Magyar Közigazgatás, 1913 (31. évfolyam, 1-52. szám)

Á 1913. ÉVI FOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA ticsi A» a all Lívütjr j-124Í/A& I Irányczikkek. A választójogi törvényjavaslat ................__ ... ... .......... ... ... 1 A falusi nép táplálkozása __....................... ._....................... 2 A falusi nép táplálkozása.............................. ... ... ......................... 3 A törvény és preozedens a hatóságok eljárásában _... .......... 4 A fiatalkornak bírósága ................. ....................................................... 5 A hivatásos gyámság ................. ................. .......................... ... 6 A vízjogi törvény módosítása... .................. ... ... _ _ ... 7 A jegyzők államosítása... ............................... ... _ ____... 8 A kollegiális hatóságok fegyelmi felelőssége... .................. ... _ ... 9 A közös legelők rendezése ... ................................ ... ................. 10 T öbbes szavazat a községi képviselőtestületben ... ... ... 11 Az uj választójogi törvény ... ... ................ 12 B enedek Sándor... ......................... ... ........................................ ... 13 A közigazgatási biróság V. számú döntvénye... ................................. 13 A szülői hatalom gyámhatósági védelme ................................................ 14 A férjes nők jogai a községi képviselőtestületben ................. ... ... 15 A z élelmiszerek hamisítása ..................................................... ... ... 16 A jegyzők ügye ... ... .................. ... 17 A nősülési tilalom megszüntetése• és az anyakönyvvezetők ... ... ... 18 A magyar városi jog könyve ... ... ........................................ ... 19 A közveszélyes munkakerülők... .. _ ... ... __ ... _ ... ... 20 A családi törzskönyvek... ...................................................................... 21 A z uj törvényjavaslatok ... ................................. ... .......................... 22 A közveszélyes munkakerülőkre vonatkozó törvény végrehajtása ... 23 Gróf Tisza István kormánya... ... ... ... ... .................. ... ... 24 A belügyminister a közigazgatás reformjáról... ... ................ ... 25 A felügyelet szervezése a közigazgatásban........... ... ... _ — ... 26 A községi képviselőtestületi tagok felelőssége_ ... ... .................. 27 A közigazgatási reformok előkészítése.......... ................. ... ..........28 V áros vagy falu ?..._... ... ... ... ................ ... 29 É szrevételek a közigazgatási felebbviteli eljáráshoz_ .. __ _ 29 A magyar gazdasági munkásbiztositás rendszere ............._____ _ 30 A magyar gazdasági munkásbiztositás adminisztrácziója... ... ... ... 31 A magyar gazdasági munkásbiztositás fejlődése ................ ... 32 A községi közigazgatási tanfolyamok reformja ... ... ...____ ... 33 A közigazgatási biróság egy téves határozata _ .... _ _ _ 34 A katonai hatóságok magyar levelezése ... ... ... .................. ... 35 A z elméleti és gyakorlati képzés a közigazgatásban ........... ... 36 A z elméleti és gyakorlati képzés a közigazgatásban ... 37 Az egyesületi jog reformja ... ._ ................. .................................. 38 A községek mezőgazdasági birtokai ... ................ ... 39 A közadók kezelése ............................................................................. 40 A gyülekezési és a választói jog gyakorlása ... ... ... ... 41 A magyar államiság symbolumai s azok gondozása ... ... ... ... 42 A községi és körjegyzők s a segédjegyzők illetményeiről szóló törvény­javaslat... .............................................. ... ... ________ 43 A vármegyei választott tisztviselők megbízatásának meghosszabbítása 44 Küzdelem az «egyke» rendszer ellen ............................................. ... 45 A jegyzők és segédjegyzők fizetésének rendezése .... ................. ... 46 A kisközségek és a szocziálpolitika ........................................................ 47 A lakásügyi felügyelet a drezdai kongresszuson ................................. 48 A mező- és hegyőrök ............................... _ 49 A bosznia-lierczegovinai illetőség és a magyar állampolgárság ... ... 50 A községi alkalmazottak betegség esetére való biztosítási kötelezettsége 51 Az év végén _ ... ............................... — — .................. — 52 F elsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. Hatásköri ügyekben hozott határozatok. Ha a szomszédos belteleknek kerítéssel való ellátása küzrendészeti szempontból szükséges: akkor az eljárás a rendőrhatóság jogkörébe tar­tozik. Ha azonban a telkek elhatárolására szolgáló kerítés feállitását a tulajdonosok egyike a szomszédjogból merített magánjogi igény alapján követeii: akkor az ügy elbírálása a rendes biróság hatáskörébe tartózik 1 A mikor a törvényhatóság a törvényhatóság autonom hatáskörébe tartozó s állítólag a ministert meg nem illető hatósági jognak a gyakor­latát vitatja, vagyis mikor egyrészt a törvényhatóság sérelme egybe- oidvad az ügy érdemével, másrészt az önkormányzatot állítólag ért sére­lem a kormány intézkedése és az iigy természeténél fogva eleve kizárt­nak meg nem állapítható: az esetet a hatásköri kérdés tárgyalásánál olyannak minősíteni nem lehet, hogy ily esetben a törvény a panasz­jogot megadni nem akarta ....................................................................... 2 A z állandó gyakorlat, mely a kir. Curia 30. számú döntvényében is kifejezve van, a lelkészi párbér behajtása körüli eljárás akkor tarto­zik a rendes biróság hatáskörébe, ha a párbérkötelezettségnek alapja abból a magánjogi szempontból bírálandó el, hogy az az ingatlan birtok­hoz kötött dologi terhet, vagy személyes viszonyon alapuló kötelezett­séget képez. Minthogy a párhérflzetési kötelezettség közjogi természetű s a fenforgó esetben a kötelezettség alapja nem vitás, az eljárás a köz­igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... *........................................ 3 A z ipartörvény (1884. évi XVII. t.-cz.) rendelkezései alól kiveszi a kir. kisebb haszonvételek tárgyát képező malmokat. Az ily malom­üzletben alkalmazott molnármester követelése iránt indított ügy az álta­lános hatásköri szabályok alá esik s elbírálása a rendes biróság hatás­körébe tartozik_ _ _ ... _______ _ ... ................— _ 7 Ha a szélmalom nem alapul kir. kisebb haszonélvezeten: akkor a malomtulajdonos az 1884. évi XVII. t.-cz. 4. §-a alá esik és az általa alkalmazott molnár járandósága iránti követelésének elbírálása első sor­ban az iparhatóság jogkörébe tartozik és csak ennek határozata után vihető a rendes biróság elé _ ... ... ................................. — — 8 A ki a vasúti vonat indulása után is a vonat lépcsőjén állva marad : a vaspályákra vonatkozó életbiztonsági szabályokba ütköző ki­hágást követ el. Elbírálása a rendes biróság hatáskörébe tartozik... ... 9 A ki az elvállalt gazdasági munkát csak időszakonként végzi és munkaerejét másutt is értékesíti, gazdasági cselédnek nem tekinthető és követelésének elbírálása, ha a munkaadóhoz való viszony az 1898. évi II. t.-cz. határozatai szerint megkötött szerződéssel nem rendeztetett, a rendes bíróság hatáskörébe tartozik ........................................................ 10 A z ipartörvény (1884. évi XVII. t.-cz.) szerint a kereskedés is az iparágak közé tartozik. A kereskedelmi törvény (1875. évi XXXVIII. t.-cz.) a kereskedelmi társaságokra is kiterjed, minélfogva a kereskedelmi szövetkezetek segédszemélyzetének szolgálati viszonyából származó köve­telések elbírálása elsősorban a közigazgatási útra tartoznak s csak érdem­beli határozatok meghozatala után vihetők a rendes biróság elé. A keres­kedelmi törvény szerint kereskedelmi segédszemélyzetek alatt mindazok értendők, a kik valamely kereskedőhöz, mint főnökükhöz, szolgálati viszonyban állanak .............................................— —............................­A z 1900. évi XXVIII. t.-cz. 2. §. második bekezdésében «a törvény­ben meghatározott mód» alatt csak a munkásszerződós megkötésének alakszerűsége, nem pedig annak tartalma értendő; ha tehát az ily szer­ződésnek valamely tartalmú kelléke hiányzik, az nem lohet ok arra, hogy a szerződésre alapított követelés elbírálása ne tartoznék a köz­igazgatási hatóság hatáskörébe — ................. ... ..............- — Ha a «bonne» havi bér mellett háztartási folytonos szolgálatok teljesítésére kötelezte magát, a szolgálati viszonyból származó követelé­sek elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik .................. A gondatlanságból elkövetett testi sértés a btk. 310. §-a szerint csak akkor büntetendő, ha a cselekménytől nyolez napon túl gyógyult súlyos sérülés származott. A könnyű testi sértés miatt indított ügy el­bírálása, mely a fenforgó esetben kerékpározás közben nem szándékosan okoztatott: a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik A kir. ügyészség nem biróság s hatásköri összeütközés emelésére nincsen jogosítva .................. — — — -............................- — Ha az összeütközés mindkét részen közigazgatási hatóság között merül fel, a hatásköri kérdés elbírálása nem tartozik a hatásköri bíró­ság jogkörébe ... ... ................— — — .........- .................. — H a a hentes segédei vásárban az eladásnál hamis mérleget hasz­náltak s ez által a vevőknek kárt okoztak, a büntető novella 50. §-ában meghatározott csalás forog fenn. Elbírálása nem a közigazgatási ható­ság, hanem a rendes biróság hatáskörébe tartozik ... ................. ... A büntetótörvénykönyv 163. §-ában meghatározott bűncselekmé­nyekhez feltétlenül mogkivántatik az, hogy a tettes a hatóságot illetve hatósági közeget hivatalos gyakorlatában, hatósága meghagyásának végre­hajtásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza meg. A ki a ható­sági hivatalnokot vagy közeget hivatalos eljárásában csak sértő kifeje­zéssel illeti, csak hatóság elleni kihágásért büntethető ................. ... V izlecsapolási munkálatok költségeihez való hozzájárulás arányá­nak megállapítására vonatkozó vitás ügy elbírálása akkor is a közigaz­gatási bíróság hatáskörébe tartozik, ha a munkálatok az 1876. évi XIV. t.-cz. 159. §-a alapján közegÓ9zségi szempontból rendeltettek el ......... 1 1 13 14 15 21 24 25 89 48

Next

/
Thumbnails
Contents