Magyar Közigazgatás, 1900 (18. évfolyam, 1-52. szám)

2 A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS érdemleges határozatra az a hatóság hivatott, mely szélesebb hatáskörénél fogva a kérdéses büntetendő cselekmények mindegyike felett iteikezhetik 19 Közigazgatási hatósági közeg ellen elkövetett sértés elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .... ... ... ................... ... 20 Szeszes italoknak engedély nélküli kimérése és titkos bordélyliáz tartása miatt indított tigy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .. .... ... .............................................................................. ... 27 Beteg gyermek elrejtése és segély nélkül hagyása miatt indított ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... _ ... ........... 28 A kazánrendőri kihágás miatt indított ügy elbírálása a kir. bíró­ság hatáskörébe tartozik ... ... ............................... . .................. ... 29 Kertészi teendők végzésére felfogadott egyén, — ha az 1876. évi XIII. t.-cz. 8. §. a) pontjában érintett kivétel nem forog fenn, — mezei gazdasági munkára felfogadott külső cselédnek lévén tekintendő, az ilyen egyén által szolgálati bér megttzetése iránt indított kereset elbírálása a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik ................................ ... 32 Ha a becsületsértés és könnyű testi sértés miatt indított ügy magánvád hiányából megszüntettetett, de nyilvános verekedés cselek­ménye fenforog: az ügy a közigazgatási hatóság által elbírálandó ... 35 Munkára közösen vállalkozó napszámosok közötti jogviszonyból származó ügyek elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ........... 36 A község belterületén levő gyümölcsös kertből gyümölcs ellopása és szénatermés lekaszálása miatt indított ügy elbírálása, ha a kár 60 kor. értéket meg nem halad, a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 37 A törvényhatóság határozatával okozott sérelmek orvoslása a ha­tározat tárgyánál fogva, nem pedig azon megkülönböztetés szerint tar­tozik a közigazgatási bíróság, vagy a közigazgatási hatóság hatáskörébe, hogy a határozat felebbezés vagy hivatalból való eljárás folyománya-e 44 Temetőben sirkö megrongálása, keresztek kitörése, koszorúk leté- pése miatt inditott ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... 48 Rossz állapotban levő hid elzárására alkalmazott tilalomfa jogtalan eltávolítása miatt inditott ügy elbírálása a közigazgatási hatóság ha­táskörébe tartozik ... ............................... . ... ................................ 49 A jogosulatlan homokszedés, a mennyiben általa valamely ingatlan rongáltatik, nem az 1894. évi XXII. t.-czikk 95. §-a b) pontjába ütköző mezőrendőri kihágás, hanem a btk. 421., esetleg a. kbtk. 127. §-ába ütköző cselekmény ismérveivel bir s elbírálására a kir. bíróságok ille­tékesek ... ................ ................................................................................... 50 Legeltetéssel okozott kár és becslési költség megfizetése iránt in­ditott ügy elbírálása, ha az a büntetés mellőzésével kéretik: — a biró­ság hatáskörébe tartozik........................................................ ........................ 52 A m. kir. Curiának a közigazgatást érdeklő határozatai. Az 1886. évi XXIII. t.-cz. 9. g-ában foglalt azon intézkedés által, hogy a fegyelmi biróság határozatában a marasztalt ellen okozott károk megtérítése iránti felelősség is megállapítandó, a fegyelmi vétségben marasztalt nem lehet elzárva attól, hogy a polgári biróság előtt érvénye­sítendő kártérítés iránti perben azt a lényeges és döntő körülményt is vitathassa és kimutathassa, hogy a terhére rótt fegyelmi vétség a követelt kártérítéssel részben vagy egészben van-e és minő okozati össze­függésben ..................................................................................................... 1 Az államvasutaknál alkalmazott hivatalnokok és altisztek az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 7.. §-ában említett tisztviselőkkel a választási jogosultság szempontjából egy tekintet alá esvén, ha 500 frt évi flzetés után adót fizetnek, választói joggal birnak. Az államvasutaknál alkal­mazott kapus, főtisztitó, gépkezelő stb. az államvasutak szolgálati szabály­zata értelmében nem az altisztek, hanem a szolgák sorozatába tartoz­ván, ezek a választási törvény 10. §-a szerint ez okból nem vehetők fel a választók névjegyzékébe ... ... ......................................... ... ... 1 A népoktatási nyilvános intézeteknél alkalmazott tanitók és ezek özvegyeinek ellátási igényei iránti ügyek nem a polgári biróság, hanem az 1875. évi XXXII. t-ez. és az 1896. évi XXIV. t.-cz. értelmében a közigazgatási hatóság, illetve a m. kir. közig, bíróság hatáskörébe tartozik............................................................................. . .................. ... 3 A főszolgabíró az 1886. évi XXI. t.-cz. 71. §-a szerint a járás első tisztviselője s mint ilyen látja el a hatósági körébe eső teendőket; a köz­ségi biró és jegyző pedig az 1886. évi XXII. t.-cz. 89. §-a szerint az állami és törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendeletek végre­hajtásáért egyaránt felelős: mindezekből következik, hogy hatáskörükben hatóságot gyakorolnak s a büntető törvénykönyv 164. §-a értelmében hatóságok .................................................................... . .................. ... 8 Szerződött arató-munkásoknak oly czélból való fenyegetése, hogy munkába ne álljanak, a btkv. 177. §-ába ütköző cselekményt képez ... 23 Vádlottnak joga van védekezés közben minden megengedett esz­közt felhasználni; de e joggal nem élhet a törvény által tiltott módon. Álnév bemondása a rendőri közeg felhívására kihágást képez .......... 24 Ha még el nem évült közadótartozást a kötelezett helyett más fizet ki, a fizetőnek visszkeresete a kötelezett ellen nem évül el az 1883. évi XLIV. t.-cz. 90. §-ában meghatározott öt évi elévülési idő alatt 26 Az idegen vadászterületen egyedül és felügyelet nélkül íutkozó eb, ha az vadász-eb volt is, kóbor ebnek tekinthető s ha kóborlása közben nyaklánczot vagy szijat viselt volna is, az az 1883. évi XX. t.-czikk 14. §-a szerint büntetlenül elpusztítható ................................................ 30 Törvényhatósági és általános közigazgatási ügyekben hozott határozatok. Ha törvényhatósági bizottsági tagválasztásnál a beadott szavazat­lapokat a választási elnök az átvétel alkalmával megtekintette s azok tartalmáról, valamint arról is, hogy a megjelent választó kire szava­zott, tudomást szerzett s ilyképen a szavazás titkos jellege meg nem óvatott: a választás megsemmisítendő ... .................. ... ... .... ... 4 Az árvaszók a bírósági hagyaték-átadó végzéseknek, egyáltalán a bírói határozatoknak átvételét — minden oly esetben, midőn az árva­szék mint jogorvoslat igénybevételére jogosult fél áll a bírósággal szem­ben — vétiven elismerni köteles ................................................ ........... A Budapest székesfővárosi köztisztasági költségekre vonatkozó ügyek a közigazgatási biróság hatáskörébe nem tartoznak ... ... ... Engedélyezett vízműnek jókarban való tartására vonatkozó köte­lezettség végrehajtásánál magánjogi szerződésnek az engedélyokirattól eltérő határozmányai közigazgatási utón az eljárás alapjául nem szol­gálhatnak ... .................. ......................................... .......................... Az ország czimerének iparczikkeken való használata .................. Vitás vagy kétes illetőségű állitásköteles egyén, azon község összeirási és állítási lajstromába veendő fel, mely községben szülei állan­dóan tartózkodnak ... ... ... ......................................... .................. A ki nem vegyes, hanem katonai felülvizsgáló bizottság által fegyver-képtelennek nyilvánittatik, a második korosztályban még állitás­köteles .................. A póttartalékba besorozott vagy abba áthelyezett családfentartók és öröklött mezőgazdaság birtokos: i az előző év deczember végén men­tességi czimök fennállásának igazolására felszólitandók ... .................. A póttartalék nyilvántartásában álló fölszentelt papok, alkalmazott lelkészek, illetőleg segédlelkószek és papi jelleggel bitó tanárok mindaddig a besoroztatásuk helye után illetékes sorozó járásban tartandók nyilván, mig valamely más községben állandó alkalmaztatás által illetőséget szerez­nek és azt községi bizonyitványnyal igazolni tudják ... ... ... ... Gyámoltakat és gondnokoltakat érdeklő hagyatéki ügyekben, a kir. közjegyzői hagyatéktárgyalási jegyzőkönyveknek esetleg szükséges máso­latait az árvaszéknek kell elkészítenie ... ... ........................ .......... Az egyévi tényleges szolgálat kedvezménye iránti kérvények felett mindig a hadseregnek (honvédségnek) az illetékes sorozó bizottságban működő képviselőjét, a kedvezmény utólagos érvényesítése esetében pedig az illetékes hadkiegészítési kerületi, esetleg honvédkiegeszitő parancsnok­ságot illeti meg első sorban a határozathozatal joga... ... ... ... ... Olyan tisztviselő, a bí állásánál fogva a törvényhatósági bizott­sági közgyűlésen üléssel és szavazattal bir : más törvényhatósági bizott­ságnak sem legtöbb adót fizető, sem választó tagja nem lehet ... ... Az egy évnél hosszabb idő óta ismeretlen helyen távollevő nagy­korú örököst távoliét czimén hivatalból gondnokság alá helyezni nem lehet .............................................................................................................. & 4 o 8 9^ 9 10 10 10 11 11 Az egyévi ünkéntesi kedvezmény elnyerése iránti kérvényhez csatolandó belépési bizonyítványt a sorozó tisztviselő hivatalból és díj­talanul tartozik kiállítani... ... ... ................. ... ........................ 11 Oly izraelita hitoktató, a ki tanitói képesítéssel nem bir, a had­sereg póttartalékába való beosztás iránti kedvezményre igényt nem tarthat ... ... .... .......................... ........................ .................. ... JJ_ A gazda visszatarthatja ugyan a cseléd által okozott kár fejében a cselédnek járó bér megfelelő részét, de csakis «a cseléd által meg­térítendő» kár biztosításául, nem pedig a pasztán állított s egyoldalulag felszámított kár kielégítéséül. Megtérítendő kár az, melynek valósága és összege vagy beismerve van, vagy melyet az illetékes biróság meg­állapított s megítélt. A bérre vonatkozó visszatartási jog csakis oly módon érvényesíthető, hogy a gazda záros határidő alatt kötelezendő az illetékes biróság előtt a kártérítési eljárást folyamatba tenni ... ... 12 Katonai szolgálatra nyilvánvaló alkalmatlannak a sorozó bizott­ság előtt való személyes megjelenése alól felmentő vizsgálat irányelvei 12 A ragadós tudőlob miatt foganatosított eljárásnál a közigazgatási *" biróság csupán a kártalanitás kérdésében bir hatáskörrel, ellenben a kártalanítást megelőző kisajátítás és becslés körül felmerülő vitás ügyek végső fokon a fóldmiveléstigyi minister hatáskörébe tartoznak .......... 13 A napszámosként dolgozó erdei munkások jogviszonyaiból folyó vitás kérdések elbírálása az 1876. évi XIII. t.-cz. alapján a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik; ellenben a hosszabb időre szerződésileg alkalmazott erdei munkásokkal szemben felmerült vitás kérdések a ren­des bíróságok által birálandók el .. ......................................... ... _ 13 A kir. ügyészt a közigazgatási bizottság nem bizhatja meg a vár­megyei árvaszék elleni vizsgálattal ... ................................................. 13 Valamely gazdasági munka teljesítésére együtt szerződött mun­kások a munkaadótól nem követelhetik, hogy a felvállalt munkának megfelelő hányada részükre egyónenkint külön kijelöltessék.................. 13 Az országgyűlési kópviselőválasztók állandó névjegyzéke négynél sem több, sem kevesebb példányban nem állítható ki ... ... ... ... 14 Országgyűlési kép viselő választókat összeíró küldöttségekbe bevá­lasztott, egyúttal azonban nem felesketett központi választmányi tagok felesketendők .......................... — ......................................................... A közigazgatási bíróságnál a tárgyalás megkezdése előtt a pana­szos fél panaszát feltétlenül visszavonhatja........................................ . ... 15 Mindaddig, mig a kiskorúnak községi és gyámhatósági illetősége meg nem állapítható : a kiskorú érdekében szükséges gyámhatósági intéz­kedéseket azon árvaszék köteles ellátni, melynek tertiletkörén fekszik az eljáró hagyatéki biróság illetékességének megállapításánál alapul vett község ... .................................................................................................... 15 Nyilvánvaló alkalmatlannak az állítási lajstromokból való törlése a sorozó bizottság által csakis a fősorozás alkalmával eszközölhető. A sorozó bizottsági leletek és határozatok megváltoztatása és hatályon kivül helyezése csupán a honvédelmi minister beleegyezésével foganato­sítható .................. .................................. .............................................. 15 Vadházasságban élés, foglalkozásnélküliség, lakhatási vagy telepü­lési engedély hiánya, állítólagos kihágások elkövetése: magában véve nem nyújt törvényes alapot valamely egyénnek a községből való kitiltására _ ... ............................................. ........... ... ... ... 15 Önálló törvényhatósági joggal biró városban való lakás és adó­fizetés megyei törvényhatósági tagság szempontjából figyelembe akkor sem vehető, ha az illető törvényhatósági város a vármegye székholye 16 Az, hogy több munkás kárkövetelése, vagy kártérítési tartozása együtt a 100 koronát meghaladja, a közigazgatási hatóságoknak az 1898. évi II. t.-cz. 72. §-ában megállapított illetékességét nem érinti, mert ezen

Next

/
Thumbnails
Contents