Magyar Közigazgatás, 1922 (40. évfolyam, 1-53. szám)

1922. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA Irány cikkek. A negyvenedik esztendő küszöbén ........... ... ... ... 1 J árási gazdasági felügyelők ... ............................................ 2 A in. kir. közigazgatási bíróság fennállásának huszonötödik évfordulója... ... .. ........................... ... _ ... _ 3 Ín séges napok ... .......................................... ... _ _ 3 Kö zigazgatási reform ... ... ... .................................. .... 4 M agyarország néperejének újjászületése..._____ _ ... 4 A z igazi önkormányzat főkövetelménye ........... ... .. 5 A Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi szak­osztályának ülése ........... .................................................... 5 A z országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat 6 A «Közérdekű munká»-ról szóló törvényjavaslat ... ..._ 6 C oneha Győző századik szemesztere ... ... ... ... 7 A Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi szak­osztályának ülése .................. ... ................... ... _ 7 A nemzet napszámosai ............................ ............................ 7 B uámztató................... ... .......................................................... 8 A z önkormányzati tisztviselők illetményrendezése .......... 8 A Magyar Jogászegylet közjogi és közigazgatási jogi szak­osztályának Ülése ... ... .................... ............................ 8 A rokkantellátáei törvényjavaslat ... ..............__ ._ 9 A közigazgatás reformja, a Magyar Jogászegyletben ........... 9 A z alkotmányjogi értekezlet ... ... ... ... .................. 10 A közigazgatási hatóságok fogalmazói karának tehermentesítése 10 Az uj nemzetgyűlési választójog_________________ ... ... 11 T ávollevők vagyonának kezelése ... .................................... 12 A közigazgatási ügyvitel (1.)... .................................................... 13 A mi legrégibb munkatársunk._ .......................... ... ._ 13 A közigazgatási ügyvitel (II.)_ _ ... ................................... 14 I V. Károly király ... ........... ... ...........................15 Bűn bánati zsoltárok ... ... ... ... .................. ... ... 15 A feltámadás útja ... ... ... ... __ ... 16 Gya logszerrel ... — ..._ ... ... _________ ... ._ 17 M érnökök a közigazgatásban ........... ... .................. ... 18 A hősök sírjai ... .................................. .., ........... ... ... 18 A köztisztviselői méltóság... ... ... ... ... ... ..........., 19 K özüzemek a közigazgatásban ... _ ... _ ... ........... 19 Ú tban a béke felé _ _ ... ... ........................... ... 20 A hősök emlékének megörökítése _ ... . ... ... ... 20 V álasztási programmok ... .... __ ... ... — ... ... 21 J árási autonómia ... ... — ... ... ... — 21 Előtogaton _ ... ... _ ... ... ... ... ... ... 22 J ogszokás a közigazgatásban ... ... .................... ... ... 23 A nyeregből.................. ... .................. .................. ... 23 Á llamtudományi oktatásunk reformja.................. ................... 23 N emzeti kultúra ... ... .. ... ... ... ... ... ... 24 Uj nemzetgyűlés ................... .................. ... ... ... ... 25 A magyar adórendszer és pénzügyi közigazgatási szervezet reformja _ _ _ .................. ... ... _ ... 25 A nemzetgyűlés megnyitása után .................................. ... 26 A községi és körjegyzők rendkívüli közgyűlése ................... 26 Já rási autonómia........................................... ... _ ... __ 27 A z indemnitás ............................................. ... .................... 28 A z állami tisztviselők létszámának apasztása ... ... .. 28 Magyar tisztviselők háziipar szövetkezete .................. .......... 29 Sán dor János ................... ............................ ... _ _ 30 A z uj adó javaslatok.................................. _ ... ............... 31 A z önkormányzati tisztviselők illetményügyei .................. 31 A törvényes gondnokság jogi természete_... .................. 32 Alaki jogszabályaink reformja... ... ... 33 A közigazgatási képesítés kérdéséhez... ... ... ... ... M Tudománypolitika _ .................. ... ................................... 35 O rszágos nyomorenybitő akció ............................................ ... 36 A közhivatali status reformja ...................................« ... ... 36 M űvészetek a közigazgatásban ... ... ................... _ 37 A z egységes párt és annak programmja ... ... ... 37 Gazdasági politika — szociálpolitika_ .1.______ __ — 38 U tat a hivatotteágnak......................... ... ................... ... 39 Ill etményeink és kötelességeink ... ... .................................... 39 A közigazgatás részvétele az országos nyomorenyhitő akcióban 40 Gyalogszerrel ........................... .................... ...................41 K özigazgatás és politika ... ................... ... ... ._ ... 41 « Adja be Írásban» .......................... ... .................................. 42 A magyar tisztviselők háziipari szövetkezete ................... 43 A falu.................. ... ... ... ... ________ _ ... ... 44 K özség vagy járás ? _ ... ... ................... ... ... ... 44 A községi háztartások rendezése ... ... ... .......................... 45 A közigazgatás vajúdása ... ........................................... ... 46 A közigazgatási tisztviselői állások betöltése ... ................... 47 V álasztás vagy kinevezés ? ... ... ... ..........'. ... 48 A közigazgatási reform előkészítése ._ .................................... 49 A megértés utján... ... ... ........... ... .... ... 49 R elieksziók a közigazgatás államosításának kérdéséhez ... ... 50 A gyámhatósági vagyonkezelés s a mai gazdasági helyzet 51 Karácsony ünnepén .................. ... ................... ...............• 52 A z egyke és a népszaporodás ... .................. ... ... ... 52 P etőfi a közigazgatásban ... .......................... ................... 53 H atárkőnél ... ........................................................................... 53

Next

/
Thumbnails
Contents