Magyar Közigazgatás, 1905 (23. évfolyam, 1-53. szám)

A 1905. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓ Irányczikkek. Pécsi ÁLaai LesÜtir A. ' Közigazgatásunk uj fejlődési korszaka ........... ............................................ 1 A nemzet itélőszéke előtt ............................................................................ 2 Az el hagyó ttá-nyilvánitási eljárás és a ezigáuykórdés ........... ... ... 2 A gyámhatósági jogkör s a kivándorlás ... ........................... ... _ 2 Gróf Tisza István prograinmbeszéde ... ..................................................... 3 A köztisztviselők és a választások ................. . .................................... 4 A porosz népjóléti bizottság ... .................................................................. 4 A választások ... .............................................................................................. 5 Az elhagyottá nyilvánított gyermekek költségtéritményeinek behajtása 5 Beligazgatásunk s az uj helyzet .................................................. ... 6 Az automobil-közlekedés rendszabályozása ........... ... ... .................. 6 A tiszti ügyész és az uj ügyviteli szabályzat ... ... ............................ 7, 8 A főváros kisajátítási jogának kiterjesztése a vidéki városokra ... ... 9 A kinevezési rendszer és az autonómia .................................. ... 10, 11 Közjog, magánjog és közigazgatás ............................................................. 12 A községi takarékpénztárak ........... ........................... ............................ 13 A rendezett tanácsú városok helyzetéről .................................................. 14 A köztisztviselők íizetésrendezése és a r. t. városok ............................ 15 A jogi oktatás reformja......................... . ................................................... 16 Husvét napján ........................................................... ... ... .................... 17 Városi igazgatásunk és a közélelmezés .......................... ... ... ... ... 18 A gyógyvíz-források védelme a magyar vízjogi törvény és az 1856 julius 14-iki franczia törvényben ... ............................................................. 18 A körjegyzői hivatalok szervezése ........................... ............................ 19 Városaink utczaszabályozása .................................... _. ... .................... 20 A köztisztviselők lakásviszonyai......................................... ................. ... 21 Tisza István kormánya ................................................. ... .................. 22 A közigazgatás küzdelme a járványos nyakszirtmerevedós ellen Porosz­országban .................................................................. . ... .... ... ... 22 A községi közmunka váltsága s a viczinális utak... ... .................... 23 A esendőrségi szolgálat rendjének hiányai .................................. ... ... 23 A kivándorlás.......................................................... .. .................................... 24 József kir. herczeg ................... ........................................................... ... 25 A helyzet.................................................................................................. . ... 25 Az uj kormány és a nemzeti érdek .......................................... ... ... 26 A községi illetőség ............................ ... ................... ... ... 27, 28, 29 A szocziálizmus és közigazgatásunk ... .................. 30, 31, 32, 33, 34 Hírlapok utezai árusítása .................................................................. — 35 Az állatbiztosítás .................................................. . .................. ... ... 36 A kongresszusok hete .................................................... *.................. — 37 Az állategészségügyi nemzetközi kongresszus ... ... ... ... ........... 38 Az iskolába járó gyermekek egészségének gondozása Németországban 38 Községi segélyek egyházi czélokra ... ... ... ... ... ... ... ... 39 A földadó alanya ... ... ... ......................................... .................... 40 A nyilvános betegápolás .................................................................................. 41 Az alkoholizmus elleni küzdelem s közigazgatásunk .........................~ 41 Az árvaszeki testület szervezete .................................................~ — — 42 A jegyzők országos egyesületének jubileuma ... ............... ... ... 43 A rendezett tanácsú városok tisztviselőinek nyugdíjügye ... ... ........... 44 Az Országos jegyzői egylet elnökségének évi jelentése ... ... ... 44 A jegyzők országos egyletének közgyűlése ... ... ... ... ... ... ... 45 A gazdasági munkás- és cselédsegélyezés s a gyámhatóságok ... ... 45 A jegyzők országos egylete és lapunk ... .........................-......................... 46 A mezőgazdasági hitel rendezése .................................................. — 47 Közigazgatásunk irodalma ............................ .................................— — 48 A közigazgatási végrehajtás ........................................... ................... 49 Társadalmi igazgatás a községben ... ... __ ......................................— — 50 A tisztviselők leánygyermekei sorsának biztosítása .................„ ... 51 A határrendőrség ... ... .................... ... .............- ... ... — 52 Sajtórendészetünk egy nyilt kérdése ... ... ........... ... ... ... ... 52 Az országgyűlési képviselőválasztói jog ... ... ... ............................ 53 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Vasúti jegy vizsgálónak pofoniitéssel fenyegetése és a fékbódéban való helyfoglalás miatt indított ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ................................................................................................................... 1 Nyúlnak kézzel elfogása, illetőleg kutyával való elfogatása vadá­szati kihágást képez s elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ........................................................................... .................................... 3 Azon cselekmény, hogy valaki a mezőn dohányzás közben az el­dobott égő gyufával a tarlót meggyujtotta, a mitől a szomszédos erdő­részlet meggyuladt, gondatlanságból okozott tűzvész okozását képezi s elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ............................................ 5 Az áthelyezés folytán természetbeni lakásukat elvesztő állami alkalmazottak lakpénzének utalványozása tárgyában követendő eljárás 7 A mig a vad uratlau jószág, senkinek tulajdonában vagy birtoká­ban nincs, és igy lopás, jogtalan elsajátítás tárgyát nem képezheti. Vad­nak kézzel való elfogása a vadászati törvénybe ütköző kihágást képez, melynek elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ... 9 Gyógyszerésznek ama cselekménye, hogy székhelyéről ismételve eltávozott a nélkül, hogy gyógyszertárát kezelőre bízta volna; továbbá hogy gyógyszereket késedelmesen és szabálytalanul szolgáltatott ki; végül hogy orvosi rendelvény nélkül oly gyógyszert adott el, melyet rendel­vény nélkül kiszolgáltatni nem szabad, a közegészségügyi törvénybe ütkö­zik és elbírálása n közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik .................. 10 A ki országos vásár alkalmával csődület közepette birbicskoczka- játékon tetten éretik, tiltott szerencsejáték üzése miatt a kill. bűnt. tör­vény 87. §-a értelmében büntetendő. B kihágás elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ........................................................................................... 12 Mesgyevonal helyreállítása és beltelekhoz vezető oly terület vissza- bocsátása iránt indított ügy elbírálása, melyre nézve a közigazgatási hatóság kimondotta, hogy közúthoz nem tartozik — a kir. bíróság hatás­körébe tartozik ... ............................................ ..................- ...................; 13 Erdei kihágás miatt indított ügy elbírálása, ha a másodfokú erdei kihágási bíróság úgy határoz, hogy az ügy elbírálása hatósága jogkörébe nem tartozik — a kir. bíróság hatáskörébe tartozik... .......................... 15 Hajcsári munkára felfogadott napszámos nem tekinthető gazda­sági napszámosnak s a közte s gazdája között felmerült ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik............................ ... ........... 16 Bucsusok menetének káromkodás közt való háborgatása, a papnak és elöljáróságnak szidalmazása miatt indított ügy elbírálása a kir. bíró­ság hatáskörébe tartozik................................................................... — — 17 Az aratásra felfogadott munkásnak előlegezettt összeg visszafize­tése iránt indított ügy elbírálása, ha a munkaszerződés nem az illetékes, hanem más község elöljárósága előtt köttetett: a kir. bíróság hatáskörébe tartozik.. .................................................................. .. —......................- — 18 Utmentén levő eperfák megrongálása és letördelése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................... 22 Határzár megsértésével való sertéscsempészet miatt és egyszer­smind megvesztegetés miatt indított oly ügyben, a melyben a kir, tör­vényszék az egyesítést mellőzte, a további eljárás a közigazgatási ható­ság jogkörébe tartozik ... ... ... ... ... ... ... ... ­................. 24 Munkakönyv nélkül téglavetőnek elszegődött egyén által munka­bére iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik .................. ............................................................................................- 28 A kir. bíróság a B. P. 22. §. értelmében a büntetendő cselekményt akkor is tartozik érdemlegesen elbírálni, ha a tárgyaláson felmerülő ada­tokból úgy találná, hogy az nem a kir. bírósági hatáskörbe tartozó vétség ................... .......................................................... — — — Oly jogosulatlan zálogolás miatt indított ügy elbírálása, a mely­ből 60 koronát meghaladó kár származott, a kir. bíróság hatáskörébe

Next

/
Thumbnails
Contents