Magyar Közigazgatás, 1937 (55. évfolyam, 1-52. szám)

Melléklet a „Magyar Közigazgatás“ 11)31. évi 3. számához­193(5. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Pécsi Ál. ásd LcrílUr JHatfbJm. Iránycikkek. Iskoláid ügyeletünk reformja ......................................................5 I Lapunk sorsa ........................................................................................1 i Törvénytervezet a telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről ...............................................................................2 A közigazgatási bíróság és a mentelmi jog ..........................3 | K özigazgatási tanfolyam.................................................... 3 A in. kir. közigazgatási bíróság tanácsainak beosztása az 1936. évben ...................................................................................3 A m. kir. Legfőbb Állami Számvevőszék mai és jövő feladatai ................................................................... 4 • A jogszabályszerkesztés bírálata........................ 4 A székesfővárosi közigazgatás bizottsági szervei .... 5 A tűzrendészet fejlesztéséről szóló törvényjavaslat .... 6 Észrevételek a tűzrendészet fejlesztéséről szóló törvény­javaslathoz ...................................................................................7 A jogi elem túltengése közigazgatásunkban ..... 7, 8 A telepítés pénzügyi és ezzel kapcsolatos egyéb felté­telei .......................................................................................8, 9, 111 A magyar iparjog újabb módosítása ... 9 A pápai hatalom szervezete............................................................ 9 Közigazgatási továbbképző tanfolyam.........................................1(1 A felsőház jogkörének megállapítása.............................. 10 A hatósági orvosi szolgálat rendezése......................................11 A kereskedelem és a tol'inelőipar elhatárolása az ipari közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló törvényjavaslatban ...................................................................12 B erzeviczy Albert 1853—1936. t.........................................................13 A német közigazgatási reform ......................................13. 14 F őispán — főpolgármester ..............................................................13 A Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepélyes megnyitása.......................................................................... 15 A Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam jelentőség«' . . 15 Közigazgatás rós szelekció ..............................................................15 Á llamvezetés és etika............................................................................15 A Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepélyes berekesztése .................................................................................15 A közigazgatás racionalizálásának jelentősége........................16 Közszolgálati jogszabályok gyűjteménye .................................17 Ö nkormányzataink egyöntetűsége ................................................18 A sajtószabadság és a magyar sájtóreform .... 19, 20 A gyógy- és üdülőhelyek rendészete.............................19, 20 B enedek Sándor 1854—1936. t..............................................................21 Tisztviselőcsere....................... 21 K özjogi provizóriumunk jogalapja................................................21 Felsőoktatásunk igazgatása..............................................................22 Az Országos Felsőoktatási Tanács feladatai....................'. 22 Közigazgatásunk racionalizálásának munkálatai .... 23 Nemzetmentés és a kisdedóvó ........................................... 24 N emzeti kultúra és a városok közművelődési feladatai . . 25 A jogi oktatás reformja és a közigazgatási képzés . . . 26 Az erdőtörvény magánjogi vonatkozásai................... 27 28 A vádelv és a rendőri bűnügy újrafelvétele .... 29—36 A varsói VI. nemzetközi közigazgatástudományi kongr. 31—32 Varsó környékének közigazgatási rendezése .... 31—32 A magyar idegenforgalom ................................................33—34 Bucka visszafoglalásainak 250 éves évfordulója ........................35 Kettős nevek................................. 35 H elyszíni felügyeleti vizsgálatok rendszeresítése .... 36 Buda visszafoglalása 250-ik évfordulójának ürmepség'oi. . 37 Formalizmus és közigazgatási szelekció ........ 38 A tűzrendészet újabb szabályozása ......... t 39 A mai magyar közigazgatás'. . :........................- .... 40 G ömbös Gyula 1886—1936. +..............................................................41 Darányi Kálmán kormánya............................................... 42 A székesfőváros új lakásbérleti szabályrendeletéről ... 42 Duirányi-kormiáiny programja........................................... 43 A lii»rendésziét fejlesztéséről szóló törvény végrehajtása . 44 A második fővárosi novella............................................... 45 A szak bizottságok és külön bí zót tsátgok szerepe a székes­főváron közigazgatásában.........................................................45 Álla inti tlvá rvá 11 o/.üs a, belügyminisztériuiiiban...........................46 Kocsivezetők és balesetek..................................................................46 K özoktatási kérdések............................................................................47 A községi jegyzők országos ünnepe...............................................47 A gazdatisztek öregségi, rokkantsági és haláleset! köte­lező beosztásáról szóló törvényjavasltat .................................48 G ouveroer c’est prévoir..............................................................49. 56 F elsőöktafcálsiunk reformja ....................................................................5.1 T örvényjavtudat a postáról ........................................... .>1 A Magyar .logmívesek Társaságának megalakulása ... 51 Néméthy Károly doktori aranydiplomája.................................52 S orlegbeezéd Grosselimid Béni nyolcvan ötödik születés­napján ................................................................................................58

Next

/
Thumbnails
Contents