Magyar Közigazgatás, 1926 (44. évfolyam, 1-52. szám)

A 1926. ÉVFOLYAMÁNAK Pécsi Alluri Lcvíftfcr Iránycikkek. Ujesztendő ..................................................................................1 A magyar tisztviselő iránytűje...........................................1 A közmunka........................... 2 A képviselő választási bíráskodásról és az államhatalom megoszlásáról 3 Országos természettudományi kongresszus ...........................3 A porosz közigazgatási reform újabb fejleményei .... 4 Dnna-szövetség ..........................................................................5 A falu hadserege ..........................................................................5 A rokkantak . ..........................................................................6 K özlekedés és közigazgatás .........................................................7 Pa rlament és Törvényhatóság I—II..................................8 -9 A magyar autonómia ujabbkori történetéhez................10 A közigazgatási tisztviselők kiképzése.............................11 A német közjótékonyság u.j rendje.....................................12 A közBégjegyzők és a szanálás..............................................13 Hús vét .....................................................................................14 A köztisztviselői képesítés 1—II.....................................14—15 E gyszerűsítések a rendeletek továbbításánál....................14 A z 1926/27. évi költségvetés..................................................15 A jegyzők valódi státusrendezése.....................................16 „P arlament és Törvényhatóság“ ..........................................16 Az nj községháztartási rendszer hatása a község gazdálko­dására I—IV. .............................................................17—20 Báró Wlassics Gyula ...............................................................19 S kultéty Gyula ........................................................................20 Pünkösd napján 21 Az egyes magánjogi pénztartozások átértékeléséről szóló törvényjavaslat I—II. .................................. 21—22 A Kockefeller-alapitvány .......................................................22 Hősök emléke 23 A képesítésről 23 A főiskolai oktatás reformjához..........................................24 Dr. Néinethy Károly ................................................................25 A szegedi egyetem uj tiszteletbeli doktorai....................25 A közigazgatási tisztviselők képzése I—111. . . . 26, 28, 29 A községi tisztviselők illetményeinek újabb szabályozása . 27 A beruházások ..................................•................................;jo A külföldi magyar intézeteiről és a magas műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról 31 A budapesti községi közigazgatási tanfolyam hallgatóinak negyedszázados találkozója . . ;..........................31 Szent István ............................................................... 32—33 A községi alkalmazottak illetményeinek szabályozása 32—33 Mohács 34—35 A vizjogról .....................................................................34—35 Községi monográfiák I—II...............................................36 -37 A vármegyei t iszt viselők mohácsi kongresszusa .... 37 A Nemzeti Közművelődési Alapítványról.............................38 A közigazgatási tisztviselők képzése I—11........................39—40 E ger ünnepe ............................................................................39 Az ismeretlen adófizető ...........................................................40 A községek egészségügyi berendezésének meghatározása. 41 A községi gyámügyi szervezet kiépítése I—II. . . . 42—43 Gróf Bethlen István kormánya..............................................43 Kö zegészségi és társadalompolitikai országos értekezlet . ti Támadások és helyesbítések ..................................................45 A közszolgálati alkalmazottak családalapítása.....................45 Morv ay és tábora ....................................................................46 Csakugyan olyan rossz-e a közigazgatás?.............................46 A magyar felsőház törvénye ...................................................47 A földreformról és a háború előtti birtokmegosztási viszonyokról 48 A kisajátításnál keletkező jogviszonyok .............................48 Tanyak özségek rendezése .......................................................49 A természettudományok fejlesztése érdekében teendő intéz­kedésekről 50 Adalékok a felsőházi törvény megszületéséhez.....................50 Sz ív a közigazgatásban ...........................................................51 Ka rácsony 52 I>r. Tóth Lajos ................. 52 Fordu lóponton a községi háztartások problémája .... 52 ROVATOK. Általános közigazgatás. A községi hiteligények kielégítése....................................... t A házasság kihirdetési tárgyalás alkalmával a szabad állapot igazolásának mellőzése ............................................1 A hivatalos kiadványok postára adása...................................4 Á llami és megyei tisztviselők községi választó- és virilis­joga .......................................................................................5 V árosalakulással kapcsolatos kérdések ...................................8 Köz ségi bizonyitványok kiállítási joga ...................................9 Tanitók természetbeni lakása és lakáspénze...........................9 Községi számadások és költségvetések összeállításánál ta­pasztalt szabálytalanságok megszüntetése .....................40 Köz ségi választók névjegyzékének egész terjedelmében való átdolgozása ...............................................................11 A villamos erő felliasznlása a községekben........................11 A községek önállásának megszüntetésénél és egyesítésénél irányadó szempontok ...........................................................12 M ikor kevés a pótadó?...............................................................13 A szolgálatban álló tisztviselő hadiéveinek a nyugdíj szem­pontjából való beszámítása iránt a közigazgatási bíró­ság csak a nyugdíjazás kérdésével kapcsolatban hiva­tott határozni ........................................................................14 A kiszolgált tisztviselőkre vonatkozó rendelkezések helyes értelmezése ............................................................................14

Next

/
Thumbnails
Contents