Magyar Közigazgatás, 1895 (13. évfolyam, 1-52. szám)

! ■n% ^npMPIBPWMK A 1895. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. A lelépő kormány ... ... ... ................. ... .......................... ... 1 Hieronymi hagyatéka .......................................... ... ... ... 1 Br Bánffy Dezső miniszterelnök ............................................... ... ... 2 Az 1868. évi XLIV. t.-czikk s a nemzetiségi népgyülések ... ... ... 2 Bánffy-kabinet .......... ... ... ... ........................................................ 3 A hatásköri összeütközések bírósága ... ... 3 A közoktatásügyi miniszter programmja ....................................... ... 4 A községekről szóló törvényjavaslat (I.) ... ... 4 A fegyelmi törvény tervezete ........... ........... .... ................................ 4 Az uj kormány és a közigazgatási reform .......... ... 5 A községekről szóló törvényjavaslat (II.) ... .. ................................ 5 Az anyakönyvi törvény végrehajtása ........................... ... ........... 6 A községekről szóló törvényjavaslat (III.) .............................. ........... 6 A pénzügyi tárcza .......... ... .......................... — ........... ... ... 7 A m. kir. adóhivatalnokok ... ........... .............................................. 8 A községi törvényjavaslat tervezete és a jegyzők.. ................ ... 9 Az állami anyakönyvvezetés szervezése ... ... ... ................. ... 9 Az uj államtitkárok ... ... 10 A községi törvény előadói tervezete (I.) ... ... ... ... ... 11 A községi törvény előadói tervezete (II.) ... ................................. 11 Az állami anyakönyvek a városi törvényhatóságokban ... ... ... ... 12 A mi könyvünk ... ................. ... ........................ . ... ... 13 A «Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye» ... ... ... 13 A községi törvény előadói tervezete (III.) ... 14 A községi törvény előadói tervezete (IV.) ... 15 Pestmegyei időközi tisztujitás ... ................ . ._...................... ... 15 A községi törvény előadói tervezete (V.) ... ................................ ... 16 Méltányossági és köztekintetek a közigazgatásban ... ... 16 A vármegyei tisztujitás ... ... ... ... ... ... 17 A belügyminiszter a tisztujitásról és a közigazgatási kérdésekről ... 18 A községi törvény előadói tervezete (VI.) ... ........ ... ... ... 18 A községi törvény előadói tervezete (VII.) .................... ... ... ... 19 A pénzügyi tisztviselők ... ... ... .............................................. ... 19 A községi törvény előadói tervezete (VIII.) ... ................................ 20 A harmadik országos gazdakongresszus .................. .................. ... 21 A községi törvény előadói tervezete ( X.) ... 21 A községi törvény előadói tervezete (X.) _ . 22 A hatóságok fegyelmi rendbüntetési jogköre ... 22 A községi törvény előadói tervezete (XI.) ......... ........................ ... 23 A községi törvény előadói tervezete (XII.) ......................................... 24 Consum-adóink jövője ......................................... ........................ ... 24 Az egyházpolitikai törvények végrehajtásának előmunkálatai ... ... 25 A községi törvény előadói tervezete (XIII.) ................... ... ... ... 26 Anyakönyvvezetők utasítása ................ ._ ... ... . . ... ............ 27 A községi törvény előadói tervezete (XIV.) ... ... _. 28 Az országgyűlési képviselőválasztói jogosultság ... ... ... — ... 28 A községi törvény előadói tervezete (XV.) . ... ... ... ... ... ... 29 A főispáni állás jellege... ... ... ........................ ................. ... 29 A vármegyei tisztujitás ... ... ... ... ... ... ..................... ... 30 Külföldi anyakönyvek (I.) ......... ... ........... ... ... ... ... ... 20 A vármegyék dotácziója (I.) .. ............ ... ... ... ... ... ... 31 Külföldi anyakönyvek (II.) ... ... ... ... .................. ............... 31 A vármegyék dotácziója (II.) ........................................ ... ... ... ... 32 Külföldi anyakönyvek (III.) ........................................................... . ... 32 A vármegyék dotácziója (IV.) ... ... ._ .............. ... ... .................. 33 Külföldi anyakönyvek (IV.).. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33 Az állami anyakönyvi felügyelők ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 Rendőrigazgatásunk és a prostituczió (I) ... ........... ... ... ... 34 Közúti viszonyaink fejlődése az 1890 évi I. t.-cz. életbelépte után (I.) 35 Rendőrigazgatásunk és a prostituczió (II) ............... ... ... ... 35 Az anyakönyvvezetők gyakorlati beoktatása ... ........... .. ... ... 36 A miniszterelnök beszámolója és a közigazgatási reformok ... ... ... 37 A vármegyei tisztviselők értekezlete.. ... ... ... ... ... .. ... 38 A mezőgazdasági statisztikai összeírás .......... ... ............... ... .. 38 1895. október elseje .. ... ... ... ... ... ... ... 39 Az egyházpolitikai törvények végrehajtása és az egyházak ................ 39 Utasitás az állami anyakönyvi felügyelő hatóságok részére.. ... ... 39 A vármegyei tisztviselők'országos értekezlete ... ... ... ... ... ... 40 A községi és körjegyzők közgyűlése ... ... ................................. 40 Az 1896. évi állami költségvetés ............... ,........................ ... ... 41 A belügyi tárcza 1896. évi költségvetése .......... ... ... ... ... 42 Közúti viszonyaink fejlődése az 1890. évi I. t.-cz. életbelépte után (II.) 43 Közúti viszonyaink fejlődése az 1890. évi I. t.-cz. életbelépte után (III.) 44 A fóldmivelésügyi tárcza ... ....................................................... ........... 45 A belügyminister beszéde ... ........................................ ... ... ... 46 A közigazgatási székhelyt képező helységek gondozása ... ... ... ... 46 A közigazgatási bizottságok féléves jelentéseiről ... ... ... ... ... 47 A mezőgazdasági törvény végrehajtása ... ... ... ... ............. . 48 A vármegyei tisztujitások ............................... ....................... ... ... 49 Az ideiglenes házadómentesség és városaink fejlődése ... ... ... ... 50 Egyházaink és a kisdedóvás .......... ........... ... ... ................. 50 Az uj örökösödési eljárás ..................................................................... . 51 A közigazgatási bizottságok féléves jelentéseiről ... ... ... ... ... 51 Lapunk 1895. övi működésének eredményei ... ... ... ... ... 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. minisztertanácsnak hatásköri összeütkö­zésekben hozott határozatai. Ha negyven évet betöltött egyén állami szolgálatba felvétetik, kineveztetése korengedélylyel történtnek tekintendő .................. ... 1 Ujonczállitás előli szökés miatt indított ügy elbírálása nem a köz- igazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... ... 1 A közigazgatási hatóság által hadszökevénynek nyilvánított, azon­ban hadi szolgálatra alkalmatlannak talált egyénnel szemben a v. t 44. §-ának második és harmadik bekezdése alapján a bíróság tartozik eljárni s csak a bíróság esetleges fölmentő ítélete után lehet helye a közigazgatási hatóság részéről az id. t.-czikk 44. §-a első bekezdésében foglalt büntetés alkalmazásának ................................. ................. ... 5 Tényleges katonai szolgálatra bevonuló állami tisztviselők illet­ményei a tényleges szolgálat idejére beszüntetendők ... ................. 5 A községi elöljáróság félrevezetésére tett feljelentés miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe taitozik .................. 16 Ha az utcza rongálása nem közúton követtetik el, úgy ezen cse­lekmény nem utrendőri, hanem az 1879. évi XL. t.-cz. 127 §-ába ütköző és a kir. bíróság hatáskörébe tartozó ingatlan rongálása által elkövetett kihágást képez ............................................................................................. 20 A mezőgazdaság- és mezőrendőrségről szóló (1894. évi XII. t.-cz.) 1 törvény hatályba lépte előtt elkövetett mezei dinnyelopás elbírálása iránt I indított ügy. ha az iránt a kir. bíróság előtt az eljárás megindittatott, 1 a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... ... .................. ... ... ... 23 Szabályszerű jogositványnyal el nem látott szülésznő azon cselek­ményéért, hogy a kezelése alatt levő nőtől származott és utóbbi ud­varán elásott méhlepényt felásás után jogosulatlanul elvitte, tekintve, hogy a méhlepény értéknélküli tárgy, nem lopás, hanem jogosulatlan szülésznői teendők végzése miatt vonandó felelősségre ................ ... 26 Az 1894. évi XII. t.-czikk alapján kihágásnak minősülő mezei lopással kapcsolatos orgazdaság is vétséget képez s elbírálása a kir. járásbíróságok elé tartozik ... . ... ... ............................... . ...27 Idegen nemzeti szinü jelvényeknek tüntetőleg viselése az 1874 évi 26.559. sz. és 1885. évi 62,693. sz. belügyminiszteri rendeletekbe üt­közik és a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágást képez 28 Hamis mérleg használata miatti ügyben, há sértett fél csalásért panaszszal nem él, a mennyiben a sulymértékekre nézve fennálló sza­bályok megszegése forog fenn, az eljárás a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik ... ............... ... ..................................................... 38 A mezőrendőri törvénynek 1894. évi november hó i-én történt hatályba lépte előtt elkövetett és lopás bűntettének ismérveit magában foglaló cselekmények, ha miattuk a büntető eljárás a törvény hatályba lépte után tétetik folyamatba és az uj törvényben mezőrendőri kihá­gásnak minősittettek, a közigazgatási hatóságok által birálandók el ... 40

Next

/
Thumbnails
Contents