Magyar Közigazgatás, 1907 (25. évfolyam, 1-52. szám)

<9 V A Ez évi munkaterünk....................................................................................... 1 A köztisztviselői állás és az ajándék......................._ ............................... 2 A rendezett tanácsú városok nagygyűlése ... ................ ........................ 3 Az alkotmány biztosítékai ....................................................................... 4 Az alkotmány biztosítékai. (A közigazgatási bíráskodás reformja.).,. 5, 6 Az alkotmány biztosítékai. (A hatásköri összeütközések bírósága.) ... 7, 8 A munkások betegség- és balesetbizbiztositásáról szóló törvényünk ... 9 A főszolgabírói hatóság.............................................. . ... .................. 9 Gazdasági cselédek és munkások ...............................__..................... ... 10 A főszolgabírói hatóság ... ... ............................... 10 A népiskolai törvényjavaslat _ _ ... ................ 11 A gazdasági cselédek és munkásokról szóló törvény előkészítése ... 11 A városok közintézményeinek adómentessége ........... 12 A főszolgabírói hatóság... ... ... ... ................. ... .......... 12 Közigazgatási szakkönyvtárak... ... ................................. ... ... ... 13 A községi közegészségügyi szolgálatról ........................ .................. 14 A gazdasági cselédtörvény ........................................................ .......... 15 A községek járdakövezési dijai ... _ ._ ......................................... 16 Közutaink reformja ......................... ................................. 17, 18, 19, 20 A városi és községi alkalmazottak nyugdijának rendezése ................ 21 A házak hygienikus felügyeletének egy uj módszere ... .................. 21 Állami gyermekvédelem ... ... ....................................... .................. 22 A leánykereskedós elleni küzdelem és a gyámhatóság... _ ... ... 22 A koronázás negyvenéves évfordulója ................. ... .... .................. 23 Állami gyermekvédelem ... ........................................................ 23, 24, 25 A protekczió ...................................................................................... ... 26 A községi elöljáróság .................. .. ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Az általános választói jog és a közigazgatás egyszerüsitése _ ____ 35 Az uj cselédtörvény végrehajtása ... _ .. ........................ ... 36 A czigányügy rendezése ............................................................................. 37 Az állami tisztviselők szegedi kongresszusa ....................................... 38 A polgármesterek kongresszusa ... ..............................._....................... 38 Az uj járási számvevői utasítás ......................................... ................. 38 Városaink sorsa................ .............................._............... .......................... 39 A jegyző és a községi közigazgatás .................. ... ......................... 40 A kivándorlás szabályozása ........................................................ ... ... 41 Alkotmánybiztositékok és kiegyezés ._ ... ......................................... 42 Államháztartásunk költségvetése ......................... .................. ... ... 43 A közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről szóló törvény­javaslat ........................................................................................... 44, 45 A hatásköri bíróságról szóló törvényjavaslat ....................................... 46 A községi jegyzők és segéd jegyzők fizetésének rendezése ................. 47 Az állami és a törvényhatósági alkalmazottak nyugdíj viszony ossága 48 Az állami adók kivetése és a községi jegyzők......................... ........... 49 Egy kritika a jegyzők fizetési rendeaése kérdésében .......................... 49 Egy millió korona a vármegyei tisztviselőknek ... ................................. 50 A községi jegyzők társadalmi segítése ... ........................................ 51 Visszatekintés a lefolyt évre ...................................................................... 52 A vidék közegészségügyi rendészete ........................ ... ... ... _ 52 Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. A m. kir. rainistertanácsnak hatásköri összeütközé­sekben hozott határozatai. Községi jegyzőnek szóbeli megsértése miatt indított ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ........................................................ 1 Az 1898. évi II. t.-cz. 78. §-a az 1876. évi XIII. t.-czikknek csak a mezei munkásokra és mezei napszámosokra vonatkozó részét helyezte hatályon kívül, minélfogva az 1876. évi XIII. t.-czikknek a napszámo­sokról rendelkező szabályai a nem mezei napszámosokra most is alkal­mazandó. A házi és kerti munkára felfogadott egyénnek bérkövetelése iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik 3 Testi sértés okozásának az orvosi bizonyítvány nem egyetlen és kizárólagos bizonyítéka, az ügy elbírálása a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ............................................................................................................ 6 Becsületsértés esetén az eljárásnak törvényszerű magáninditvány hiánya okából való mellőzése szintén érdemleges elintézést képez. Ha hatósági közeg ellen, nem hivatali kötelességeire vonatkozólag, közön­séges meggyalázó kifejezés használtatik, a közvetlenül sértettnek magán- inditványát felettes hatóságának meghatalmazása vagy bünváni följelen­tése nem pótolhatja... ................. ................................ ... _ 13 A jogtalanul beszedett egyházi adó visszatérítése iránt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ................. ... 15 A távol levő csendőrök ellen használt sértő kifejezések megtor­lása iránt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... 16 A hegyközségi rendtartásban foglalt szabály megszegése miatt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik _ 18 A zálog gyanánt lefoglalt marháknak az őrző rendőr elől való elhajtása miatt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik 20 Az, a ki másnak ajtajához kívülről fogas boronát állít oly módon, hogy az szögeivel befelé áll és véletlen mozdítás vagy érintés következ­tében az ott lakóra eshetik, nem magánlaksértést, hanem az 1879. évi XL. t.-cz. 118. §-ába ütköző kihágást követi el. Az ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................ ................ ... ...23 Vásárvám, vagyis hely pénz-követelés iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................................................ 24 Cselédbór-követelés elbírálása — tekintet nélkül arra, hogy az a gazda vagy ennek örökösei ellen irányul-e — a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................. ... ................. ................. ..._25 Az ipartörvóny 176. §-a alapján eldöntendő vitás kérdésekben első sorban az illetékes iparhatóságnak kell érdemlegesen határoznia, az iparhatóság tehát e vitás kérdéseket bírói eljárásra nem utasíthatja ... 26 A telekkönyvi betétszerkesztésnél közúthoz tartozónak felvett, de magános által birtokolt területen az ut megnyitása miatt ingatlan visszabocsátása iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ............................... ............................................ ... 27 Kéményseprési di j iránti követelés érvényesítése ügyében az eljárás a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ... ........................................ 31 Községi utcza megszükitése miatt indított ügy elbírálása még akkor is a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik, ha az nem esik az 1890. évi I. t.-cz. 1. §-a alá ...................................... ........................ 34 Legelőről zálogba behajtott idegen marhának éheztetése miatt indított ügy elbírálása a királyi biróság hatáskörébe tartozik .................. 35 Mezőrendöri kihágással okozott kár megtérítése iránti ügy, ha a tettes megbüntetése nem kéretett, a polgári biróság hatáskörébe tartozik 37 Vasúti kocsiban rakéta elpukkantása a vasúti üzletszabályzat 29. §-ának 1. pontjában foglalt tilalom megszegését képezi. A cselekmény a kbtv. 111. §-ába ütköző kihágás tényálladókát foglalja magában és az ügy elbírálása a kir. biróság hatáköróbe tartozik ... ... ... ... ... 39 Több tulajdonos marháinak oly területen legeltetése miatt indított ügynek elbírálása, mely területnek tulajdonjoga vitás, a közigazgatási hatóság jogkörébe tartozik ................ ............................................. ... 40 A község belterületén levő udvar deszkakerítésének szétrombolása miatt indított ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... _ 41 A szabad kikötő és rakpart használati dija iránt indított ügy elbírálása nem a polgári, hanem a kir. közigazgatási biróság hatás­körébe tartozik ... ...................................................................................... 42 Az erdőben elhelyezett határjelző kövek megsemmisítése miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik ... ....................................................... .................. 45 Kert ajtajának összetörése, utféli karfák leszedése és czölöpöknek kiszedése miatt indított ügy elbírálása nem a közigazgatás, hanem a kir. biróság hatáskörébe tartozik ................................................................ .......46 A községi elöljáróság határozatának kézbesítése alkalmával a

Next

/
Thumbnails
Contents