Magyar Közigazgatás, 1893 (11. évfolyam, 1-53. szám)

A 1893. ÉVI FOLYAMÁNAK Péísl Állasai Lerílllr JSilkXjX.. “• TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. A községi közigazgatási tanfolyamok szervezete kérdéséhez (I.) _... A cselédtörvény revíziója (I.) ............................................................... A községi közigazgatási tanfolyamok szervezete kérdéséhez (II.) ... ... A cselédtörvény revíziója (II.) ... ...................................... ... — Az állami és törvényhatósági tisztviselők javadalmazásának rendezéséről A vármegyék állami javadalmazásának felemelése .......................... A törvényhatóságok a vármegyei dotácziók fölemelése kérdésében... A pénzügyi fogalmazói kar és a tisztviselők fizetésének rendezése A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (I.) ... A belügyi tárcza 1893. évi költségvetésének tárgyalása — .................. A tisztviselők fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat A mezőgazdaságról és mezőrendőrségröl szóló törvényjavaslat (II.) A fegyelmi jog reformja ............................................................ ... A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (III.) — A vármegyék dotácziójának emelése... ........................ .................. A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (IV.) ... Vármegyei és községi hitelszövetkezetek ... ......................................... A községi törvény 136. §-ának és a közutakról szóló törvény 123. §-ának végrehajtása ................................................................................... A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (V.) _ A polgári anyakönyvekről ................. ...............................— ........... A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (VI.)... Vadházasságok és a hatósági kényszerjog ... ._ ... ... _ A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat (VII.) A földmivelésügyi vita _ ... ......................... ... _ ... _ ... A falu jegyzője (I.) ................ ............................................................. A rendőrkapitányok országos gyűlése ............................................... A falu jegyzője (II.) ....................................................................... ... A községi közigazgatási tanfolyamok és a községi közigazgatási állam­vizsgák szervezete ... ... ... ... ............................... ... ... ""A vadházasságokról ... ... _ ... ................. ... .................. A fólu jegyzője (III.) ...................................................................................... A fakultativ közigazgatási bíráskodás rendszerének kérdése ... ... A falu jegyzője (IV.) .................. ...................................................... Községi közigazgatási tanfolyamok és államvizsgák ... ... ... ... A községi közigazgatási tanfolyamok szervezésének kérdéséhez ........... A falu jegyzője (V.) ................................ ................... ..._____ A községi közigazgatási tanfolyamok és államvizsgák ... _ ... ... Községi közigazgatási tanfolyamok és államvizsgák kérdéséhez ... ... A községi közigazgatási tanfolyamok és államvizsgák .......... ... A községi közigazgatási tanfolyamok ... ........................................ A kőszénkutatási engedély megszerzése ... ......................................... Az állami anyakönyvekre vonatkozó törvényjavaslat .......................... A népgyülések tartására vonatkozó belügyminiszteri rendelet... _ ... Budapest fő- és székváros kerületi elöljáróságainak reformja ... ... Az állami anyakönyvek ................................ .......................... ... ... A földmivelésügyi kormányzat.__ ... ...................... ... ......... Egy pár szó az árvaszékek rendezéséhez ........................................ ... Belügyi igazgatási reform a pénzügyi igazgatás reformja nélkül... ... Az 1886 évi XXI. t.-cz. 22. és 51. §-ának értelmezése ... ... .......... A második országos tornaverseny .......................... .......................... Anyakönyvvezetés külföldön és nálunk (I.).............................................. . Az anyakönyvi javaslat a képviselőház közigazgatási bizottságában _ Anyakönyvvezetés külföldön és nálunk (II.) ......................................... 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 •7 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat .......................... 24 Anyakönyvvezetés külföldön és nálunk (IIÍ.l ... ................. ... ... 24 Adókivetési sérelmek ... .......................... .................................. ... 25 Anyakönyvvezetés külföldön és nálunk (IV.) ... ... ... ... ... ... 25 I A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvényjavaslat _... ... ... 2(1 Kezelési mizériák ...................................................................... ... 26 A házassági jog rendezése ... ... ... ... ... ... 27 A jelentéktelenebb kisközségek egyesítéséről ... ... ... ... ... _ 28 ! A gyermekvédelem ügyének törvényhozási szabályozása ... ... ... 28 Községi kategóriák ... ... ....................................... . . _. ... ... 29 A cselédek, iparos- és kereskedő-segédek után gazdáik által fizetett községi adó alapján szerezhető községi illetőségről .......... ... ... 29 A koleragyanus megbetegedések ... ... ... ... ... . ... ... 30 A mezei munkások szerződtetése .................. ... ........................ ... 30 I A községrendezés előkészítése ... ................... ... ... ... ... ... 31 A telekkönyvi kiigazítások és helyesbítések illetékmentessége a telek­könyvi betétszerkesztésnél ... ... .................. .................. ... 31 Társadalmi köztevékenység... ... ... ........................ ......... 32 Az 1891. évi XV. t.-czikk végrehajtása _ ... ... ... ... ... ... 32 A községi törzsvagyon nyilvántartása ... ... ... ... ... ... ... 32 A fürdők rendjéről ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 33 Az 1890. évi I. t.-cz. 42. §. a) pontjának végrehajtása ... ... ... 33 Rendőrbiróságaink és az államépitészeti hivatalok .... ... ...... _. 33 | A kodifikáczió... ... ... ........................ ........................................ 34 A gyermekmenhelyek ügye és cselédtartó nagybirtokosaink ... ... ... 34 A nemzetiségek és a közigazgatás ... .. ... ... .......... ... ... 35 A községnél fizető adózóktól szedett adóbehajtási illetékek kezelése ... 35 A községrendezés és járási hatósági szervezet (I.) ... _ ... ... .... 36 A tűzrendészet gyakorlása falusi községeinkben... ... ... ... ... ... 36 A felekezeti tanítók javadalmi illetményeinek hatósági megállapítása 36 A községrendezés és járási hatósági szervezet (II.) ... ................. ... 37 A vidéki színészet országos rendezése ... ... ._ ..................... ... 37 A pályaválasztás és a közszolgálat ... ... ................................ ... 38 Néhány egyéni észrevétel a rendezett tanácsú városok újjászervezéséről az állami közigazgatás behozatala alkalmából ... ... ... ... ... 38 Az adóbehajtási illetékek kezelése a községekben ... ... ... 38 A közigazgatási, törvénykezési és pénzügyi beosztás összhangja ... ... 39 A tanítói javadalmazás kinyomozása ... ... ... ... 39 Az 1894. évi költségvetés ................................... ... ... ... ... 40 Egy nyílt kérdéshez ................................................................ ... ... 40 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségröl szóló törvényjavaslat ... ... 41 A tiszti orvosi vizsgálat tárgyában kibocsátott szabályrendelet ... 41 A belügyi tárcza 1894. évi költségvetése ... ... ... .......................... 42 A mezőgazdasági bizottságról (I.) ... ... ... ... ... ... ... __ 42 A nemzetiségi kérdésről ... _. ... ... ... 43 A mezőgazdasági bizottságról (II.) — ... ... 43 Főispáni kinevezések ... _ ... .... ... ... .................. ........... 44 A tanítói javadalmi összeírások eredménye .................................. ... 44 A községi jegyzők országos egyletének közgyűlése ... ... ... ... ... 45 Községi bíráskodásunk állapota és a váltóuzsora ... ................ . ... 45 A főváros kerületi elöljáróságairól szóló törvényjavaslat a képviselő­házban ... ... ..................................................................................... 46 I Az 1891. évi XV. t.-cz. és a gyermekvédelem érdekei ... ... 46 Kolozsvármegye körlevele és a törvényhatóságok ... ........................ 47

Next

/
Thumbnails
Contents