Magyar Közigazgatás, 1906 (24. évfolyam, 1-52. szám)

wwmmmmmm 1906. EVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Az óv elején ... ... ... ....................................................... ... _ 1 A munkáspénztárról szóló törvények végrehajtása, ... ... ........... 2 A z állami gyermekvédelem ................................. .................................. 3 A «Közigazgatási elvi határozatok egyetemes gyűjteménye« Uj folyam Il-ik kötete .............................................................................................. 4 I ntelmek_... ...........................................i............................... ... 5 A z iskolák egészségügyi rendészete Németországban ... __ ... ... 5 A z egyetemek reformja ....................................................................... 6 A döntö fordulat...................................................... ... .......................... 7 S zéli Ignácz ...................................................................... 7 A törvényhatósági tisztviselők sorsa ... ............................. ... ... 8 N éhány szó a kivándorlásról _ ... ... ........................................ 8 V ármegyei közéletünk legújabb kialakulása s nemzeti érdekeink ... ... 9 Lister ............................... 9 A mezőgazdaság védelme az Egyesült-Államokban ................ ... ... 10 A novicziátus intézményének hiánya gyámhatósági szervezetünk körében 10 A közigazgatási tisztviselők és a közrend ... ........................................ 11 A községi rendészet ........................................................... 12 A sajtó és az igazgatás ................. ... ... ... ... _ ... ........... 13 A kihágások és azok tárgyalása ... ................................................. 13 A hazai állami értékpapírok és a gyámpénztárak ... ................. ... 14 A magyar nemzet husvótja .. ... ... JÜT ... ._ ... .................. 15 A német császár mint földesur .................................................... ... 15 A z uj kormány és munkarendje ........................................................ ... 16 Ki skorúak után felmerült ápolási költségek behajtása és a gyámhatóságok 16 A közigazgatási bíróság és a vármegye ............................................... 17 A jegyzők országos egyletének tisztelgése a belügyministernél........... 17 Az uj korszak ... _ _ ... ... ................................ .................. 18 A m. kir. közigazgatási bíróság uj elnöke ......................................... 18 K özigazgatásunk és az uj kormány .......................... ........... ... ... 19 V árosaink (I.)... .................................................................................... 19 A z állami tisztviselők függő ügyei ............................................... ... 20 Vá rosaink (II.)............................................................................................. 20 A trónbeszéd ... ............................... ............................................... 21 A Wekerle-kormány programmja ................................. .................. 22 A községi törvény a képviselőtestületről ... ... ........................ ... 23 A pénzügyi fogalmazási kar s a községi közigazgatási tanfolyam_ 23 A z 1906. évi költségvetés................................ .......................... ... ... 24 A leány kereskedés elleni küzdelem .................. .................................. 25 A z aratási bórharcz és a közigazgatás ......................................................... 26 A leánykereskeclés elleni küzdelem ...................................................... 27, 28 A belügyi tárcza ..........................-........................................................... 29 Földmi velésügyünk .......... ............................................................... 30 E gészségügyi igazgatásunk.......................................................................31, 32 A vármegyei tisztviselők országos egyesületének emlékirata ... ... ... 32 Egészségügyi igazgatásunk.............................................. 33 A Fejérváry kormány alatt kinevezett közigazgatási tisztviselők a kir. közigazgatási bíróság előtt ........................ 34 A hullaégetés kérdése .................. ........................................................ 34 K özigazgatás és állami felügyelet.......... ................................................ 35 A z Egyesült-Államok közigazgatása (I.) ... ........................................ 36 A közigazgatási bíróság Ítélete a Fejérváry-féle tisztviselők felett ... 37 Az Egyesült-Államok közigazgatása (11.)......................... ........... ... 37 A belügyminister a beligazgatási reformokról ... ... .......................... 38 A z Egyesült-Államok közigazgatása (III.) ........................................ 38 A z országos jegyzői egylet közgyűlésének elnöki jelentése ................. 39 A leánykereskedés................. 40 A z Egyesült-Államok közigazgatása (IV.) _ __ .................................. 40 A községi és körorvosok javadalmazásának rendezése.......................... 41 Az Egyesült-Államok közigazgatása. (V.) ................................................ 41 A z 1907. évi állami költségvetés ... ................................................ 42 I I. Rákóczi Ferencz ................................ ................................................. 43 A z Egyesült-Államok közigazgatása (VI.)....................................... — 43 Közgazdasági reformok ........................................................................... 44 A z Egyesült-Államok közigazgatása (VII.) ......................................... 44 A pénzügyministerium 1907. évi költségvetése...................................... 45 A leányok védelme ......................................._ .......................... — • 45 A belügyi tárcza 1907. évi költségvetése ................................................. 46 Állami anyakönyvi intézményünk .....................................................- 47 Az alkoholizmus elleni küzdelem leghatályosabb fegyverre .................. 47 Ma gyar nemzeti állam.................................................... — ... — 48 A z állam hivatalos nyelvének védelme........................................ ........... 48 Kos suth közgazdasági politikája .......................................... .................. 49 A magyar mezőgazdasági politika... .. .................................. ... — 50 Egy nagy veszedelem az alsó nóposztályok erkölcsi életében ... ... 50 A nemzeti népoktatás ... .....................................................— _ ... 51 A z alkoholizmus elleni küzdelem a német népiskolákban ... ........... 51 Beszámoló ..................................................................................................... 52 Fe lsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. ministertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. A vadászatra jogosítottnak jogát sértő vadászat nemcsak lőfegy­verrel és vadászebek használatával gyakorolható, hanem más oly cse­lekménynyel is, a melylyel a még uratlan jószágot képező vad birtokba vétetik. Nyúlnak vizbe hajszolva való elfogdosás », és bottal agyonverése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik 1 Vasúti váróteremben jegy nélkül való tartózkodás és ugyanott való dohányzás miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ...................................................... ................. ... 3 T izennégy életévét betöltött leánynak bordélyházba juttatására czólzó cselekmény miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ... ... .......................... ........... ................. ... 4 V adházasságban ólt felek között cselédbér czimón indított ügy el­bírálása, — midőn ezen viszonyból vagyoni követeléseikre nézve kir. közjegyző előtt szerződést kötöttek, — a kir. bíróság hatáskörébe tartozik 5 Ha utczai verekedés alkalmával a verekedésben résztvevők egy­másra lövöldöznek, veszélyes fenyogetós miatt a kbtv 41. §-a alapján indítandó meg az eljárás, s az ügy elbírálása a k;r. biróság hatáskörébe tartozik ....................................................... ... ... ................— ... 7 Ha az utczán való vizelós által közbotrány is okoztatott, a btk. 249. §-ába ütköző szemérem elleni vétség tónyálladóka forog fenn. Az ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ......................................... I fjúsági egyesület helyiségébe való erőszakos behatolás miatt indított iigy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ................. Á llattulajionosnak ama cselekménye, hogy tehervonat gőzsipja által adott jelre állatjait az átjárón a vágányokról el nem távolította, a kih. btkv. 111. §-ába ütköző kihágás tényálladékát foglalja magában. Az ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ................. ... A párbér megfizetése iránt indított ügy elbírálása a közigazga­tási hatóság jogkörébe tartozik ........... ................................................ A munkás ingóinak visszatartása iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................. .......................... S zülésznői teendőknek képesítés nélkül fizetésért, jutalomért vég­zése nem a közegészségügyi törvény 50. §-ába, hanem a kbtv. 92. §-ába, ütköző kihágást képez. Az ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik.................................................... ... .............._ .................. Magán tulajdonban nem álló köztérnek, magán egyén által, falépi- tésével történt elfoglalása miatt keletkezett vitás kérdésben az eljárás a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ...................................... H a azon egyón, a ki verekedés alkalmával a testi sértést elkö­vette, tényleges katonai szolgálatban áll és felette a katonai büntető biróság van hivatva Ítélkezni, a verekedésben résztvett többi egyénnel 11 14 15 16 19 22 25

Next

/
Thumbnails
Contents