Magyar Közigazgatás, 1914 (32. évfolyam, 1-52. szám)

2 A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS tartózkodó és a második tartalék nyilvántartásában álló egyének felhívása, összeírás és bemutatása körtil követendő eljárás ... _ 41 A kópviselőválasztók névjegyzékének összeállítási munkálatait a háborít ideje alatt is folytatni kell ... ........................................................ 41 Társadalmunk jótékonysági feladata a háborúban _ .. _ _ ... 41 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A «moratórium» tárgyában kibocsátott 7205'914. M. E. számú rendeletnek a gyám­pénztárak. pánziutézoti betétjeire vonatkozó részében való végrehaj­tása. — Iskolahelyiségeknek a tanitás czéljára való szabadon tar­tása. — A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult községi alkalmizottak illetményei. — A háború tartama alatt a közadók kivetése és behajtása ........................ ........................ 42 Társadalmunk jótékonysági feladata a háborúban ........................ ... 42 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az 1878. évtől 1890. évig bezárólag terjedő időben született nópfölkelésre kötelezet­tek felhívása. — A hadbavonultak családtagjainak állami segélye­zésre való igénye a családtagoknak a bevonultak munkaadói által egészben vagy részben ellátása, illetőleg jótéteményben részesítése esetén ... ........... ... .................. ............................... _ 42 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A főiskolai önkén­tesek altisztképző iskolája — Az ellenséges államok polgárai és lakosai javára fennálló tartozásokra vonatkozó kivételes intézkedé­sekről és az egyes vállalatok felügyelet alá helyezéséről. — Ö csá­szári és apostoli királyi Felségének legfelsőbb kegyelme a katonai vagy népfelkelői tényleges szolgálatukat hívom teljesített egyénekre vonatkozó rendőri büntető bírósági kihágásokra. —Az üszőborjak, há­rom évesnél fiatalabb üszők és hasas tehenek vasúton való szállításának és levágásának tilalmáról szóló 1914. évi 7512. M. E. számú rende­let végrehajtása. — A jótékony vagy emberbaráti czólra forgalomba hozott jelvények védelméről szóló (7270/914. B. M. ein. sz.) körren­delet közelebbi értelmezése ... ........................ ... ... _ ... 44 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A nópfölkelési fegy­veres szolgálatra alkalmasnak talált és tényleges szolgálatra bevont hadkötelesek egyévi önkéntesi kedvezménye. — A kolera ellen való védőoltások. — A külföldre szóló levelek, csomagok postai feladása körül követendő eljárás. — A kórházi ápolásban levő katonák után felmerült ápolási költségek megtérítése. — A községi és közigaz­gatási tanfolyamok megnyitása ._ ... ............................ . ... 45 A városok szervezési szabályrendeleteinek az 1912. éviLVIII. t.-cz. 28. §-a értelmében szükséges átalakítása .................. ... ................. 45 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Népfelkelésre köte­lezettek felmentése. — A közfogyasztásra szánt búza és rozsliszt előállításának és forgalomba hozásának szabályozása _ ... _ 48 A nemzett hadikölcsön ............................................... ............. ... 46 A hadbavonult gazdtsági cselédek családtagjairól való gondoskodás ... 46 A nyilvános helyeken és nyilvános alkalmakkor használható jelvények szinónek szabályozása ........... ...................................................... 46 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A sebesült és beteg Felsőbb hatóságok elvi Hatásköri ügyekben hozott határozatok. A cséplések elvállalásával iparszerüleg foglalkozó által a gépészi munkák teljesítésére alkalmazott gépész iparossegédnek tekintendő s igy ebből a szolgálati viszonyból támasztott követelése az 1884. évi XVII. törvényczikk 176. §-ában foglalt rendelkezéshez képest elsősorban az iparhatóság előtt érvényesítendő ............................................................... 6 Az állami alkalmazottaknak a gyalogolási dij czirnón igényelt követelésük elbírálása sem a kir. közigazgatási bíróság, sem a rendes biróság hatáskörébe nem tartozik, hanem az ily ügy elintézésére a köz- igazgatási hatóságok illetékesek _ _ ... ........................ ... ... 12 A hitfelekezeti tanitók illetményei iránt indított ügyek elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ................. .................. Ifi Az 1884. évi XVII. t.-cz. iparosnak csak azt a természeti vagy jogi személyt tekinti, a ki valamely iparágat önállóan gyakorol, ehhez képest iparossegéd az, a ki az iparosnál mint munkaadónál az ipar­üzlethez tartozó munkára közte és az iparos között létrejött egyezséghez képest akként vállalkozik, hogy ikár testi, akár szellemi egész tevékeny­ségét, vagy legalább annak bizonyos munkaidőhöz kötött részét állandóan a munkaadó iparos javára köti le. Az iparüzletnek közös folytatása végett több iparos egyesülhet, azonban az iparosn-ik akár határozott, akár határozatlan időtartamra szóló egyesülése iparosnak csak akkor és csak annyiban tekinthető, ha és a mennyiben az egyesülés iparűzés czóljából történt. A munkaadó iparos és az alkalmazott iparossegéd között kötött szerződésből folyó munkadij iránti ügy elbírálása elsősorban az iparhatóság, azután a közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... 17 Mezei közös dülőuton levő híd szétrombolása, a mennyiben a kár 60 K-t meg nem halad, mezőrendőri kihágás s elbírálása a közigazga­tási hatóság hatáskörébe tartozik ... ........................................ ........... 21 A város közérdekében létesített intézmények, igy a város által szolgáltatandó villamos áramnak kivetése és behajtása is bírói védelem alatt áll. Az ily ügyekben támadt vitás kérdések elbírálása végső fokon a kir. közig, biróság hatáskörébe tartozik ............................................... 22 Hatásköri összeütközési esetnek a hatásköri bírósághoz való vitele iránt csak azon intézkedő fórum jogosult, melynek határozata folytán a hatásköri eset felmerült .................................................... ... 23 Ha a gyámhatóság felügyelete alatt állók érdekében a vármegyei tiszti ügyészt az árvaszók a bíróságok előtti képviselettel meghatalmaz, akkor az eljárás dijainak megállapítása a megbizó hatóság jogkörébe tartozik.................................................................................... ......................_ 24 katonák, hadifoglyok és menekültek között előforduló fertőző beteg­ségek bejelentése és felügyelete. — A vasúton szállított beteg és sebesült katonáknak üditőszerekkel, étellel, itallal ellátása .......... 47 Hadijog és közigazgatás ._ ............................................................ ... 47 A nemzeti hadikölcsön ........................................................ ................. 48 A törvényhozás ülése .......................... ........................................ ... 48 A községi közigazgatási tisztviselői állások betöltése ................ ... 48 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A gabona és a liszt árának szabályozása. — A monarchiával hadi állapotba jutott államok internálva nem lévő alattvalóinak összeírása. — -Járvány­kórházak készenlétbe holyozóse ... ._ ................ ........................ 49 Az 1915. évi adókivetés ............................................................................ 49 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Moratorium. — A hadbavonultaknak és kiskora gyermekeiknek fokozott gyámható­sági védelme .. ... ... ... ... ... ... ... ... ................. 50 A törvényhatósági vagy községi (r. t. városi) hatóság és a törvényható­sági vagy községi (r. t. városi) szolgálatban álló közhivatalnok elleni rágalmazás vagy becsületsértés üldözésére szükséges felhatalmazás 50 Az 1906. évi 20,000. számú igazságügyministeri «Házassági Utasítás» 103. §-áhos tartozó II. sz. «Függelék» kiegészítése tárgyában ... 50 A háb rru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az internált egyé­nek érintkezéseinek és postai küldeményeinek ellenőrzése. — A há­borúval kapcsolatos nyomtatványoknak a «Magyar Nemzeti Múzeumá­hoz való beküldése. — A közoktatásügyi minister alá rendelt vagy ügyköréhez utalt közhatóságoknál, közhivataloknál és közintézetek- néi alkalmazott egyéneknek a nópfölkelési tényleges szolgálat alól való fölmentése. — A búzában és rozsban kötelezett terménybeli járandóságok kiszolgáltatása ......................................................... 51 Közigazgatásunk óz haderőnk ............... .... ... .............................. 51 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az állami, tör­vényhatósági és községi hatóságoknak (hivataloknak) ellenséges megszállás esetében követendő megtartásáról 7364 914. M. E. szám alatt kibocsátott m. kir. ministeri rendelet módosítása és kiegé­szítése tárgyában. — A hadi állapot következtében a várme­gyéket, a városokat és a községeket ért károsodások nyilván­tartása. — A hadi állapot következtében a törvényhatósági joggal felruházott városokat ért károsodások nyilvántartása. — A katonai özvegyek és árvák ellátási dijainak folyósítása. — A nópfölkelési bemutató szemlén meg nem jelent uépfölkelésre kötelezettek felelő­ségre vonása és megbüntetése. — A népfülkelósi utóbomutató szemle- napok kitűzése. — A mozgósított fegyveres erőhöz tartosö egyénekre vonatkozó anyakönyvi bejelentések. — A harcztérről sebesülten visszaérkezett, szabadságon levő, magánápolásban álló katonák után felmerült gyógy- és kötszerköltségek fedezése. — A hadbavonult katonaegyónok halálesetének anyakönyvezése. — A katonai kincs­tárnak átengedett lovak után szabványos árak igénylésé és meg­állapítása. — A «Házassági Utasítás» 17. §-a némely rendelkezéseinek közelebbi értelmezése... ... ............................... ...______ 52 jelentőségű határozatai. A m. kir. Curiának a közigazgatást érintő határozatai. Hatóság elleni erőszak büntette hatósági közeg ellen csak ennek hivatalos eljárása alatt követhető el ......................................... ... ... Ha az Írásbeli magán végrendeletet egész terjedelmében nem a végrendelkező irta és irta alá, a tanuk közül legalább kettőnek a vég­rendelet nyelvét értenie kell .......... ................................ .................. 7 Marhajárlatban a ló életkorát feltüntető óvszám kiigazítása köz­okirathamisitás ... .................................................................... ... _ 14 Hatóság ellen való erőszak tónyálladékához nem szükséges, hogy az erőszak közvetlenül a hatóság . közege ellen irányuljon, elég ha az erőszakot élettelen dolgon követik el, a mennyiben az a dolog és annak sértetlen állapotban maradása egyik föltétele a hatósági funkezió telje­sítésének .............................................................. ......................... ... 18 Vadászterület haszonbérlője a fővad okozta kárért akkor is felelős, ha a területén lévő minden vadat lőni nem volt joga. A vélelem a mel­lett szól, hogy a valamely vadászterületről előtörő vadat ezen a terü­leten tenyésztették ... ........................................................... ... ... 19 A vadak által okozott károk megtérítése iránti kereset, ha értéke 40 K-n alul marad is, a rendes biróság előtt is érvényesíthető ... ... 27 A korcsma oly egyénre nézve, a kit a korcsmáros onnét garázda viselet miatt kiutasított és a ki elöl a bejárást el is reteszelte, magán­lak, a mely a Btk. 330. §-ának védelme alatt áll ................................. 28 Törvényhatósági és általános közigazgatási ügyekben hozott határozatok. A haláleset felvétel elrendelésére alapul szolgáló adatok beszer­zése iránti intézkedések............................... . ... ................. ........... 2 Vármegyei alkalmazottnak az 1912. évi LVI. t.-cz. alapján maga­sabb fizetési osztályba való előléptetése, vagy az első szolgálati pótlók­ban való részesítése kérdésében a bíróságnak nincs hatásköre ... ... 4 Abban az esetben, midőn a két házastárs családi pótlékra igényt adó alkalmazásban van, de különválva él és valamennyi gyermek az anya közvetlen gondozása alatt áll, az atya részére megállapított csa­ládi pótlék az anya kezeihez utalványozandó akkor is, ha az atyát a gyámhatóság kötelezte, hogy a gyermek után feleségének tartasdijt fizessen..................................................................... .............. ... 5 A delirium tremens elmebetegség természetével bir és ennek kór­házi ápolási költségeit az államkincstár fizeti ................................ ._ 7

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents