Magyar Közigazgatás, 1941 (59. évfolyam, 1-48. szám)

1941. ÉVFOLYAMÁNAK TÁRGYMUTATÓJA. Iránycikkek. (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent.) Hivatásrendek a közigazgatásban ......................................... 1 Sajtóhiba-igazítás az alkotmányreform, parlamenti reform és a közigazgatás átszervezése c. cikkben . 1 Lapunk sorsa.................................................................................. X A pótadó csökkenése városainkban ..................... .2 Mártonffy Károly egyetemi tanár.................................... . 2 A Szent Korona tana és a közigazgatási bíráskodás . . 3 Kollektivizmus és individualizmus................................................4 Gróf Csáky István t (1894—1941) ................................................5 A közigazgatási hatóság aláíráshitelesítési joga .... 5 A közigazgatási reform küszöbén ....................................6, 7 Visszatelepítés, optálás....................................................................7 Árvíz és vízjog ...................................................................................3 Jóléti intézményeink . . 9 Tűzoltalom ................................................... 10 A közigazgatás meggyorsítását akadályozó körülmények 10 Népmozgalmi kutatóintézet........................................................11 A VII. Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam ünnepé­lyes megnyitása........................................................................12 A közigazgatás reformjához szükséges benső átalakulás 13 Gróf Teleki Pál f (1879—1941) .............................................. 14 Az Igazságügyi Orvosi Tanács szervezete és műkö­dése .............................................................................14, 15 A visszatért keleti és erdélyi területek közigazgatási beosztása......................................................................................14 Délvidék ...........................................................................................16 Gróf Teleki Pál, a tudós ............................... ... 16 A földmívelésügyi igazgatás egészségügyi vonatkozásai 17 A magyar Szabadka .......................................................................17 A miniszterelnök kormányzati programmja .........................18 Kijárás a jogorvoslati határidő elmulasztása esetén . . 18 A közigazgatási bíróság távozó és új elnöke............................19 Űj titkos tanácsosok .......................................................................19 Mi várható a szervezett közegészségügyi munkától? . . 20 A közigazgatási bíráskodás helyzete és jövője a nem­zetközi jogfejlődésben ...................................................21, 23 Az ország közellátásának kérdése és a közigazgatás . . 22 Jegyzők, vonuljatok a frontra s védjétek mag a magyar jövőt .......................................................................................24 A házassági törvény novellája és más új törvény­javaslatok .............................................................................25 Polgári szabadság és kötelesség.........................................25 A jogorvoslat fogalmának elemzése, különös tekintet­tel a pénzügyi jog jogorvoslataira ... 26, 27, 28 Puky Endre t (1871—1941)........................................................ 29 Visszatért a Zrínyiek földje — Muraköz .........................29 Társadalmi szervezettség ........................................................29 Az Országos Közegészségügyi Tanács.....................30, 31 Magyarország közjoga ... 30 Balkánkutatás .............................................................................30 Állami gyermekvédelem ..............................................32, 33 Széchenyi István ........................................................................34 Történelmi alkotmányunk és a 48-as törvények ... 34 Továbbképzés a gyámügyi és a gyermekvédelmi köz­szolgálatban ........................................................................35 Juhász Andor t (1864—1941)................................................... 36 Történelmi alkotmányunk és a népképviseleti ország­gyűlés ............................................................. 36 Történelmi alkotmányunk és a miniszteri felelősség . 37 A visszafoglalt Délvidék közigazgatási beosztása ... 37 A magyar pénzügyi büntetőjog jogtörténeti vázlata . . 38 A vármegyei tisztviselők előmeneteli sérelmei .... 39 A pénzügyminiszter expozéja és az 1942. évi költségvetés 40 Az örök Széchenyi.....................................................................41 Az iskolafelügyelői intézményről......................................42 A Községi Jegyzők Országos Egyesületének közgyűlése 42 A közúti közlekedés új rendje..............................................43 Magyarország Magánjogi Törvénykönyve tervezetének gyámügyi vonatkozásai .........................................44, 46 Erdélyi Nyeremény kölcsön ........................................................45 A magyar szegényellátás tételes jogi alapjai a társa­dalomtudomány mérlegén...................................................45 Családvédelem a magánjogban...................................................47 Társadalmi szervezettség ........................................................47 Némethy Károly t (1862—1941) ...................................... 48

Next

/
Thumbnails
Contents