Magyar Közigazgatás, 1899 (17. évfolyam, 1-53. szám)

/ A 2b ,2<i ,?r> ^ V y tftj *r6 // 1899. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányezikkek. Ptol Ál »»1 UtíJut A szükségjog ............................................ — ............................................ A jövő feladatai ........................... ................................................... Telefon a közigazgatás szolgálatában ........................................ A községi és törvényhatósági pótadók és a szükségjog ... ... A gabona-uzsora .......................... ... ........................................................... Filantropikus igazgatásunk................. ................................................. AMtözigazgatás a bortermelés védelmében ........... .................................... A gyámoltak és gondnokoltak által örökölt ingatlanok eladása és az 1894 évi XVI. t.-cz. (I.) ................... .......................................... A vármegyei pénztárak ellenőrzése............. ... A cselédek útadója ............................ ........................... ............................ Az állatorvosi közszolgálat rendezése ......................... ................ A gyámoltak és gondnokoltak által örökölt ingatlanok eladása és az 1894 évi XVI. t.-cz. (II.) ........................... ... _ ... ........... A vármegyei központi gyámpénztárak váratlan pénztárvizsgálati sza­bályrendelete (L) ..................................................................... A közigazgatási bHott&ág 1898. évi működése A Bánfiy-kormány ..j ~ 7777... ... [7! 77 ~ TI 171—7---­A vármegyei központi gyámpénztárak váratlan pénztárvizsgálati sza­bályrendelete (II.) ... ................................................... ... Széli Kálmán kormánya ........................... ... ... ... .................... A volt úrbéresek közönségének jogviszonya (I.) ............................................ A belügyministerium ........... ................... ................ ... Italmérési reformok ............ — ............................................ A volt úrbéresek közönségének jogviszonya (II.) ... ... ................... A költségvetési vita ........................... — ... ............................................ A volt úrbéresek közönségének jogviszonya (III.) ................................... Törvény, jog és igazság............................................................................. ... Közgazdasági munka .................................... .......................... Néhány szó a gyámügyek rendezéséhez ........... ... A községi jegyzők és a telekkönyvi ügyek .......................... .. 17, A magyar társadalom szervezkedésének feltételei A gyámügyek rendezéséről ........... ... ... ... ... ... ... ... ... A rendőri letartóztatás ________ ... ... ... ... ... ... ... ... 20, AÁabbinövendékok, rabbi jelöltek és rabbik katonai szolgálati kedvezménye A gvermekmentés ügye ... _.. ... ... ... .......................... ... ... A közigazgatási végrehajtás .................... ...........................................23, A távollevők vagyona feletti gondnokság tartama ... ... ... ... ... A közigazgatási végrehajtás ... ... ... ... ... ... ... ... 25, A varmegyék és varosqkjgenztári ellenőrzése ........................................... A községi háztartás és az 18911 évi VI. t.-czikk ... ... ... Az 1877. évi XX. törvényczikk 286. §-ának alkalmazása Az országgyűlési képviselőválasztások feletti bíráskodásról szóló törvény A szegényttgv rendezése .................................................................................... A szegényttgy és a gyámhatóságok .................................... .................... 7 8 T 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 18 19 19 21 21 22 24 24 26 26 27 27 28 29 29 A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez .................... — .................... Kiskorúság meghosszabbítása és gondnokság alá helyezés ... ... .. A rendörbiráskodás reformja (I.) ... --- — ­................. -- --- — A rendelkezési könyvek gyakorlati közigazgatásunkban ... ... ... A rendörbiráskodás reformja (II.).........................- — — — ­.......... A termőföldhöz fűződő társadalmi munkaszervezet reformja s a mező­gazdasági munkáskérdés Magyarországon (I.) ............................ — A rendörbiráskodás reformja (III.) .................-......................... -.......... A termőföldhöz fűződő társadalmi munkaszervezet reformja s a mező­gazdasági munkáskérdés Magyarországon (II.) ... ... — — -­Észrevételek «A rendörbiráskodás reformja» czimtl czikksorozatra .... A termőföldhöz fűződő társadalmi munkaszervezet reformja s a mező­gazdasági munkáskérdés Magyarországon (III.) ... — .......... A tiszteletbeli-tisztviselők ..............................- .................................... ÁzT877._évi XX. t.-cz. 286. §-ának alkalmazása ... ........... -.......... Közigazgatásunk és a szegényügy —. .. ... ~ . --- — A vármegyei törvényhatósági bizottság szervezetének hiányairól ... ... A szegedi kiállítás..................................................................................- -­Az 1877. évi XX. t.-cz. 250. §. 5. pontjának végrehajtása ... ... — A budapesti nemzetközi gyermekvédő kongresszus... ... — — ......... Az országos jegyzői egylet emlékirat-tervezete ... .................................... A fehér zászló ■— .................................. ........... — ... ........... a Diriokosok személyében beállott változások keresztiilvezetése ... ... Horánszky Nándor, Tallián Béla beszámolója és a tisztviselők java­dalmazása ................... ........................... ..........- ............................ A rendörbiráskodás reformjához .................- ............ — — — Az 1900. évi állami költségvetés ... ... ... ... .................................... A községi adminisztráczió ellenőrzése külföldön ... ... ... - --­A községi és körjegyzők országos egyletének közgyűlése ................... A közigazgatásjcefűimja-és a vármegyei dotáczió ................... Jogos ellenállás a közigazgatási" "hatóságok cselekményeivel szemben (I.) A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (I.) _ ... — — --- ~­Jegos" ellenállás s közigazgatási hatóságok cselekményeivel szemben (II.) A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (II.) ... .................................... A mocsai émberkinzás ........... ... ........... ... — -........................­A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (III.) .............................................. Az'iij 'bűnvádi perrendtartás életbeléptetése ... ... ... . .. — — A közigazgatási végrehajtás kérdéséhez (IV.) ........... ............................ A magyar áHamvásufák alkalmazottai ... ... ... ... .. — — A gyámsági törvény 96. §-ának végrehajtása ......................... .................. A fővárosi törvény reformja ......... .................................................— Büntető igazságszolgáltatásunk uj rendje ... ... .................................... Évzáró ................ .................. .......................................... -.......... Az uj büntető rend ... ................................................................................... 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 39 40 40 41 41 42 43 43 44 45 46 46 47 47, 48"^ 48 49 49 ________ 50 50 51 52 53 53 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Szólövessző levágása és elidegenítése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik............................ — ... ... 1 Kapuzár feltörésével elkövetett jogosulatlan legeltetés miatt indí­tott ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ................................... ................................... ... 6 Az agár által és idegen vadászterületen letett nyúl eltulajdonítása iránt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ................. ................................. ... ... ... 7 A vasúti vészfék indokolatlan meghúzása miatt indított ügy elbírá­lása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörebe tartozik 10 Az erdei kihágás miatt elitéltek ellen a végrehajtás közadók mód­jára, közigazgatási utón eszközlendö. A végrehajtás alkalmával lefoglalt ingóságok iránt támasztott igénykeresetek elbírálása azonban nem a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... .. ......................................... ... 13 A ki a más erdejében levő odvas fában fészkelt méhrajt, a fa oldalának kivágásával elviszi, csupán az erdei élőfa megrongálásával követ el büntetendő cselekményt. Az igy elkövetett erdei kihágás elbírá­lása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................ ... 14. A magyar korona czimerével és a m. kir. dohány- 'és só-kisáru- lási felírással ellátott jelző-táblának nem meggyalázó szándékból történt levétele és elvitele, birói utón büntetendő cselekményt nem képez 16 Gazda és cseléd között a szolgálati szerződési viszonyból felmerülő kártérítési kérdések elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ........... 17 Közhivatalnok (körorvos) ellen hivatalos eljárása közben használt nem meggyalázó, hanem sértő kifejezés elbírálása a közigazgatási ható­ság hatáskörébe tartozik ........... .......................................................... 18 Különböző egyének részére kiállított külföldre szóló útlevelek és népfelkelési bizonyítványok összevásárlása oly czélból, hogy a külföldön tartózkodó magyar honosok azt iáazoló bizonyítványként felhasználhas­sák: kihágást képez s elbírálása a közigazgatási biróság hatáskörébe tartozik......................... . ... — .......................................................... 19 Ha a gazdasági munkaszerződés az 1898. évi II. t.-cz. által meg-

Next

/
Thumbnails
Contents