Magyar Közigazgatás, 1926 (44. évfolyam, 1-52. szám)

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1926. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA A törvényhatósági közigazgatási bizottsági tagok választá­sának elbírálása a közigazgatási bíróság hatáskörébe nem tartozik ................................................................ A nők szavazati jogának a községi képviselőtestületi tag­választásokon meghatalmazott által való gyakorlása . A visszahonositási kérelmek tárgyalásának egyszeriisitése és gyorsítása .................................................................... A közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék közigaz­gatási vagy egyéb bizottsági tagjainak választása . . A községi közigazgatási alkalmazottakról törzskönyvi la­pok kiállítása és vezetése ............................................... A régi útlevelek érvényének meghosszabbítása................. A z Orosz Tanácsköztársaságban az ottan meglevő házas­sági szabályoknak megfelelően történt kötés semmi vonatkozásban nem tekinthető házasságnak . . . . . A városok által szedett közszolgáltatások és dijak megálla­pítása .................;....................................................... A községi hozzájárulások befizetésének szorgalmazása . . A magyar állampolgárság fentartására opciós nyilatkoza­tot tett egyének házasságkötése...................................... A községi jegyzői lakás és a régi jegyzői földek visszabo- csátása ügyében keletkezett vitás ügyek eldöntése nem tartozik a. közigazgatási bíróság hatáskörébe .... Gyámhatósági vizsgálat lefolytatása a községi és kör­jegyzők által szerkesztett okiratok bemutatása esetén . A vármegyei tiszti ügyészek eltiltása attól, hogy a vár­megye és magánfelek között kötött szerződésekért a magánfelektől dijat szedjenek .............................. A mérnöki rendtartásról szóló 1923: XVII. t.-c. életbelép­tetése tárgyában kiadott 5986—1921. B. M. sz. rendelet pontos betartása ............................................................ A járási főszolgabirák által igénybevett vm. számvevőségi tisztviselők fuvardija ...................................................... A fegyelmi utón hivatalvesztésre ítélt közszolgálati alkal­mazottak és családtagjaik részére vasúti arcképes iga zolványt nem lehet kiállítani ...................................... A vármegyei gyámpénztár és más vármegyei alapok kész­pénzfeleslegeinek gyümölcsöző elhelyezése . . . . . A születési eseteknek az anya- és csecsemővédő állomások­kal közlése ........................................................................ A községi jegyző „zugirászatáról“ ...................................... A községek háztartásának és számvitelének rendezése Az árvaszéki ügyésznek bíróság előtt való helyettesítése esetében a helyettes által felszámítható költségek . . Azt a. három évet, amely a magasabb lizetési fokozatban való előlépésre jogosít, azoknál a tisztviselőknél, akik valamely fizetési osztályba a 7000—1925. M. E. sz. rende­let hatálybaléptc előtt valamely évnek július december hónapjaiban jutottak, ugyanannak az évnek július hó 1. napjától kezdve kell számítani.................................. A vármegyei nyugdijszabályrendeletben megállapított mér­téken túlmenő kedvezmények ügyében hozott közgyűlési határozatok jóváhagyása .................................. N yereségvágyból elkövetett bűntett v. vétség az 1886: t.-c. 23. §-ának b) pontja szempontjából .......................... A r. t. városi képviselőtestületi szenvedő és cselekvő vá­lasztási jogosultság................................................... . • A városi ügyészek által a magánfelek terhére felszámított dijak . . ......................................................................... A vármegyék kölcsöne ....................................................... Kön yöradománygyüjtés engedélyezése iránt előterjesztett kérelem tárgyában hozott alispáni határozót ellen irá­nyuló jogorvoslat . . ................................................... A z állami rendőrség területén működő csendőrség viszonya a rendőrhatóságokhoz ................................................... A községek költségvetésének pongőértékben való össze állítása ............................................................................. Külföldi kölcsön megszerzése ............................................... A községek (r. t. városok) által a központi statisztikai hi­vatal részére feladott levelek díjazása.......................... A kiskorúak házassági ügyében követendő eljárás .... A pengőértékben való számítás a gyámpénztári kezelésben Az olőfogatszolgáltatási kötelezettség megszegését nem le­het kihágásnak minősíteni ........................................... Az előfogatok kiállítása ....................................................... Kö zségjegyzők fizetésének megállapításánál csak a segéd­jegyzői minőségben eltöltött tényleges szolgálati idő jöhet tekintetbe; a községi irnoki szolgálat az illetmények szempontjából figyelembe nem vehető......................... A tanyavilág közigazgatása................................................... A 7000—1925. M. E. sz. rend. hatálya alá tartozó köztiszt­viselőknél az egyes fizetési osztályokon belül a maga­sabb fizetési fokozatba való előlépés szempontjából a három évet az évnek jul. 1. napjától kell számítani akkor, ha az illető fizetési osztályba vagy ennek maga­sabb fizetési fokozatába a rendelet hatálybalépte előtt valamely évnek jul.-dec. hónapjaiba jutottak . . . . Vármegyei tisztviselők közgyűlése ...................................... 1 4 14 15 15 15 16 16 18 20 20 21 21 22 24 24 24 24 25 27 «8 28 28 30 30 30 30 36 37 39 40 41 4L 42 43 44 45 50 51 51 52 Gyámügy. A büntető bírói Ítéleteknek a gyámhatóságokkal való közlése .......................................................................................3 Gyámhatósági vizsgálat a községi és körjegyzők szerkesz­tette okiratok bemutatása esetén ..........................................21 A vármegyei gyámpénztár készpénzének elhelyezése ... 24 Az árvaszéki ügyész helyettesítése bíróság előtt......................28 A pengőértékben való számítás a gyámpénztári kezelésben 48 Közrendészet. A külföldiekre vonatkozó rendeletek módosítása és kiegészí­tése ...........................................................................................i Fiatalkorúra kihágás miatt csak egy tételben szabható ki büntetés és ha ez pénzbüntetés, annak helyébe nem be­hajthatatlansága, hanem le nem fizetése esetében kell más intézkedést tenni ..................................................... 1 Munkásegyesületek helyicsoportjainak megalakulása, köz­éé taggyűlésének engedélyezése körül követendő eljárás 5 A mozgófényképüzemek ellenőrzésére kirendelt tisztviselők díjazása ...................... 5 Nem követ el kihágást az, aki a baptista, mint törvényesen elismert, vallásfelekezetnek áhitatos összejövetelein résztvesz, mert ezekhez az összejövetelekhez még akkor sem kell rendőrhatósági engedély, ha azokon esetleg más vallásfelekezetnek is megjelenhetnek.....................7 H a a vadászati jog gyakorlása szempontjából az 50 kát. holdat meghaladó birtokrészek tulajdonosai abban az időben egyesülnek, amikor ezek a területek még a köz­ségi vadászbérlethez tartoznak, az egyesülés csak ezen vadászbérleti szerződés lejártával válik joghatályossá. Ha azonban az egyesülést abban az időben jelentik be az illetékes hatóságnak, amikor földbirtokrészeik nem állanak vadászbérleti szerződés hatálya alatt, ez a be­jelentés kizárja azt, hogy ezeket a földbirtokrészeket a községi vadászterülettel bérbe lehessen adni .... 7 Reformeszmék a rendőri büntető eljárás köréből .... S A munkásegyesületek helyicsoportjainak megalakulása, köz- és taggyűlésének engedélyezése körüli eljárás . . 9 Árvízvédelmi és tűzoltó csoportok táborozása.....................13 K ihágási ügyekben összbüntetés kiszabásának szüksége mindig fenforog addig, áruig a több jogerős ítélettel ki­szabott elzárásbüntetések végrehajtva nincsenek . . 11 Nem kihágás az, ha nyilvános szinielőadás alkalmával az előadó művészek az egyenruhában alakított személyi kitüntetési szalagokkal, a hadsereg és a köz sérelme nélkül jellemzik ...............................................................44 Az összbüntetés mértékének kérdése az 1916;IV. t.-c. 6. §-a alapján statuált kihágások esetében...........................15 Viss zhang „a rendőri büntető eljárás reformeszméi“ eimii közleményekre ....................................................... 16 Hivatalszolgák, altisztek és kézbesítők ogyenruházata . . 18 A közlekedés biztonságának fokozottabb ellenőrzése ... 19 A külföldiek lakhatását szabályozó 200.000—1925. B. M. sz. rendelet 15. i. 7. pontjával kapcsolatban az országba való beköltözés fogalmának, illetőleg időpontjának meg­határozása .......................................... 21 A Büntető novella 11. §-a alapján a másodfokú rendőri büntetőbírósághoz hivatalból felterjesztett elsőfokú Íté­leteket nemcsak a büntetés végrehajtását felfüggesztő részében, hanem egész terjedelmében kell felülbírálni. A fiatalkorúra kiszabott büntetés végrehajtását nem lehet felfüggeszteni ...........................................................23 Az adomány gyűjtések eredménye......................... 24 A bűnvádi perrendtartás 108. §-ában megnevezettek őri­zetbevételénél a feljebbvaló, illetőleg fegyelmi hatósá­gok értesítése ........................................................................21 Jegyzetek a rendőri büntető bíráskodás ügyköréből ... 25 A vizbőlmentés szervezése...........................................................26 Külföldiek bejelentése ...............................................................26 A hivatásos zenészek működési engedélye.............................27 Az egységes tipusu tüzoltószerek fontossága.........................27 Tolo ncköltségek megtérítése ...................................................28 Külföldre vonatkozó munkavállalási tilalom feljegyzése . 31, Az utlevéllapok kitöltése........................................................31 Feledésbe ment kihágások ................................................32—33 Az ország elcsatolt részeiről beköltözött külföldiek lakha­tásának szabályozása ...................................................34—35 A beköltözési ügyekben követendő eljárás ....................36 A tüzrendészeti hatóságok ..................................................40 A vitézi eim jogosulatlan használatának meggátlása . . 40 A tánciskolák iskolaszerű sége és a közös gyakorló leckeórák 41 Osanád A rád-Torontál vármegyék uj szabályrendelete a prosfitutióról 42

Next

/
Thumbnails
Contents