Magyar Közigazgatás, 1912 (30. évfolyam, 1-52. szám)

A 1912. ÉVI FOLYAMÁNAK r f TÁRGYMUTATÓJA. Irányczikkek. Szpcziális ügyek... ... ... ..................................................... ... _ 1 A szegónyügy rendezése ... .................................................... ... 2 Wekerle a helyi adózás reformjáról ... ... ................................. ... 3 Wekefle a helyi adózás reformjáról ......................... .... ... _ _ 4 Vadászcselédek bejelentési lapjainak láttamozása ................. ......... 4 A határőrzósi szolgálat reformja ................................. .................. 5 Az altiszti kérdés megoldása ... ......................... ... .......................... 6 Az ntadó minimum s a közigazgatási bíróság................ ................. ... 7 A főispán bizalmi állása............................... . ......................................... 8 Fegyelmezés az autonom igazgatásban ... ... ... ... ... 9 A kormány rendkívüli felülvizsgálati joga ........................................ ... 10 A gazdasági munkásbázak _ ... ... ... .................. ... ... ... 11 A városok országos kongresszusa ... ... ................. ... ... ... 12 A ttidővész elleni küzdelem... ... ........................................................ 13 A király és a nemzet .. _ ..._... ..................... ... ......... 14 A vidéki rendőrség szervezése ... ............................. ... ... 15 A városok és községek fejlesztése................ ............................................... 16 Lukács László kormánya ................ . ... ......................................... 17 A Lukács-kormány programmja ... ... ................................................. 18 A járási számvevői intézményről és reformjának irányelveiről... ... 19 Az iskolamulasztási bírságok ............................... ................. ... ... 20 Az állami, vármegyei és államvasuti alkalmazottak családi pótléka... 21 A kongreszzusok.. .............. ................. ......................... ... ... _ 21 A jegyzők kongresszusa ... ... ................. ... ... .................. 22 A jegyzők kongresszusa után... ... .......................... ... .................. 23 A nők mint községi orvosok ..., .............................................. ... 24 A vármegyei és városi törvényjavaslatok .................. .......................... 25 Felsőbb hatóságok elvi Hatásköri ügyekben hozott határozatok Az 1893. évi XXVI. t. ez. 27. §-a szerint a közigazgatási bíróság elé utalt ügyek a közigazgatási bíróság előtt való eljárás megnyílta előtt szükségkópen a közigazgatási hatóság elé tartoznak. Ugyan ezen törvény 18. §-ának rendelkezéséhez képest olyan ügyben, mely panasszal a köz- igazgatási bíróság elé vihető, a rendes bíróság előtti eljárás ki van zárva. A községi alkalmazottak illetménye iránti ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.............................................. ................ ... 2 Ha valaki másnak a háza udvarán levő virágait és veteményét kitépi, az ez iránt indított ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a kir. bíróság hatáskörébe tartozik................................................ 3 Az 1877. évi XXII. t.-cz. 14. §-ának és a 11. §. 1. pontjának ren- 4 delkezéséhez képest, a pénzköveteléseket tárgyazó keresetek, ha azok 40 K át meg nem haladó összeg megfizetésére irányulnak, még akkor is a községi bíráskodás mint közigazgatási hatóság hatáskörébe tartoznak. ha bérleti viszonyból erednek _ ... ................................ .................. 4 A közigazgatási hatóság elnevezés alatt a bíróság kivételével min­den állami, törvényhatósági ób községi hatóság értendő. Az államvasuti alkalmazott ellen elkövetett sértés elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .............................................................. ... ... ... 6 Az adótartozás helyesbítése vagy leírása nemcsak abban az eset­ben rendelendő el, ha az adótárgy egyáltalában hiányzik, hanem akkor is, ha hiányzik annál az adóalanynál, kit adózás alá vontak. Az ily ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .................. ... 7 A csendőrök ellen használt trágár kifejezésekben a becsületsértés­nek tárgyi jelenségei benfoglaltatnak és annak elbírálása a kir. járás­bíróság hatáskörébe tartozik, a mely abban az esetben is, ha a megtar­tott tárgyalás folytán a becsületsértés vétségének tónyálladókát megálla­píthatónak nem találná, szélesebb hatáskörénél fogva a különben a kisebb hatáskörű közigazgatási hatósághoz tartozó hatóság elleni kihágás tár­gyában is köteles határozni ... ... ... .................. ... ................. 8 Kereskedösegéd az, a ki a kereskedőhöz, mint főnökhöz szolgálati viszonyban áll.és a főnök üzletében kereskedelmi természetű tevékeny­séget fejt ki. Ä serfőzde részvénytársaságnál alkalmazott utazó keres­A járási számvevői intézmény reformja ... ........................................ 26 A járási számvevői intézmény reformja ........................... ... ... ... 27 Közigazgatás és birtokpolitika ._ ............................................... ... 28 Az uj adótörvények .............. .......................... ... .. ... ... 29 Az uj adótörvények ........... ... ... ......................... ... ... ... 30 A véderötörvény és a végrehajtási, utasítás . ... ________ ... 31 A véderötörvény és a végrehajtási utasítás ................. .................. 32 Fegyelmi eljárás a lemondott elöljáró ellen.. ........................ ... ... ... 33 A községi és körjegyzők országos egyesületének közgyűlése .......... 34 Népkönyvtárak ............................... ... ... ......................................... 35 A sajtótermékeknek házaló vagy utczai terjesztése ... ... ... ... 36 A községek állami támogatása az állattenyésztés terén .......................... 37 Az 1913. évi állami költségvetés ... ... ... ... _ ... .......... 38 A közigazgatási és igazságügyi tisztviselők továbbképző tanfolyama ... 39 A jegyzők ügye ... _ _ .. ........................... . . — ... 40 Az uj sorozási utasítás ... _ _ ... ... ......................................... 41 Még egyszer <■ A jegyzők ügye» ... ....................... ,......................... 42 Hatásköri összeütközések közigazgatási hatóságok között .................. 43 Közegészségügyünk ............................................................. ................. 44 Szerbia államjogi szervezete ... ... _ ... _ ... ..., ... ... — 45 Szerbia államjogi szervezete _ ... ._ .......................- — 46 A jegyzők ügye ................. ... ................. — .......................- — 47 Szerbia államjogi szervezete ... _ _ ... — ......................._ 48 Jogi állapotunk háború esetén... ... ....................................................- 49 A belügyi tárcza tárgyalása ....................... .................. — 60 Államunk jogrendje ... ............................................................................. 51 Szerbia államjogi szervezete ................. ... ................- — — 52 jelentőségű határozatai. kedelmi természetű tevékenységénél- fogva kereskedösegéd s annak szol­gálati viszonyából s a viszony megszűnéséből keletkező követelés elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .......................................... 10 A közigazgatási bíróság előtt való eljárásnak mindenkor csak a közigazgatási hatóság határozata ellen van helye. A piaczi (vásári) helypónzszedós körül felmerülő s végső fokon a közigazgatási bíróság elé tartozó ügyekben alsófokbah a közigazgatási hatóság itólkezlietik... 13 Az erdei falopásoknál a büntetendő cselekmény tónyálladókának megállapításául — a külön megtérítendő kár beszámítása nélkül — az el­lopott fa értéke szolgál és a mennyiben az eltulajdonított fa értéke a 60 K át meg nem haladja, az ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ............................................................................. — 14 A ki gazdasági munkára részért és vinczelléri teendőkre mint szakmányos vállalkozott: gazdasági cselédnek nem tekinthető és köve­telése a munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1908. évi II. t.-cz. alapján bírálandó el. Ha azonban ily esetben a szerzódós nem az elöljáróság előtt köttetett vagy az elöl­járóság által nem láttamoztatott, az ügy elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a rendes bíróság hatáskörébe tartozik .................. ... 15 Az, hogy a községi bábának minimális fizetését egészben a község viselje-e, avagy ahhoz az államkincstár is tartozik-e hozzájárulni: szer­vezeti kérdés s annak elbírálása a m. kir. belügyminister hatáskörébe tartozik... ..............................................— ... — ... ...........,............ 16 A forgópisztoiy és a tőrbot tartása a kbtk. 34. §-ának 2. pontja alapján kihágásnak nem minősíthető. Ha törvényhatósági szabályrende­letben van ily tiltó rendelkezés: akkor annak alapján az ügy elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... ................................. 17 A büntetőtörvény 164. §-a szerint közigazgatási hatóság alatt a bíróságok kivételével minden állami, törvényhatósági, községi hatóság értendő; tekintettel arra, hogy a vasúti szolgálatban álló tisztviselő megfelelő korlátok között közigazgatási hatáskörben foglalt jogokat is köteles gyakorolni, minélfogva ha valaki a vasúti állomáson jegyváltás közben az eljáró tisztviselő ellen sértést követ el: annak elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik.. ..........................................— 18 A közmunka- és közlekedésügyi minister 1868. évi 4973. számú,

Next

/
Thumbnails
Contents