Magyar Közigazgatás, 1898 (16. évfolyam, 1-52. szám)

A 1898. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Pécsi Álltai Lrréltir-PJaS^jlÄ. M­Az 1898. évi állami költségvetés ... ... ... ... ... ... ... ... 1 A kiskorúak önjogositásának módjai ... ... ... ... ... ... ... 1 A ministerelnök újévi beszéde és a törvényhatóságok ... ... ... _ 2 A községjegyzöi intézmény .................... ... 3 A belügyi tárcza 1898. évi költségvetése ... ................ . ... .... 4 A községjegyzöi intézmény... ... ... 5 A férjes nők cselédszolgálata.......................................... ... ... ... 5 A közgazdasági adminisztráczió ... ................................................ ... 6 Fegyelmi eljárás a volt tisztviselő ellen .............................................. . 6 A lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslat ... ... _. 7 A rendőrhatóságok és a szocziálizmus .......... ... ... ... ................. 8 A mezőgazdasági munkástörvény végrehajtása ... 9 A gazdasági munkásszerződések * ............................... ... ... ... ... 9 A mezőgazdasági munkástörvény végrehajtása ... ... ... ... ... 10 A közigazgatási bíróság általános közigazgatási osztályának első dönt­vénye.__ ........................................ .... .................. ... .. ... 11 A sajtóügy törvényhozási szabályozása ......................................... ... ... 12 A m. kir. közigazgatási biróság első évi működése ........................... 13 Községi közigazgatásunk feladatai a tavaszi évszakban................ . ... 14 A zalavármegyei főszolgabirák mozgalma ................. ... ... .. 15 A munkástörvény végrehajtása ................ ... ... ... ... ... ... Ifi A távollevő nagykorú örökösök részére kirendelt gondnokok árvaszéki nyilvántartása és ellenőrzéséről ... ... ... .......................... .... 16 A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló törvényjavaslat .17 A külföldi csavargók... ... ... ...................... ............... ... ... ... 18 Kiskorú árvák házasságának egy akadálya ... ... . . ._ ...... 18 A m. kir. közigazgatási biróság első évi működése ... ................. ... 19 Temes vármegye közállapota 1897-ben ... .. ... ... ... .. ... 19 Az alispáni jelentések ......................................... ................. ... — 20 Az örökösödési eljárásról szóló 1894. évi XVI. t.-cz. némely hiányainak pótlásáról (I.) ..................................................................... ... ... 20 A nyilvános betegápolás költségeinek fedezéséről szóló törvényjavaslat 21 Az örökösödési eljárásról szóló 1894. évi XVI. t.-cz. némely hiányának pótlásáról (II.) ........................................ ... ... ... ... ... 21 Az országos betegápölási alap ... ................. .. ... ................. 22 A nemzeti lobogó ......................................... ... ... ... ... ... 23 A czimeres nemzeti lobogónak nyilvános ünnepek alkalmával való kitű­zése tárgyában 1898. évi május 15 én 4642 sz. alatt kelt általános belügyministeri rendelet ......................... ......................................... 23 A betegápolási törvényjavaslat ... ._ ................................. ......... 24 Egy kis gyakorlati kérdés ... ... ......................... .......................... 21 Községi elöljáróságaink munkaköre a nyári évszakban... ... . ... 25 «Egy kis gyakorlati kérdés.» ... .................. .................. ................. 25 Az uj fogyasztási adórendszer s a községi háztartás ... ... ... ... 26 Kihágási eljárásunk (I.) ........... ... ................................ .................. 26 A munkásmozgalmak és a törvényhatóságok .......... ......................... 27 Kihágási eljárásunk (II.) ... ... ................................. ........... ........... 27 A közigazgatási tisztviselő javadalmának rendezése (I.) .................. 28 Kihágási eljárásunk (III.)... ............................................................... ... 28 A közigazgatási tisztviselők javadalmának rendezése (II.) ... ......... 29 Útadó ...................................... ... ... ................................................ 29 A közigatási tisztviselők javadalmának rendezése (III.) ................ . 30 Háromszék vármegye közigazgatása ............................................... ... 31 Az uj államtitkárok ... ......................................... .......................... 32 A m. kir. államvasutak alkalmazottainak törvényhatósági, községi pót­adó és útadó kérdése ... ... ............................................... ... 32 Gyámügyi igazgatásunk és a nemzetközi magánjog ... ................. 33 A közigazgatási bírósághoz intézett panasz visszautasításáról.. .............. 33 A rendeleti jog ............................................... ... ................. ... 34 A vármegyei pénztárak ellenőrzésének kérdése... ... ... .............. 35 A főispán és a számonkérőszék tagjainak vagyoni felelőssége ... ... 36 A közigazgatás különböző ágaiban, valamint a m. kir. állami számvevő- széknél alkalmazott polgári állami tisztviselők, altisztek és szolgák hivatali esküje .......................... ... ... ............................... . ... 36 Az uj mezőgazdasági munkástörvény hatásai... ... ................ 37 A, hagyatéki számadások illetékes hatóságáról ... ... ......................... 37 Az anarchia .. ... ... ........................... ........................................ 38 Az 1899. évi állami költségvetés ............................... ........... ... ... 39 A hagyatéki számadások illetékes hatóságáról ................................. 39 A községi útügyi adminisztráczió .. ... .......... ................. ... ... 40 A községi és körjegyzők országos egyletének közgyűlése ................. 40 A gyámság és gondnokság Ausztriában ... ... ... ............... ... 41 A földmivelésügyi tárcza 1897-ben ... ... ... ... ... .......... ... 42 Adalék a hatósági rendelkezés alá eső talaj- és forrásvíz megállapí­tásához ............................................................................................ . 42 Közigazgatási bíróságunk ........................ ... ................. ........... 43 Felhívás a városi közigazgatási tisztviselőkhöz ................................. ... 43 A tisztviselők javadalmazásának rendezése ... _ ... ... ... 44, 45 Belügyministeri jelentés az ország 1897. évi közegészségi viszonyairól 4"> A tisztviselők javadalmazásának rendezéséről ... ... ... ... ... ... 47 Az országos ipartanács .................. ........................................................ 48 A kiskorú tartása s neveltetése (I.) ... ................ . ... ... ... ... 48 A feltételesen szabadságra bocsátott fegyenczek jogvédelme... ... ... 49 A kiskorú tartása s neveltetése (II.) .................. .................. ... 49 A közszolgálat és a polgári iskola reformja ... ... .. ... ... ... 50 A kiskorú tartása s neveltetése (III.) .. ............................- — 50 A cselédek útadója ... ................. .................. .................................. 51 Alkotmányunk ...........................................................................................— 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütkö­zésekben hozott határozatai. Ünnepnapon templom mellett, isteni tisztelet alatt élelmi czikk árusítással elkövetett kihágás elbírálása a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik _ _ ... ... ... ....................................................... 2 Szőlőtelepen alkalmazott felügyelő-vinczellér hátralékos munka­bére iránt indított ügy elintézése a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................. ......................................... ... ... ......................... 2 Szőlőtelepről ellopott szőlővessző miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... .................................. 3 Az állami nyugdíjtörvény (1885. évi XI. t.-czikk) 43. §-ában fog­lalt az a korlátozás, hogy a nevelési járulékoknak valamennyi gyermekre cső összege az özvegyi ellátás összegét meg nem haladhatja, a szülődén árvák tekintetében nem alkalmazandó... ... ._ .................. ... ... 4 A vadászati kihágás és ebben való részesség miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... .................. 4 Erdőben tűzveszélyes cselekmény elkövetése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................. . ... 4 Gőzcséplőgép használata körül elkövetett szabálytalanságok miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biró­ság hatáskörébe tartozik ................. ............................... ................. 5 Gazdasági terménynek udvaron levő nyitott félszerből való ello- j pása által elkövetett cselekmény elbírálása nem esik az 1894. évi XII. t.-cz. i hatálya alá, hanem a kir. biróság által bírálandó el .......................... ... 6 A hatvan koronán alól való mezei kártételek elbírálása akkor is a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, ha azok a község belterü­letén követtetnek el ......... ... ....................................................... ... 7 Mozgásban levő vasúti vonatra való felugrás miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik... ... ... .. ......... .................. ... ........... — — 14 Közösen birt réten lekaszált és boglyába rakott szénából a tulaj­donos társat illető rész elvitele és eltulajdonítása iránt indított ügy elbírálása, a mennyiben az okozott kár értéke 60 koronát meg nem halad, a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ......................................— 17 Határhalmok szétrombolja miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik... ... 18 Vasúti pályatesten való tilos járkálás miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik 19 Ha valaki szándékosan oly tárgyat dob másra, mely a körülmények­ből következtethetőleg alkalmas arra, hogy az illetőn súlyos^ testi sértést okozhat, a súlyos testi sértés bűntettének kísérletét követi el s elbírá­lása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ... .......................... ... 20 Ha mezőrendőri kihágási ügyben a károsult egyének a csendőri

Next

/
Thumbnails
Contents