Magyar Közigazgatás, 1897 (15. évfolyam, 1-52. szám)

A ■Ja 1897. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYM UTATÓ J A Irányczikkek. A közigazgatási bíróság hatásköre ás a közigazgatási hatóságok .......... 1 Magyarország czimere ...............__ __.............., .......... .................. 1 A in. kir. közigazgatási bíróság ügyrendje... ... ... ..................... . 1 A közigazgatási bíróság megalakulása ... ... ... ................. ... 2 A vármegyék állapotáról szóló alispáni jelentések (I.) .................. ... 2 A községek és a közigazgatási bíráskodás ......................................... 3 A vármegyék állapotáról szóló alispáni jelentések (II.) ........... . .. 3 Közigazgatásunk és a szolgálati fegyelem .......... ... ... ... ... 4 A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. és a közigazgatási bíróság (I.) ... ._ ...................................... A belügyi tárcza 1897. évi költségvetésének tárgyalása ... ........... A mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről Szóló 1894. évi XII. t.-cz. és a közigazgatási bíróság (II.) ................ . ... .................. ... A vidéki közigazgatás feladatai a téli évszakban ... .................. ... A községeknek egyes gyámoltak és gondnokoltak feletti gyámhatósága (I.) Közegészségügyünk a képviselőházban ... ......................................... A községeknek egyes gyámoltak és gondnokoltak feletti gyámható­sága (II.) ................., ... ... ................................ .................. Fiume ... ... ... ... ... ... ......................................... ... ... A földmivelésügyi tárcza... ... ......................................... .............. Közigazgatásunk s a nemzeti állam ... ... .................................. A közigazgatási bírósághoz intézett panasz felterjesztéséről........... ... Az orvosi kamarákról ... .......................... ... ... ................ . ... A vidéki közigazgatás feladatai a tavaszi évszakban ... ... ... ... A közigazgatási bírósághoz intézett panasz felterjesztéséről A pénzügyi tárcza a kép.iselőházban .......... ... ... —; -- --- 13 A közigazgatási bírósághoz intézett panasz felterjesztéséről Állami anyakönyvi intézményünk ................................................ A szoczializmus és a családi otthon ....................................... ... A mezőgazdasági munkások toborzása a felvidéken... ... A közigazgatási bírósági panaszok iktatókönyvének és a vonatkozó ügy­iratok kezelésének szabályozása ... ... ...................... — ... Az uj főispánok .................................................... ... ........... A városok reformja.......................... ... ... ... . . — — — 19 A talált hullák temetési költségeinek viselése ... .................. A városok reformja .......... ... ... ... ... .................. ... ... 21, Máramaros vármegye közigazgatási állapota ... ................... ... ... A városok reformja ....................................... ... ... ........................ A vidéki közigazgatás feladatai a nyári évszakban ... ................. A magyar tisztképzés ................ ......................................................... Az alföldi munkásmozgalmak ... ... ... ... ... ... Egy kis gyakorlati kérdés a gyámügyi igazgatás terén községeinkben 13 ... 14 15, 16 17 A mezőgazdasági igazgatás egy fontos kérdése .......... _................ Háromszék vármegye közigazgatása ........................................ ... — A napi sajtó feladata s a szoczializmus (I.) .................. .................. A « « « « « « (II.) ... .... .......................— A községi adminisztratív statisztika ... ................................ ... ... A városok reformjának tervezete (I., II.) ... ... .............................. A « « « (III., IV.) ....................................... A rendezett tanácsú városok polgármestereinek értekezlete .................. Hazai fürdőink és a közigazgatás ... ... ......................................... Tarthatnak-e az 1894. évi XII. t.-cz. alakult birtokosságok mezőőröket ? A városokról szóló törvényjavaslat előadói tervezete (I.).......................... A rendezett tanácsú városi polgármesterek értekezlete ................ . A városokról szóló törvényjavaslat előadói tervezete (II.) ................. Az uzsora és egyéb üzleti visszaélések üldözése ... ... ................. A városokról szóló törvényjavaslat előadói tervezete (III.) .................. A városokról szóló törvényjavaslat előadói tervezete (IV.) .......... A közigazgatási bíróság határozatai A városokról szóló törvényjavaslat előadói tervezete (V.) ................. A « « « « « (VI.) ................... A « « « « « (VII.) ... ... A vidéki közigazgatás feladatai az őszi évszakban ... ... ... ........... Gyámhatósági felügyelet a kiskorú anyától származó törvénytelen gyer­mekek felett ... — — .....................-.....................— — — A m. kir. közigazgatási bíróság......................................................— ... Községi közlekedési és közutak ................ ... ......................... ... Budapest uj főpolgármestere .......... .................................. ... ... Észrevételek a m. kir. közigazgatási bíróság egy határozatára ........... A községi igazgatás és a nemzeti vagyon ......................................... A nyilvános betegápolási ügy rendezéséről... .................................. ... Senki tulajdona (I.) ................. —.............— — — —................ Gyámhatósági felügyelet a kiskorú anyától származó törvénytelen gyer­mekek felett .......... -.. ................— —.....................-................ A mezőgazdasági munkáskérdés rendezése ... ................................ Kiskorú árvákra rendőri kihágási pénzbüntetések behajtása .......... ... A közigazgatási törvények végrehajtása Fiúméban ................................ A kiskorú árvákra kiszabott rendőri kihágási pénzbüntetések hehajtása Senki tulajdona (II.) .................................................................................... Senki tulajdona (III.) ................................. ... .......................— — A község- s egyéb helynevekről szóló törvényjavaslat tárgyalása... ... Közigazgatásunk 1897. évi zárlata ... ... .................­Gyámhatósági felügyelet a kiskorú anyáktól származó törvénytelen gyer­mekek felett ................................. .......................................— — Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütkö­zésekben hozott határozatai. Szolgálati szerződésnek időelőtt való felbontása esetére kikötött összeg iránt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... .................. .......................... 1 Előre meg nem határozott időn át teljesítendő szolgálatok fejé­ben kikötött jutalom iránt indított követelés elbírálása nem a közigaz­gatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ................. 4 Élő mezei nyúlnak elfogása által elkövetett vadászati kihágás elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ................... 8 Romlott vagy élvezhetlen, — de egészségre ártalmas anyagokkal nem kevert és életveszélyeseknek nem tekinthető élelmi czikkek áru­lásával elkövetett közegészség elleni kihágás elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ....................................................... ... 8 A község belterületén fekvő keritetlen kertben összerakott széna­boglya felétetése és feldulása miatt indított ügy elbírálása nem a kir. bíróság, hanem a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ._ ... 9 A folyón úsztatott fáknak ellopása iránt indított ügy elbirálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik Szérüs kertből 20 frt értékű széna ellopása miatt indított ügy 10 elbirálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatás­körébe tartozik .......................................— — — ................— — — Közösen használt erdőterületről jogtalanul levágott és elvitt fa- nemüek iránt indított ügy elbirálása nem a kir. biróság, hanem a köz­igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .................. ................. ... Szántóföldnek részért való megmunkálásából származó követelés iránt indított ügy elbirálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik.... .......... ...............................-.............— Temetőnek felügyelet nélkül hagyott sértések általi rongálása miatt indított ügy elbirálása nem a kir. biróság, hanem a közigazga­tási hatóság hatáskörébe tartozik.. ... ................................................ Mogyorónak erdőből való lopása miatt inditott ügy elbirálása nem a kir. biróság, hanem a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik A vasúti állomásfőnök közigazgatási hivatalnoknak lévén tekin­tendő, a vele szemben elkövetett hatóság elleni kihágás elbirálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... .................. — — A gondatlanságból okozott könnyű testi sértés a büntető törvény- könyvbe ütköző bűncselekményt nem képez. A dobással gondatlanság­ból okozott könnyű testi sértés miatt inditott ügy elbirálása nem a kir. biróság, hanem a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik Tilos legeltetés alkalmával kapcsolatosan elkövetett becsületsértés 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 42 43 43 44 44 45 46 47 47 48 48 49 49 50 51 51 52 52 10 11 13 13 14 17 18

Next

/
Thumbnails
Contents