Magyar Közigazgatás, 1929 (47. évfolyam, 1-53. szám)

Mell éklet a „Magyar Közigazgatás“ 1930. évi 1. számához. A 1929. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA: Iránycikkek. Közigazgatáspolitika...............................................................................1 A fegyelmi jog szabályozása a közig, javaslatban ... 2 Az autonómia fogalma I—II ....................................................3—4 Korszerű közigazgatás..........................................................................5 A negyedik gyermek............................................................................6 A községi jegyző feladata a kultúra terjesztése és a gaz­dasági fejlődés előmozdítása körül ................................. 6 Samassa Adolf .......................................................................................7 Néhány szó a gyógyfürdőtörvényjavaslatról ..............................7 Módosítások a közigazgatás rendezéséről szóló törvény­javaslaton .............................................................................................8 A korszerű közigazgatás kérdéséhez ............................................9 A tanyai lakosság életszínvonalának javítása .......................10 Gyors közigazgatás ............................................................................10 Térfy Gyula (1864-1929)............................................................... 11 Széljegyzetek a vármegyei reform vitájához ............................12 A fürdőtörvény javaslata ..................................................................12 Az önkormányzati tisztviselők fegyelmi jogának újabb szabályozása ................................................................................... 13 A nagypéntek borulatában..............................................................14 A közigazgatás rendezése..........................................................14—15 Concha Győző..........................................................................................14 Uj perspektíva előtt............................................................................15 „Széljegyzetek“ a vármegyei reform vitájához .......................16 Revíziós küzdelem .......................................... 16 Sajtóhiba igazítás Steineeker egyetemi professzornak a közigazgatás rendezéséről Írott cikkében ............................16 Az alsófoku közigazgatási bíróság kérdéséhez .......................17 A törvényhatósági bizottság feloszlatása .................................18 Részletezett reformjavaslatokra van szükség ............................18 Hozzászólás a közigazgatás reformjáról szóló törvény­javaslathoz .......................................................................................19 A m. kir. közigazgatási bíróság általános közigazgatási és pénzügyi osztályának döntvényei, jogegységi és elvi jelentőségű határozatai..............................................................19 Az önkormányzatok háztartási törvénye ......................................20 Elmélkedés pünkösd napján..............................................................21 A közigazgatás rendezéséről szóló törvényjavaslat a felső­ház hizottságában .......................................................................21 A magyar közigazgatás hivatása és szerepe a revíziós küz­delemben ............................................................................................22 A revíziós eszme a községi közigazgatásban ............................22 Cseh-Szlovákia közigazgatási reformjai I—II. ... 23, 25 A közigazgatási reform a felsőházban...........................................24 A szakirodalom művelése ..................................................................25 A járványokról..........................................................................................26 A fasizmus............................................................................................26 Hozzászólás az alsófoku közigazgatási bíróság felállítása és megszervezése kérdésében ............................................ 27 Az egyszerűsítés veszedelmei I—III ............................ 27—28, 30 A közigazgatás rendezéséről szóló törvény .................................28 Az ügyvédi kar és a közigazgatás ...............................................28 Kihagyás az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzé­kéből ...................................................... 28 A magyar állampolgárok kötelességeiről .................................29 A közigazgatás és a társadalmi élet ...............................................30 Nemzetünk történelmi hivatottsága................................................31 Harc a bürokrácia ellen ..................................................................31 A gyámságról és gondnokságról ......................................32—33 Rendeletek gyors végrehajtásának biztosítása .... 32—33 Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések Romániá­ban, összehasonlítva a magyar joggal ...................32—33 Szentistvánkor..............................................................................34—35 Közjogi jogfejlődésünk az elmúlt évtizedekben .... 34—35 A Cseh-szlovák köztársaság állampolgársági rendelkezé­sei, figyelemmel a magyar jogra.......................................34—35 A közlekedésrendészeti kódex .........................................................36 Az uj törvényhatósági bizottsági közgyűlésről .......................37 A kisgyülésről ..................................................................................38 Vármegyei tisztviselők kongresszusa...........................................38 A főispáni állásról.................................. 39 Gyakorlati közigazgatási vizsga ....................................................40 Az önkormányzati testületek háztartása......................................41 „A főispáni állásról“ .................................................................. . 41 Az önkormányzati alkalmazottak fegyelmi jogáról. I., II. része ......................................................................................42, 51 A legtöbb adófizetés jogán alapuló községi képviselőtestü­leti tagság reformja ...................................................................43 Az igazoló választmányról..............................................................44 Az okirati kényszer és a jegyzők magánmunkálata ... 44 A községi aktiv és passzív választójog reformja .......................45 Véleményezés és intézkedés a közigazgatásban .......................45 A magyar állampolgáságról .........................................................45 Az érdekképviseleti törvényhatósági bizottsági tagok vá­lasztása (kiküldése)........................................................................46 A községjegyzői kar országos gyűlése...........................................47 Törvényjavaslat a katonai büntetőtörvénykönyvről ... 47 Budapest székesfőváros uj törvényének javaslata .... 48 Racionalizálás, Észrevételek örffy J. előadásához .... 48 Főrendi tábla. Főrendiház. Felsőház I—III ......................48—50 A kijelölésről.........................................................................................49 A közigazgatás egyszerűsítéséről ....................................................50 A közigazgatós „racionalizálásának“ kérdéséhez .... 51 Közhivatalok és a közintézmények ügyrendje .......................51 A karácsony misztériuma..............................................................52 A jó organizáció.................................................................................52 Az önkormányzati alkalmazottak fegyelmi jogáról. A fe­gyelmi vétség .................................................................................52 Racionalizálási törekvések a közigazgatásban ............................53 Kulturfölény — erkölcsi fölény.........................................................53 A m. kir. közig, bíróság tanácsainak beosztása .......................53

Next

/
Thumbnails
Contents