Magyar Közigazgatás, 1910 (28. évfolyam, 1-52. szám)

vmmmm ■ ~ — 1910. EYI FOLYAMÁNAK B. Pácsi Ái 2:2! Levéltár tárgymutatója: Irányczikkek. A magyar állam szocziális politikája a gyermekvédelem terén ... ... 1 A rendőri büntető eljárás egységes ügyviteli szabályzata ... ... ... 2 Kormány változás ... __.............................._............... ... ... 3 A városok állami segélyezéséről szóló törvényjavaslat... ................. 3 A távozó kormány ... ................__ ... .......................... ... ........... 4 A váró ok állami segélyezéséről szóló törvényja\aslat.......... ........... 4 A z uj kormány ................ ...................................... ... ... ... 5 A ministerinmok szervezete....................... ... ... 6 A tőkekamat- és járadékadó után kivetendő útadó ... ... 7 Az uj politikai helyzet... ... __ 8 A nemzeti munka szervezése.......................................... ... ... 9 Gazdasági igazgatásunk uj feladatai........................................................ 10 A kérvényezési jog gyakorlása ... .............................................. ... 11 A közigazgatási tisztviselők egyenruházata ... ................................. 12 A feltámadás ünnepén ... .................. ... ................................. 13 A közigazgatás reformja az uj korszakban ................ ... ... ... 14 T isztviselők mozgalma ... ................................ .......................... ... 15 A faluközségek és közrendészetünk ... .............. ... ... 1(5 A rendőrség államosítása.......................................................... ... ... 17 Közgazdaság és közegészség ... ........................ _ . _ ... _ 18 A községi reform és a jegyzők ... ... .. ... ... .............. 19 A városi tisztviselők flzetésrendezése ... ... .......... _ .......... 20 A községi törvény reformjának alapkérdése ... .. ................. ... 21 Há zasságjog a nemzetközi jogban ... ................. ........................ 22 A nemzet Ítélete................................ ... — ... ... ... ... ......... 2d A gyámoltak és gondnokoltak épületeinek fontartása ... ... ... ... 23 A törvényhozás sürgősebb teendői................................................ ... ... 24 A fegyvergyakorlatokra behívott tartalékosok és csaíádfentartú póttarta­talókosok segélyezése ...................................... ... ... ... ... 25 A magyar és horvát községi törvény ................ ... _. __ 26 F elsőbb hatóságok elvi Hatásköri ügyekben hozott határozatok. A szomszédjogon alapuló elhatároló kerítés iránti követelés, — a mennyiben azt közrendészeti szempontok nem indokolják — magán­jogi igény, s az ily ügyek elbírálása a rendes bíróság hatáskörébe tar­toznak ................. ................. ................................ ..._ 1 A törvényhatóságnak nincsen joga ahhoz, hogy a rendes bíróság hatáskörébe tartozó jogkérdéseket szabályrendelettel a közigazgatási hatóság jogkörébe utalja. Ha a kéményseprő a felekkel a kéménysep­rési dijak iránt átalányösszegben állapodott meg, s abból vitás kérdés támadt, az ügy elbírálása a rendes biróság hatáskörébe tartozik ... ... 2 Az 1884. évi XVII. t.-cz. 10. §-ának a) pontjából folyik, hogy a fogadótartás iparüzlet s igy a fogadói szobaasszony nem a fogadós saját háztartása, tehát nem az 1876. évi XIII. t.-cz. 1. §-ban említett gazdaság körüli szolgálatban, hanem a fogadói iparüzlet körüli munkában álló teendőt végez. Az ily ügyek elbírálása a közigazgatási hatóság hatás­körébe tartozik ................. ................. ... ... ................. 3 A törvény alapján munkásbiztositási választott biróság az 1907. évi LXI. t.-cz. szempontjából közigazgatási hatóság. A munkásbiztositási biró­ság hatáskörébe a munkásnak segélyezés vagy kártalanítás iránti, a kerületi munkásbiztositó vagy a vállalati, betegsegélyző pénztárakkal szemben támasztott igény iránti kérdéseket utalja. A munkásnak a munkaadója ellen támasztott igénye magánjogi természetű s az nem tartozhat a munkásbiztositási választott biróság elé. Az ily ügy bírálása a rendes biróság hatáskörébe tartozik... ... ........................ ... ._ 4 A z 1907. évi LXI. t.-cz. 7. §-ának 1., 2. és 3. pontja alapján a rendes biróság és a közigazgatási biróság között hatásköri összeütközés esete akkor forog fenn, ha úgy a rendes biróság, mint a közigazgatási biróság ugyanazon ügyben jogerősen kimondották, hogy az eljárás hatás­A trónbeszéd a belreformokról _ ... ... .......................................- 27 A nemzeti állam kiépítése s közigazgatásunk.................... ............ ... 28 A nemzeti állam kiépítése s közigazgatásunk ... ................................. 29 A közigazgatási hatóságok s a tűzbiztosítás ... ... ... ................... 29 A nemzeti állam kiépítése s közigazgatásunk ........................ 30 A gyámügyi törvény s a kiskorúak kivándorlása ... ... .................- 30 A ratásra szabadságolt munkáskatonák utazása_ _ — — ... ... 31 D r. Némethy Károly ........................ ... — — ... — — — 32 A z állampolgári nevelés egy módszere a nemzeti államokban ... ... 32 A házi cselédügy ................................ ................................................. 33 A házi cselédügy ..............................................- -.............-................ 34 A házi cselódügy....................... ... -..............- ................- 35 A z árvaszóki alapszámos irattári rendszer ................................................. 36 K özigazgatási továbbképző tanfolyamok rendezése .. ... ... ... 37 A gazdasási népoktatás országos szervezése .................. ... — — 38 A kolera . . ... ...........................................................-....................... 39 A községi pótadók uj alapja ........................................ .......................... 40 A szocziális hygienia egy kérdése ... ... ... ~ ... — - — 40 A magyar kultúra deczentralizálása ......................................................- 41 A z egyévi önkéntesi kedvezmény reformja ...............................- — 42 A városok élélmezése és a drágaság ... ...........................- — — 43 Az 1911. évi állami költségvetés ... ... ...............................- - 44 A köztisztviselők mozgalma és a költségvetés ........................ — — 45 A polgári perrendtartás .......... ................- -.....................- — 46 K özigazgatási eljárásunk problémái ...............................- — — — 47 A gyógyszerészi kamarák ......................................................- — — 48 A kivándorlási tanács ......................... — -...................................... 49 A belügyi tárcza költségvetése.................. — -...............-..............- 50 A bankügy problémája .................. ................- ................- — — 51 L apunk negyedszázados múltja .......................................- — — — 52 j elentőségű határozatai. körükhöz nem tartozik, vagy ugyanazon ügyre nézve az eljárás hatás­körükhöz tartozik, vagy végül ha a rendes biróság és a közigazgatá-i biróság ugyanazon ügyben érdemileg határozott. Ha ezen esetek egyike sem állapítható meg: hatásköri összeütközés esete fenn nem forog ... 5 Gazdasági terménynek, ha 60 K értéket meg nem halad, a mezőről való ellopása mezőrendőri kihágást képez akkor is, ha a kérdéses gaz­dasági termény : a sarju boglyába volt rakva és ha annak ellopása be­mászás által bekerített helyről tört.nt ... — — ­..............- — 6 A közigazgatási hatóság, mint építésügyi hatóság, a szomszéd felé eső ablakok befalazását elrendelheti. Viszont annak az igénynek az elbírálása, hogy az építkezők milyen magatartást követelhetnek tulaj­donjoguk alapján és a szomszédjogból kifolyóan a szomszéd telek tulaj­donosaitól, a kir. bíróság hatáskörébe tartozik ... ... ... -.............- 8 T emetőből kivágott fák jogtalan elvitel« nem mezőrendőri kihágás hanem lopás vétségét képezi ... ... ... ...............................- — — 9 Az 1896. évi XXVI. t.-cz. 27. §-a egyedül azon minőség szerint határozza meg a közigazgatási biróság előtt panasszal megtámadhatónak a törvényhatósági bizottság határozatát, hogy ez a községi alkalmazot­tak és hozzátartozóik illetménye, ellátása és részeltetése ügyében tartal­mazzon intézkedést. Az a körülmény, hogy ki támadta meg a törvény- hatósági bizottság határozatát: a községi jegyző, vagy a képviselőtestület, a közigazgatási biróság hatásköre szempontjából nem irányadó ... — 10 A községi elöljáróság tagjai ellen való kártérítési kereseteket az 1886. évi XXII. t.-cz. 86. §-a kifejezetten a törvénykezési rendtartás szerint illetékes biróság hatáskörébe utalja és a törvény nem rendeli azt, hogy a kártérítési keresetet közigazgatási eljárásnak kelljen meg­előznie, jelesen hogy a kereset csakis azután és abban az esetben legyen megindítható, ha a felelősséget a fegyelmi hatóság az idézett törvény 95. §-a utolsó bekezdése értelmében megállapította................- — — 1

Next

/
Thumbnails
Contents