Magyar Közigazgatás, 1928 (46. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás» 1928. évi 1. számához. BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ a „magyar közigazgatásiban AZ 1927. ÉVBEN MEGJELENT KÉRDÉSEKRŐL ÉS VÁLASZOKRÓL. Az arab szám a lapszámot, a római szám a kérdés sorszámát jelzi. A—Á Adásvételi szerződés bemutatása, illetékkiszabás végett. 34. IX. Adóbevételek őrzése a községi pénztárban. 44. VII. Adóelengedés rovarok és betegségek okozta növénykárokért. 29. VIII. Adó- és értékbizonyítvány. 34. IX. Adófőkönyvek tételeinek egyenként való leszámolása. 44. VIII. Adóhivatal és községi elöljáróság viszonya. 41. III. Adókamat. 4. IV. Adómentessége uradalmi lakásoknak. 29. IX. Adó (tartozatlanul fizetett) cimén átértékelés. 48. XI. Adótiszt (községi) képesítése. 16. III. Adóügyben felebbezés illetékmentessége. 47. X. Adóügyek ellátásánál községi vezető-adóügyi és segédjegyző hatásköre. 23. XVI., 26. V., VI., 49. XI. Adóügyi jegyző ellenőrzése főszolgabiró által. 34. V.-------— községi jegyző által. 34. VI.-------hatásköre. 44. IV. Adventista szülők gyermekének vallása. 36. II. Alapok (alapitványok) jövedelem- és vagyonadója. 34. XXI. Alkalmazottak kereseti adója. 5. IX. Anyakönyvben folyószámok, ha hatálytalanított bejegyzés van. 42. I. . Anyakönyvezés végett bejelentés késedelmes megtétele. 34. XXII., 39. II. Anyakönyvi kivonat kiállításának dija. 5. VII. Anyakönyv lezárásának helyesbítése. 7. VII. — másodpéldányának átvizsgálása. 52. V. Anyakönyvvezető hatásköre. 22. X. — helyettesek áthelyezése. 22. X. — helyettesítése házasságkötésnél. 6. XII., 7. II. Autobnszipar. 28. X. Autófuvarozási vállalatban községi jegyző érdekeltsége. 26. VII. Ácsipar. 16. VIII. Ácsiparban hadirokkantnak kedvezmény. 16. V. Állampolgársága községi tisztviselőnek. 31. IX. Állampolgárság feltüntetése az anyakönyvben. 52. II. — igazolása házasságkötésnél. 26. I., 52. I. — (magyar). 21. V., 23. X., 31. IX., 41. II„ 42. III., 44. I. Államszámviteltaaii vizsga. 2. VIT., VIII., 16. III., 18. I., 32—33. V., 51. XII.------minősítő ereje. 28. VII. Á llamszolgálatba községi szolgálat beszámítása. 7. V., 28. VII., ' 32-33. V. Államvasuti kedvezménye kegydijas községi jegyzőözvegynek és árvának. 14. IX. Állatforgalmi adó. 20. XII. Állatorvos (kör) állásának szervezése. 37. XIV. — (községi) községi előljárósági és képviselőtestületi tagsága. 34. I., 50. IV. I Állás (hivatali) feltüntetése anyakönyvijén. 23. V. Árverés (köztartozás behajtása végett). 48. X. Átengedése községi helyiségnek közérdekű (szövetkezeti) cé­lokra. 37. III. Átértékelés. 48. XI. Áthelyezhetősége községi jegyzőnek. 7. II. B Baptista szülők gyermekének vallása, 36. II. Bába (községi) elmozdítása aggkora miatt, 37. X. Becsérték-bizonyitvány adataiért községi elöljáróság felelős- • sége. 14. XI. Beköltözési engedély. 38. VII. — — iránt beadott kérvény dija és illetéke. 28. II. Benzin tartása, 14. XIII. Betegségi és baleseti biztositása községi alkalmazottaknak. 22. II. Bércsópléshez iparigazolvány.. 32—33. IV. Bikaistálló kitelepítése község belterületéről. 44. VL Bírósági szolgálatba községi szolgálat beszámítása. 7. V. Bizalmas községi tanácskozásról községi alkalmazott (jegyző- gyakornok) kizárása, 11. I. Bizonyítvány (községi) aláírása. 28. IV.-------kiállításánál hatáskör. 27. I., 28. I. — (volt községi elöljáróké). 1. VIII. Biztositása uradalmi mesterembereknek és gépmunkásoknak. 11. XI. Borfogyasztási adónál késedelmi kamat. 4. IV. — adótartozás biztositása. 38. XI. Boxer vásárlásához, tartásához, viseléséhez engedély. 38. VI. Budapest kegyurasági ügyeiben hatóságok. 6. V. Burgenlandi születésű férfi házasságkötése. 52. I. Bútorozott szoba után általános kereseti adó. 30. XIII. Buzaérték átszámítása pengőértékre községgel kötött bérleti szerződésnél. 13. III. Bűnjelek kezelése. 26. IX. Büntetett előélet esetén erkölcsi bizonyítvány. 42. VII. Büntetőjogi értékhatárok pengőértékben. 38. XIV. C-Cs Családi pótlék. 27. VI.-------nyugállományban nősültek részére. 29. II. Családnév megváltozásának anyakönyvi feljegyzése. 22. XIII. Cselédek kereseti adója. 36. XV. Cselédkönyvben közs. illetőség feltüntetése. 51. I. Cselódkönyv kiállításánál hatáskör. 34. XL Csendőri szolgálat beszámítása községi szolgálatba. 2. IV. Csere utján betöltése községi segédjegyzői állásnak. 40. II. Csépiéihez iparigazolvány. 32—33. IV., 38. VIII. Cséplőgépnél alkalmazott munkások keresete után forgalmi adó. 14. I. Csuvározás. 6. IV.

Next

/
Thumbnails
Contents