Magyar Közigazgatás, 1903 (21. évfolyam, 1-52. szám)

A e» __ ». 1/ 1903. ÉVI FOLYAMÁNAK tárgymutatója: Irányczikkek. Az uj rend................................... ................................................................... 1 A községi jegyzők és a gyámügyi igazgatás .......... .................. __ a Árvaszékek a gazdasági munkás- és cselédsegélypénztár szolgálatában... 2 A megyei árvaszéki tanácselnökök ........................... ............................ 3 A vármegye vagyonának átadása .................................................................... 4 Az egyszerűsítés könyve ... .................................................. .... ... 5 Az állami költségvetés rovatrendszere ............................ .................... 6, 7 A köztisztviselők fizetésének rendezése ........... ................................... 8 A közigazgatási hatóságok bíráskodása... ... ................. . ... ... ... 9 A jegyzők ügye ........................... ............................< ... ... ... 10, 11 A gyermekvédelmi törvények végrehajtása ... ... ... ... ... ... ... 12 A közigazgatási tisztviselők országos mozgalma ... .................. ... 13 A közigazgatási tisztviselők fizetés-rendezése ... ......................... . ... 14 A jegyzők javadalmazása kérdéséhez... .................. ............................ 15 A vármogyei tisztviselők fizetés-rendezésének kérdése ... ... ... ... 16 Elzfillött kiskorúak kényszerneveltetóse Poroszországban ... ... ... 16 A vármegyei tisztviselők fizetés-rendezésének tervezete .......................... 17 A vármegyei tisztviselők kongresszusa ... ... ... ... ... ... ... 18 Rendezétt tanácsú városaink ... ........... ... ... ... ............................ 19 Az ügyviteli mintalapok kérdéséhez ... ... ... ... ... ... ... ... 19 Védekezés az alkoholizmus ellen .................. . ................................. 20 Az ügy- ős tevékenységi kimutatás megszerkesztése ... ................. . 20 A törvényhatósági városok kongresszusa .................. ... ... . . ... 21 A községi és törvényhatósági pótadók az «ex lex» alatt ........... ... 22 A járási számvevőkről _ ... ... ............................ ... _ _ ... 23 Az ügyviteli mintalapok kérdése ... ............. ... ... ... ... 23 Az uzsora .................................................................................................. ... 24 A bíróságok eltérő felfogása a városi (községi) kövezési járda-költségekről 25 A polgármester .................................. _. .................................................... 25 A Széli-kormány .................. ._...................................................._. .. 26 A Khuen-Héderváry kabinet ... ... ... ... ................... ................... 27 A vasárnapi munkasziinet ............................................................ ... ... 28 Az uj gyámpénztári kezelés és számvitel .................................................... 29 A tiszti ügyesznek a jogi kérdésekben való meghallgatása ... ... ... 29 Az uj gyámpénztári kezelés és számvitel ... ............................................ 30 Községi helyhatósági szervezetünk alapkérdései ... ................... 31, 32 Az uj gyámpénztári kezelés és számvitel .................................................... 32 Községi helyhatósági szervezetünk alapkérdései ............................ 33, 34 Az Amerikába való kivándorlás ... ............................................................ 34 Községi helyhatósági szervezetünk alapkérdései .................................... 35 A személy polgárjogi védelme a német polgári törvénykönyvben ... ... 35 A vármegyék az uj pénzkezelési és számvevőségi rendszerben ........... 36 A törvényen kívüli állapot ... .................. .................................. ... 37 Vármegyei néprajzi gyűjtemények ............................................................ 37 Az 1904. évi virilisták ... ... ... ... ... ... ... ... ............... 38 Az egyszerűsítés bírálata (I.) .................................................................... 38 A jegyzői javadalom rendezése .................................................................. 39 Az egyszerűsítés bírálata (II.) .................................. ... ... ... ... 39 A vármegyei tisztviselők országos egyesülete .................................. ... 40 A jegyzők országos egyletének közgyűlése ... .................. ........... 40 A járási számvevői utasítás .......... ................................................... 41, 42 A vármegyei törvényhatóságok számvevői szolgálata ........... ............ 42 Az ősköd ... ... ............................... ................................................... 43 Gróf Tisza István.......... ................................... ........... .................... 44 Az uj kormány programmja ._ ... ... ........................ .................. 45 A lemondott ministerek ... ........... ... ... ........... ... ... ... 45 Sándor János ... .......................................................... ................ ... 46 A kormány közgazdasági programmja ... ... ... ... ... ... _ 47 A községi és körjegyzők uj javadalmazási rendszerének előkészítése ... 47 A községi tisztviselők fegyelmi viszonyainak rendezése ....................48, 49 A tisztviselők javadalmazásának szocziális alapelvei ................................. 49 A vármegyei tisztviselők flzetésrendezése ... ............................ 50, 51 A községi és körjegyzők fizetésének rendezése ................ 52 Á vármegyei tisztviselők egyletének emlékirata a kormányhoz ... ... 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Éjjeli csendháboritás miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási bíróság jogkörébe tartozik ... ... ............................................................ Hét éven aluli beteg gyermek gyógykezelésének elmulasztása miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik A méhesből ellopott méz és a méhek megfojtása miatt indított ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik .......... .................... A munkaviszony felbontása következtében fölmerült vitás kérdés eldöntése első sorban az iparhatóság hatáskörébe tartozik és a felek azon megállapodása, hogy követeléseiket az iparhatóság elkerülésével egyenesen a biróság döntésére bízzák, figyelembe nem vehető. Az ily ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik .... .................... Korcsmáros ellen a szabályrendeletileg megállapított korcsmái hitel összegének tulhágása miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási ható­ság jogkörébe tartozik ........... ... ... ... ... .......................... Gyógyszerész ellen diphteria elleni serumnak késedelmes kiszol­gáltatása miatt indított iigy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik Hentes-ipar gyakorlására nem képesített egyén által alkalmazott hentes-üzletvezető járandóságainak megfizetése iránt indított ügy elbírá­lása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ........................... Idegen rétnek jogtalan lekaszálása által okozott kár megtérítése iránt indított ügy elbírálása, ha a károsult a kártevő megbüntetését nem kívánja, nem a közigazgatás, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik Szőlőcsősznek gazdája ellen hátralékos bére iránt indított ügyé­nek elbírálása, habár a vármegyei szabályrendeletben nem cselédnek, hanem szegődményesnek van minősítve : a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik................. . ............................................................................. 1 5 8 9 11 14 15 16 17 Gőzgéppel vizifecskendő felállítása nélkül való csépléssel elköve­tett kihágás miatt indított ügy elbírálása, a közigazgatási hatóság jog­körébe tartozik ................... .......................................... ............................ 18 A valóságnak meg nem felelő ezéghasználat miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik............................ 21 Választó polgároknak kővel való megdobálása iránt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatás­körébe tartozik.................... .................... .......................... ................... 22 Háztartás vezetésére, gyermekek stb. gondozására, ápolására szo­rítkozó szolgálatot teljesítő gazdasszony cselédnek nem tekinthető, s az ebből a szolgálati viszonyból felmerült viták elintézése a kir. biróság hatáskörébe tartozik .......................................................................................... 5 Birtokhatár megjelölésére szolgáló karóknak kidobálása miatt s felmérési költség megtérítése iránt indított ügy elbírálása a közigazgatasi hatóság jogkörébe tartozik ............................................................................ 28 Hivatalszolgai teendők végzésére alkalmazott egyén cselédnek nem tekinthető s az ebből a szolgálati viszonyból felmerült viták elinté­zése a kir. biróság hatáskörébe tartozik ................................................. 29 A ki hamis mérleg használata által ravasz fondorlattal mást meg­károsít és magának jogtalan anyagi hasznot szerez, csalá3 miatt vonandó felelősségre. Az ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... 32 Ha a kutya nem uszítás következtében harap meg valakit és a harapásból támadt testi sértés gyógytartama nyolez napot nem haladt meg: akkor az ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik 34 Gőzmalom-Üzletvezető (főmolnár) által a tulajdonos ellen szolgá­lati járandóság czimen indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ..................................................................................- 35 Erdőből fagalyak ellopása s ezzel kapcsolatban fák megrongálá­sával okozott 60 koronát meghaladó kár iránt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ............................................................ 36

Next

/
Thumbnails
Contents