Magyar Közigazgatás, 1936 (54. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ 11)36. évi 1. számához. 1935. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA Iránycikkek. Jog és közigazgatás ....................................................................... Lapunk sorsa...................................................................................... A gyakorlati közigazgatási vizsga letételének végső ha­tárideje ........................................................................................... A gyakorlati közigazgatási vizsga anyaga 1, 6, 7, 8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, Dr. Puky Endre, a m. kir. közigazgatási bíróság elnöké­nek 1935. újévi megnyitó beszéde....................................... A ni. kir. közigazgatási bíróság tanácsainak beosztása Az új közjogi irány alapjai.......................................................... Az új alkotmányok tanulságai..................................................... Az erdőtörvény javaslatának büntető rendelkezései 5, 7, 8. A jogszabályok számozása s idézése ............................................ A magyar alkotmány sorsa.......................................................... Törvényjavaslat az orvosi kamarákról és az orvosi gya korlatról ...................................................................................... Az erdőtörvény javaslata............................................................... A belügyi igazgatási szakvizsga anyaga 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, A második Gömbös-kormány.......................................................... A közigazgatási eljárás reformjai..................................11, Vármegye és iskolaügy ................................................................... Közigazgatás és politika............................................................... Középiskoláink reformja............................................................... A közioktatásügyi igazgatás újjászervezése .15, Húsvéti pálmaágak........................................................................ Blaiha Sándor távozása ................................................................... Amerikai áLlamélet............................................................................. fromcsányi Kálmán ........................................................................ Az új országgyűlés feladatai.......................................................... Etika és jog a közszolgálatban ................................................ A pénzügyminiszter expozéja..................................................... A közgazdasági és közlekedésügyi igazgatási szakvizsga anyaga .......................................................................................19, Iparügyi minisztérium .............................................................. Az új közoktatásügyi igazgatásról ........................................... A pénzügyi igazgatási szakvizsga anyaga ............................. A halálbüntetés végrehajtása a magyar büntetőjog szerint Az erdőkről és a természetvédelemről szóló törvény mél­tatása erdészeti jogtörténetünk megvilágításában 22, 25, 26, 38, 39, 1 1 1 25 2 3 4 9 5 6 6 7 25 10 13 12 12 14 20 16 16 17 17 18 15 19 20 20 21 21 21 48 Pünkösd ..............................................................................................23 Conoha Győző emlékezete ..............................................................23 A vallás- és közoktatásügyi és nevelési igazgatási szak­vizsga anyaga .................................................................................23 A közigazgatás racionalizálásának problémája ........................24 A légvédelemről szóló törvényjavaslat ...........................27—28 Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgálóbizottság 1935. évi teljes/ ülése..................................................... .... 27—28 Beszámoló az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga­bizottság első évi működéséről..................................27—28 Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság új elnök­helyettesei és tagjai .........................................................27—28 A bürokrácia modern építészeti stílusa.............................27—28 Törvény a magyar hangosfilm érdekében .............................29—30 A fegyelmi ügyek tárgyalása................................................31—32 Tetemrehívás ..................................................................................33—34 Az ipari, valamint a kereskedelem- és közlekedésügyek minisztériumai.................................................................................35 Dr. Németihy Károly b. t. t. lapunk főszerkesztőjének betegsége ..........................................................................................35 Telepítés és hitbizományi reform ....................................................36 A helyhatósági szolgáltatások ügye és közigazgatási re­formtörvényeink ............................................................................37 A magyar tudomány ünnepe .......................................................40 A közszolgálat utánpótlása.............................................................41 A gazdatartozások rendezésének irányelvei ...............................42 A község értéke a közigazgatás jövő feladatai között . . 42 Törvényjavaslat az orvosi rendtartásról......................................43 A hitbizományi reform.......................................................................44 A kihágások elbírálásának gyorsítása és egyszerűsítése . 44 Budapest székesfőváros főpolgármestere és segédszervei . 45 Megjegyzések a hitbizományi reformhoz ........................45, 46 A községi jegyzők országos közgyűlése ....................................46 A hitbizományi kisbirtokról ............................................................47 A községszervezés alapelvei.............................................................49 A közigazgatási bírósági törvény magyarázata ......................50 Közigazgatás és szociográfia ............................ 50 Karácsonyfák .............................................................................51—52 Az államtudomány új problémái.......................................51—52 Lapunk sorsa................................................51—52 1

Next

/
Thumbnails
Contents