Magyar Közigazgatás, 1896 (14. évfolyam, 1-52. szám)

A 1896. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA Irányczikkek. Picii ÁU«i LiTÖtíT JMp-í--“­A vármegyei tisztujitások után ............... ......................................... 1 A közigazgatási bizottságok féléves jelentéseiről ... ... ... ... 1 Az uj rend eredményei ... ... ... ........................................................ 2 Vidéki rendőrigazgatásunk és a m. kir. csendőrség ........................ 2 A szölőtelepitési hitel ... ... ... ... ... ... ........... ... ........... 3 A belügyi tárcza 1896. évi költségvetésének tárgyalása ... ... ... 4 A főispánom .......... ........... ... ... ....................................... ... 5 A magyar nemzeti társadalom helyzete a vidéken __ ... ... ... 6 «Belügyi Közlöny» ................................. ... .... ... ... ... ........... 7 A hatósági könyvtárakról ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8 A kereskedelemügyi tárcza ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 A gyámhatósági igazgatás feladatainak végrehajtása ... .................. 10 Állami és törvényhatósági tisztviselők ... ... ... ................ ... ... 11 Az igazságügyi tárcza .................. .. ... ... ... ... ,r_ ... ... 12 A községi vagyon jövedelmének fokozása ... ... .................. 13, 14, 15 A törvénytelen gyermekek gondozása ... ... ... ... .. 15 A földmivelésügyi tárcza ... _ ............................... ... .................. 16 A község és egyéb helynevek törzskönyve ... ... ... ................. 17 Millennium ... ... ... ... ... ................................................... ... 18 A közigazgatási bírósági törvényjavaslat ... .. .... ... ... .... .. 19 A modern Magyarország megalakulása és közigazgatási tisztviselőink 20, 21 A közigazgatási bírósági törvényjavaslat ... ......................... ... ... 22 A vagyontalan árvagyermekek s árvaszékeink .... ... ... ... ... 23 Király és nemzet ................. ... . ... ... ................... 24 Az ezredéves országos kiállítás ... ... ... ... .... ... 25 A közigazgatási bizottságok féléves jelentéseiről ... ... ... ... ... 26 A gyógyszerészek kongresszusa... ... ... ................ .... ... ... 27 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (I.) ... .. ... .. ... ... 27 A tanügyi kongresszós ... ... ... ... .. ... ... ... ... 28 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (II.) ... ... ... .................. 28 Az utadóminimum kérdése ... ... ... ... ... ... 29 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (III.)........... ... ... ... ... 29 A törvényhatósági tisztviselőknek a m. kir. államvasutak vonalán enge­délyezett utazási kedvezmények ... ... ........ ... ... ... ... 29 A jegyzők kongresszusa .............................................. ... 30 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (IV.) ... ......... ... ......... 30 A vidéki közigazgatás feladatai a nyári évszakban .................... ... 31 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (V.) ................ . ... ......... 31 A községi és körjegyzők kongresszusa ... ................ . ... ... ... 32 A cselédrendészet ... ... ... ................................................................ 33 Felsőbb hatóságok elvi A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (VI.) .,.............................— 33 j A községi (kör-) jegyzők mint anyakönyvvezetők és a katonai igazgatás 34 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (VII.) ... ... ................. ... 34 ! A gyámpénztárak tőkekészleteinek gyümölcsöztetése .......................... 35 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (VIII.) ........................ ... 35 Az 1897. évi állami költségvetés ... .................................... . ... 36 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (IX.) ......................................... 36 A bűnvádi perrendtartás ... .................. ... —............................... 37 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (X.) ...................................... 37 Az egészségügyi kongresszus ... ........................................ ... ... 38 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (XI.) ... ... ... ... ... 38 A nemzetközi gazdakongresszus .................. ... ... ... ... ... ... 39 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (XII.j .. ... ... ... ........... 39 A mezőgazdasági munkások viszonyainak törvényhozási rendezése ... 40 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (XIII.) ... ......................... 40 Az országgyűlés feloszlatása... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (XIV.) ... .... ... ... ... 41 A közigazgatási bíróság ..................... ... ... —.............................— 42 A közigazgatási bizottságok jelentéseiből (XV.) ................................ ... 42 A programmbeszédek és a közigazgatási reform ... ... ... .. ... 43 Kiskorúak házasságához szükséges gyámhatósági beleegyezés és jóvá­hagyás ... ... ... ... ................................. ... .................. 43 A közigazgatási bírósági törvény életbeléptetése ......... ................. 44 Az örökösödési eljárásról szóló törvény végrehajtásának nehézségei ... 44 Az uj országgyűlés ... .... ... ... ._ ... ... ... ... .......... 45 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény végrehajtása ... 45 A vidéki közigazgatás feladatai az őszi évszakban ... ... ... ... 46 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény végrehajtása (I.) 46 Budapest polgármestere ... ....................................... ... ... ... ... 47 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény végrehajtása (II.) 47 A trónbeszéd ... ... ... ... .... ... ................................ ... 48 A közigazgatási bíróságról szóló törvény végrehajtása ... .................. 48 A közigazgatási bíróság elnöke .................. ... ... ... ... ... ... 49 A közigazgatási bizottságok jelentései ... ._ ............................. ... 49 A járási hatóságok dologi kiadásai ... .............................................. 49 Az ügyvitel egyszerűsítése a rendőri bíráskodás terén... ... ... ... 49 A közigazgatási bíróság ................................................................ ........... 50 A törvénytelen gyermekek felügyelete ... ........................................ 51 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény végrehajtása ... 51 A millenáris esztendő ............................................................................... 52 jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütkö­zésekben hozott határozatai. Tilos erdei legeltetés miatt indított ügyben a hatáskör alaki kér­désének eldöntésére illetékes hatóság nincs hivatva az ügy érdemére tartozó azon ténykörülmény elbírálására, hogy kár okozására irányuló szándék forog-e fenn, okoztatott-e kár és az 30 frtot meghalad-e ? ... 1 Az országút javításához szükségelt köveknek, az országúton vasár­napon végzett törése nem képezi a vasárnapi munkaszünet megszegé­sét, mert ez nem tekinthető ipari munkának, s az e miatt emelt panasz az 1879. évi XL. t.-cz. 52. §-a alapján bírálandó el ... ... ... ... ... 2 Ha az erdőben égő gyufa eldobása által tűz okoztatik, ezen cselek­mény gondatlanságból elkövetett tűz vési vétségének jelenségeit tün­teti fel s elbirálása nem közigazgatási, hanem birói útra tartozik... _. 3 A gazdaságban fizetés és konvenczió mellett alkalmazott kovács cselédnek tekintendő s ezen jogviszonyból támadó követelés elbirálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ... ... ... ... 7 Kertben elkövetett gyümölcslopás 60 korona értéken alól az 1894. évi XII. t.-czikk alapján minősülő kihágást képez s elbirálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ........................................ ... 11 A vasúti kocsikban kifüggesztett hirdetmények és utasítások ható­sági hirdetmények jellegével bírnak és igy azok megrongálása az 1879. év XL. t.-cz. 47. §-ába ütköző kihágást képez................ ....................... 17 A m. kir. zálogközvetitő által kellően kiállított nyugtának a zálog­tárgyat kiváltó egyén kezeihez ki nem szolgáltatása, valamint a tényle­ges fizetéstől eltérő nyugta kiállítása, rendhatósági utón birsággal súj­tandó szabálytalanságot, a megállapított dijaknál és kamatoknál maga­sabbaknak szedése pedig közigazgatási utón elbírálandó kihágást képez Postamester ellen, annak hivatalos eljárása közben a postahivatal helyiségében használt sértő kifejezések miatt indított ügyben az eljárás a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ... ... ... ... ... Tilos erdei legeltetés által okozott s a vármegyei árszabályzat szerint 30 frtnál nagyobb összegben felszámított erdei kártétel miatt indított ügyben az eljárás a kir bíróság hatáskörébe tartozik _... Ha a tilos erdei legeltetés ügyének elbírálását a másodfokú erdei kihágási bíróság a kir. ügyészszel egyetértőleg hatáskörébe nem tarto­zónak mondja ki, a kir. bíróság ellenkező felfogás indokából az ügyet vissza nem utasíthatja ... ... ... .............................................— — Ha a közigazgatási hatóság által a kir. bírósághoz áttett ügy bűnvádi eljárásra alkalmatlannak mutatkozik : további elbírálás tárgyát csak az képezheti, hogy vájjon közigazgatási útra tartozó kihágás tény­elemei sem forognak-e fenn ... ... ... ... ... ........... ... ... ... Földterméknek a volt haszonbérlő által állítólag jogtalan elhor- dása miatt támasztott, 20 frt összegen aluli követelés elbirálása községi bíróság, mint kisebb polgári peres ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik... ... ... ... ................. ... -....................... ~ _........... Ugyanazon egyén által elkövetett több rendbeli mezei lopás 21 32 33 34 36 37

Next

/
Thumbnails
Contents