlatra felavatott templom s nevezetesen annak belseje, a maga egészében is, minden hitfelekezetnél a közönséges értelemben vett kegyeletet meghaladó vallásos tisztelettel figyelemben tartandó helyet képez, mely meggyalázó cselekvények ellenében, ép úgy a törvény oltalma alatt állónak tekin­tendő, mint az abban elhelyezett és a szertartásnál legközvetlenebb ke­zelésre használt tárgyak ... ... ... ... ................................. ........... Marhalevél meghamisítása azon czélból, hogy ez által jogtalan vagyoni haszon szereztessék, s btk. 392. ij-a szerint minősülő okirat­hamisitást képez... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Megvesztegetés a btk. 465. §-a értelmében nem forog fenn; ha a közhivatalnok csak szinleg, mint agent provokateur s oly czélbói fogadta el a megvesztegetés iránt tett ajánlatot, hogy ez által az ajánlattevő ellen egy más bűntettben való bűnösségére nézve bizonyítékot szerezzen A folyamfelvigyázó mint ilyen a hatóságnak nem tagja, hanem közege lévén, ellene a btk. 262. §-ába ütköző becsületsértés vétsége el nem követhető ... _' ... ................................................ ................+ Az 1869. évi május hó 28-án kelt legfelsőbb kir. rendelettel sza­bályozott egyházi szervezetek szerint az egyházi, iskolai és alapítványi ügyek kezelésére, az építkezésekre, a lelkészek, tanítók, egyházi tiszt­viselők és szolgák javadalmazására az egyházi hatóságok vannak hivatva és az ilynemű ügyekben az egyházmegyei konsisztorium az egyház- megyei közigazgatásnak és igazságszolgáltatásnak állandó közege lévén, önként következik, hogy a lelkészi hivatallal járó javadalmazások és járan­dóságok kiszolgáltatása iránti követelések az egyházi hatóság előtt érvé­nyesíthetők .................. ... ... ... ... ... ......................................... Ha valamely közhasználatra rendelt községi ut rendeltetése czél- jától elvonatik, a megfelelő intézkedések első sorban a maga a község által közigazgatási utón teendők. Valamely magánut használatának meg- háboritása esetén pedig az egyes községi lakosok által szenvedettnek vélt jogsérelem miatt sommás utón leendő visszahelyezés iránt perrel fellépni nem a község mint jogi személy, hanem az érdekelt egyes köz­ségi lakosok birnak kereseti joggal ... ... ... ... ... ... ... ... A kézbesítési vevény, ha a kézbesítést nem az arra jogosított hatósági közeg eszközli, nem közokirat, annak meghamisítása által azért közokirathamisitás el nem követhető ... ... ... ... ... ... ........... Árvaszékileg kirendelt gondnok jogosítva van hosszabb időre bér­letet kötni és ahhoz a gyámhatóság jóváhagyását kikérni nem kell ... A gazdatiszti vagy cselédi minőség megállapitásánál csakis maga a szolgálat, melyre valaki alkalmazva lett, nem pedig a feltételezett tudományos előkészültségnek tényleges megszerzése irányadó ... ... A ki valamely helységbe más beszedési körzetből éjjel, azaz oly időben, midőn a bejelentést nyilvánvalóan megtenni nem lehet, bort hoz be, azt azonban másnap azonnal, mihelyt a hivatalos órák meg­kezdődtek, pótolja és az adót is lefizetni akarja, jövedéki kihágás miatt nem büntethető ... ... .......................... ... A községeknek pénz- és vagyonkezeléssel megbízott előljárósági tagjai ellen, a kezelésből eredő követelések biztosítására a zálogjog elő­jegyzése, az érdekelt előljárósági tagok arra illerékes felettes hatóságá­nak ez iránybani megkeresésére mindenkor elrendelendő ... ... ... A földbirtokosnak joga van a földén talált kártevő idegen mar­hákra nézve a magánzálogolás jogát gyakorolni, de biztosítás nyújtása esetén a behajtott marhát visszaadni köteles. A további visszatartás által a marhatulajdonosnak okozott veszteséget megtéríteni köteles ... Ha a városi adó nyilvántartó felek részére díjazásért telekkönyvi kérvényeket készít: zugirászatot követ el ... ... ... ................. ... Ha a községi bíró hatáskörének korlátolt ismerete által tévedésbe ejtve tartóztatja le, illetve bünteti meg a garázdálkodókat, a btkv. 475. §-ába ütköző hivatali hatalommal való visszaélés vétségének vádja alól felmentendő... .............................................. ................................ A tulajdonos által már használni megkezdett vasúti jegy másra át nem ruházható. A ki ily jegyet haszonszerzési czélzattal másra át­ruház : csalást követ el ... ... ............... ... ._ ..............._ Azon körülmény, hogy a helypénz fizetése alóli mentesség jog­erős ítélettel ki volt mondva, nem akadályozza azt, hogy a helypénz fizetésére való kötelezettség utólag közigazgatási utón kibocsátott ren­delettel megállapittassék ... ........... ... ... ........................................ A községi jegyző az elöljáróságnak tagja, minélfogva — sürgős esetben — a megsértett közrend és közcsend helyreállítása érdekében, a verekedő egyént rövid ideig letartóztathatja ... ... ... ... ... ... Az 1883. évi XX. t.-cz. szerint a vadászati területen talált kóbor ebek, a vadászatra jogosított által elpusztithatók, minélfogva a vadász- területen szabadon járó idegen kutya a kerülő által büntetlenül lelőhető Nyilvános közlekedési útból elfoglalt terület visszahelyezési per tárgyát nem képezheti. A közlekedési utak feletti felügyelet és rendel­kezés a közigazgatási hatóság ügykörébe tartozik ...............................— Regalebérlő nem követ el magánlaksértés, ha hatósági közben­járás mellett idegen .lakásba bemegy ... .......................... ................... 26 29 3° 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 5° 51 52 52 (

Next

/
Thumbnails
Contents