Magyar Közigazgatás, 1911 (29. évfolyam, 1-53. szám)

A 1911. ÉVI FOLYAMÁNAK äu- l.Á^ TÁRGYMUTATÓJA. L-----­Irányczikkek. A rendőri büntető bíráskodás ................................_ ... ... _ ... A ministerelnök újévi kijelentései ................................................ A jogi oktatás reformja és a közigazgatási tisztviselők minősítése A kereskedelemügyi tárcza ..................................................... ... ... Küzdelem a leánykereskedés ellen _ ... ... ... ... ................. ... Küzdelem a pornográfia ellen ... ... ............................... ... _ A földmivelési tárcza ................ . ... ... .................. .................. A községi közigazgatási tanfolyamok reformja .......................... ... A városok élelmezési politikája ............................... . ................. ... A volt úrbéresek regálekártalanltási kötvényeinek beváltása A községi közigazgatás reformja és a jegyző javadalmazása... ... A volt úrbéresek regálekártalanitási kötvényeinek beváltása kérdéséhez Mérnökök a közigazgatásban................ .. ........................ ... __ ... A kivándorlás uj rendje .......................... ................. ... .. A községi segédjegyzők _ ... ................................ ................. ... A belügyi tárcza tárgyalása ... ........................................................ A szabad költözködés joga ... ................. ... ... ... .................. ügy könyv a közigazgatás reformjáról ... ... ... ................. ... A földmivelésügy a képvisalőházban ........................................................ Fóldinives néposztályunk a kriminál-szocziológia fóruma előtt ... ... Adalékok a vadászati törvény reformjához... — ... ... ......... A véderőtörvény reformja ... ... ...............................1 ... ... ... A véderőtörvény reformja .......... .................. . Közigazgatásunk és a gazdák _ _ .. ... ... A jogi oktatás reformja ... ... ............................... A gyakorlati közigazgatási vizsga kérdéséhez... ... A serdülő ifjúság katonai gyakorlása és a czéll^séetfffTtanfolyamok _ A serdülő ifjúság katonai gyakorlása és a ozéllövészeti tanfolyamok _ A serdülő ifjúság katonai gyakorlása és a ozéllövészeti tanfolyamok ... Gazdasági előadók a törvényhatóságokban ... _ ... _ ... ... A hatásköri bíróság 1910. évi 114 sz. határozata és a gyámhatóságok A köszégi illetőség és a közigazgatási bíróság ... ................. ... ... A községi illetőség és a közigazgatási bíróság ... ................. ... Az.uj házadótörvény ... ................................................ ... ... ____ A vármegyék és az alkoholizmus ... ................ ............................. Az értéknövekedési adó ................. ... .................. .......................... A vármegyék és az alkoholizmus ... _ __ ........... ................. A kiszállási költségek a járásokbau ........................ ... .................. A jog- és államtudományi továbbképző tanfolyp Gyámhatóságaink jövő feladatai Városaink és a drágaság _ Az 1912. évi állami költségvetés A közigazgatási hivatalnoko^-kőpesitése és a közigazgatási gyakorlati vizsga Ü8zkay Bálint ... A köztisztvisel£k''Tielyzeto s a drágaság "Az első államtudományi továbbképző ^tanfolyam tanulsá Íz egyházi szolgájiatások behajtása Zségjegyzéi könyvtárak /A belügyi tárczak. A mozi^éndésabte Katonáügyi efóadók a^vármagyókben ... Közélet tie ‘ lí^rő^^ékföfl? előtt.. Felsőfok hatóságok elXJ ieféíiroségü határozatai. Hatásköri ügyekben hozott határozatok. A mezőgazdasági cseléd bérkövetelése iránti ügyb3ssazíéngt,'ás — tekintet nélkül a bérösszegre és arra, hogy cselédkönyve^aímgViniinkás igazolványa volt-e, — a közigazgatási hatóság hatásköjábe tartozik ... 1 A községi kisbiró, habár bizonyos hatóságfójeéndőket (lmsvizsgá- latot) is végző községi alkalmazott: a szolgálí^áífól származó követelés iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 2 Ha kocsiközlekedés alkalmával előállott elgázolás folytán bekövet­kezett sérülés nem szándékosságból támadt s nem lett megállapítva, hogy a sérülés nyolez napon túl tartott: akkor csakis utrondőri kihágást képez s elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .......... ... 3 Ha a per bírósága a községi bíróságot a kielégítési végrehajtás foganatosítása végett megkeresi: akkor a végrehajtás foganatosításával felmerült költségek megállapítására a végrehajtást foganatosított köz­ségi biróság illetékes,_. .... ... ... ... ................ .. ... .................. 6 Önálló kereskedők között támadt ügy elbírálása, habár kereske­delemügyi utazói teendők teljesítése iránt kötöttek is szerződést, nem az iparhatóság, hanem a rendes bíróság hatáskörébe tartozik _ _ 7 Ha valamely ügyben a rendes biróság érdemben határozott és az jogerőre is emelkedett, az ügyet a fél nem viheti a közigazgatási hatóság elé és abban a közigazgatási hatóság érdemben nem határoz­hat, mert az 1907. évi LXI. t. ez. 7. §-a szerint, a rendes biróság és a közigazgatási hatóság érdemi határozatának jogerőre emelkedése után eljárásnak helye nem lehet; tehát a fenforgó esetben a biróság érdemi határozatának jogerőre emelkedése a közigazgatási hatósággal szemben a hatásköri összeütközés felmerültét kizárja ................ ............... ... 8 Erdőőr vagy erdőszolga, tekintet nélkül arra vájjon az erdőőri szakvizsgát és esküt letette-e, gazdasági cselédnek tekintendő és bér- követelésének elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 10 Ha a mezőrendöri kihágás különböző egyének kárára követtetett el s a károsultak jogközösségben nem állanak, a mennyiben a kár egyénenként 60 K-nál kövesebb, az 1894. évi XII t.-cz. 93. §-a a) pontja szerint mezőrendőri kihágást képez s elbírálása a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik ... ........................... ... 11 Az ipartörvény rendelkezése szerint az iparo s segédnek munka­könyvvel. kell ugyan ellátva lenni, de ennek hiányában az iparos és alkalmazottja közötti szolgálati viszony hatálytalaná nem válik. A malom- és sütőipar üzletnek rendes folytatásával járó teendők ellátására alkal­mazott segéd követelése ügyében első sorbán az ipartestület békéltető bizottsága van hivatva dönteni s csak a döntéssel meg nem elégedő fél viheti a rendes biróság elé ... ._ ... ... ... ... 12 A követelt kárdij az okozott kárt helyettesit! s igy a 60 K:t meg­haladó kárdij iránti követelés elbírálása is az 1894. évi XII. t.-cz. 97. §-a értelmében a rendes biróság hatáskörébe tartozik ........................ ... A szabadon élő mezei nyúl mindaddig, mig el nem fogják, uratlan jószág. Ha az ily nyúl valakinek kertjébe menekült, azzal az illetőnek tulajdonává nem válik; ha tehát a kertjébe menekült nyulat elfogja vagy elviszi, cselekménye vadászati kihágást képez s elbírálása a köz­igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik _ ... _ ... .................. Ha valaki este vagy éjjel a kath. lelkésztől a lélekharang meg­húzását követeli és a lelkész ellenzése után erőszakosan felront a toronyba és meghúzza a lélekharangot, közcsend ellen' kihágást követ el, elbírá­lása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ... .................. Az 1886. évi XXII, t.-cz. 142—144. §-ai értelmében a községi számadások megvizsgálása, a számadási téritmények megállapítása, 8 a felelős számadónak a megáliapitott számadási téritményben való elma­rasztalása függetlenül az esetleges fegyelmi eljárástól, a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik. A rendes biróság elé az ily számadási ügy csak abban az esetben vihető, ha a község vagy a számadással tartozó a törvényhatóság határozata ellen a belügyministerhez felebbe- zett s a belügyminister felülvizsgálatának eredményében a község vagy a számadó meg nem nyugodott. Ez esetben a számadás kifogásolt téte­leinek biróilag leendő megvizsgálását, a belügyministeri határozat kéz­besítésétől számítandó három hónap alatt a községre nézve illetékes biróság előtt meg kell indítani. A belügyministeri határozat nélkül a rendes biróság előtti eljárásnak helye uincs ... ... ... ... ... ... Az 1894. évi XII. t.-cz. csak azokat a cselekményeket minősíti mezőrendőri kihágásodnak, melyek a mezőgazdaság czéljaira rendelt területeken vagy dolgokon követtetnek el. A vasúti határkaró eltávolí­tása vagy rongálása nem mezőrendöri kihágást, hanem a büntető biróság hatáskörébe tartozó cselekményt képez.. ..................................... ........... A mezőn kazalba rakott és 60 K értéket meg nem haladó gazda­sági termények ellopása, ha az nem minősített bűntett, mezőrendöri ki­hágást kép z, melynek elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ... ....................................... ....................................... A réten álló fűzfák s azoknak lehullott vagy levágott gályái gazdasági termények. Az ily termények ellopása mezőrendőri kihágást képez s az ügy elbírálása az értékre való tekintettel a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ...................................................................... A nem vitás lelkészi járandóság iránt indított ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik... _ _ ... _ .4 _ A magánbirtokos gazdaságában alkalmazott erdöör, ha ezen minő­ségben felesketve is van, a szolgálat és kikötött bér tekintetében, a monnyiben valamely gazdaságban személyes és folytonos szolgálatokat bérért legalább egy hónapon át teljesit: gazdasági cseléd s cselédbér 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3” 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 51 52 53 14 15 16 1 I 20 24 26

Next

/
Thumbnails
Contents