Magyar Közigazgatás, 1933 (51. évfolyam, 1-53. szám)

2 A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1933. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA ROVATOK. A Hatásköri Bíróság határozatai. ííegéd iparüzemben; malommunkás; cselédviszony; a bíró­ságnál előterjesztett kereset hatálya...............................1 A Hatásköri Bíróság eljárásának mellőzése hatásköri összeütközésnek ki nem alakulása, illetőleg a hatás­köri ellentét utólagos megszűnése címén 1. 2, G, 7, 9, 13, 32, 34, 39, 48 Kárösszeg; legelőről jogtalan trágyaszedés..........................2 Halászati bűncselekmény....................................... .... 3, 7 Véderdő; erdei kihágás ................................................................4 Egyházi adó; közig, bírósági hatáskörbe tartozó ügynek a rendes bíróság elé vitele ................................................................5 Megyei város t. főügyészének a város felperessége alatt perindításra adott utasítás ...........................................................7 Kanászszámadó részes bérkövetelése; panaszhatáridő meg nem tartása.............................................................................7, 14 Gyámhatóságilag kirendelt gondnok ügyvédi és más dija és költsége.......................................................... 8 Eves munkás kertben és más gazdaságban; cselédkönyv hiánya; jutalék kikötése ...................'...................................8 Köztartozás miatt vezetett Végrehajtás során igénykérdés 9, 34 Ingatlan eldarabolása földbirtokrendezés során; tulaj­doni per...........................................................................................9 Mezei közös dülőut; magánjogi szükségut ...................10, 38 Útburkolási járulék; tartozatlan fizetés ................................12 Cselédszerződés; házvezetőnő plébánosnál ............................13 Cselédszerződés; rokoni viszony; cselédkönyv hiánya ... 13 Gyermekgondozónő ................................. 14, 41 Számadókondás bérkövetelése; cselédbér csőd esetén ... 14 Cselédügyi kihágás (bérül kapott tüzelőanyag elajándéko­zása); Bp. 22. §-a ............................................................................14 OFB hatásköre földhözjutottak vitás ügyében, illetőleg som­más visszahelyezési perben...................................................15 Mezőrendőri kihágás (legeltetés, kárérték) ...........................15 A büntetőügy áttétele a rendes bíróságtól a közigazgatási hatósághoz ........................................................................15, 16, 33 Mezőrendőri kihágásból eredő kárkövetelés ...........................17 Kovácssegéd, gazdasági cseléd bérkövetelése és gyógy­kezelési költsége ......................................................................19 Képviselőválasztási falragasz........................................................19 Ügygondnok hagyatéki eljárásban; ügyazonoSság .... 20 Fuvarlevélfelülvizsgáló iroda; kövezetvám...........................20 Végelbánás alá vont köztisztviselő illetmény, — illetőleg ellátásigénye................................................................................22 Megőrzésre a gazdának átadott cselédvagyon ...... 22 Kastélyfelügyelő .................................................................................22 Gazdasági vetőgép adásvétele; megrendelések gyűjtése . 23 Tanoncviszony ......................................................................................25 Gyógyszerészi működés; gyógyszertári zárgondnok ... 25 Közszolgálati alkalmazotti minőség és illetmény . . 27, 43 Községi husvizsgáló ............................................................................27 Gyermek- és nőtartás ..................................................... 30, 34, 38 Gyermekmenhely által elhelyezett kiskorú; cselédkönyv hiánya ................................................................................... 32 Általános és különös jogszabályok versenye; Pp. 413. §.; gyermektartás .................................................................................34 Közadóhátralék miatt lefoglalt ingók; ügyazonosság; alak­szerű közig, határozat hiánya . ...............................................34 Vizi munkálat és költsége .......................................................36 Városi utcák és terek kibérlése; jármű állomáshelye; köz­jogi jogviszonyban sommás visszahelyezési kereset . . 3G Unokatartás (Teljes ülési határozat) ....................................37 Végrehajtás közadótartozás iránt (ennek során letiltás és követelés behajtása a végrehajtást szenvedő adósától) 37 Ügyazonosság; gyermektartás...................................................38 Sommás visszahelyezés és vizrendőri intézkedés .................39 A közig, határozat meghozatala előtt már jogerős bírói határozat ..................................................................................39, 48 Cséplőgépvállalkozó és gazdasági munkások jogviszonya . 39 Gépész ...........................................................................................39, 43 Katonai ellátás . . ....................................................................39, 42 Városi közműnél főmérnök; számvizsgálati eljárás köz­ségben ..........................................................................................40 Kocsis fuvarozó iparosnál ............................................................40 Ingatlan adásvétel hatósági tudomásulvétele......................41 Béres; egyoldalú fizetési Ígéret ..................................................42 M. kir. gazdasági iskolánál alkalmazott gépész .................43 Közgyógyszerellátás ............................................................................43 Ügyazonosság; közrend elleni kihágás és testi sértés ... 48 Szakácsnő vendéglőben.................................................................49 Újított per; földbirtokrendezés során juttatott ingatlan elidegenítése; felülépitmény ....................................................50 Képviselő\íálasztási és sajtótörvény ....................... 50 Hitfelekezeti tanító járandóságai; kevesebb elbírálása többre irányuló kérelem alapján ...................................51 Vasúti összekötőút; vizvezetőárok.......................................52—53 Általános közigazgatás. A köztisztviselői állásról lemondás .........................................2 Vadászati jog haszonbérbeadása..............................................4 Illetménytéritménynél a jóhiszeműség mérlegelése ... 5 A faluk vezetőinek fokozott kötelessége ...............................6 Községi alkalmazottak létszámának megállapítása tárgyá­ban kiadott miniszteri rendelet kiegészítése .................6 A községi Írnokká megválasztás előtt eltöltött községi közigazgatási szolgálati idő — az illetmények és a nyugdij szempontjából — beszámithatóságának kérdése 7 Községi adó- és becslési bizonyítványok kiállítása nem magán munkálat ..........................................................................8 Községi költségvetések szabályszerű egybeállítása .... 8 Családi pótlék — késedelmes bejelentés esetén — csak a bejelentés napját követő hó 1-től jár ..........................8 A községi jegyzők és községi alkalmazottak szabadság­idejéről és ezzel kapcsolatos helyettesítésről...........................9 A működési pótlék jogalapja és beszámithatósága .... 11 Kataszteri felmérési költségek lajstromos kivetése ellen irányuló jogorvoslat elbírálására az alispán illetékes 15 A községi, körjegyzői hivatalok irodaszükségleteinek és általában a községek közszükségleteinek beszerzése körül követendő eljárás..............................................................15 A községi közigazgatás egyszerűsítése.......................................16 Az ebeknek a veszettség elleni kötelező védőojtásáról al­kotott vármegyei szabályrendelet .........................................17 Újpest ............................................................................................,19 A kültelki kémények seprése és a kéményseprési dijak megállapítása . . ........................................... 19 Életkor, illetőleg születési idő — hivatalos iratokban — megjelölésének szabályozása........................................ .21 A községi irnoki szolgálatot közvetlenül megelőző községi dijnoki szolgálat az állami rendszerű illetmények meg­állapításánál számításba veendő ..........................................21 A tanyavilág közigazgatásának megoldása .................................22 Az ufadó és vármegyei pótadó együttes kivetése...................22 A birósági büntetőparancsok kézbesítése.................... .... . 23 A községi körbábák választása körüli eljárás .....................23 Tisztviselői illetmény- (családi pótlók-)ügy ............................23 Községi virilistaságnak előfeltétele: az országgyűlési kép­viselők névjegyzékébe történt felvétel .................................25 A község határozatát megfellebbezheti-e a községi jegyző hivatali állásából kifolyólag! ...............................................26 Községi alkalmazottak betegség és baleset elleni biz­tosítása ................................................................................................27 Ha a községi alkalmazott a természetbeni lakást igénybe nem veszi: az őt megillető lakáspénzt kapja . . 28—29 Előfogatozási kérdés szabályozása ......................................28—29 Köztisztviselők hivatalos fogatai igásközmunka alól men­tesek ........................................................................................30—31 A th. szabályrendeletek alkotása, módosítása és kiegészí­tése tárgyában hozott határozat ellen magánfélnek közig, birósági panaszjoga nincs .............................32—33 Községi képviselők választásánál előfordult semmiségi ok esetén közömbös az, hogy a szabálytalanság a válasz­tás eredményére döntő kihatású volt-e vagy sem . . 36 Községi képviselőtestületi tagválasztásnál a bizalmi fér­fiak szabályellenes kijelölése — ha ez a választás tör­vényes eredményét egyáltalán nem érintette — semmi­ségi oknak nem tekinthető ....................................................39 A megyei városoknak és községeknek az egyes részvény- társaságoknál és szövetkezeteknél való érdekeltsége . 42 A szerzett jog kérdése a megyei város fogalmazási tiszt­viselőinek elméleti képesítése körül ........ 44 A közigazgatás mostohagyermekei..................................45—46 Nyugdíjazás a fegyelmi hatóság határozata alapján . . 46 Hiteles fordítások használata a közigazgatási eljárásban 48 Az 1933:XVT. törvénycikk életbeléptetése és a községi leg­több adót fizetők............................................................................49 Jóváhagyott vármegyei szabályrendeletek .................................50 A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének jubi­láns közgyűlése ....................................................................52—53 A közigazgatási határozatok indokolása ....................52—53 A Hatásköri Bíróság határozatai 7, 12, 20, 27, 30—31, 34—35 38, 40

Next

/
Thumbnails
Contents