Magyar Közigazgatás, 1914 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1914 fiVI TÁRGYMUTATÓJA 3 A vármegyei ingatlan vagyon törzskönyvének vezetése ... ... 8 Örökbefogadási ügyekben Követendő gyámhatósági eljárás, ha a községi illetőség vitás ............................................................. ... _ 9 Az 19t2. évi január 1-je és az ez évi uj nyugdíjtörvény életbe­lépte közti időben elhalt egyén özvegyétől a törvény 78. §-a alapján járó temetési járulék nem tagadható meg'azon a czimen, hogy férje oly alkalmazásban volt, mely a régi nyugdíjtörvény szerint temetési járu­lékra való igénnyel nem volt egybekötve ... ... ... _ _ _ 10 A községi (kör-) orvosok hivatalos pecséttel való ellátása ... 13 Az 1893. évi IV. t.-cz. 7. §-ának az a rendelkezése, mely a minis- terelnökség, az Ő Felsége személye körüli és a horvát-szlavon-dalmát mini8térium körében alkalmazott, a VII—XI. fizetési osztályokba tartozó állami tisztviselők részére 10, illetve 5°/0-os személyi pótlékot biztosit, az 1904. évi I. t.-cz., illetve az annak alapján kiadott 1904. évi 530/M. E. és 1906. évi 4600/M. E. sz. ministeriumi rendeletek hatályba lépte következtében csak akkép alkalmazható, hogy azt a 10 évi szolgálatot, mely a fizetés után külön 10°/0 személyi pótlékra jogosít, csak az ezen rendeletek alapján ugyanabban a fizetési osztályban járó legmagasabb fizetés természetű illetmények elérésétől kell számítani és ezt a pótlékot az így elért összflzetés után kell megszabni _ ... _ _ . ... 15 Az országos levéltári fogalmazói és kezelési szakvizsga vizsgadijai 18 Az 1892. évi XXVI. t.-cz. nem zárja el lehetőségét annak, hogy a törvényhatóság a bizottsági tagok és a választó kerületek számát a változó és fejlődő viszonyokhoz képest ne szaporíthassa; az ily szerve­zeti változás azonban csak a belügyminister kifejezett jóváhagyása ese­tén hajtható végre s a törvényhatóságnak ily elhatározását a minister nemcsak törvényességi, hanem czélszerüségi szempontból is jogosítva van felülvizsgálni ............................... .........................................20 Létszámkiegészités czóljából tényleges katonai szolgálatra behivott vármegyei dijnokok segélyezése ......................... ................. ... ... 24 Hitfelekezeti adó behajtásánál a közigazgatási hatóságok eljárása 26 Az a körülmény, hogy valamely ingatlan ideiglenes házadómentes­ségben részesül, nem vonja maga után a vármegyei pótadó alól való mentességet ... .. .............................................................................. 29 A bírói oklevél Budapest székesfővárosban virilis jog gyakorlása szempontjából az adók kétszeres számításának kedvezményére épugy igényt ad, mint egyéb törvényhatóságokban... ... ... .......................... 30 Községi közigazgatási ügyekben hozott határozatok. Oly esetben, midőn a községi pótadó és vármegyei pótadó kér­dése elválaszthatatlan kapcsolatban áll, az ügy egységes elbírálásának érdeke szükségessé teszi, hogy mind a két pótadó kérdésében ugyanaz a hatóság, még pedig a közig, bizottság plénuma határozzon .. ... 2 A községi képviselőtestületnek községi adó leirása iránt hozott határozatát vagyonfelügyeleti szemponttól jóváhagyás végett a törvény­hatósági bizottság elé kell terjeszteni. Ha ez a hatóság a jóváhagyást megtagadja, s ez ellen az érdekelt fel a követelés jogos voltát kétségbe vonva jogorvoslattal él, úgy ez által a kérdés vitássá válik, s abban a vármegyei közigazgatási bizottságnak kell határozni ... .................. 7 A helyhatóságok részére szóló határozatok, a helyhatóság iktató­hivatalához való beérkezés napján kézbesítetteknek tekintendők s a jog­orvoslati határidő a határozatnak a helyhatósághoz való megérkezése napjától számítandó _ _ ... ................. ... ................. ... ... 13 A városi háztartási kimutatások és a pénztárvizsgálati jegyző­könyvek felterjesztésének mellőzése , ............................. ... ... ... 13 A községi tisztújító szék elnöke nem jár el törvényellenesen, midőn a községi bírói állásra a már kijelölt három egyén mellett a szavazás megkezdése előtt egy negyediket is jelöl ... .................. 15 Az a választott képviselőtestületi tag, a ki szavazati joggal biró elöljárói állásra helyettesittetett, s ez alatt helyébe póttag hivatott be, a helyettesítés megszűntével a választott képviselőtestületi tagsággal járó jogait visszanyeri .................. ... .. ....................... ... ... 15 Törvénnyel nőm áll ellentétben az oly szabályrendelet vagy sza- bályrendeletjellegü községi határozat, mely az anyakönyvi kivonatokért és családi értesítőkért járó dijakat a körjegyzőnek, mint anyakönyv­vezetőnek átengedi ...................................................... .......................... 19 A községi jegyző egymagában nem közhatóság s az általa aláirt adófökönyvi kivonatok nem tekinthető1? közokiratnak. A bíróságok előtt használandó adófökönyvi kivonatok a jegyző és a biró aláírásával látan­dók el.............................................. . ................................................. ... 19 A községi törvény 33. §-ának értelmezése két szavazat gyakor­lása esetén ... ... ... ... ................... ... ... .......................... 22 A községi közigazgatási tanfolyamok .......... ... ... ... ... 23 Az a körülmény, hogy a községi alkalmazott felesége korcsmái üzletet folytat vagy ily üzletet vezet, férjére nézve összefórhetetlensogi esetet létesit... _ ... ................. ... ;................. ............... 24 A városok legsürgősebb hitelszükségletének kielégítése .......... 26 Kihágási ügyekben hozott határozatok. Büntetőparancs kibocsátásának nincs helye, ha a hatósági közeg a feljelentést nem saját közvetlen tapasztalása alapján tette meg... ... 1 Ismeretlen helyen tartózkodó elitéit ellen az elévülést félbeszakító intézkedésnek csak az tekinthető, ha figyelőlap kiállítása utján vagy más módon való kipubatolása iránt hatósági intézkedés tétetett _ ... _ 1 Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 117. §a alapján közig, hatóság akkor 2 járhat el: ha az erdei kihágást közbirtokossági erdőben követik el ... 2 Tanítónőnek sértő kifejezésekkel illetése a kbtk. 46. §-ába ütköző kihágás tényálladókát nem állapítja meg _ ... ... ... _ ... _ 2 Vegyeskereskedő iparigazolványa alapján jogosítva van lőfegyver és lőszer elárusitására is... ... ................. ...................................... 3 Az a vámbérlő, a ki a hatóságilag megállapított átkelési időn túl esó időre s.óló megrendelésre meg nem jelenik, az 1890. évi I. tör- vónyczikkbe ütköző kihágás miatt nem büntethető __ ................ . ... 3 «Okleveles zenetanár» czira viselése ................ . .... ... - 4 Vasáru* pi munkaszünet ideje alatt végzett munka esetében min­dig külön elbírálás tárgyává teendő, hogy a végzett munka nem lett volna-e munkaközben vagy a munka befejezése és megkezdése közti időközben elvégezhető ... ............................................. ... -.......... 4 Terheltnek az a cselekménye, hogy a peczórt hivatalos eljárásá­ban erőszakkal megakadályozta, hatóság elleni erőszak bűntettének tóny­álladókát foglalja magában ... ... ............................... ................... 5 A ki mozgófónykóp-előadás alatt hangosan szemórmetlon meg­jegyzést tesz, helyhatósági szabályrendelet alapján botrányos csend­zavarásért büntetendő .......... — ,......... .......... — — -......... 6 Részvénytársaság gyártelepén történtekért az üzletvezető büntető­jogi felelősége ... .. .................. — ... ... — .......................... 6 A folyamfelvigyázó közigazgatási hatósági közeg ... _ _ 7 Hatósági közegsértés csak jelenlevő hatósági közeggel szemben követhető el _ ... ................. ... ................ — — — — --- 7 Fuvarozási ipar űzőjével szemben a bérkocsiiparról alkotott sza­bályrendelet határozmányai nem alkalmazhatók ........................................ 8 Az a munkaadó, a ki alkalmazottainak megtiltja, hogy a pénz­tári kiküldöttnek kérdéseire válaszoljanak, az 1907. évi XIX. t.-cz. 190. szakasz d) pontjába ütköző kihágást követi el ... ........... ... ... ... 9 A ki a pinczéjóben talált bort oly időben hozza forgalomba, midőn hamisítás gyanúja miatt már vizsgálat alatt áll és a bor származását nem tudja igazolni, a hamisított bor tudatos forgalomba hozatalában vétkes ... _ ... _ —.............— -.............— ................- ........... 19 Heti vásárokon élelmiszerek szabadon árusíthatók ... ... — 11 A ki nyilvános helyen mulatás közben poharakat a földhöz vág mások testi sérelme nélkül, botráuyokozást követ el . ... — 11 A kbtk. 113. g-ában meghatározott kihágás tónyálladéka forog fenn, ha a hid fentartására jogosított vagy kötelezett a hidat életveszé­lyes állapotban tartja ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12 Vásáron az iparigazolvány fel nem mutatása nincs kihágásnak minősítve ... ................- — — — _ — — —.....................- 13 A ki éjjel nyilvános helyen való verekedésben részt vesz, a kbtk. 75. §-ába ütköző kihágáson kívül külön éjjeli csendháboritás miatt nem büntetendő ..........................................................._ — — --- — 13 A közforgalomban levő hazai vaspályák szolgálatban levő kapusai a vasút felügyelő és kezelő személyzetéhez tartoznak .......................... 14 A ki palaczkozott üvegben oly sört hoz forgalomba, melyben döglött egér találtatott, a közegészségügyi törvénybe ütköző kihágást követ el .................. ... — ......................... ... — — — — 14 Czukrozott bornak «aszú» név alatt forgalomba hozatala által elkövetett kihágás miatt büntetendő, ki értékének meg nem felelő ala­csony áron árusit bort ... ... ... ............... .................- — 15 Trágyának község belterületen való elhelyezése miatt indított rendőri büntető ügyben a közigazgatási hatóság illetékes Ítélkezni az esetben is, ha vitás azon területnek tulajdonjoga, melyre a trágya el­helyeztetett ... .............. ................. ................. ... — — — 16 Piszkos palaezkokban romlott sör árusítása a közegészségügyi törvénybe ütköző kihágás... ................. ... ... — .......................- 17 Szuróiparnak iparigazolvány nélkül üzése miatt nem büntethető az, a ki a leszúrt bárányt saját házi szükségletére fordítja és annak egy részét oly falubelieknek adja át, a kiktől külön díjazásban nem részesült 18 Galambnak lépezés által a repülésre képtelenné tevése az állat­kínzás kihágásának tényálladókát megállapítja ............... ... ... ... 19 A Sacharin mint mesterséges édesítő szer az állami eg.vedáruBág körébe vonatott, mely okból annak használata az 1912. évi XXII. t.-cz. értelmében a m. kir. pénzügyigazgatóság hatáskörébe tartozó jövedéki kihágást képez ......... ............... ..............- ...................... — 2L Kz a körülmény, hogy terhelt fia kivándorlását haszon nélkül segítette elő, az ítélet végrehajtásának felfüggesztésére okul nőm szol­gálhat _ — — —..........................— —................................— —- 22 Ceukrásztermékek kiszolgáltatásával és megrendelésével kapcso­latos írásbeli munkák (czimzós,“számlázás, sürgős feljegyzések) vasárnap is végezhetők ..........._ — .. — ... ... — — — — — 23 Ha üzleti segédszemélyzettel biró iparosok a vasárnapi munka- szünet ideje alatt bár saját személyükben ipari munkát végeznek, munka­szünet be nem tartása által elkövetett kihágást követnek el ................ 25 A rendőrhatóság áital felügyelet alatt tartott és elszállásolt kül­földieket a szállásadó bejelenteni nem tartozik ... ... ... ................. 25 A ki búzaliszttel kevert őrlött szegfüborsot hoz forgalomba, köz­egészségügyi kihágás miatt büntetendő ............................... — ... . . 26 Annak a jogosulatlan kivándorlónak a cselekménye, a : ki véd- kötelezettség alatt áll és útlevél nélkül akarja az ország határát átlépni, súlyosabb beszámítás alá esik.. .............. ... ... ... ... ... ... - 27 A ki idegen kivándorlóknak a határon való átkelését kalauzolás­sal pénzért elősegíti, az 1909. évi t.-cz. II. 41. g-ába ütköző kihágást követi el ... ... ................— — — — —.............-.............— — 27 Az, a kinek nincs jövedelme és nincsen állandó foglalkozása, hanem dologtalanul csavarog, munkakerülőnek tekintendő ... ... . ... — 28 Mészáros iparosnak az a cselekménye, hogy mészárszékét tisztáta­lan állapotban tartotta, nem a közegészségügyi törvénybe, hanem az 1908. évi 54,300 F. M. sz. rendelet 93. §-ába ütköző kihágás ... ... 29 A ki fiát határszéli úti igazolványával, mint jogosulatlan kiván­dorlót külföldre viszi, egyedül a kivándorlási törvény és nem egyszers­mind az útlevéltörvény alapján büntetendő ... ... .................. ... ... 30 Közgazdasági közigazgatási ügyekben hozott hatá­rozatok. A gazdasági cseléd részére nem jelölhető ki oly helyen Jakás, a honnan a szolgálat helyére való naponkénti többszörös bejárás a cseléd egészségét veszélyezteti ... ... ... ... ... _ _ ... ... 1 Az a körülmény, hogy a szülők által gazdasági munkára felhasz­nált tanköteles kiskorúak ezzel az iskolától visszatartattak, az 1898. évi

Next

/
Thumbnails
Contents