Magyar Közigazgatás, 1915 (33. évfolyam, 1-52. szám)

TÁRGYMUTATÓJA. P*«*i Álltai Loíélllr —i" Irány czik kék. A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az 1887., 1888., 1889. és 1890. évi születésű népfölkelésre kötelezetteknek nópfölkelési tényleges szolgálatra való bevonulása ... .................................... Az uj polgári perrendtartás ... .................................................................. A szegénységi jog megadásáért a birósági eljárásban előterjesztett kére­lem alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításáról ... _ ... A posta, távirda és távbeszélő szolgálatában álló népfölkélésre kötelezet­teknek felmentése .................................................................................... A községi polgári bíráskodás uj rendje .................................................. A bábom tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A mozgósítás foly­tán tényleges katonai szolgálatra bevonult állami és vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák illetményeinek szabályozása tár­gyában kibocsátott 1914. évi 6233. M. E. sz. rendelet kiegészítése A m. kir. közigazgatási bíróság ügyrendje ........................................... ... A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A búzából, rozsból, árpából és zabból meglevő készleteknek az «Országos Gazdasági bizottság» vészére való átengedése. — A gabonanemtiekért és liszt­ért követelhető legmagasabb árak tárgyában 8S82/914. M. E. és 9227/914. M. E. szám alatt kiadott rendeletek kiegészítéséről. — A korpakészleteknek az Országos gazdasági bizottság részére átenge­dése és e czélra a korpáért követelhető legmagasabb ár megállapí­tása. — A katonai czélra vásárolt lovak marhaleveleinek bevonása. — A hadiszolgálatra nyilvántartásba vott lovak marhalevelein a «Hadi- szolgálatra nyilvántartva» szavaknak és a nyilvántartólap számá­nak feltüntetése és a nyilvántartó-lappal biró lovakra nézve külön marhalevél kiállítása. — Az egyévi önkéntesi kedvezménynek kiter­jesztése a népfölkelést szolgálatra való behívásuk előtt önként be­lépő egyénekre _ _ ... ........... ... ... ... ............................ Igazságügyi kézbesítési utasítás ... ... ... ... ........... ... ... A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Újabb népfölkelő­korosztályok sorozása. — Az ö.odik moratórium. — A búza és a rozs őrlésének szabályozása a vám irlő malmoknál. — A búza-, rozs-, árpa-, tengeri-, burgonya- és rizslisztből meglevő készleteknek az Országos Gazdasági Bizottság részére átengedése, valamint a gabona- nemüekért és a lisztért követelhető legmagasabb árak körül tapasz­talt visszaélések megtorlása. — Az 1914. évi L. t.-ez. 5. §-a alap­ján igénybe vehető személyes szolgálatok és egyéb szolgáltatások. — Hadi czélokra használatra igénybe vett jármüvek és állatok vég­leges átvételéért járó összegek kifizetése iránti eljárás. — A hadi szolgálatot teljesítő főiskolai hallgatóknak egy tanulmányi félévnek elengedése ........................... ..................................................................... Utlevélkötelezettség ................................... ... ... .................. A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A nyolczosztályu középiskolák és a felső kereskedelmi iskolák népfölkelésre kötelezett tanulóinak tanulmányi kedvezménye. —- A tanítóképző intézetek nópfölkelésre kötelezett növendékeinek tanulmányi kedvezménye. — Az ipariskolák nópfölkelésre kötelezett tanulóinak tanulmányi ked­vezménye .................................................................................................. .. hadbavonultak hozzátartozóinak állami segélyezése .................. ... háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A fémek készle­teinek bejelentése és lefoglalása. — A katonai czélokra szolgáló vágóállatok forgalmának könnyítése _ ... ... .... _ _ ... Az uj polgári perrendtartásnak a gyámhatóságokat érdeklő és az 'elme­betegek elhelyezésére vonatkozó intézkedései _ _ _________ Ü cs. és apostoli királyi felsége 1915. évi február 4-én kibocsátott leg­felsőbb királyi kézirata _ ._ ... ............................................ A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A tengeri és egyéb mezőgazdasági terményekből meglevő készletek requirálása. — A búza- és rozsliszt kiméréséről. — A rokkant katonák családtagjai­nak segélyezése. — A polgári orvosoknak a katonai megfigyelő kórházakban személyes szolgálatra való berendelése ... ... _ Mezőgazdasági igazgatás a háboru alatt ... ............................................ A háboru tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az 1895. és 1896. évben született nópfölkelésre kötelezetteknek feltételes egyévi ön­kéntesi kedvezménye. — Nópfölkelésre kötelezettek felmentése. — Az 1914. évi XLV. t.-cz. 11. §-ának rendelkezéséhez képest köve­tendő gyámhatósági eljárás. — A tengeriliszt legmagasabb árának újból való megállapítása. — A búza- és rozsliszt kímélése tárgyá­ban 649/915. M. E. sz. alatt kiadott rendelet életbeléptetésének el­halasztása _ ... ......................................... ................................... Gondoskodás a háboru rokkantairól ........................... ........... ........... A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az 1873., 1874., A A 1875., 1876. és 1877. évben született népfölkelésre kötelezettek össze­írása, bemutatása és behívása. — A letartóztatott népfelkelésre kötelezettek összeírása és megvizsgálása ........................ ................... 10 Mezőgazdasági igazgatás a háború alatt ................................... ... ... 10 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A póttesteknél szol­gáló katonák szabadságolása a tavaszi vetési és szőlőmüvelési munkák alatt, r- Az elesett, eltűnt vagy meghalt katonák hátrabagyottainak ellátása. — A hareztéren elhalt személyek holttestének exhumálása és elszállítása __ ....................................................................................... 11 A hadsegélyezés körüli eljárás tarthatatlansága ... .... .................... 11 A kormány és a helyi közigazgatás ellenőrzése ......................................... 12 A háború folytán menekülő tisztviselők kártérítése _ ... _ ... 12 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A búza-, rozs-, árpa-, tengeri- és burgonyakészleteknek, valamint az ezekből előállított lisztnek és a rizslisztnek vasúton, hajón vagy gépkocsin történő szállításához szükséges igazolványok. — A haszonbérlőtől művelés nélkül hagyott mezőgazdasági ingatlanok tárgyában .................„ 13 Hazaárulás ... ................................._ ................................ ... — 13 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A kiskorú gyermek örökbefogadásának megkönnyítéséről a háborús események által indo­kolt esetekben ... ................................................................................... 14 A hősök árvái ................................................................... .................... 14 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A jövőbeli termés adásvételének tilalmáról és érvénytelenségéről. — A tutajozás sza­bályozása .................................- .........................— -......................... 15 A hadsegélyzés körüli eljárás tarthatatlansága _ ... ................... 15 Központi pénzintézet .................. ................................................. .... 16 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A rendőri felügyelet alá helyezésnek és az őrizet alá vételnek szabályozása ._ ........... 17 Az országgyűlés ............................................................................................ 17 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: A burgonyakósz- letoknek az Országos Gazdasági Bizottság részére való átengedése és e czélra a burgonyáért követelhető legmagasabb ár megállapítása. — Lakásbérnegyedek alkalmával a költözködési költségek aránytalan magas megszabásának tilalma ......................................... —................. 18 Az országgyűlés ... _ _ ... ..._ ... ... ............................ 18 A gabonanemüek és lisztfélék árszabályai a háború alatt .................... 19 A második hadi kölesön ... ... ................................................... ... 20 Gyámhatóságunk és a hadi árvák..................................................................... 20 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések : A katonai egyének és a mozgósított fegyveres erőt követő polgári egyének hagyatéki ügyeiben kivételes eljárási szabályok megáilapitása ........................... 21 Gyámhatóságunk és a hadi árvák .................. .... ... .................... 21 Olaszország hadüzenete ................................................................ ... ... 22 Állami előleg az idei termésre .................... ................................... ... 22 A hadegészségügyi kiállítás tanulságai ................................... .................... 21 Az aratási munkálatok a háború alatt .................................... ... 24 A háború következtében a gyámhatósági eljárásban szükséges kivételes intézkedések megállapítása ............................ ................ ... 24 A háború tartamára elrendelt kivételes intézkedések: Az 1897. évben született népfölke.ésre kötelezettek bemutató szemléje. — Az 1897. évben született népfölkelósre kötelezettek feltételes egyévi önkón­t8si kedvezménye ... ... .................................. .... ... 25 A drágaság kérdése ................... ................................................. ... 26 Az t9Í5. évi mezőgazdasági termények értékesítésének szabályozása ... 26 A nemzeti hadikölcsön tanulságai ... ._ ... ._ ........................... 27 A húsfogyasztás korlátozása ............................................................................. 28 A hadbavonult vármegyei alkalmazottak illetményei ... .................. 29 Az 1865. évtől 1872. évig született nópfölkelök behívása _ _ .. ... 30 Az állattenyésztési közigazgatás feladatai a háború hatására való tekintettel 30 Az ország közélelmezi sének szabályozása ... _ ..._____ _ ... 31 A sörárpa vásárlása és feldolgozása ................................... .................... öl A fogyasztási ezukorért követelhető legmagasabb árak megáilapitása ... 31 A száraz bab, borsó és lencse legmasabb ára ........................................... 31 A háborúban elpusztult falvak felépítése .................. ..._... ... 32 A háborúban elpusztult falvak felépítése ................._................................ 33 Rokkant katonáink jövője ........................._ ........................................... 34 A gabona beszerzése törvényhatóságok utján _ ..._____ _ 35 A katonák és hozzátartozóik segélye és nyugdija .................................. 36 A katonák és hozzátartozóik segélye és nyugdija ........... ............ ... ' 37 A katonák és hozzátartozóik segélye és nyugdija ................................... 38 A hadseregünk által megszállott orosz-lengyel területek katonai igazgatása 39 1 I I e» ___ __ t/ MÄGYÄ1 K Ö ZIG Ä Z G A T ÄS

Next

/
Thumbnails
Contents