Magyar Közigazgatás, 1917 (35. évfolyam, 1-53. szám)

BPRPMH ■ V' A 1917. ÉVI FOLYAMÁNAK Piai Álltai Űréitir T ARGYMUT ATO J A: j iiklpu. Irányczikkek. á A A A A A A Bjévi beköszöntő ... ... ................ ... ... .................. A tejszükséglet biztosítása a városokban ... ___• .................. ... ... tíottcza Miklós élete és halála .................................................................... Hősök emléke.... ... ............................... ... ._ ................. __ Az útadó törlése ... ... ......................................... ... ... ... _ A városok élelmezése ....................................... .......... .................. városok élelmezése ... .............................................................. ... jegyzői képesítés leszállítása ................ ... ................................. belilgyminister a köztisztviselőkről ................. ... ......................... záró órák újabb szabályozása .................. ... ... .................. lakbérletre vonatkozó rendkívüli intézkedések kiegészítése.. ............... szénhiány _ ... ... ................. ...' ............................... ... tüzelőanyagokkal való takarékosságról szóló rendeletek módosítása ... Hadbavonultak választói joga ... ... ._ ... ........................ Az országos közélelmezési hivatal elsó jelentése ._ ......................... Az országos közélelmezési hivatal fontosabb intézkedései ... Az anyaság biztosítása ... ................. ... ...____ ... ... ... Miskolcz város közólelmezése .. .............................._____ ... Országos hadigondozó hivatal... ... ... ... ................................. ... A hadirokkantakat, özvegyeket és árvákat gondozó országos szervezet A jegyzóképesités leszállítása ... ... ... ....................................... ._ A hadigondozók ... ........................................................................... Községi közegek az adókezelésben... ... ................................................ Törvényhatósági hadigondozó-bizottság .............................................. A nemzeti erőnek szervezése ... ................................................................ A katonai felmentések revíziója.............................................. . A köztisztviselők és a háború ................. ... ... _ Hadbavonult apák kiBkoru gyermekeinek házasságkötése ... ........... Az országos hadigondozó tanács megalakulása ... ... .......................... A köztisztviselők ób a háború ... ... ... ................. .................. Közgazdasági egyetem ... ... ................................. ................. A központi szeszfőzdék és a községek ... _ ... ..._... _ A király üzent ................................. ... ._ ......................................... Kormányintézkedések a mezőgazdasági munkák elvégzése iránt A hatodik badikölcsön ... ................. ... .................. Az önjoguvá lett gyámoltak és gondnokoltak pénzének kiutalása ... Királyi élismerés a nemzetnek ................ . ................. .......... ... Budapest népjóléti központja ... ... ... ........................ ._ ... Nemzeti megújhodás ............................... ................. ................. ... A jegyzők közgyűlése _ __ ................. .............................. ... Gróf Tisza István távozása ... ... ................. ... .................. ... A házasságkötés megkönnyítése a háború ideje alatt ... ____... Gyermek-kriminalitás a háború alatt ................................................ A katonai felmentési kérvények díjazása ... ......................... ... Fordulóponton ... _T ................ ... .................. ... ... ... ... _ A háború és a pénzügyek .................. ... ... ................. .... Az uj kormány székfoglalása ....................................................................... Sándor János _ _ _ ... ................................ ......................... Falusi lakás- és építkezési ügyünk a háború után ... .......................... Belső reform ...............................................................•......................... A kövezetvám jövedelmeinek fokozása ....................................... ._ _ Az expozé _ ... ...................................______ ... _ _ 1 1 2 3 3 4 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 26 26 26 26 27 27 A köztisztviselők anyagi helyzetének rendezéséről ................................. Anya- és osecsemövédelem a községekben .................. ... _ ... Népjóléti ministerium ................ . ........................ ................ ... A köztisztviselők gazdasági helyzetének rendezése _ _ _ Népjóléti ministerium ' ........................ ._ _ ... ... .................. A mezőgazdasági kamarák . ................ ... ... ... ........... ... Ä cséplőgépekkel és gőzekókkel való közlekedés sazbályai ................. A helyettes segédjegyzők segélye ... ................................. — ­Köz élelmezés és közigazgatás.. .................................... .................. A főispán jogállása és hatósága az önkormányzati fegyelmi jogszolgál­tatásban ... ... . —. .. A közigazgatás reformja ____ _ _ ... ................. ........... Dr. Wekerle Sándor ......................................... ... ..................... A közélelmezés kérdéséhez .. ....................................... — _ _ A demobilizáczió és a mezőgazdaság .................................•__ _ ... A halott hősök házasságon kivtll született gyermekeinek törvónyesitóse és nevüknek e gyermekek .anyjára avagy jegyeseikre való átruházása A nemzeti államérdek ... ... ... ....................................................... Az alkoholellenes küzdelem az európai semleges államokban... ... ... Dr. Wekerle Sándor programmja ... ... ... ... ................. — líeformeszmók ... ... ... ... ................................. .................. — Az evakuálás problémája ................. ... ................— .................. Mezőgazdaság és nemzetjólét _ ._ ....................................................... Az evakuálás problémája ................ . ... ._ — ................. ... Erkölcsi megújhodás ... ........................................ .......................... ... A liarcztóren eltemetett katonák exhumálása és hazaszállítása... _ A köztisztviselő ...................................................... —............................... A főispán fegyelmi hatalma a gyakorlatban ... — ................. — A választói jog és a gyámság ........... ... .................. ........... ... Városaink jövője ... ..................... ......................— —.....................— Országos közegészségi nagygyűlés... ... _ — — .......................... Földes Béla átmenetgazdasági programmja ... ... ................- ... A háborús segély .. .................. .......................- — ... A nópegészségi országos nagygyűlés ....................................................... Szegónyügy? ....................................... ... — ...............-................ Nagy Ferencz államtitkár közélelmezési programmja .......... .......... A hetedik badikölcsön ................. ..............................................— — Büntetésenyhités a kihágásoknál ................ . — — — — — A nagy exposé ................. ... ........... —.....................— — — — A falu közegészségügye ____ _ _ — _— — — A községi illetőség alkonya ... ........................................................ A községek szövetsége ................................. .................. - ........... A községi és körjegyzők országos közgyűlése ........................_ ... .. Az uj adónovella _ ... ... ... ................................. — _ — Munkás Magyarország _ ... _ ... ............................... — Közigazgatási reformtervek.. .............. — — — — — — — A választójogi reform ... ... _ ... — — —....................... — A községi és körjegyzők közgyűlésétől ... ................................. — Özvegyasszonyok gyámhatósági jogvédelme— — — ........................ .. Beszámoló ... ... .......................... — — — — — — Választójog és közigazgatán _ _ _ —..............1. — ._ — Felsőbb hatóságok elvi jelentőségű határozatai. Községi közigazgatási ügyekben hozott határozatok. A községi joghatóság ’kiterjed a magyar kir. államvasutak épít­kezéseire is ................................................ ................. ................. Szövetkezetnek a képviselőtestület előtt tárgyalt ügyében a képvi- selőtestület tagjának az 1886. évi XXII. t.-cz. 57. §-ában említett közvetlen 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 .35 .36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 46 45 66 46 47 47 48 48 49 49 60 60 61 51 51 62 52 érdekeltségét nem adja meg egymagában az a körülmény, hogy a képvi­selőtestületi tag a szövetkezetnek is tagja; az igazgatósági tagok köz­vetlen érdekeltségét azonban a kereskedelmi törvény szerint rájuk háruló felelősség megadja ... ..................................................................... — Ha az uj képviselölestület előbb megalakul, mim a réginek meg­bízatása lejár: az általános tisztujitásnál már az uj képviselőtestület 27 I

Next

/
Thumbnails
Contents