Magyar Közigazgatás, 1934 (52. évfolyam, 1-52. szám)

• y'i Melléklet íl \. Magyar K<“>/,igazgntás“ 1935. évi 1. számaim/. A 1934. ÉVFOLYAMÁNAK y A" no TÁRGYMUTATÓJA. # Iránycikkek. A közigazgatás a nemzet tervszerű szolgálatában .... 1 Lapunk sorsa.................................................................................. ..... 1 b'ndapest székesfőváros „közüzemeinek“ miniszteri felül­vizsgálata .................................................................................................1 l)r. Puky Endre, a m. kir. közigazgatási bíróság elnöké­nek njévl megnyitó beszéde.......................................................2 Mártonffy Károly egyetemi magántanár .................................2 Hagyomány és forradalom ................................................. 2 A in. kir. Kúria elnöke a bírói függetlenségről ..... ti Rpnüblbltetés...............................................................................' ;j A zugírászatról.............................................................................................3 Budapest székesfőváros törvényének novellája ...................... 4 A közvád képviselete a rendőri büntetőeljárásban ... 4 Az uj székesfővárosi törvényjavaslat ............................................5 Rendeletkiadás................................................................................................5 A „nyugdijtörvény“-ről .......................................................................tí A községjegyzők magánmunkálata..................................................7 Néhány szó a hivatalos jogszabálygyűjtemény kérdésé­hez ..........................................................................................................8, 9 Gondolatok az ál 1 ás balm o z ás ok körül ......................................8 Az uj középiskolai törvényjavaslat ............................................10 Uj törvényjavaslatok a közművelődés körében ......................10 A névmagyarosításról...............................................................................10 A gyakorlati közigazgatási vizsga életbelépése .... 11 A gyakorlati közigazgatási vizsgabizottság elnöke és tagjai ....................................................................................................' . 11 A gyakorlati közigazgatási vizsga szabályozása .... 11 A gyakorlati közigazgatási vizsga életbelépése alkalmából 11 A kényszernyugdijazást megelőző eljárást szabályozó kormányrendelet.........................................................................................12 A Magyar Jogászegylet Közjogi és Közigazgatási jogi Szakosztályának újjáalakuló ülése . . ................................12 Újuljatok meg! .................................................................. 13 Közigazgatási eljárás...................................................................................13 A magyar ifjúság és a köztisztviselői pálya ...... 13 A kisebbségi kérdés és a revízió ......................................................14 Budapest székesfőváros uj törvényének javaslata . . . 15 A normál költségvetés................................................. 15 Gróf Tisza István ..............................................................................................16 Az iskolák belső újjáalakulása............................................................17 A hirdetési ügy rendezése.......................................................................17 A gyakorlati közigazgatási vizsga életbelépése...........................18 Az „Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság“ alakuló teljes ülése..................................................................................18 A közigazgatási vizsgabizottság legközelebbi feladatai . . 18 Tájékoztató a gyakorlati közigazgatási vizsgára való jelentkezésnél . ....................................................................18, 48 Az országgyűlési választójog.................................................................19 Az állami, városi, községi hivatalok fűtési ügye .... 19 Pünkösd ............................................................... 20 Szobrot Madách Imrének ..................................................................20 f Bódy Tivadar 1868—1934 ..........................................................20 Az állami költségvetés egyensúlya . ..........................................20 Függő kérdéseink és fajunk................................................20, 21 Az uj középiskolai törvény..............................................................21 A trianoni évforduló........................................................................22 A választójog kiterjesztésének jogi nehézségei .......................22 Gróf Tisza István emlékezete.........................................................23 A .száraz törvény bukása Amerikában és ennek tanulságai 23 Gondolatok a választójogi reformról ......................................24 A m. kir. Közigazgatási Bíróság — a Felsőház költség­vetési vitájában..............................................................................25 A választójogi reform és a felsőház jogkörének ki­terjesztése ..................................................................................26 Közigazgatási képzés a műszaki és gazdaságtudományi egyetemen...............................................................................27—28 Or. Marsehall Ferenc földmivelésügyi államtitkár . . 27—28 Egy alispáni jelentés ..........................................................29—30 A telepítésről............................................29—30 A kenyér ünnepe.................................. ......................................31—32 A tartalmilag egyező anyakönyvi kivonatok .... 33—34 f királyházai dr. Ruffy Pál 1854—1934 .................................. 35 Ruffy Pál életrajza . .... ...........................................35 Ruffy Pál temetése . . ..........................................................35 Nemzetközi jogászgyülés Budapesten...........................................36 A tanyai közigazgatás megszervezése ..........................................37 Az International Law Association budapesti konferen­ciája ........................................................................................ 38, 39 Községi telepítések a nagyvárosok környékén .......................40 Munkaünnep és emlékezés..............................................................41 Az uj osztrák alkotmány..............................................................42 Az olasz fasizmus alkotmánya ....................................................43 A telepítés kérdéséről........................................................................43 Törvényjavaslat az erdőkről és a természetvédelemről . 44 Közigazgatásunk szervezetének és ügyintézésének reformja 45 A községi jegyzői kar válsága ...................................... 45 A VI. nemzetközi közgazdaságtudományi kongresszus . 45 A Magyar Közigazgatástudományi Intézet.................................45 A német nemzeti szociálizmus alkotmánya ............................46 A gyakorlati közigazgatási vizsga jegyében ............................46 Erdészeti igazgatásunk átszervezése...........................................47 A Saar-terület népszavazása .........................................................47 Az erdőtörvény javaslatáról .........................................................48 A lengyel alkotmányreform..............................................................49 Az uj észt, litván és portugál alkotmányok ............................50 A gyakorlati közigazgatási vizsga anyaga ... 50, 51—52 A család ünnepe .................................................................. 51—52 A természetvédelemről ................................. 51—52 Világnézeti kérdések - a parlamentarizmus válsága körül 51—52 1

Next

/
Thumbnails
Contents