Magyar Közigazgatás, 1916 (34. évfolyam, 1-53. szám)

A 1916. EVI FOLYAMÁNAK TARGYMUT Irányczikkek A községi és körjegyzők működése a háború alatt ........................ ... 1 Gróf Tisza István újévi kijelentései ... ................................................ 2 A kenyérjegyek ............................................................... .......................... 3 Virághervadás ................................. ...................................................... 4 Virághervadás ........................................................................................._ 5 A hadi árvák pártfogói intézménye ...................................................... 6 Magyar tisztviselők Szerbiában ... ... ......................................__ ... 6 A hadi jótékonyság védelme .. ..................................................... 7 A magyar föld hatalma ... ... ....................................................... ... 8 A tavaszi mezőgazdasági munkálatok hatósági biztositása ... ... ... 9 A mezőgazdasági munkák elvégzése katonai munkaerőkkel __................ 10 Erkölcsrendészetünk ... ... ... .......................................=.. _ _ 11 Községi alkalmazottak háborús illetményei ................ __ ____... 12 A főispáni tevékenység a háború alatt ................. ... _ .......... 13 A népfölkelés ............................... ....................... ... .................. ... 14 A gazdasági önvédelem liarcza................ . ........................................ 15 A hadi gyámolitó irodák szervezése ................. ......................... ... 16 Feltámadás ........................ ... ... ... ... ................................ 17 Hadi rokkantak, hadi árvák ..................................................................... 18 A közutak gondozása ..................................................... ... ... ... 19 Az uj perrendtartás s a hadbavonult kiskorúak családjának gyámható­sági jogvédelme szemben a nagyszülőkkel ._ .................................. 20 Tényleges katonák családjainak hadisegélyei ... ................................. 21 Felvidéki falvaink újjáépítése... .................. ... .................................. 22 A czigányügy rendezése ................. ... ... ... .................. ... 28 A világszellem és a népek harcza...................................................... . ... 24 A köztisztviselők és a drágaság ...................................... .................. 25 A törvényhozás működése ................................ ................................ 26 A kormány intézkedései az aratási munkák elvégzéséről ... ... ... 26 Az uj adójavaslatok ................. ... ......................... ................. ... 27 Magyar birtokpolitika ... ... ................. ... ................................ 28 Kisajátítási jog a háborúban............................... . .................................. 29 Közoktatásügyünk reformja ................................. .................................. 30 Közoktatásügyünk reformja ... .......................... .................................. 31 A király szózata a magyar nemzethez ................................ ... 32 A nő hivatása a modern társadalomban _______... ..................... A nő hiwíása a modern társadalomban ... ................................. ... A földközösségek és a háborús feladatok ................ ............................... Románia hadüzenete ... ......................... ................................ ... A köztisztviselők magatartása az ellenség megszállása esetén ... _ A román nép ........................................................................................... Menekülő vármegyei és községi alkalmazottak illetményei .................. A fiatalkorúak erkölcsrendészeti védelme ... ... ............................ ... A magasabb közgazdasági szakképzés ..................................................... A megszállott lengyel városok közigazgatása ... ........................ ... Az erdélyi veszedelem ............................................................................ A népfölkelési tényleges szolgálat alól való felmentések .................. A hadiszolgáltatások................ . ... ... ................. ... .................. A közélelmezés rendezése ... .............................................................. Az erdélyi menekültek meleg ruházattal ellátása .......................... ... Erdély visszahőditása ................. ... ........................ ... ........... Az Országos Közélelmezési Hivatal szervezése ........................ ... ... A közélelmezés szervezése .............................................................. ... Lengyel királyság ... ................. ... ........................................ ... Az élelmiszerközvetitők és az élelmiszeruzsora ........................ ... A lakbéremelések és lakbérfelmondások korlátozása _ _ _ ... _ Első Ferencz József ........„ .................. ... ... ... ... ... ... A mezőgazdasági felmentések iránti kérelmek előterjesztése, tárgyalása és a felmentési javaslatok kiállítása ... ... ... ........... ... IV. Károly király .......................... ............................................... ... Az ipari képesítés megszerzésének megkönnyítése a háborús állapot következtében ... ... ... ... .................. ... ......................... Az élelmiszerpiacz rendészete .............................................. ... ... Az ötödik magyar hadikölcsön ... ....................................... ... _ Társadalmi morál ................................. ........... ................................ A hadiszolgáltatások kifizetése ......................................... ... ........... A szent korona _...................................... .... .......................... A sertésrekvirálás és a zsirkérdós... ... ... ........................................ Beszámoló ................................................. ................. .................. A hadi-munkabérek ................................................ .................................. 33 34 85 36 36 37 37 38 39 31 40 41 42 43 43 44 44 45 45 47 47 48 43 49 49 50 60 51 51 52 52 5* »5 Felsőbb hatóság-ok elvi jelentöség-ü határozatai. Hatásköri ügyekben hozott határozatok. A cséplőgépvállalkozó és a birtokos között létrejött szerződésből eredő és egyénenként 100 K-t meg nőm haladó kárkövetelés elbírálása a közigazgatási hatóság hatánköróbe tartozik ... .......................... ... 27 A gyümölcsfakarók jogtalan eltulajdonítása nem mezőrendőri ki­hágás, hanem lopás, melynek elbírálása nem a közigazgatási hatóság, hanem a rendes biróság hatáskörébe tartozik .......... ................. ... 27 Mozgófónykópszinház, mint mutatványokkal szórakoztató vállalat iparvállalatnak s az ahhoz szerződtetett üzletvezető iparossegédnek nem tekinthető s a magánjogi követelés elbírálása a rendes hatáskörébe tartozik ......................._ ... ................................................. .................. 29 Ha a házassági bontóper bírósága a peres felek házasságát fel­bontotta anélkül, hogy ítéletében aziránt, hogy törvényes gyermekük eltartása a szülők melyikét terheli, határozott volna, az eljárás a köz­igazgatási hatóság hatáskörébe tartozik ... .................. ... _ ... 30 Oltóanyag-termelő laboratóriumban alkalmazott segéd (assistens) alkalmazásából folyó magánjogi követelések nem az iparhatóság, hanem a rendes biróság hatáskörébe tartoznak ................................................. 34 A m. klr. Curiának a közigazgatást érintő határozatai. A ramsli néven ismert kártyajáték a Kbtk. 91. §-ában megbatá­rozott szerencsejáték fogalma alá esik ... _ _ _ _ _ _ 5 A római és görög katholíkus egyháznak nem csupán plébániai, hanem más javai is általános elidegenítési és terhelési tilalom alatt állanak, minélfogva azoknak állagára végrehajtást vezetni nem lehet .................. 9 A községi mezőőrt a Btk. 461. §-a értelmében közhivatalnoknak kell tekinteni ... ... ................................ ............................... ... 23 A gazda a cselédje által okozott kárért csak annyiban felelős, a mennyiben a cseléd a gazdája megbízásából járván el, a kártétel eme megbízás teljesítése körében követtetett el és magával a megbízással okozati összefüggésben áll ...................................................... . ... ... 31 A sertések eladásánál az «átvészeltség» kikötése esetében az el­adó e kellék hiányáért akkor is szavatol, ha az állatok az átadáskor egészségesek voltak ... _ ............................. ... ... .. ... ... _ 35 Hitközségnek temetöhelyül adományozott terület a hitközség tulaj­donába bocsátottnak tekintendő, hacsak tulajdonfontartás nem történt ... 86 A honvédség tényleges szolgálatában álló egyén, a ki mint hadi­fogoly szabadlábra helyeztetett és ezredéhez bevonulásra parancsot kapott, de ezredénél nem jelentkezett, honvéd büntetőbíráskodás alá tar­tozó katonaszökevény ... .......................... ......................................... 38 A vasút nem felelős a balesetért, ha az utas megszegte a vasúti üzletszabályzatnak azt a rendelkezését, hogy a közönségnek a vágányokra menni vagy azokon áthaladni csak az erre kijelölt helyeken szabad ... 40 A munkaadó az alkalmazottja által harmadik személyeknek vét­kesen okozott kárért csak az esetben felelős, ha az alkalmazott a reá bízott teendők teljesítése közben járt el ... ... ... _ ... _ ... 43 A haszonbérlőnek tekintendő feles dohánykertószt a termés fele- részének tulajdonjoga illeti meg ................................................................ 44 Törvényhatósági és általános közigazgatási ügyekben hozott határozatok. A hadműveleti területen eltemetett katonai egyének holttestónak kiásásáért és szállításáért követelhető költség mértéke ................. ... 1 Általános jogelv, hogy a tanuzás állampolgári kötelesség, a melyért dij nem jár. Ezen elv alól jogszabályaink csak méltányosságból tesznek kivételt. Magánosok érdekében kihallgatott tanuk diját az érdekelt magán­tól, közérdekben kihallgatott tanukét pedig az illető közpénztár viseli 8 A csendőrség legénységi állományába tartozott és 2 évi fizetéssel végkielógitett az az egyén, a ki utóbb az 1912. évi LXV. t. ez. 1., 2.,

Next

/
Thumbnails
Contents