Magyar Közigazgatás, 1904 (22. évfolyam, 1-52. szám)

A 1904. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Pécsi ÁL»*1 Lcríhír SikXßiLu. Irányczikkek. A parlamenti rend helyreállítása .......... ... .......................................... 1 A cheque- és clearing-forgaloin mint a közigazgatás segédeszköze ... 1 Árvaszéki elnöki vizsgálatok a községekben ........................................ 2 Az állami tisztviselők flzetésjavitása .......... .................................... ... 3 A kihágási büntetespénzek kezeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásá­ról szóló szabályzat .............................................................................. 3 Ch'qne és clearing a közigazgatásban ................................................ 4 A munkásliázak................ . ........................................................................ 5 A főispán ......................................................... ... 6 Gyermekeknek elhagyottá nyilvánítása... .................. ... .................. 6 A községi aljegyzők _ ... ... ......................................................... 7 A vármegyei aljegyzők fizetési osztályokba sorozása .......................... 8 A gazdasági igazgatás munkája ...................................... ... 9 A reformok ... ... ... ... .................. ............................................... lo Törvényjavaslat a vármegyei alkalmazottak (tiszti-, segéd-, kezelő- és szolgaszeméiyzet) illetményeinek szabályozásáról ... ... ... ... 1 > Törvényjavaslat a községi és körjegyzők, valamint a segódjegyzők illet­ményeinek szabályozásáról ................................."............................. 10 A vármegyei tisztviselők illetmény-rendezése ......................................... 11 A községjegyzők és segédjegyzők javadalmazásának rendezése .......... 12 Adatok a r. t. városok pénzügyeinek törvényhozási gyökeres szabá­lyozásához kapcsolatban a r. t. városok tisztviselői fizetés- és nyugdíj­igényeinek rendezésével ............................................. ... ... ... 12 Az ex lex megszűnésének jogi következményei ... ... ... . . ... 13 A községi közigazgatás és a jegyzői javadalom .................. ........... 14 A városi alkalmazottak fizetésrendezése .............................. . ... ... 15 A jegyzői és segódjegyzői ttzetósreudezési törvényjavaslat iránt lapunk­hoz intézett konkrét kérdések ............................................................. 15 Az elhagyott gyermekek védelme ................................ ................. 16 A vármegyei alkalmazottak javadalmazása a kópviselőliázban ... ... 17 A községi és körjegyzők magánmunkái ................ ........... ... ... 18 A vármegyék számvevősége ... ... ....................................................... 19 A jegyzői intézmény a ministerelnök programmjában ... ... ... 20 A jegyzői magánmunkálatról alkotandó vármegyei szabályrendeletek ... 20 Népoktatásunk reformja ....................................................................... 21 A rendezett tanácsú városok szövetsége ... ... ... ................. ... 22 A vármegyék számvevősége ... ... ................................................ 23 Az állam háztartása és közgazdaságunk ... ... ... ... ... ... ... 24 A vármegyék számvevősége ... ................................................ ... 25 Iparfejlesztés és közgazdasági igazgatás ... ... ................................. 26 A vármegyék számvevőség a kérdéséhez................................................. 27 A jegyzői magánmunkálatokról szóló 1904. évi 47,300. B. M. számú kör­rendeletben idézett rendeletek .............................................................. 27 A kisajátítási eljárás tekintettel a községekre ................ ... 28, 29, 30 Köztisztviselőink vagyonjogi felelőssége ......................................... 31, 32 A községi és körjegyzők, valamint a segódjegyzők illetményeinek szabá­lyozásáról szóló törvény végrehajtása ................. ... ... ... ... 32 Köztisztviselőink vagyonjogi felolőssége ... ... .................. ... ... 33 A járási számvevői intézmény életbelépte, s a járási pénzkezelés reformja 33 Az egyszerűsítési akczió................ ...................................................... ... 34 Állategészségügyi igazgatásunk........................................................ 35, 36 A kivándorlás ............................................................................................. 37 Az adóbehajtás reformja s a közigazgatás .................. ... .. 38 Közigazgatás és szövetkezés .................. ... ... ... ................. ... 39 Az adóbehajtás reformja s a járási számvevők ... ................. ... 40 A jegyzők országos egyletének közgyűlése .......... ... ... ... ... ... 40 Városok rendezése és kulturpotitikánk .............. ... ... ... 41 A foispáni titkárok ....................................................................................... 42 A városok ...................................................................................... 43, 44, 45 A vármogyei és a központi igazgatás összekapcsolása .......................... 46 A községi jegyzők a ministerelnök előtt................ ................................ 46 A főváros társadalmi deflczitje és a falusi községek ................................. 47 Közigazgatásunk és az óiolem-drágaság ... ... ... .......................... 48 A törvényhatósági városok flzetésrondezéso. . ... ... ......................... 48 Az alkotmány és jogtörténet tanítása .................. .......................... 49 A társadalmi közigazgatás reformja ........................................ 50, 51, 52 Felsőbb hatóságok elvi A m. kir. mínistertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Gőzcsóplőgépnek bejelentés nélkül egyik községből a másikba szállítása az 1879. évi XL. t.-cz. 113., esetleg 120. §-ába, vagy az 1890. évi I. t.-cz. 115. §-ába ütköző kihágást képez. Az ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik.. . ... ... ......................... 6 Marháknak ugarföldön való áthajtása miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik... ... ... ... ... ... ... 9 Á vasúti pályaudvarra belépő jegy nélkül való bemenés miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... 11 Ok nélkül rendőri síppal való vészjel adása miatt indított ügy elbírálása a kir. bíróság jogkörébe tartozik ................... .......................... 13 Jogtalan mezei legeltetés miatt a törvényes kárdij megfizetése iránt indított ügy elbírálása, ha a panaszlott megbüntetését a panaszos nem kívánja: a kir. járásbiróság hatáskörébe tartozik ... ... ... ... 15 Marha-csempészet és állategészsógi vétség, illetve kihágás czimen indított,ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... ........... 16 Őzgidáknak erdőben való elfogása és elidegenítése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ... ... 20 Téglagyártási munkára felfogadott egyénnek hátralékos munka­bére iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ..................................................................................................... 23 Gazda és mezei munkás között támadható előleg visszatérítésére irányuló követelés a közigazgatási hatóság, a kártérítési követelés pedig a biróság hatáskörébe tartozik ............................................... ... ... 27 Ha a mezőgazdasági szerződés nem a községi jegyző, hanem a jegyző által felfogadott Írnok előtt köttetett, ki a községi elöljáróságnak jelentőségű határozatai. nem tagja : akkor az ily szerződés a törvényes alakszerűségeknek nem felel meg s az abból támadható vitás kérdés elbírálása nem a közigaz­gatási hatóság, hanem a kir. biróság jogkörébe tartozik .......................... 28 Pénzügyigazgatósághoz intézett beadványban a pénzügyi közegek ellen általánosságban használt sértő kifejezések miatt indított ügy elbírá­lása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik .. .......................... 29 Jogtalan legeltetés miatt, a panaszlott megbüntetésének kívánása nélkül, a törvényes kárdij megfizetése iránt indított ügy elbírálása a pol­gári biróság hatáskörébe tartozik ........................ ... ... ... ... ... 32 Haladó vonatnak kövekkel való megdobálása miatt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ......................................... 35 Gazdasági terményeknek más-más helyről különböző sértettek kárára és különböző időben való jogtalan elvitele miatt indított ügy elbírálása, ha a sértettek kára külön nem, henem csak egytitteson haladja meg a 60 koronát: a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik 40 Iparos-segéd munkakönyvének visszatartása miatt kártérítés iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik 42 Annak a kérdésnek elbírálása, hogy az ingatlanok mesgyevonalán álló és elpusztult kerítést melyik szomszéd köteles helyreállítani, a kir. biróság hatáskörébe tartozik ....................... ................................ ... 44 Áz iparos és segédje között a munkaviszony megszüntetéséből eredő kártérítési követelés elintézése első sorban az iparhatóság elé tar­tozik még akkor is, ha a segéd javadalmazása jutalékban állapittatik meg, e tekintetben közömbös lévén, hogy a követelés összege csak el­számolás utján határozható meg ... .............. ... ... ... ... ... 46 Mesgyevonalnak helyreállítása iránt indított ügy elbírálása — ha az sem közúthoz nem tartozik, sem pedig közérdeket nem érint — a kir. biróság hatáskörébe tartozik ....................................................................... 49

Next

/
Thumbnails
Contents