Magyar Közigazgatás, 1942 (60. évfolyam, 1-48. szám)

—— MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1942. ÉVI TÁRGYMUTATÓJA I ROVATOK. Általános közigazgatás. Visszapillantás féléves közigazgatási gyakornokságomra 1 Kisgyűlési felülvizsgálatot igénylő községi képviselő­testületi határozatok beterjesztése .................. 1 A tizenharmadik havi fizetés ........................................ 2 A nyugdíjas áldozatot hoz ........................................ 9 Katonai célokra bevonultatott lóállomány helyett iga­vonás céljára használt szarvasmarha mentesítése a közmunkaváltság alól ........................................ 13 Községi szegődményesek bérének megállapítása ... 14 Önkormányzati testületeknek a területvisszacsatolás előtt keletkezett magánjogi kötelezettségei .... 18 Gázszámlázás körül történt hiba vizsgálata .............. 19 Eljárás kisajátítási ügyekben ................................. 20 üohánytermelési ügyekkel kapcsolatos jegyzői magán­munkálatok ......................................................................22 A községi képviselőtestület ülési jegyzőkönyvei és ha­tározatai ..........................................................................24 Kisajátítási összeírás és tervrajz kiállítása ..... 25 A megyei városok és a községek 1943. évi költségvetésé­nek elkészítése és felterjesztése .............................. 28 Községek 1943. évi költségvetéseinek elkészítése . . 28, 30 Közös községi költségeknek az 1943. évre való meg­osztása ..............................................................................28 Egy kiváló alispán távozása ........................................ 29 községi költségvetések összeállításánál követendő eljárás ................................................................................29 A községi jegyzők magánmunkálati minta- és példa­tára ...................................................................................29 A vármegyei tisztviselők státusrendezése .............. 31 Hatásköri összeütközések esetén követendő eljárás . 32 Megjelent az 1942. évi Tiszti Cím- és Névtár .... 32 A fellebbezések felterjesztése ..................................... 33 Ügyiratok felterjesztése ................................................. 33 A hadirokkantak mentessége a kézi közmunka köte­lezettsége alól ..................................................................35 Községi alkalmazottak illetményeinek naplózása és el­könyvelése .......................................................................35 Visszavágyom ...........................................................................37 Sopron vármegye az 1941. évben 39 Zombor, a régi és az új megyei székhely ............... 41 Tisztviselői fizetésjavítás .....................................................44 A legtöbb adótíizető képviselőtestületi tagok névjegy­zékének összeállítása .......................... 46 A nevelési járulék mértéke özvegyi ellátásra jogosult mostohaanya esetében .....................................................47 A Magyar Városok Országos Szövetségének közgyűlése 48 A Hatásköri Bíróság határozata..................................... 7 Gyámsági ügyek. Elvi jelentőségű miniszteri határozatok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 32, 38 Elvi jelentőségű bírósági határozatok 1, 2, 3, 4, 6, 7, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47. 48 .4 Hatásköri Bíróság határozatai 8, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 42, 46. 47 Elvi jelentőségű árvaszéki körrendeletek és határozatok 24, 27, 30, 38, 40, 41, 47, 48 Elvi jelentőségű másodfokú gyámhatósági rendelkezés . 45 Némethy Károly f............................................................... 2 A többgyermekes csalódok jogvédelme .......................3, 4 A német birodalom által bekebelezettnek nyilvánított, vagy katonailag megszállott lengyel területekre vo­natkozó polgári jogsegélyforgalom rendezése . . 5 Újszülött felvétele az állami gyermekmenhelybe . . 5 A kiskorúak elhelyezése és tartásdíjuknak fejenkénti megállapítása .............................................................. 5 Kiskorúak részére megállapított ideiglenes tartásdíjak 6 Az állami gyermekmenhely gondozása alatt álló gyer­mek eltartásáról a természetes atyával kötött meg­egyezés ............................................................................ 6 A vármegyei árvaszéki elnökök utiátalányának kérdése A m. kir. belügyminiszternek gyámügyekben követett 1942. évi joggyakorlata ............................................... 7 Gyámi számadások, jelentőlapok és ingókimutatások beterjesztése . 8 Némethy Károly emlékezete Bars és Hont k. e. e. vár­megyék árvaszékének évnyitó teljes ülésén .... 9 A kiskorúak érdekei és a gyámügyi előadók felelőssége 10 A gyámhatóságokat érdeklő hatásköri bírósági döntések 10 A vármegyei árvaszéki elnök feglügyeleti jogköre 12, 13, 15 Értékpapírvásárlás gyámhatósági felügyelet alatt állók részére ......................................................................... 13 Az érdekeltek köre a gyámhatósági eljárásban . . 16, 17 A gyermekek vallása és vallásváltoztatása ............... 19 Gyámsági jogunk és a szülői hatalom magánjogi tör­vénykönyvünk törvényjavaslatában ...................20, 21 A polgári jogsegély szabályozása tárgyában Budapes­ten, az 1941. évi november hó 11. napján aláírt ma­gyar-szlovák egyezmény kihirdetése ......................20, 21 Háborús nehézségek a törvényes gyermekek tartása ügyében ..................................................................................22 A polgári és kereskedelmi jogsegélyforgalom tárgyában Berlinben 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezménynek a gyámügyi ejárósban alkalmazása .......................................................................23 Helyesbítés a 21. szám cikkében .................................... 23 Néhány kérdés a községi gyámügyi közigazgatás re­formjáról .......................................................................... 24 A magyar gyámhatóságoknak külföldi gyámhatóságok­kal érintkezése s a külföldre szóló pénz- és ér­tékküldemények továbbítása tárgyában kibocsátott 210.573—1935. B. M. számú körrendelet módosítása 24 Az árvaszék és a főszolgabíró szolgálati viszonya . . 2o A távollevők vagyonának védelme ................................. 26 A mulasztást elkövető törvényhatósági vagy községi tisztviselőkkel szemben az árvaszék részéről alkal­mazható rendbüntetés .............................. 28 A gyermekek elhagyatottsóga és menhelyi elhelyezése 31 A gyámhatóság tanúesketés joga ................................. 32 Gyámhatósági adatoknak egyesületekkel való közlése . 32 Elmarad a gyámügyi kongresszus ................................. 32 Az elvi jelentőségű belügyminiszteri határozatokról . . 32 Egye'sségkötési jog a kiskorú láthatását illetően .... 32 A gyámhatóság által a hagyatéki eljárás céljára ki­rendelt ügygondnok (gondnok) díjainak és költségei­nek megállapítása ........................................ 32 Első- és másodfokú határozatok közlése gyámügyi rova­tunkban ...................................................................... 33 Gyámhatóságilag kirendelt ügyvédgondnok részéről a gondnokoltak érdekében kifejtett ügyvédi szolgála­tok díjazása .................................................................. 33 A kiskorúak vallásos nevelése........................................ 34 Gyámpénztári szabályrendeletek belügyminiszteri jóvá­hagyása ...................................................................... 39 A házasságon kívül született gyermek jogállása, törvé­ny esitése és örökbefogadása „ ................................. 40 A gyámügy reformja ............................................41, 42, 48 A gyámügyi ügyvitel reformja ....................................... 43 Az örökbefogadási szerződés megkötésében a háború folytán akadályozott törvényes képviselő jogcselek­ményeinek a megkönnyítése ..................................... 43 A kiskorúak házasságkötése ........................................... 44 Anyakönyvi ügyek. Anyakönyvi utólagos bejegyzések jegyzékének össze­állítása és beterjesztése ............................................ 5 A m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség tagjainak nősülése ..................................................................... 15 Igazságügy. A Hatásköri Bíróság határozata.................................... 2 (A szám azt a lapszámot jelzi, amelyben a közlemény megjelent.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents