Magyar Közigazgatás, 1921 (39. évfolyam, 1-52. szám)

Á MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1921. EVI TÁRGYMUTATÓJA Elvi határozatok. A m. kir. közigazgatási bíróság általános közigazgatási osz­tályának újabban hozott elvi határozatai (1198—1211. szám)— ... ._.............— _ _ ... 9, 10, 11, 13, 14, 38 A volt községi alkalmazottak temetési segélye .................. 21 A gazdasági cselédtlgyekben és munkaügyekben eljárni. hiva­tott hatóságok megállapítása ......................................... 29 ROVATOK. Törvényhatósági és községi közigazgatás. Segédjegyzöi állás létesítése körjegyzőségekben .................. 1 A falu tájékoztató irodája __ .................................... — 6 Járási napok ......................................... _ .......................... 8 Uj közigazgatási tanfolyamok ............................................... 9 Uj községi jegyzői és segédjegyzöi állások szervezése .......... 11 A győri községi közigazgatási tanfolyam megnyitása ... 13 Zalaegerszeg város közigazgatása és közállapotai _ ... ... 14 A vármegyei tisztviselők gyakorlati kiképzése ........... ... 20 A vármegyei, városi és községi pótadók előírásánál és lerová­sánál a fillérek elhagyása .......... .................. ........... 21 A közéégi számadások elkészitóso ................__ __ .............. 23 A jegyzői magánmunkálati jövedelmek megszüntetése .......... 23 Az adóügyi tanfolyamokon kiképzett menekült tisztviselők alkalmazása .......................... ... _... ....... ........... 25 A jegyzői magánmunkálati jövedelmek kérdéséhez ... 25 A jegyzői magánmunkálati jövedelmek megszüntetése .......... 26 Az ország megszállt részéből átjött községi (kör-) jegyzők, segédjegyzők és egyéb községi irodai alkalmazottak el­helyezése ................ ................ ......................................... 27 A jegyzői magánmunkálati jövedelmek kérdéséhez ... ... 28 A Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 26. §-ának módosítása ... 28 A jegyzői magánmunkálati jövedelmek megszüntetése ... 30 A mi zászlónk................ . ._ ................................................. 32 Átmeneti könnyítések .............................................................. 37 Közigazgatási reform és a közigazgatás egyszerüsitése'. ......... 37 Gondolatszilánkok a közigazgatási reform kérdéséhez........... 41 Járási napok .......................... ...............................^.............— 41 A községi közigazgatás egyszerüsitése ................................. 42 Pár szó a magánmunkálatokhoz................................................. 43 Egyetemi hallgatók falusi kiszállásai .................................. 44 Községi számadási kérdések ................................................ ... 47 Községi számadási kérdések ... _ _ ._ .................. 48 Községi számadási kérdések ... ......................... .................. 49 Községi számadási kérdések ........................................ ... 50 Gyámügy. A vármegyei gyámpónztárba időelőtt visszafizetett tartozások 42 A kiskoruakat vallás- és nemzetellenes szellemben nevelt tör­vényes képviselőkkel szemben követendő eljárás .......... 44 Közrendészet. Utlevélrendószeti kérdések ................................................ ... 2 A szerencsejátékok tilalmának fokozott ellenőrzése .... ._ 5 A kivándorlásról, illetőleg vissza vándorlásról szóló uj rendeletek 12 A vidéki államrendörség és a helyi önkormányzati hatóságok viszonya egymáshoz _ _ _ _ ... _ ____ 14 A rendőrkapitányságok pénzkezelésének kérdéséhez ... ... 17 Kormányhatósági praeventio várható népvándorlási mozgal­makkal szemben ......................... ........................ ... 33 Anyakönyvi ügyek. A H. T. 32. §-a szerint illetékes anyakönyvvezető közreműkö­désével hivatalos helyiségen kívül kötött házasság anya­könyvezése ........................ ... .......................... .......... 1 Az utóházzasság által törvényesítendő több gyermeknél a szü­lőknek a születési megelőző 7—10 hónapi szabad állapot­ban léte mindenik gyormeknól külön-külön feltüntetendő 4 Házassági kihirdetés előtt katonai óvadék letételének vagy biztosításának, vagy a biztosíték elengedésének igazolása 7 A nemzeti érzés és a keresztény erkölcs szolgálatában az úgy­nevezett tanácsköztársaság ideje alatt vértanú halált hal­tak megkülönböztetett megjelölése a halotti anyakönyvben 11 A tanácsköztársaság idején foganatosított szabályellenes anya­könyvi bejegyzések kiigazítása ......................................... 20 Megszállott területen fekvő székhellyel biró anyak. kerületek­nek a törvényhatóságnál őrzött anyak. másodpéldányaiból kivonatok kiállítása ................................................................ 28 Utólagos házassággal bekövetkezett törvényesitésnek megálla­pítása iránt folyamatba tett ügyben az eljárás rendes biróság hatáskörébe tartozik ................................................ 29 A házasság kihirdetése alól adott felmentés dija .................. 45 Á házasnlók '"születési helyének az anyakönyvbe bejegyzése ... 45 Az 1918. évi október hó 31. napjától 1919. évi augusztus hó 31. napjáig, illetőleg (a Szerb-Horvát-Szlovén állam hadi­ereje által kiürített délvidéki területeken) 1921. évi szep­tember 30. napjáig terjedő időben nem polgári tisztviselők előtt kötött házasságok.................................. .................. 46 Pénzügy. A vagyonátruházási illetékek uj szabályozása.......................... 2 Az 1921. évi egyenes adókivetés ......................................... 3 Az adóügyi tanfolyamok ....................................................- — 4 M. kir. adóügyi útmutató- és ellenőrző hivatal — — — 7 A saját használatra való dohánytermelés — ... .................. 7 A pénzügyi programm megvalósítása .........................- — 8 Az országos betegápolási pótadó kivetésének egyszerüsitése — 9 Az 1921. évi adókivetés ................. .......................... 12 A pénzkicserélós ... ... ....................................... — — 18 A családtagok kereseti adójának megszüntetése .................. 18 Uj jövedelem- és vagyonadó végrehajtási utasítás .................. 22 A lombard folyószámlák vagyonváltsága .. ... ... — 24 Az 1920. és 1921. évi jövedelem- és vagyonadó kivetés — 29 Pénzügyigazgatásunk egyszerüsitése ................ ......... — 46 Az állami italmérési jövedékről szóló törvény végrehajtása... 49 Kállay ................................................. — .......................... 52 Közgazdaság. Az államot illető megváltási jog az uj földbirtokreform-tör­vényben ................ ............ __........................................... 2 Az ingatlanforgalom átmeneti szabályozása ._ ....................... 5 Családi ingatlant védő rendelkezések a birtokreform-törvényben 16 A Nemzeti Hitelintézet egyévi működése ................................. 19 A halasztást nem tűrő sürgős esetekben házhelyek kijelölésé­ről és kishaszonbérletek alakításáról szóló 1920: XXIX. t.-o. végrehajtásánál észlelt késedelem ................................. 21 A közös legelőben részes birtokosság apaállatainak beszerzési költségeihez való hozzájárulásra nemcsak az anyaállat­tulajdonosok, hanem részben a birtokosság tagjai is köte­lezhetők, tekintet nélkül arra, hogy tartanak-e anyaállatot , vagy sem... ... ................................................ _ — 40 A község csak az esetben mentesül az apaállatbeszerzós köte­lezettsége alól, ha a magánosok tulajdonában levő apa­állatok közül az anyaállatok létszámának megfelelő mennyi­ség tenyószigazolvánnyal el van látva .......................... 40 A kecskéket vagy egyes más állatnemeket a közös legelőről kizárni nem lehet. A közös legelő túlterhelésének meg- gátlása végett az egy darabnál több állatot kihajló bir­tokosok legeltetési jogát kell korlátozni ... .................. 42 A mezei közös düiöutaknál elsősorban a használati érdekelt­séget kell megállapítani s azután külön eljárás során kell az utfentartási költségekhez való hozzájárulás arányát az egyes érdekeltekkel szemben megállapítani.. ................ 42 A közös apaállattartás ____ ... _ ... .................. 45 Az uj mintájú marhalevelek .......... ... ... ... .. — _ 47 Az adógabonát helyettesitő váltságárnak elengedésére irányuló eljárás szabályainak kiegészítése ................................ ... 47 Az ipari és kereskedelmi munka vasárnapi és Szent Istvánnapi szünetelése ................................> .......................................... 48 Ha a szőlőhegyi szabályrendeletet (hegyközségi rendtartást) a törvényhatóság nem hagyta jóvá, a szőlőhegyi érde­keltség hegyközségi teendőket nem teljesíthet .................. 50 A közös legelők használati diját a legelőrendtartásban (legel­tetési szabályrendeletekben) kell megállapítani. A felügye­leti hatóság felebbviteli kérelem, vagy panasz hiánya esetén is megvonhatja a jóváhagyást azoktól a birtokos­sági vagy községi határozatoktól, melyek a legeltetési dijakat esetleg tulmagasan ós a közérdekre hátrányosan szabták meg .......... ......................................... ~ — 50

Next

/
Thumbnails
Contents